• 1
  • 2

mezi-na-odskok

Zápis ze 7. řádné valné hromady Holýšovského ornitologického klubu konané dne 4. února 2006 v Holýšově v restauraci U Nováků

Jednání zahájil předseda HOKu L. Schröpfer ve 13.15 hod, který uvítal 16 přítomných členů HOKu a 3 hosty (mj. místostarosta města Holýšov p. Köppl a zástupce
Domažlického deníku p. Tauer). Omluvil také několik členů HOK,kteří se dnešní VH nemohli z různých důvodů zúčastnit. Jednání se řídilo z důvodu mírné zdravotní indispozice předsedy HOK upraveným programem. Nejprve bylo minutou ticha vzpomenuto památky zemřelého pokladníka HOKu p. A. Schröpfera. Předsedou HOK byl zhodnocen plán práce na rok 2005, kdy většina plánovaných akcí byla splněna. Následovaly doplňující volby do výboru HOK, kdy na místo pokladníka byla jednohlasně zvolena J. Schröpferová. Ta hned také podala krátkou zprávu pokladníka o hospodaření HOK v roce 2005. Příjmy dosáhly celkové výše 188 723,42 Kč a výdaje 73 569,50 Kč. Místopředsedou HOKu P. Růžkem byla přednesena obsáhlá zpráva o činnosti HOKu v roce 2005. HOK uspořádal 2 akce pro veřejnost (Vítání ptačího zpěvu a Ptačí festival, celková účast 42 lidí), byla sledována hnízdní biologie krkavce velkého, ťuhýka obecného, sýce rousného a čápa bílého. Nabídka hnízdních příležitostí pro sýce byla stabilizována na 60 budkách, letošní sezóna nebyla pro sýce příznivá. Již tradičně pokračovalo sledování ptačího tahu v jarním a podzimním období. Bylo pokračováno v programu „Liniové sčítání dravců v zimním období". Byly přijaty dva naše projekty na ochranu sýce a zjišťování početnosti slavíka obecného do programu ČSOP „Ochrana biodiverzity" a obdrželi jsme od ČSOP příspěvky na tyto programy. Ve spolupráci se LČR LS Horšovský Týn jsme pečovali o 30 budek pro zpěvné ptactvo a za tento program jsme také obdrželi finanční částku. Kroužkovali jsme ptáky (uspořádali jsme pátý chytací víkend v Mantově). Zúčastnili jsme se také okresní výstavy pořádané Českým svazem zahrádkářů v Holýšově, kdy jsme v Kulturním domě vystavovali několik exponátů a fotografie z našich akcí. Uspěli jsme s naším partnerem Bund Naturschutz Amberg-Kümmersbruck s projektem u Nadace Roberta Bosche a získali nemalé prostředky na uspořádání dvou konferencí na německé i české straně v roce 2006. V říjnu jsme pro OAG Ostbayern v obci Nößwartling (SRN) měli přednášku o ptactvu západních Čech a její ochraně. V průběhu podzimu byla zařizována ornitologická knihovna v prostorách pronajatých Městem Holýšov. Poslední dny roku 2005 byly věnovány intenzivní přípravě tisku druhého čísla ornitologického časopisu Sluka.
Následovala přednáška ornitologa Jana Riegerta o poštolkách obecných v Českých Budějovicích. Přednáška byla velmi poutavá, perfektně připravená (PowerPoint prezentace), všechny posluchače zaujala a byla odměněna zaslouženým potleskem. Na závěr se rozproudila čilá diskuse nad přednesenými výsledky. Dotazy se týkaly mj. možnosti odchytu a značení odchycených poštolek, dále věkové struktury sledované populace a jejích reprodukčních parametrů.
V Diskusi bylo sděleno několik zajímavých ornitologických pozorování. O. Hais pozoroval v den pořádání VH v Puclicích bekasinu otavní, P. Růžek oznámil pozorování luňáka červeného koncem ledna u Hlohové a předseda HOK spolu s K. Žáčkem seznámili přítomné s pozorováním dudka chocholatého v době Vánoc ve Vránově. Předseda HOK pozval všechny přítomné na všechny akce plánované na rok 2006, zejména na společnou ochranářskou konferenci do SRN (13.-14.5.2006) a do Holýšova (15.-16.7.2006).
Na závěr byl přednesen plán práce na rok 2006 a žádost o finanční podporu kroužkovatelů na rok 2006.

VH schvaluje:
* zprávu o hospodaření HOK v roce 2005
* plán činnosti na rok 2006
* doplnění výboru HOK na roky 2006-2008 o p. J. Schröpferovou
* uspořádání mezinárodní konference Dobrovolná ochrana přírody a praktická opatření k ochraně krajiny na příkladu dvou partnerských měst
* finanční podporu kroužkovatelům na nákup kroužků v roce 2006
* podporu faunistickému výzkumu členy HOK na regionální úrovni
* vydání druhého čísla časopisu Sluka
* pozvání výboru ČSO na jednání do Holýšova
* ve spolupráci s ČSO se zúčastnit mapování vybraných druhů z Přílohy I Směrnice o ptácích (čáp černý, sýc rousný, kulíšek nejmenší, datel černý, skřivan lesní)

VH bere na vědomí: zprávu o činnosti HOK v roce 2005

Hlasování: pro – 16, proti – 0, zdržel se – 0.
V Holýšově 7. února 2006 Zapsal: L. Schröpfer

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

        ČSO  Zpča  ČSOPa 

     Rorýsi  Sycekobecny  Monitoring-vodních-ptáků-v-ČR  Birdwatcher

      Honza-Haber  Honza-Veber  Klub-300  Tachov 

             Trektellen  Vogelwarte-Sempach  vso-web  Včpa        

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist