• 1
  • 2

mezi-na-odskok

Zápis ze 17. valné hromady Holýšovského ornitologického klubu konané dne 30. ledna 2016 v hospodě v Dolní Kamenici

Již 17. valnou hromadu, která se konala dne 30. 1. 2016 již tradičně na „základně“ v Dolní Kamenici, zahájil krátce po 13. hodině předseda Holýšovského ornitologického klubu

L. Schröpfer a přivítal všechny přítomné. Seznámil je také s programem VH a poté představili spolu s Pavlem opět bohatou činnost klubu v roce 2015. Bylo to např. hned počátkem roku mezinárodní sčítání vodních ptáků. Dále to byly terénní úpravy na Ptačí zahradě, Vítání ptačího zpěvu, další mapování pro atlas hnízdního rozšíření ptáků v ČR 2014-2017. V červenci jsme se zúčastnili exkurze do nivy Dunaje a v září jsme přijali pozvání na exkurzi na známé pelichaniště vodních ptáků, Ismaninger Speichersee. V měsíci říjnu to byla již tradiční akce Festival ptactva na Jivjanských rybnících.
   Relativně úspěšní jsme byli při kroužkování ptáků. Pokračovali jsme v novém projektu „PALUSTRIS“, nočního odchytu rákosníků. Jako zajímavost se podařilo našemu kolegovi J. Švejdovi odchytit slavíka tmavého (Luscinia luscinia). Podařilo se nám také odchytit několik bahňáků na Jivjanském rybníku. Mezi nejzajímavější patří odchyt jespáka křivozobého (Calidris ferruginea) ve svatebním šatě. V září se nám podařil odchyt lelka lesního (Caprimulgus europaeus), chytili jsme také několik kalousů ušatých (Asio otus) a další sluku lesní (Scolopax rusticola). Získali jsme další zpětné hlášení čápa černého (Ciconia nigra). Je to náš nejstarší kroužkovaný čáp černý (10 let a 4 dny). Byl pozorovaný jako hnízdící 15. 6. 2015 u Bad Berleburg v Severním Porýní-Vestfálsku (SRN), který byl kroužkovaný dne 11. 6. 2005 u Fleků (KT, CZ). Také jsme zmínili zimoviště vodních ptáků na řece Radbuze ve Stodě, kde pravidelně zimují např. kachny divoké (Anas platyrhynchos), hvízdáci eurasijští (Anas penelope), labutě velké (Cygnus olor), potápky malé (Tachybaptus ruficollis).
   Po této zprávě následovala zpráva pokladníka o hospodaření v uplynulém roce a potom seznámení se změnou v názvu klubu. Podle nového občanského zákoníku dochází ke změně z HOK občanské sdružení na HOK zapsaný spolek.   Proběhly také krátké volby, kdy byl zvolen nový dvoučlenný výbor HOK ve složení L. Schröpfer (předseda) a P. Růžek (místopředseda).
   Po krátké technické přestávce následovala přednáška V. Fišra z Domažlických městských lesů: Tetřev hlušec (Tetrao urogallus) na Čerchově. Ten nás nejprve seznámil s charakteristikou zájmové oblasti (Čerchov, CHKO Český les), biotopem a druhy, které využívají podobný biotop jako tetřev. Z ptáků např. čáp černý, datel černý (Dryocopus martius), ze savců rys ostrovid (Lynx lynx), jelen lesní (Cervus elaphus), z obojživelníků mlok skvrnitý (Salamandra salamandra). Poté popsal tetřeva, jeho potravu, tok, pobytové stopy. Mimo jiné uvedl, že pro tetřeva není problém přeletět vzdálenost 10 km. Na grafu, který znázorňoval vývoj stavu tetřeva ve 20. století, byl jasně vidět znatelný pokles. Např. ještě v 50. letech byl stav 80 % oproti roku 1900, v 60. letech to bylo již 50%, v 80. letech necelých 20% a v roce 2000 0 %. Pomocí programu na jeho ochranu se v současnosti stavy tetřeva pomalu zvyšují, ale jsou zde mnohé faktory, které značně ohrožují populaci (savci, jako např. liška obecná, prase divoké), turistika, ale také počasí.   V současnosti je na vrcholu Čerchova nesouvislá sněhová pokrývka asi 10 cm, tudíž se do vyšších partií mohou snadno dostat predátoři. Naopak tetřevovi vyšší vrstva sněhu nevadí, protože si najde potravu na stromech. Celá přednáška byla doplněna množstvím fotografií ze života tetřeva hlušce a lokalitami jeho výskytu na Čerchově. Závěrem byly dotazy a přednáška byla odměněna zasloužilým potleskem. Všem se moc líbila, především díky tomu, že je nám regionálně velmi blízká.
   Pak již následovalo oblíbené občerstvení, vzájemná výměna zkušeností a pozorování získaných v uplynulém roce. Krátce po 17 hodině se vydalo po vydatné svačině celkem 15 členů HOK ke svým domovům.
Fotografie Zde

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

        ČSO  Zpča  ČSOPa 

     Rorýsi  Sycekobecny  Monitoring-vodních-ptáků-v-ČR  Birdwatcher

      Honza-Haber  Honza-Veber  Klub-300  Tachov 

             Trektellen  Vogelwarte-Sempach  vso-web  Včpa        

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist