• 1
  • 2

mezi-na-odskok

Zápis ze 4. řádné valné hromady Holýšovského ornitologického klubu konané dne 8. února 2003 v Holýšově v restauraci U Nováků

Jednání zahájil předseda HOKu L. Schröpfer ve 13.15 hod, který uvítal 14 přítomných členů HOKu a 2 hosty. Omluvil také několik členů HOK, kteří se dnešní VH
nemohli z různých důvodů zúčastnit. Jednání se řídilo navrženým a schváleným programem. Předsedou HOKu byla přednesena obsáhlá zpráva o činnosti HOKu v roce 2002. HOK uspořádal 3 akce pro veřejnost (Vítání ptačího zpěvu, výstava fotografií Ladislava Vogeltanze „Ptáci a příroda", Ptačí festival s účastí přes 500 lidí), byla sledována hnízdní biologie kvíčaly obecné, krkavce velkého, ťuhýka obecného, sýce rousného a čápa bílého. Nabídka hnízdních příležitostí pro sýce byla zvýšena na 55 budek. Byl zahájen program „Liniové sčítání dravců v zimním období". Byly přijaty dva naše projekty na ochranu sýce a zjišťování početnosti slavíka a dvou druhů cvrčilek do programu ČSOP „Ochrana biodiverzity" a obdrželi jsme od ČSOP příspěvky na tyto programy. Ve spolupráci se LČR LS Horšovský Týn jsme pečovali o 30 budek pro zpěvné ptactvo a za tento program jsme také obdrželi finanční částku. Dále jsme se věnovali pomoci handicapovaným živočichům, opět jsme prováděli Moonwatching (pozorování tahu ptáků v noci přes kotouč Měsíce), kroužkovali jsme ptáky (uspořádali jsme druhý chytací víkend v Mantově). Ve spolupráci s pedagogickým centrem Plzeň byla uspořádána jedna akce pro učitele biologie. V září 2002 jsme navštívili spolu se spřátelenou organizací BUND Amberg soustavu rybníků Ismaning u Mnichova. V září jsme se zúčastnili konference Dravci a sovy 2002 v Mikulově, kde jsem přednesli referát „Změny hmotnosti hnízdících samic sýce rousného". Koncem října jsme se zúčastnili konference Populationsökologie Greifvögel und Eulen 5 v městečku Meisdorf v Německu, kde jsem přednesli také jeden referát. Součástí závěrečné zprávy byla také krátká zpráva o hospodaření HOK v roce 2002. Příjmy dosáhly celkové výše 66 232,41 Kč a výdaje 60 137,40 Kč.
   Následoval přednáška východočeského ornitologa T. Bělky „Orel křiklavý na Slovensku" doprovázená barevnými diapozitivy. Součástí byly ještě diapozitivy dalších druhů ptáků (orel skalní, sova pálená, ostříž lesní, kulík říční, sluka lesní, vodouš kropenatý, vlha pestrá). Přednáška byla velmi poutavá, všechny posluchače zaujala a byla odměněna zaslouženým potleskem.
V diskusi bylo sděleno několik zajímavých ornitologických pozorování a předseda HOK pozval všechny přítomné na společnou exkurzi s německými ornitology 8. března 2003 na Jesenickou přehradu u Chebu. Podařilo se také pořídit zelená trička s logem HOKu, která byla zájemcům prodávána.
   Na závěr byl přednesen plán práce na rok 2003, žádost o finanční podporu kroužkovatelů na rok 2003 a žádost o finační příspěvek na obnovu povodněmi poškozených stanic ČSO.

 VH schvaluje:
plán činnosti na rok 2003
finanční podporu kroužkovatelům na nákup kroužků v roce 2003
spoluúčast HOK na západočeské ornitologické konferenci
finanční dar 1 000,- Kč na obnovu povodněmi poškozených stanic ČSO
zprávu o hospodaření HOK v roce 2002

VH bere na vědomí:
zprávu o činnosti HOK v roce 2002

Hlasování: pro – 14, proti – 0, zdržel se – 0.

V Holýšově 9. února 2003
Zapsal: L. Schröpfer

Několik fotografií Zde

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

        ČSO  Zpča  ČSOPa 

     Rorýsi  Sycekobecny  Monitoring-vodních-ptáků-v-ČR  Birdwatcher

      Honza-Haber  Honza-Veber  Klub-300  Tachov 

             Trektellen  Vogelwarte-Sempach  vso-web  Včpa        

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist