• 1
  • 2

mezi-na-odskok

Zápis z 5. řádné valné hromady Holýšovského ornitologického klubu konané dne 7. února 2004 v Holýšově v restauraci U Nováků

Jednání zahájil předseda HOKu L. Schröpfer ve 13.15 hod, který uvítal 15 přítomných členů HOKu a 4 hosty. Omluvil také několik členů HOK, kteří se dnešní VH
nemohli z různých důvodů zúčastnit. Jednání se řídilo navrženým a schváleným programem. Předsedou HOKu byla přednesena obsáhlá zpráva o činnosti HOKu v roce 2003. HOK uspořádal 2 akce pro veřejnost (Vítání ptačího zpěvu, Ptačí festival s účastí cca 50 lidí), byla sledována hnízdní biologie kvíčaly obecné, krkavce velkého, ťuhýka obecného, sýce rousného a čápa bílého. Nabídka hnízdních příležitostí pro sýce byla zvýšena na 60 budek. Byl zahájen program „Liniové sčítání dravců v zimním období". Byly přijaty dva naše projekty na ochranu sýce a zjišťování početnosti slavíka a dvou druhů cvrčilek do programu ČSOP „Ochrana biodiverzity" a obdrželi jsme od ČSOP příspěvky na tyto programy. Ve spolupráci se LČR LS Horšovský Týn jsme pečovali o 30 budek pro zpěvné ptactvo a za tento program jsme také obdrželi finanční částku. Dále jsme se věnovali pomoci handicapovaným živočichům, opět jsme prováděli Moonwatching (pozorování tahu ptáků v noci přes kotouč Měsíce), kroužkovali jsme ptáky (uspořádali jsme třetí chytací víkend v Mantově). Ve spolupráci s pedagogickým centrem Plzeň byla uspořádána jedna akce pro učitele biologie. V březnu 2003 jsme navštívili spolu se spřátelenou organizací BUND Amberg Jesenickou přehradu u Chebu a další zajímavé lokality na Chebsku. Součástí závěrečné zprávy byla také krátká zpráva o hospodaření HOK v roce 2003. Příjmy dosáhly celkové výše 50 986,41 Kč a výdaje 51 403,30 Kč.
   Následoval přednáška ornitologa O. Sedláčka „Příroda a ptáci Kamerunu" doprovázená barevnými diapozitivy. Přednášející se zúčastnil přírodovědné expedice do této středoafrické země. Přednáška byla velmi poutavá, všechny posluchače zaujala a byla odměněna zaslouženým potleskem.
   V diskusi bylo sděleno několik zajímavých ornitologických pozorování a předseda HOK pozval všechny přítomné na společnou exkurzi s německými ornitology 24. dubna 2004 do oblasti Altmühltal (spolu s BUND Amber-Kümmersbruck a 23. května 2004 na soustavu rybníku u Chamu (spolu s LBV-Kreisgruppe Cham). Velmi živě byla diskutována možnost vydání vlastního ornitologického časopisu. Na závěr bylo odsouhlaseno vydání prvního čísla v roce 2004. Z toho důvodu bylo také odsouhlasen nákup nového počítače.
Na závěr byl přednesen plán práce na rok 2004, žádost o finanční podporu kroužkovatelů na rok 2004 a žádost o finanční příspěvek na tisk ornitologického časopisu Crex.

 VH schvaluje:
plán činnosti na rok 2004
finanční podporu kroužkovatelům na nákup kroužků v roce 2004
vydání prvního čísla časopisu Sluka
finanční dar 1 000,- Kč na tisk časopisu Crex
zprávu o hospodaření HOK v roce 2003
kup PC sestavy pro potřeby HOK

VH bere na vědomí:
zprávu o činnosti HOK v roce 2003

Hlasování: pro – 15, proti – 0, zdržel se – 0
V Holýšově 9. března 2004
Zapsal: L. Schröpfer

Fotografie z akce Zde

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

        ČSO  Zpča  ČSOPa 

     Rorýsi  Sycekobecny  Monitoring-vodních-ptáků-v-ČR  Birdwatcher

      Honza-Haber  Honza-Veber  Klub-300  Tachov 

             Trektellen  Vogelwarte-Sempach  vso-web  Včpa        

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist