• 1
  • 2

mezi-na-odskok

Metálka u Mantova (kvadrát 6345)

 Mapa lokality

Autoři textu a fotografií: P. Růžek a L. Schröpfer 21. 2. 2011
Kraj: Plzeňský (P)
Okres: Plzeň-jih (PJ)
Kvadrát: 6345
Zeměpisné souřadnice: 49°38'32.613"N, 13°13'13.786"E (střed Velké Pinky)
Nadmořská výška: 327 m

Obecné informace
Obec Mantov (okr. PJ, kv. 6345 souřadnice 49.39 N 13.12 E) leží na pravém břehu Radbuzy, která ji odděluje od sousední obce Chotěšov (okr. PJ, kv. 6345). Zhruba od roku 1870 až do roku 1924 se zde těžilo černé uhlí.
   Poté zde vznikl komplex zatopených důlních propadlin Metálka. Celé území má rozlohu asi 200 ha. Je tvořeno různě velkými plochami rybníčků (největší rybník Velká Pinka má rozlohu asi 10 ha) a bažinatých tůní, které jsou spojeny poměrně rozsáhlými rákosovými a orobincovými porosty. Dále zde rostou různě široké pásy keřů tvořené převážně vrbami (Salix sp.), olšemi (Alnus sp.) a břízami (Betula sp.). V okolí propadlin jsou luční porosty, které dosahují až k řece Radbuze, která území těsně míjí.

Místa vhodná pro parkování
Díky neukázněnosti rybářů jsou možnosti parkování i příjezdu k lokalitě omezené. Prakticky jediná přístupová cesta vede z Mantova u silničního mostu přes Radbuzu (v těsné blízkosti obce Chotěšov) rovnoběžně s řekou Radbuzou směrem k průmyslovému areálu zvaném také Metálka. Zde pokračujte pořád dál do březového háje po špatné asfaltové silnici, až přijedete k jedinému parkovišti. Toto je v sezóně prakticky neustále používané menším či větším počtem aut. Dál se prakticky jet nedá (cesta dál bývá přehrazená návozem hlíny nebo stavební suti), tedy pokud nejste šílenci nedodržující jakákoliv pravidla slušného chování.

    Louky a rákosové porosty  Parkovací místo  Velká Pinka

V dnešní době je lokalita velmi intenzivně navštěvována sportovními rybáři. V minulosti bylo chytání ryb omezeno časově, nesmělo se chytat před 1. květnem. Dnes toto omezení neplatí a s výjimkou zimních měsíců je na lokalitě velmi čilý rybářský provoz. Zejména na největším rybníku Velká Pinka používají rybáři k lovu jednak vlastních loděk a jednak soustav dřevěných chodníčků a posedů, ze kterých je možno lovit ryby. Tyto zasahují v některých případech hluboko do rákosových porostů pouze za účelem dosáhnutí k vodní ploše. Z těchto důvodů není dnes již dobře možné se na lokalitě neomezeně pohybovat. Hloubka vodních ploch je poměrně malá a nepřesahuje 1 až 2 metry. Naopak v podzimních měsících jsou zde členy MS pořádány hony na kachny.

      Kotviště rybářských lodí  Kroužkovací víkend  Kroužkovací víkend

Ornitologický průzkum Metálky se datuje od přibližně roku 1978. Nejvíce sledována byla zejména v osmdesátých letech minulého století. Poté se od průzkumu poněkud upustilo, zejména z výše uvedených důvodů. Díky zarůstání celého areálu se zde v posledních letech zhoršily podmínky pro pozorování některých druhů vodních ptáků, zejména bahňáků. V současnosti zde Holýšovský ornitologický klub pořádá v letních měsících kroužkovací víkend se zaměřením na odchyt a kroužkování zejména rákosinových druhů ptáků.
  
Doposud bohužel nebyla avifauna tohoto území komplexně literárně zpracovaná, proto uvádíme jednotlivé druhy tak, jak byly pozorovány, popř. pokud jsou u některých zpracována data.                                             

Druhy zjištěné na lokalitě
Sestavili P. Růžek & L. Schröpfer (stav k 31. 12. 2017)

Nově bylo zjištěno a doplněno 5 nových druhů: husa polní/tundrová (Anser fabalis fabalis/rossicus), morčák velký (Mergus merganser), káně rousná (Buteo lagopus), bekasina větší (Gallinago media), dudek chocholatý (Upupa epops).

Druhy jsou řazeny dle seznamu ptáků ČR podle faunistické komise ČSO
(IOC World Bird List) 

Kate-gorie Druh Vědecký název Poznámka
A Husa polní/tundrová Anser fabalis fabalis/rossicus výjimečný výskyt 1. 3. 2014 (J. Haber)
A Husa velká Anser anser v novém tisíciletí nově hnízdící druh (Bezděk et al. 2005). 29. 5. 2015 3 pull. (P. Růžek & P. Lang).
A Labuť velká Cygnus olor ojediněle hnízdí
A Kopřivka obecná Anas stepera běžný výskyt
A Hvízdák eurasijský Anas penelope výjimečný výskyt
A/C Kachna divoká Anas platyrchynchos běžný a hnízdící druh, vysazována místním MS
A Lžičák pestrý Anas clypeata výjimečný výskyt
A Ostralka štíhlá Anas acuta výjimečný zástih 31. 3. 2013 5 ex. (L. Schröpfer).
A Čírka modrá Anas querquerdela občasný výskyt, nikdy moc hojná
A Čírka obecná Anas grecca hojnější jako čírka modrá
A Zrzohlávka rudozobá Netta rufina vzácný výskyt, 21. 4. - 15. 5. 1982 1 F
A Polák velký Aythya ferina hnízdící druh, ubývá
A Polák malý Aythya nyroca vzácný výskyt, 29. 3.  1982 1 M, (P. Růžek, foto), 11. 5. 1985 1 ex.
A Polák chocholačka Aythya fuligula hnízdící druh, ubývá
A Hohol severní Bucephala clangula vzácný zabloudilec
A Morčák velký Mergus merganser výjimečný výskyt 13. 2. 2015 4 ex. na řece Radbuze (J. Bureš)
A Koroptev polní Perdix perdix nepravidelný výskyt, v současnosti bez výskytu
A Křepelka polní Coturnix coturnix výskyt na okolních polích, (např. 13. 8. 1980 1 ex. Schröpfer 1981), ubyla
C Bažant obecný Phasianus colchicus běžný výskyt
A Potápka malá Podiceps ruficollis pravidelný výskyt, hnízdí
A Potápka rudokrká Podiceps grisegena ojediněle vyhnízdila (Schröpfer 1996)
A Potápka roháč Podiceps cristatus pravidelně hnízdí, ubyla
A Potápka černokrká Podiceps nigricollis 29. 4. 1979 2 ex., 19. 4. 1980 1 ex. (Schröpfer 1981), nyní chybí
A Čáp černý Ciconia nigra protahuje
A Čáp bílý Ciconia ciconia pravidelný výskyt, zalétá pro potravu, hnízdí v nedalekém Chotěšově
A Bukač velký Botaurus stellaris v minulosti pravidelný výskyt, možné hnízdění (Růžek 2008), v současnosti bez výskytu
A Bukáček malý Ixobrychus minutus v minulosti zastižen 2 x (18. 7. 1978 1 ex., a 26. 7. 1978 1 ex., Schröpfer 1981), nyní chybí
A Kvakoš noční Nycticorax nycticorax občasný výskyt. Např. 19. 8. 2013 až 6 ex. (P. Růžek & L. Schröpfer).
A Volavka popelavá Ardea cinerea pravidelný výskyt, nehnízdící
A Volavka bílá Egretta alba nepravidelný nehnízdní výskyt
A Kormorán velký Phalacrocorax carbo výskyt především v době jarního tahu
A Orlovec říční Pandion haliaetus pravidelně protahuje
A Krahujec obecný Accipiter nisus zalétává lovit
A Jestřáb lesní Accipiter gentilis na lokalitě nehnízdí, občas loví
A Moták pochop Circus aeruginosus hnízdící v počtu 3-5 párů, (např. Schröpfer 1988)
A Moták pilich Circus cyaneus občasný výskyt
A Luňák červený Milvus milvus ojedinělý výskyt
A Káně rousná Buteo lagopus občasný zimní výskyt
A Káně lesní Buteo buteo hnízdící druh
A Chřástal vodní Rallus aquaticus hnízdící druh
A Slípka zelenonohá Gallinila chloropus hnízdící druh
A Lyska černá Fulica atra běžný a hnízdící druh
A Jeřáb popelavý Grus grus občasný přelet, např. přelet 1. 4. 2013 23 ex. (J. Bureš).
A Čejka chocholatá Vanellus vanellus v minulosti hojný a hnízdící druh, v současnosti pouze na tahu
A Kulík písečný Charadrius hiaticula výjimečný výskyt, 9. 9. 1978 4 ex. (L. Schröpfer)
A Kulík říční Charadrius dubius v minulosti hnízdící, nyní občas protahuje
A Sluka lesní Scolopax rusticola občasný výskyt
A Slučka malá Lymnocryptes minimus protahuje
A Bekasina větší Gallinago media vzácný výskyt. 13. 4. 2003 1 ex.(L. Schröpfer). FK 59/2003
A Bekasina otavní Gallinago gallinago v minulosti pravidelně a hojně protahující, možné hnízdění (chybí důkaz), v současnosti protahuje
A Břehouš černoocasý Limosa limosa vzácně protahuje, 25. 4. 1981 1 ex.
A Koliha velká Numenius arhata nehojně protahuje
A Vodouš tmavý Tringa erythropus vzácně protahuje
A Vodouš rudonohý Tringa tetanus nehojně protahuje
A Vodouš šedý Tringa nebularia protahuje
A Vodouš kropenatý Tringa ochropus podobný jako vodouš bahenní (max. 6 ex. 18. 7. 1978, Schröpfer 1981), protahuje
A Vodouš bahenní Tringa glareola v minulosti za tahu hojný (max. 18. 7. 1979 20 ex., Schröpfer 1981), protahuje
A Pisík obecný Actitis hypeloucos občasný výskyt na tahu, např. 30. 8. 2011 1 ex. (Z. Jůzlová) a 30. 8. 2011 1 ex. (Z. Strnadová)
A Jespák šedý Calidris temminckii vzácně na tahu (např. 7 ex. 9. 9. 1978, Schröpfer 1981)
A Jespák bojovný Philomachus pugnax v minulosti pravidelně na tahu, zejména na rybníčku pod bývalým prasečákem, 3 ex. 9. 9. 1978, 1 ex. 18. 7. a 27. 7. 1979, Schröpfer 1981), nyní chybí
A Racek chechtavý Chroicocephalus ridibundus v minulosti hnízdící druh, největší kolonie v letech 1979 a 1980 cca 200 hnízd (Schröpfer 1981), od ½ 90. let nehnízdil. Opět nalezeno 5. 6. 2015 1 hnízdo - nepřístupné (P. Růžek).
A Holub doupňák Columba oeans vzácný výskyt (18. 7. 1978 a 12. 8. 1978 1 ex., Schröpfer 1981)
A Holub hřivnáč Columba palambus pravidelně protahuje a hnízdí
A Hrdlička divoká Streptopelia turtur pravidelný výskyt, hnízdí
A Hrdlička zahradní Streptopelia daceacto běžný výskyt
A Kukačka obecná Cuculus canorus pravidelný výskyt
A Sova pálená Tyto alba výskyt v objektu bývalé továrny
A Kalous ušatý Asio otus pravidelný výskyt, hnízdí
A Rorýs obecný Apus apus protahuje a loví nad lokalitou
A Ledňáček říční Alcedo athis nepravidelný výskyt
A Dudek chocholatý Upupa epops vzácný výskyt 15. 4. 2003 přelet 1 ex. (P. Růžek, L. Schröpfer & J. Bureš)
A Krutihlav obecný Jynx torquilla občasný výskyt
A Strakapoud prostřední Dendrocopos medius velmi vzácný zatoulanec, pouze jediné pozorování z   27. 8. 1979, kdy Schröpfer (1981) pozoroval 1 ex. na akátu u bývalé skládky
A Strakapoud malý Dendrocopos minor nepravidelný výskyt
A Strakapoud velký Dendrocopos major pravidelný výskyt, hnízdí
A Žluna zelená Picus viridis pravidelný výskyt, hnízdící, např. 29. 5. 2015 min. 1 juv. ex. (P. Růžek & P. Lang).
A Žluna šedá Picus canus občasný výskyt, možné hnízdění
A Poštolka obecná Falco tinninculus v minulosti hojný a hnízdící druh. Zhruba od roku 2000 silný pokles.
A Ostříž lesní Falco subbuteo protahuje
A Sokol stěhovavý Falco peregrinus občas při přeletu
A Ťuhýk obecný Lanius colurio pravidelný výskyt
A Ťuhýk šedý Lanius excubitor zejména zimní výskyt
A Žluva hajní Oriolus oriolus pravidelný hnízdní výskyt
A Sojka obecná Garrulus glandarius pravidelný výskyt
A Straka obecná Pica pica pravidelný výskyt
A Kavka obecná Corvus monedula protahuje
A Havran polní Corvus frugilegus protahuje
A Vrána černá Corvus corax pravidelný výskyt
A Vrána šedá Corvus cornix nepravidelný výskyt
A Krkavec velký Corvus corax pravidelný výskyt
A Sýkora uhelníček Periparus ater nepravidelný výskyt
A Sýkora babka Poecile palustris pravidelný výskyt
A Sýkora lužní Poecile montana pravidelný výskyt
A Sýkora modřinka Cyanistes caeruleus pravidelný výskyt
A Sýkora koňadra Parus major pravidelný výskyt
A Moudivláček lužní Remiz pendulinus hnízdící
A Skřivan lesní Lullula arborea protahuje
A Skřivan polní Alauda arvensis pravidelný výskyt
A Břehule říční Riparia riparia nepravidelně protahuje
A Vlaštovka obecná Hirundo rustica pravidelný výskyt, nocuje v rákosí
A Jiřička obecná Delichon urbicum pravidelný výskyt
A Mlynařík dlouhoocasý Aegithalos caudatus pravidelný výskyt, hnízdící
A Budníček větší Phylloscopus trichilus pravidelný výskyt
A Budníček menší Phyloscopus collybita pravidelný výskyt
A Budníček lesní Phylloscopus sibilatrix protahuje
A Rákosník velký Acrocephalus arundinaceus v minulosti občasný výskyt. Opět 26. 7. 2014 1 zpívající M (R. Růžek).
A Rákosník proužkovaný Acrocephalus schoenobaenus pravidelný výskyt
A Rákosník obecný Acrocephalus scirpaceus pravidelný výskyt. Např. 20. 5. 2016 min. 25 zpívajících MM (L. Schröpfer).
A Rákosník zpěvný Acrocephalus palustris pravidelný výskyt
A Sedmihlásek hajní Hipolais icterina nepravidelný výskyt
A Cvrčilka zelená Locustella neavia pravidelný výskyt
A Cvrčilka říční Locustella fluviatilis pravidelný výskyt
A Cvrčilka slavíková Locustella luscinioides hnízdící druh (Schröpfer 1989)
A Pěnice černohlavá Sylvia atricapilla pravidelný výskyt
A Pěnice slavíková Sylvia borin pravidelný výskyt
A Pěnice pokřovní Sylvia curruca pravidelný výskyt
A Pěnice hnědokřídlá Sylvia communis pravidelný výskyt
A Králíček obecný Regulu regulus pravidelný výskyt
A Střízlík obecný Troglodytes troglodytes pravidelný výskyt
A Brhlík lesní Sitta europaea pravidelný výskyt
A Šoupálek dlouhoprstý Certhia familiaris pravidelný výskyt
A Šoupálek krátkoprstý Certhia brachydactyla nepravidelný výskyt
A Špaček obecný Sturnus vulgaris pravidelný výskyt, nocuje v rákosí
A Kos černý Turdus merula pravidelný výskyt
A Drozd kvíčala Turdus pilaris hnízdící druh, silný úbytek, např. 29. 5. 2015 min. 1 zpívající M (P. Růžek & P. Lang).
A Drozd cvrčala Turdus iliacus výjimečný výskyt na tahu, např. 3. 4. 2010 min. 50 ex. (L. Schröpfer).
A Drozd zpěvný Turdus philomelos pravidelný výskyt
A Drozd brávník Turdus viscivorus na tahu na okolních loukách a polích
A Lejsek šedý Mucicapa striata nepravidelný výskyt, např. 13. 8. 2013 1 ex. (L. Schröpfer & J. Černý).
A Červenka obecná Erithacus rubecula pravidelný výskyt
A Slavík modráček Luscinia svecica hnízdní výskyt
A Slavík obecný Luscinia megarhynchos hnízdní výskyt. 6. 6. 2013 min. zp. 5 MM (P. Růžek & L. Schröpfer).
A Lejsek černohlavý Ficedula hypoleuca protahuje
A Rehek domácí Phoenicurus ochruros pravidelný výskyt
A Rehek zahradní Phoenicurus phoenicurus pravidelný výskyt
A Bramborníček hnědý Saxicola rubetra protahuje a hnízdí, např. 16. 5. 2013 1 pár staví hnízdo (P. Růžek).
A Vrabec domácí Passer domesticus pravidelný výskyt
A Vrabec polní Passer montanus pravidelný výskyt
A Pěvuška modrá Prunella modularis pravidelný výskyt
A Konipas luční Motacilla flava protahuje
A Konipas horský Motacilla flava protahuje
A Konipas bílý Motacilla alba pravidelný výskyt
A Linduška luční Anthus pratensis protahuje
A Linduška lesní Anthus trivialis protahuje
A Pěnkava obecná Fringilla coelebs pravidelný výskyt
A Pěnkava jikavec Fringilla montifringilla pravidelně protahuje
A Dlask tlustozobý Coccothraustes coccothraustes pravidelný výskyt
A Hýl obecný Pyrrhula pyrrhula pravidelný výskyt
A Zvonek zelený Chloris chloris pravidelný výskyt
A Konopka obecná Linaria cannabina pravidelný výskyt
A Čečetka tmavá Acanthis cabaret nepravidelný výskyt
A Stehlík obecný Carduelis carduelis pravidelný výskyt
A Čížek lesní Carduelis spinus pravidelný výskyt
A Strnad obecný Emberiza citrinella pravidelný výskyt, hnízdí
A Strnad rákosní Emberiza schoeniclus pravidelný výskyt, hnízdí

Celkový počet druhů: 155

Vysvětlivky k tabulce:
Kategorie: A - druh pozorovaný alespoň jednou od 1. 1. 1950, C - druh pocházející z introdukované, samostatně se udržující populace na našem nebo cizím území

      Husy velké   Hnízdo moudivláčka lužního  Racek chechtavý

Literatura:
Bezděk M., Vlček J. & Bureš J. 2005: Hnízdění hus velkých (Anser anser)
   v západních Čechách Sluka 2: 79-84.
Růžek P. 2008 : Výskyt bukače velkého (Botaurus stellaris) na důlních propadlinách
   Metálka u Mantova. Columba 14(1): 16-17.
Schröpfer, L. 1981:  Kvalitativní výzkum avifauny Holýšovska. - Ročníková práce,
  Gymnázium J. Š. Baara Domažlice, nepubl., depon Zpč. muzeum v Plzni
Schröpfer L. 1985: Rozšíření moudivláčka lužního (Remiz pendulinus) v
   Západočeském kraji. Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 56: 18-25.
Schröpfer L. 1988: První hnízdění motáka pochopa (Circus aeruginosus) na keři v
   Západočeském kraji. BUTEO 3: 39-42.
Schröpfer L. 1989 Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides Savi 1824) – nově
   hnízdící druh v Západočeském kraji. Zpr. Muz. Západočes. Kraje - Přír., Plzeň 38-
   39: 67-69.
Schröpfer L. 1996: Hnízdění potápky rudokrké Podiceps grisegena (BODDAERT,
   1783) na Plzeňsku v roce 1994. Erica 5: 149-151.

Kategorie

Druh

Vědecký název

Poznámka

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

        ČSO  Zpča  ČSOPa 

     Rorýsi  Sycekobecny  Monitoring-vodních-ptáků-v-ČR  Birdwatcher

      Honza-Haber  Honza-Veber  Klub-300  Tachov 

             Trektellen  Vogelwarte-Sempach  vso-web  Včpa        

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist