• 1
  • 2

mezi-na-odskok

Zápis ze 2. řádné valné hromady Holýšovského ornitologického klubu konané dne 3. února 2001 v Holýšově v restauraci U Nováků

Jednání zahájil předseda HOKu L. Schröpfer ve 13.15 hod., který uvítal 18 přítomných členů HOKu a 4 hosty. Jednání se řídilo navrženým programem.
Předsedou HOKu byla přednesena obsáhlá zpráva o činnosti HOKu v roce 2000. HOK uspořádal 3 akce pro veřejnost (Vítání ptačího zpěvu, výstavka dětských výtvarných prací Ptáci očima dětí, Ptačí festival s účastí přes 700 lidí), byla sledována hnízdní biologie kvíčaly obecné, krkavce velkého, ťuhýka obecného, sýce rousného a čápa bílého. Bylo rozvěšeno 25 budek pro sýce rousné, dále pokusně 5 budek pro drobné pěvce. V zimním období bylo zásobeno asi 20 občanů krmivem pro ptactvo. Opět jsme navštívili partnerskou organizaci LBV v Nösswartlingu. Holýšov naopak navštívili zástupci NABU z Kümmersbrucku, kteří si prohlédli zajímavé biotopy v okolí města. Ve spolupráci s Pedagogickým centrem Plzeň byla uspořádána 1 přednáška a 2 exkurze pro učitele přírodopisu. Zúčastnili jsme se programu švýcarské ornitologické společnosti Moonwatching, kdy jsou pozorováni tažní ptáci dalekohledem přes Měsíc v úplňku. Po celý rok jsme o naší činnosti informovali širokou veřejnost prostřednictvím Domažlického deníku.
   A.Schröpfer poté podal krátkou zprávu o hospodaření HOKu v roce 2000. Příjmy dosáhly výše 18 356,56 Kč a výdaje pak 15 758,90 Kč. Byl založen nový běžný účet u Poštovní spořitelny.
   Následovala přednáška M. Šálka a P. Marhoula – Nové poznatky o koroptvi polní s bohatým výběrem diapozitivů. Byly předvedeny i ukázky miniaturních vysílaček, které se používají ke sledování označených ptáků. Přednáška byla velmi zajímavá a vyprovokovala velmi bohatou diskusi. Byl také promítnut krátký videozáznam z odchytu koroptví.
   V diskusi předvedl J. Chloupek krátký videozáznam o průběhu Vítání ptačího zpěvu 2000 v Holýšově a několik ukázek volně žijících druhů ptáků (bukáček malý, volavka bílá a nádherné záběry kroužícího luňáka červeného). R. Růžek navrhl zvýšení členských příspěvků na 150 Kč. O návrhu bylo hlasováno a byl zamítnut. Na závěr byl předložen návrh plánu činnosti na rok 2001.
P. Růžek přednesl návrh na usnesení v tomto znění:
VH schvaluje:
plán činnosti na rok 2001 finanční podporu kroužkovatelům na nákup kroužků v roce 2001-02-04
zprávu o hospodaření HOKu v roce 2000 VH bere na vědomí: zprávu o činnosti HOKu v roce 2000
Hlasování: pro – 18, proti – 0, zdržel se hlasování – 0.

 V úplném závěru přednesl předseda HOKu informaci o mapování hnízdního rozšíření ptáků v České republice v letech 2001 až 2003, kterou doplnil P. Marhoul o další podrobnosti. Předseda HOK poté jednání zhruba v 16.30 ukončil a popřál všem členům HOKu hodně zdraví do nového roku.
Zapsal: Libor Schröpfer

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

        ČSO  Zpča  ČSOPa 

     Rorýsi  Sycekobecny  Monitoring-vodních-ptáků-v-ČR  Birdwatcher

      Honza-Haber  Honza-Veber  Klub-300  Tachov 

             Trektellen  Vogelwarte-Sempach  vso-web  Včpa        

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist