• 1
  • 2

mezi-na-odskok

Zápis z 1. řádné valné hromady Holýšovského ornitologického klubu konané dne 12. února 2000 v Holýšově v restauraci U Nováků

Jednání zahájil předseda HOK L. Schröpfer ve 13.15 hod., který uvítal přítomných 13 členů HOK a hosta, redaktorku Domažlického deníku Petru Odvodyovou.
Předseda předložil návrh programu valné hromady, který byl přítomnými schválen bez připomínek. Dále přednesl obsáhlou zprávu o činnosti za rok 1999. Tato byla k dispozici všem přítomným spolu s návrhem plánu práce na rok 2000. HOK uspořádal v loňském roce 2 akce pro veřejnost (účast 47 lidí), byla sledována hnízdní biologie kvíčaly obecné, krkavce velkého a ťuhýka obecného. Bylo vyrobeno a rozvěšeno celkem 20 budek pro sýce rousné v okolí Holýšova. Připravena je výroba zhruba 50 budek pro pěvce. Občanům členové HOK rozdali asi 30 kg loje a 50 kg směsi proso + slunečnice. Členové HOK navštívili partnerskou organizaci LBV ve vesničce Nösswartling (SRN) a prohlédli si jejich ekologické centrum. pro studenty gymnázia J.Š. Baara v Domažlicích byla uspořádána přednáška o ptactvu. Po celý rok jsme o činnosti HOK informovali prostřednictvím regionálních tiskovin.
  
Dalším bodem programu byla zpráva o hospodaření HOK za rok 1999, kterou přednesl pokladník HOK A. Schröpfer. Hospodaření za rok 1999 skončilo přebytkem 1 039,- Kč. Ukazuje se nutnost založení nového účtu, pravděpodobně u Poštovní spořitelny.
  
V další části si vzal slovo P. Růžek, který promítl a okomentoval videozáznam z Ptačího festivalu na Jivjanských rybnících. Dále promítl několik záběrů z hnízda čápa černého, krkavce velkého, rehka domácího a sýce rousného. Neradostné byly snímky 12 mrtvých poštolek obecných, které zahynuly ve větrací šachtě lakovny závodu SVA v Holýšově. O problému těchto pastí se rozvinula široká diskuse. K dispozici bylo dále značné množství fotografií z akcí HOKu. Byla také předvedena vyrobená budka pro sýce rousné.
  
Na závěr byl přednesen plán práce na rok 2000. Velmi důležitým bodem tohoto plánu je příprava výstavky dětských výtvarných prací s tematikou ptáků. Program byl doplněn o přednášku Ptáci okolí Holýšova, která bude určena pro nejširší veřejnost. O takto upraveném plánu bylo hlasováno: pro – 13, proti – 0. Předseda HOK poté jednání asi v 16 hodin ukončil a popřál všem členům do nového roku hodně zdraví a pohody.

Zapsal: Libor Schröpfer

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

        ČSO  Zpča  ČSOPa 

     Rorýsi  Sycekobecny  Monitoring-vodních-ptáků-v-ČR  Birdwatcher

      Honza-Haber  Honza-Veber  Klub-300  Tachov 

             Trektellen  Vogelwarte-Sempach  vso-web  Včpa        

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist