• 1
  • 2

mezi-na-odskok

Zápis z 8. řádné valné hromady Holýšovského ornitologického klubu konané dne 3. února 2007 v hospodě v Dolní Kamenici

Jednání zahájil předseda HOKu L. Schröpfer ve 13.10 hod, který uvítal 11 přítomných členů HOKu a 6 hostů (mj. starosta města Holýšov p. ing. Pazour a zástupce
Domažlického deníku pí. Lochmanová). Omluvil také několik členů HOK, kteří se dnešní VH nemohli z různých důvodů zúčastnit. Jednání se řídilo schváleným programem. Předsedou HOK byl zhodnocen plán práce na rok 2006, kdy většina plánovaných akcí byla splněna. Předsedou HOKu L. Schröpferem byla přednesena obsáhlá zpráva o činnosti HOKu v roce 2006. HOK uspořádal 3 velké akce pro veřejnost (Vítání ptačího zpěvu a Ptačí festival, celková účast 42 lidí, mezinárodní seminář s podporou Nadace Roberta Bosche), byla sledována hnízdní biologie krkavce velkého, ťuhýka obecného, sýce rousného, hohola severního, čápa bílého a černého. Nabídka hnízdních příležitostí pro sýce byla stabilizována na 60 budkách, letošní sezóna byla pro sýce extrémně nepříznivá. Již tradičně pokračovalo sledování ptačího tahu v jarním a podzimním období. Bylo pokračováno v programu „Liniové sčítání dravců v zimním období". Byly přijaty dva naše projekty na ochranu sýce a zjišťování početnosti slavíka obecného do programu ČSOP „Ochrana biodiverzity" a obdrželi jsme od ČSOP příspěvky na tyto programy. Ve spolupráci se LČR LS Horšovský Týn jsme pečovali o 30 budek pro zpěvné ptactvo a za tento program jsme také obdrželi finanční částku. Kroužkovali jsme ptáky (uspořádali jsme mj. šestý chytací víkend v Mantově), ale letošní výsledky byly velmi slabé. Přišla však dvě zpětná hlášení černých čápů z Francie. Zúčastnili jsme se jako již tradičně Mezinárodního sčítání vodního ptactva. S naším partnerem Bund Naturschutz Amberg-Kümmersbruck jsme zrealizovali projekt „Dobrovolná ochrana přírody a praktická opatření k ochraně krajiny na příkladu dvou partnerských měst" s pomocí Nadace Roberta Bosche. První dvoudenní setkání proběhlo 13. a 14. května 2006 v Kümmersbrucku a druhé ve dnech 15.a 16. července 2006 v Holýšově. Těchto setkání se zúčastnilo několik desítek lidí a součástí byly také terénní exkurze do zajímavých míst v okolí partnerských měst. Akce nás stála nemalé prostředky, které jsme obdrželi v roce 2005 a proto také naše hospodaření v roce 2006 skončilo velkou ztrátou. V průběhu roku byla provozována ornitologická knihovna v prostorách pronajatých Městem Holýšov a byl pořízen soupis všech časopisů, knih a magazínů.. Poslední dny roku 2006 byly věnovány intenzivní přípravě tisku třetího čísla ornitologického časopisu Sluka. Od 20.1.2006 je zpřístupněn náš web na adrese http://ornitologie.hok.wz.cz, kde bylo v roce 2006 dosaženo celkem 777 přístupů. Zúčastnili jsme se také dvou ornitologických konferencí. Na přelomu března a dubna v německém Bad Düben, kde se konala valná hromada Verein Sächsischer Ornithologen. Měli jsme také krátké vystoupení o vývoji početních stavů racka chechtavého v západních Čechách. Ve dnech 22.-24.9.2006 jsme pak v Mikulově na konferenci k 80. výročí založení ČSO pod názvem „Srdcem a rozumem" přednesli referát „Migrace káně lesní (Buteo buteo) územím jihozápadních Čech". Měli jsme zde také instalován poster s názvem „Invaze brkoslava severního v západních Čechách v zimě 2004/05". Počátkem listopadu 2006 jsme se zúčastnili slavnostní vernisáže a křtu časopisu Český les v muzeu v Tachově.
   Pokladnice J. Schröpferová podala krátkou zprávu pokladní zprávu o hospodaření HOK v roce 2006. Příjmy dosáhly celkové výše 56 752,16 Kč a výdaje 189 415,80 Kč.
   Ve svém krátkém vystoupení pochválil pan starosta ing. A. Pazour činnost našeho klubu a zejména zmínil dobrou reklamu městu Holýšovu vydáváním kvalitního časopisu Sluka.
Následovala přednáška ornitologa Romana Fuchse z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Přednáška „Život plný nebezpečí: jak ptáci vnímají své nepřátele" byla velmi poutavá, perfektně připravená (PowerPoint prezentace), všechny posluchače zaujala a byla odměněna zaslouženým potleskem. Přednášející svým nenapodobitelným způsobem nás úplně vtáhnul do děje a také přihlížející hosté z restaurace si nenechali jeho plamenný projev ujít. Na závěr se rozproudila diskuse nad přednesenými výsledky.
   V diskusi bylo promítnuto P. Růžkem několik zajímavých videosnímků, které prezentovali naši terénní činnost v letech 2005 a 2006. Byly promítnuty snímky z odchytu sluček malých v Krušných horách, kroužkování čápů černých i známý případ dudka chocholatého o vánocích 2005 ve Vránově na Domažlicku.
Na závěr byl přednesen plán práce na rok 2007 a žádost o finanční podporu kroužkovatelů na rok 2007.

VH schvaluje:
* zprávu o hospodaření HOK v roce 2006
* plán činnosti na rok 2007
* finanční podporu kroužkovatelům na nákup kroužků v roce 2007
* spolupořadatelství 2. Západočeské ornitologické konference 3.-4.11.2007
* vydání třetího čísla časopisu Sluka
* provoz ornitologické knihovny
* uspořádání Noci slavíků v květnu 2007
* ve spolupráci s ČSO se zúčastnit mapování vybraných druhů z Přílohy I Směrnice o ptácích (datel černý) na Domažlicku
VH bere na vědomí:
* zprávu o činnosti HOK v roce 2006

VH ukládá:
* výboru provézt důkladnou kontrolu placení členských příspěvků a po neuposlechnutí výzvy k zaplacení tyto členy vyloučit (termín do konce března 2007)

Hlasování: pro – 11, proti – 0, zdržel se – 0.

V Holýšově 7. února 2007 Zapsal: L. Schröpfer

Fotografie Zde

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

        ČSO  Zpča  ČSOPa 

     Rorýsi  Sycekobecny  Monitoring-vodních-ptáků-v-ČR  Birdwatcher

      Honza-Haber  Honza-Veber  Klub-300  Tachov 

             Trektellen  Vogelwarte-Sempach  vso-web  Včpa        

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist