• 1
  • 2

mezi-na-odskok

Zápis z 10. řádné valné hromady Holýšovského ornitologického klubu konané dne 21. února 2009 v hospodě v Dolní Kamenici

Jednání zahájil předseda HOKu L. Schröpfer ve 13.15 hod, který uvítal 14 přítomných členů HOKu a 4 hosty. Omluvil také několik členů HOK, kteří se dnešní VH
nemohli z různých důvodů zúčastnit. Jednání se řídilo schváleným programem. Předsedou HOK byl zhodnocen plán práce na rok 2007, kdy většina plánovaných akcí byla splněna. Předsedou HOKu L. Schröpferem byla přednesena obsáhlá zpráva o činnosti HOKu v roce 2007. HOK uspořádal 3 velké akce pro veřejnost (Vítání ptačího zpěvu a Ptačí festival, celková účast 24 lidí, 2 Noci slavíků s účastí 26 lidí), byla sledována hnízdní biologie krkavce velkého, ťuhýka obecného, sýce rousného, hohola severního, čápa černého. Nabídka hnízdních příležitostí pro sýce byla stabilizována na 60 budkách, letošní sezóna byla pro sýce velmi zajímavá. Sýci totiž začali s hnízděním velmi pozdě. Již tradičně pokračovalo sledování ptačího tahu v jarním a podzimním období. Bylo pokračováno v programu „Liniové sčítání dravců v zimním období". Byly přijaty dva naše projekty na ochranu sýce a zjišťování početnosti slavíka obecného do programu ČSOP „Ochrana biodiverzity" a obdrželi jsme od ČSOP příspěvky na tyto programy. Ve spolupráci se LČR LS Horšovský Týn jsme pečovali o 30 budek pro zpěvné ptactvo a za tento program jsme také obdrželi finanční částku. Zúčastnili jsme se jako již tradičně Mezinárodního sčítání vodního ptactva. Pro ČSO jsme sčítali hnízdící datly černé v rámci monitoringu tohoto druhu na území ČR. Výsledky byly velmi zajímavé a potvrdily silnou populaci datla černého v okolí Holýšova. V průběhu roku byla naše knihovna přestěhována do nových prostor v Kulturním domě v Holýšově. Knihovna byla také zaregistrována u MK ČR pod číslem 6335/2007. Na podzim byla knihovna vybavena dalšími regály, tentokrát kovovými. V roce 2007 dosaženo celkem 2353 přístupů na náš web s maximem 8. 6. s počtem 48 přístupů. Zúčastnili jsme se také dvou ornitologických konferencí. Na přelomu března a dubna v německém Altenburgu, kde se konala valná hromada Verein Sächsischer Ornithologen a Verein Thüringer Ornithologen. Měli jsme také krátké vystoupení o vývoji ornitologie v západních Čechách. Ve dnech 3. - 4. 11. 2007 jsme byli spolupořadateli 2. Západočeské ornitologické konference ve Spáleném Poříčí, kde jsme přednesli celkem 3 referáty. Počátkem listopadu 2007 jsme se zúčastnili slavnostního otevření nové budovy Správy CHKO Český les na Přimdě.
  
Pokladnice J. Schröpferová podala krátkou zprávu pokladní zprávu o hospodaření HOK v roce 2008. Příjmy dosáhly celkové výše 62 846,27 Kč a výdaje 64 815,15 Kč.
  
Následovala přednáška dr. Volkera Salewskiho z Regensburgu. Přednáška „Hledání fantóma - pátrání po afrických zimovištích rákosníka ostřicového" byla velmi poutavá, perfektně připravená (PowerPoint prezentace a krátké videosekvence), všechny posluchače zaujala a byla odměněna zaslouženým potleskem. Na závěr se rozproudila velmi živá diskuse nad přednesenými výsledky.
  
V diskusi bylo promítnuto P. Růžkem několik zajímavých fotografií a videosnímků, které prezentovali naši terénní činnost v roce 2008. Náš sympatizant P. Lang promítnul několik snímků západočeského ptactva.
 
Na závěr byl přednesen plán práce na rok 2009 a žádost o finanční podporu nákupu pozemku pro ornitologickou rezervaci Josefovské louky.

 

VH schvaluje:
* zprávu o hospodaření HOK v roce 2008
* vydání pátého čísla časopisu Sluka
* provoz Speciální ornitologické knihovny Holýšov
* 1 000,- Kč na nákup pozemků pro ornitologickou rezervaci Josefovské louky

VH bere na vědomí:
* zprávu o činnosti HOK v roce 2008

Hlasování: pro – 14, proti – 0, zdržel se – 0.

Fotografie Zde

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

        ČSO  Zpča  ČSOPa 

     Rorýsi  Sycekobecny  Monitoring-vodních-ptáků-v-ČR  Birdwatcher

      Honza-Haber  Honza-Veber  Klub-300  Tachov 

             Trektellen  Vogelwarte-Sempach  vso-web  Včpa        

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist