• 1
  • 2

mezi-na-odskok

Zápis z 12. řádné valné hromady Holýšovského ornitologického klubu konané dne 5. února 2011 v hospodě v Dolní Kamenici

Ano, vážení přátelé, v sobotu 5. února se konala již 12. valná hromada Holýšovského ornitologického klubu. Dovolte úvodem trochu zavzpomínat.
Když letmo vzpomeneme na první valné hromady v salonku restaurace U Nováků, kam jsme museli, pokud jsme chtěli prezentovat nějaké záběry ze života ptactva, donést televizi a videorekordér, protože jsme tyto záběry měli natočené na kazetách VHS. Udělali jsme za ten čas krok kupředu. Fotografie jsme pořizovali na analogový fotoaparát, což nám občas připadalo pomalé, protože jsme museli čekat, až se tyto vyvolají. Nyní máme naše záznamy převedeny do digitální podoby a vše, co dokumentujeme, tak digitálně. Pořídili jsme si digitální fotoaparát, máme i digitální kameru a zatím poslední věc, kterou jsme si pořídili jako novinku na tuto VH je dataprojektor, protože jsme jej museli opět pracně shánět a půjčovat si jej od jiných organizací. Tato starost nám tedy tímto krokem odpadla, i když samozřejmě jsme museli investovat pro nás nemalé peníze. Nevím, zda je dobře mít vše „digitální", ale pro naši prezentaci je to určitě rychlejší a snadnější. Od roku 2007 pořádáme naše VH „na základně" v hospodě v Dolní Kamenici, kam je i dobré vlakové spojení a kde je pro nás taková domácí atmosféra. Tolik tedy krátká vzpomínka na začátky.
   Samotná VH se nesla v tradičním duchu. Po přivítání účastníků a krátkém zahájení předsedou klubu byli přítomni seznámeni s výroční zprávou HOKu za rok 2010, která byla promítána projektorem. Členové i naši sympatizanti se tak mohli seznámit s různými výzkumnými programy (např. Sledování hnízdní biologie lokální populace ťuhýka obecného (Lanius collurio) v okolí Holýšova, Zimní liniové sčítání dravců, Vizuální sledování tahu ptáků v okolí Holýšova, kroužkování ptáků, monitoring datla černého pro ČSO a AOPK, aj.). Dále je to ochrana ptáků (např. Posilování a stabilizace hnízdní populace sýce rousného (Aegolius funereus) a sledování jeho hnízdní biologie v okolí Holýšova, Ochrana lesních porostů vyvěšováním hnízdních budek pro drobné pěvce (projekt pro LČR LS Horšovský Týn).
   Důležitou činností je práce s veřejností, kde pořádáme již tradiční květnové Vítání ptačího zpěvu a na podzim Festival ptactva. Nezapomnělo se ani na webovou stránku HOKu, kde je důležité tuto co nejvíce aktualizovat a kde jsou různé odkazy, mj. i na stránky YouTube, na kterých prezentujeme krátká videa z našich akcí.
   Součástí zprávy byl i komentář ke Speciální ornitologické knihovně, jejíž součástí je výměna časopisu Sluka s několika domácími a zahraničními institucemi (např. SRN, Rakousko, Kazachstán). Jako ostatní činnost byly prezentovány různé naše akce, které se udály u nás (např. brigáda na tankodromu), v březnu byli v Holýšově na návštěvě německý ornitolog M. Jais a spolupracovnice Bavorské televize A. Vogel. Pokoušeli jsme se vyhledat v západočeském pohraničí hnízdo mořských orlů vhodných k natáčení dokumentu o tomto ptačím druhu.
   V květnu jsme se zúčastnili (Růžek, Schröpfer) každoročního setkání Spolku saských ornitologů v Bad Düben. Největším zážitkem bylo ale seznámení se s dr. Ursem Glutz von Blotzheimem a hlavně ruskou ornitoložkou Elvirou Nikolenko.
   V červenci jsme společně s našimi německými přáteli z Kümmersbrucku navštívili památník Lidice. Koncem roku jsme se zúčastnili v chebském muzeu Knihobraní, přehlídky přírodovědných společností s editační činností, byli jsme účastníky již tradičního kroužkovacího aktivu v Litomyšli a navázali jsme spolupráci s neziskovou organizací Mezi lesy v Prostiboři, která se věnuje ekologické výchově a úzce spolupracuje s SCHKO Český les a Slavkovský les. Závěrem zprávy předseda představil nové číslo Sluky a poděkoval jednotlivcům i organizacím, kteří činnost klubu nějakým způsoben podporují (finančně i jiným způsobem).
   Poté dostala slovo pokladnice p. Schröpferová a seznámila přítomné s hospodařením klubu. Hospodaření klubu skončilo s kladným výsledkem. Následovaly volby do výboru a nový výbor pracuje ve starém složení. Přišla na řadu krátká prezentace našich akcí s krátkými videozáznamy, jejíž součástí byla čerstvá informace o zpětném odečtu čápa černého v Izraeli v roce 2010.
   Po krátké technické přestávce následoval hlavní bod a slova se ujal dr. Vacík s přednáškou Straky ve městě. Cílem bylo přiblížit život strak ve městě Plzni. Přednáška sklidila velký ohlas. Zhruba v16,30 hod. L. Schröpfer tuto valnou hromadu ukončil a na řadu přišlo skoro již tradiční občerstvení a neformální posezení, kdy si každý vyměňoval prožité zážitky za uplynulý rok a plánoval již na ten letošní.
Pavel & Libor 7. 2. 2011

Fotografie Zde

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

        ČSO  Zpča  ČSOPa 

     Rorýsi  Sycekobecny  Monitoring-vodních-ptáků-v-ČR  Birdwatcher

      Honza-Haber  Honza-Veber  Klub-300  Tachov 

             Trektellen  Vogelwarte-Sempach  vso-web  Včpa        

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist