• 1
  • 2

mezi-na-odskok

Zápis z 13. řádné valné hromady Holýšovského ornitologického klubu konané dne 28. ledna 2012 v hospodě v Dolní Kamenici

V sobotu 28. ledna 2012 se konala na tradičním místě na naší „základně" v hospodě v Dolní Kamenici již 13. valná hromada Holýšovského ornitologického klubu.
Začátek se posunul z důvodu čekání na hlavní přednášející na 13:15 hod. Poté předseda klubu zahájil valnou hromadu, přivítal přítomné a je seznámil s činností v uplynulém roce např.: Sledování hnízdní biologie lokální populace ťuhýka obecného (Lanius collurio) v okolí Holýšova, Zimní liniové sčítání dravců, Vizuální sledování tahu ptáků v okolí Holýšova, ochranou ptáků, např.: Posilování a stabilizace hnízdní populace sýce rousného (Aegolius funereus) a sledování jeho hnízdní biologie v okolí Holýšova, Ochrana lesních porostů vyvěšováním hnízdních budek pro drobné pěvce (projekt pro LČR LS Horšovský Týn). Klub se snaží o maximální publicitu pro všechny naše aktivity. V průběhu roku pořádá dvě velké akce pro veřejnost: Vítání ptačího zpěvu v měsíci květnu a na podzim Festival ptactva, který se koná tradičně na jižanských rybnících. Nevyhýbáme se ani moderní technice, takže máme vlastní webové stránky, kde jsme měli v loňském roce celkem 7431 přístupů, dále máme Facebook, kam umísťujeme fotky i krátké zprávy z našich akcí. Díky Facebooku jsme také získali několik nových tváří na naše exkurze. Ke dni 28. 1. 2012 máme 108 přátel, většinou ornitologů a biologů. Taktéž máme vlastní kanál na YouTube (viz níže). Ornitologická knihovna bohužel dosud nefunguje. V červnu 2011 jsme byli nuceni celou knihovnu dočasně přestěhovat z důvodu generální opravy celého Kulturního domu. Tento stav trval až do počátku října 2011. kdy jsme s vypětím všech sil nastěhovali seriály opět do naší původní místnosti. V noci ze 3. na 4. srpna 2011 byla naše knihovna vytopena. Došlo k nevratnému poškození několika desítek knih a časopisů. V závěru poděkoval všem organizacím a jednotlivců, kteří nás v roce 2011podpořili (finančně i jiným způsobem).
   Pokladnice klubu přednesla zprávu o hospodaření, kdy HOK v roce 2011 hospodařil s celkovými příjmy 81 629,92 Kč a výdaji 66 137,- Kč (rozdíl + 15 492,92 Kč).
Následovala prezentace činnosti za rok 2011 formou PowerPointu, kde jsme si připomněli naše akce, např. na začátku roku brigádu na vyřezávání náletových dřevin na bývalém tankodromu, 11. března proběhlo sčítání sýců rousných v okolí Holýšova, následovala malá mezinárodní návštěva Tachovska, kde se pozorovali jeřáby, orly, luňáky aj. Počátkem dubna jsme se zúčastnili konference VSO v Lipsku, kde jsme měli referát o tahu dravců. Velice významná byla v červenci návštěva ornitologa J. Lincera z USA, který u nás strávil tři dny. Každé prázdniny zajíždíme na letní tábor do Manětína, kde seznamujeme děti s ptáky a provádíme jejich odchyt. Proběhla brigáda na židovském hřbitově v Telicích, kde jsme opravovali náhrobky. Zajeli jsme se podívat na chráněnou kolonii vrápence velkého v SRN, do města Hohenburg. Přijali jsme pozvání na ornitologickou stanici na Velkém Tisém, kde jsme cestou tam pozorovali na několika jihočeských rybních ptačí život (mj. viděli jsme 2 kolihy velké, orla mořského, husy velké, břehouše černoocasé). Objevili jsme nocoviště luňáků, zavítali jsme opět na dravčí kemp do Korutan v Rakousku, navázali spolupráci s Muzeem Českého lesa v Tachově, pro které jsme natočili krátký dokument „Seminář hebrejské epigrafiky pro studenty gymnázia". Byli jsme účastníky konference České společnosti ornitologické v Mikulově: Ornitologie – věda pro každého.
   Zúčastnili jsme se také Setkání přátel a příznivců Českého lesa v Tachově, aktivu kroužkovatelů v Klatovech, přednášky Za kolihou tenkozobou do Srbska, semináře vodních ptáků v Podkrušnohorském zooparku v Chomutově. Dále jsme se seznámili s výsledky ptačího nářečí strnadů, kterého jsme byly taktéž účastníky, kdy jsme poslali několik nahrávek zpěvu samců strnadů obecných. Na našem kanálu YouTube je od data založení (24. 11. 2010) celkem celkem 6271 zhlédnutí ze 75 zemí světa. Z videí „vede" sluka lesní 3360 zhlédnutí, ze zemí ČR 2307, následuje Itálie 1531 a Řecko 489. Máme i přístupy např. ze Spojených arabských emirátů 6, Austrálie 5, Indonésie 2, Mongolska 1.
   Následovala krátká technická přestávka a poté se ujali slova naši hosté s přednáškou Monitoring vodních ptáků v České republice. Manželé Musilovi nás seznámili se změnou distribuce u různých ekologických skupin ptáků, hnízdní populací kachen v ČR, s výsledky mezinárodního sčítáním vodních ptáků v ČR v lednu 2011 a předběžnými výsledky z ledna 2012, dále s dlouhodobými změnami početnosti a distribuce vodních ptáků v ČR, s vlivem klimatických podmínek, kdy např. v chladných zimách u nás narůstají počty severněji zimujících druhů jako jsou potápka malá, labuť velká, polák chocholačka, hohol severní, morčák velký a naopak v teplejších zimách narůstají počty druhů obvykle zimujících v teplejších částech Evropy (potápka roháč, volavka bílá, volavka popelavá, husa velká, kopřivka obecná a racek bouřní). Dále jsme se seznámili s významnými lokalitami pro zimování vodních ptáků v ČR, lokality, kde zimuje nejvíce jedinců a druhů apod. Následoval blok „Husy v pohybu", kde jsme se dozvěděli např. o huse malé, která po vyhnízdění na severu Skandinávie létá až za Ural na sever Sibiře a odtud táhne podél Uralu do oblastí Černého a Kaspického moře. Zde se mnoho ptáků stane terčem lovu a tak se vědci snažili „naučit" je létat se severní Skandinávie pomocí rogala rovnou na pobřeží Holandska a Belgie. Dále nás seznámili s minulostí a současností límcování hus v ČR a barevným značením kachen. Přednáška byla velice zajímavá a opět jsme se dozvěděli mnoho zajímavého z ptačího života.
   Poté byla valná hromada ukončena a po malém občerstvení následovala neformální část, kdy jsme si navzájem vyměňovali nabyté zkušenosti.
Pavel & Libor 30. 1. 2012
Fotografie Zde

 

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

        ČSO  Zpča  ČSOPa 

     Rorýsi  Sycekobecny  Monitoring-vodních-ptáků-v-ČR  Birdwatcher

      Honza-Haber  Honza-Veber  Klub-300  Tachov 

             Trektellen  Vogelwarte-Sempach  vso-web  Včpa        

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist