• 1
  • 2

mezi-na-odskok

Zápis ze 3. řádné valné hromady Holýšovského ornitologického klubu konané dne 9. února 2002 v Holýšově v restauraci U Nováků

Jednání zahájil předseda HOKu L. Schröpfer ve 13.10 hod, který uvítal 16 přítomných členů HOKu a 3 hosty. Přečetl také několik omluv členů HOK,
kteří se dnešní VH nemohou z různých důvodů zúčastnit. Jednání se řídilo navrženým a schváleným programem. Předsedou HOKu byla přednesena obsáhlá zpráva o činnosti HOKu v roce 2001. HOK uspořádal 3 akce pro veřejnost (Vítání ptačího zpěvu, výstavka dětských výtvarných prací s tematikou ptáků ve Staňkově, Ptačí festival s účastí přes 300 lidí), byla sledována hnízdní biologie kvíčaly obecné, krkavce velkého, ťuhýka obecného, sýce rousného a čápa bílého. Nabídka hnízdních příležitostí pro sýce byla zvýšena na 54 budek. Byl přijat náš projekt na ochranu sýce do programu ČSOP „Ochrana biodiverzity" a obdrželi jsme od ČSOP příspěvek na tento program. Ve spolupráci se LČR LS Horšovský Týn jsme rozvěsili 30 budek pro zpěvné ptactvo a za tento program jsme také obdrželi finanční částku. Dále jsme se věnovali pomoci handicapovaným živočichům, opět jsme prováděli Moonwatching (pozorování tahu ptáků v noci přes kotouč Měsíce), kroužkovali jsme ptáky (uspořádali jsme první chytací víkend v Mantově). Ve spolupráci s pedagogickým centrem Plzeň byly uspořádány 2 akce pro učitele biologie. V květnu 2001 jsme navštívili naše partnerské město v SRN Kümmersbruck a prohlédli jsme si biotopy v okolí tohoto města. V září jsme měli přednášku pro organizaci LBV v obci Nösswartling s názvem „Die Vogelwelt des Ldkr. Domažlice" a následující dny jsme se zúčastnili mezinárodního sympozia o sovách v Ludwigsburgu. Účastnili jsme se také Jihočeské ornitologické konference v Českých Budějovicích. V lednu 2001 jsme pořádali přednášku „Ptactvo okolí Holýšova" s barevnými diapozitivy, přednášejícím byl P. Růžek.
A. Schröpfer přednesl krátkou zprávu o hospodaření HOK v roce 2001. Příjmy dosáhly celkové výše 25 967,98 Kč a výdaje 18 239,20 Kč.
Poté proběhly volby do nového výboru HOK na roky 2002-2005. Volební komise (J. Bureš, M. Bezděk) sečetla všechny došlé hlasovací lístky (20 ks) a výsledkem voleb bylo potvrzení stávajícího tříčlenného výboru (L. Schröpfer, P. Růžek, A. Schröpfer) na další volební období.
Následoval přednáška plzeňského ornitologa J. Hrušky „Hnízdění sokola stěhovavého v Plzni" doprovázenou videozáznamem a barevnými diapozitivy. Přednášky byla velmi poutavá a všechny posluchače velmi zaujala.
   V diskusi předvedl P. Růžek několik videozáběrů orla mořského a tokajícího sýce rousného v budce u Holýšova (pomocí infračerveného snímání).
Na závěr byl přednesen plán práce na rok 2002 a žádost o finanční podporu kroužkovatelů na rok 2002.

 VH schvaluje:
plán činnosti na rok 2002
finanční podporu kroužkovatelům na nákup kroužků v roce 2002
výsledek voleb do výboru na roky 2002-2005 (zvoleni L. Schröpfer, P. Růžek, A. Schröpfer)
zprávu o hospodaření HOK v roce 2001 VH bere na vědomí: zprávu o činnosti HOK v roce 2001

Hlasování: pro – 16, proti – 0, zdržel se – 0.

Zapsal: L. Schröpfer

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

        ČSO  Zpča  ČSOPa 

     Rorýsi  Sycekobecny  Monitoring-vodních-ptáků-v-ČR  Birdwatcher

      Honza-Haber  Honza-Veber  Klub-300  Tachov 

             Trektellen  Vogelwarte-Sempach  vso-web  Včpa        

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist