• 1
  • 2

mezi-na-odskok

Zápis ze 6. řádné valné hromady Holýšovského ornitologického klubu konané dne 29. ledna 2005 v Holýšově v restauraci U Nováků

Jednání zahájil předseda HOKu L. Schröpfer ve 13.15 hod, který uvítal 18 přítomných členů HOKu a 5 hostů (mj. místostarosta města Holýšov p. Köppl).
Omluvil také několik členů HOK, kteří se dnešní VH nemohli z různých důvodů zúčastnit. Jednání se řídilo navrženým a schváleným programem. Předsedou HOKu byla přednesena obsáhlá zpráva o činnosti HOKu v roce 2004. HOK uspořádal 3 akce pro veřejnost (Vítání ptačího zpěvu, Ptačí festival a výstavu fotografií J. Vebera s ptačí tematikou, celková účast cca 450 lidí), byla sledována hnízdní biologie kvíčaly obecné, krkavce velkého, ťuhýka obecného, sýce rousného a čápa bílého. Nabídka hnízdních příležitostí pro sýce byla stabilizována na 60 budkách, letošní sezóna nebyla pro sýce příznivá. Již tradičně pokračovalo sledování ptačího tahu v jarním a podzimním období. Bylo pokračováno v programu „Liniové sčítání dravců v zimním období". Byly přijaty dva naše projekty na ochranu sýce a zjišťování početnosti slavíka a dvou druhů cvrčilek do programu ČSOP „Ochrana biodiverzity" a obdrželi jsme od ČSOP příspěvky na tyto programy. Ve spolupráci se LČR LS Horšovský Týn jsme pečovali o 30 budek pro zpěvné ptactvo a za tento program jsme také obdrželi finanční částku. Kroužkovali jsme ptáky (uspořádali jsme čtvrtý chytací víkend v Mantově). Ve spolupráci s pedagogickým centrem Plzeň byla uspořádána jedna akce pro učitele biologie a také jedna akce pro ZŠ Chotěšov. Zúčastnili jsme se také okresní výstavy pořádané OMS Domažlice, kde jsme vystavovali několik exponátů a fotografie z našich akcí. Koncem dubna 2004 jsme navštívili spolu se spřátelenou organizací BUND Amberg-Kümmersbruck nádrž Altmühltal u Norimberku. Celodenní exkurze byla velmi vydařená a pozorovali jsme zajímavé druhy vodního ptactva. Poslední dny roku 2004 byly věnovány intenzivní přípravě tisku našeho prvního čísla ornitologického časopisu Sluka.
Součástí závěrečné zprávy byla také krátká zpráva pokladníka A. Schröpfera o hospodaření HOK v roce 2004. Příjmy dosáhly celkové výše 109 069,56 Kč a výdaje 98 872,20 Kč. Důležitou součástí programu bylo schválení upravených stanov HOKu, kde jsme reagovali na některé nové skutečnosti zejména ve správním uspořádání našeho státu. Dáváme také možnost cizím státním příslušníkům stát se členem našeho klubu.
   Následovala přednáška německých ornitologů Jense a Heidi Heringových o slučce malé. Přednáška byla velmi poutavá, perfektně připravená (PowerPoint prezentace), všechny posluchače zaujala a byla odměněna zaslouženým potleskem. Dozvěděli jsme se mnoho nového o tomto nepříliš známém druhu bahňáka. Manželé Heringovi nám také přivezli několik krabic ornitologické literatury pro naši knihovnu.
   V diskusi bylo sděleno několik zajímavých ornitologických pozorování a předseda HOK pozval všechny přítomné na všechny akce plánované na rok 2005. Z diskuse také vyplynula úvaha o založení ornitologické knihovny, po vzoru menších zahraničních ornitologických spolků. Tato myšlenka se dostala až do usnesení valné hromady. Člen HOK, p. P. Růžek, nabízí pro tuto knihovnu jednu místnost ve svém domě.
V průběhu VH proběhly také volby do nového výboru HOKu. Volební komise J. Bureš a E. Chvojková sečetla všechny platné hlasy a vyhlásila výsledky voleb do výboru na roky 2005 až 2008. Staronovými členy výboru se stali L. Schröpfer - předseda, P. Růžek - místopředseda a A. Schröpfer - pokladník.
Na závěr byl přednesen plán práce na rok 2005, žádost o finanční podporu kroužkovatelů na rok 2005 a nabídka na kolektivní členství v ČSOP (neschváleno).

 VH schvaluje:
zprávu o hospodaření HOK v roce 2004
plán činnosti na rok 2005
složení nového výboru HOK na roky 2005-2008
upravené stanovy HOK dle předloženého návrhu
finanční podporu kroužkovatelům na nákup kroužků v roce 2005
zřízení a vybavení ornitologické knihovny na adrese Holýšov, Sokolovská 173
vydání druhého čísla časopisu Sluka

VH bere na vědomí:
zprávu o činnosti HOK v roce 2004

Hlasování: pro – 18, proti – 0, zdržel se – 0.
V Holýšově 31. ledna 2005 Zapsal: L. Schröpfer

Fotografie Zde

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

        ČSO  Zpča  ČSOPa 

     Rorýsi  Sycekobecny  Monitoring-vodních-ptáků-v-ČR  Birdwatcher

      Honza-Haber  Honza-Veber  Klub-300  Tachov 

             Trektellen  Vogelwarte-Sempach  vso-web  Včpa        

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist