• 1
  • 2

mezi-na-odskok

Zápis z 15. valné hromady Holýšovského ornitologického klubu konané dne 1. února 2014 v hospodě v Dolní Kamenici

Po přivítání všech účastníků VH předsedou klubu L. Schröpferem v 13:15 hodin byla přednesena zpráva o činnosti klubu v roce 2013.
Přítomné seznámil s výzkumnými programy, kterým se náš klub pravidelně každým rokem věnuje (např. Sledování hnízdní biologie lokální populace ťuhýka obecného (Lanius collurio) v okolí Holýšova, zimní liniové sčítání dravců, vizuální sledování tahu ptáků v okolí Holýšova, kroužkování ptáků aj.). Dále to byly programy a činnosti, které se obtížně odlišují od výzkumných programů (Posilování a stabilizace hnízdní populace sýce rousného (Aegolius funereus) a sledování jeho hnízdní biologie v okolí Holýšova, Ochrana lesních porostů vyvěšováním hnízdních budek pro drobné pěvce (projekt pro LČR LS Horšovský Týn)).
  
Při práci s veřejností jsme se v průběhu kalendářního roku snažili o maximální publicitu pro všechny naše aktivity. Pořádali jsme dvě velké akce pro veřejnost. Vítání ptačího zpěvu 2013 v Holýšově, kde se sešlo celkem 10 účastníků na krátkou procházku podél řeky Radbuzy a po staré tankové cestě. V říjnu 2013 proběhl ve spolupráci s Českou společností ornitologickou tradiční Festival ptactva na Jivjanských rybních. Za příznivého počasí se nás nakonec sešlo 18, viděli jsme zajímavé druhy ptáků, u opékání buřtů jsme si pěkně popovídali, rozdali si ochranářskou i ornitologickou literaturu a slíbili si, že se za rok zase sejdeme. Zmínil se také o našich webových stránkách a o Facebooku. Byla zmíněna i Speciální ornitologická knihovna, která má ve svém fondu k 31. 12. 2013 celkem 1050 knih, 670 sborníků a 270 ornitologických a 185 přírodovědných časopisů. Připomněl rovněž klubový časopis Sluka, jehož 9. číslo se právě připravuje.
  
Zprávu o hospodaření za rok 2013 přednesla pokladní klubu paní Schröpferová a poté následoval krátký přehled událostí za uplynulý rok 2013 v PowerPointu, který podal P. Růžek s mnoha zajímavými fotografiemi.
   Následovala hlavní přednáška Markéty Novákové – Klíšťata u ptáků. Byla velmi zajímavá a dozvěděli jsme se nové informace o tomto druhu cizopasníků. Následoval blok přednášek od našich přátel ze severních Čech, ať již to byly odchyty na výsypkách hnědouhelných dolů, po krátkém občerstvení přednáška o odchytech čečetek v Krušných horách a jako poslední čečetka zimní nebo tmavá (o rozlišení nově rozděleného druhu).
  
Součástí valné hromady byly také volby do (staro)nového výboru na roky 2014 až 2017, kdy byl opět zvolen minulý výbor ve složení: L. Schröpfer - předseda, P. Růžek - místopředseda a J. Schröpferová - pokladník.
  
Letošní valná hromada, která byla nabita přednáškami, se velmi vydařila a nezbývá než poděkovat všem, kteří se podílejí na činnosti našeho klubu a ochraně přírody. Zároveň poděkování patří mladé generaci, která má o ornitologii zájem. Jak je z fotografií patrné, objevují se nové tváře, a to je velmi přínosné a potěšitelné. Děkujeme a za rok na viděnou na další valné hromadě.
Pavel 3. 2. 2014
Fotografie Zde

 

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

        ČSO  Zpča  ČSOPa 

     Rorýsi  Sycekobecny  Monitoring-vodních-ptáků-v-ČR  Birdwatcher

      Honza-Haber  Honza-Veber  Klub-300  Tachov 

             Trektellen  Vogelwarte-Sempach  vso-web  Včpa        

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist