• 1
  • 2

mezi-na-odskok

Výroční zpráva 2000

Výroční zpráva o činnosti

Holýšovského ornitologického klubu
v roce 2000
Holýšov, leden 2001

Rok 2000 byl druhým rokem v existenci Holýšovského ornitologického klubu (HOK). V průběhu roku se nám podařilo zvýšit počet členů HOKu, byl založen nový běžný účet u Poštovní spořitelny, uspořádali jsme několik akcí pro veřejnost, publikovali jsme příspěvky v regionálních i nadregionálních tiskovinách a publikacích, zúčastnili jsme se odchytových akcí i mezinárodní konference.

Také v roce 2000 pracoval výbor HOKu v tomto složení: Libor Schröpfer – předseda, Pavel Růžek – místopředseda, Albert Schröpfer – pokladník. 1. řádná valná hromada (VH) odsouhlasila také plán činnosti na rok 2000. Součástí této zprávy bude také zhodnocení plnění tohoto plánu činnosti. Holýšovský ornitologický klub měl k 31. prosinci 2000 celkem 21 řádných členů, tj. o 9 více než v loňském roce.Vlastní text této výroční zprávy je rozdělen do několika částí.

1. Výzkumné programy

Pokračovaly práce na všech výzkumných programech, které byly hodnoceny již v loňské závěrečné zprávě.
* Hnízdní rozšíření, hnízdní biologie a populační hustota lokální populace krkavce velkého (Corvus corax) v severní části okresu Domažlice
Počátkem dubna byla opět kontrolována známá hnízdiště krkavců z minulých let. Úspěšný byl tentokrát pouze pár u Holýšova, který vyvedl úspěšně celkem 6 mláďat. Jedno z mláďat bylo koncem dubna odchyceno neschopné letu a při převozu do Záchranné stanice ptactva v Plzni uhynulo. Hnízdiště u Semošic a Kolovče byla tentokráte neobsazena. Po úspěšném hnízdění u Holýšova hnízdo spadlo, v roce 2001 bude tedy nutné najít hnízdo nové. V průběhu roku 2000 byl do Západočeského muzea odevzdán rukopis článku autorů L. Schröpfera a P. Růžka: „Rozšíření a hnízdní hustota krkavce velkého (Corvus corax) v severovýchodní části okresu Domažlice a poznámky k hnízdní biologii tohoto druhu v západní části Čech". Článek by měl vyjít v letošním roce v časopisu Západočeského muzea v Plzni Erica.
* Sledování hnízdní biologie lokální populace kvíčaly obecné (Turdus pilaris) v okolí Holýšova
Opět byla kontrolována hnízdiště podél řeky Radbuzy mezi Ohučovem a Holýšovem. Bylo nalezeno celkem 44 hnízdících párů, bylo kontrolováno celkem 18 hnízd, okroužkováno bylo pouze 21 mláďat. Díky souhře nešťastných okolností nebylo možné kontrolovat více hnízd a tak rok 2000 patří v dlouhodobém průměru ke slabším rokům z hlediska výzkumu.
* Sledování hnízdní biologie lokální populace ťuhýka obecného (Lanius collurio) v okolí Holýšova
Také u tohoto druhu byla kontrolována známá hnízdiště v okolí Holýšova, Dolní Kamenice a Kvíčovic. Bylo prokázáno celkem 42 hnízdících párů, bylo kontrolováno 23 hnízd, okroužkováno bylo celkem 57 mláďat a 14 létajících ptáků. Podobně jako u kvíčaly se nám v tomto roce příliš nedařilo. Bylo nalezeno několik obsazených hnízd s již tak vyspělými mláďaty, že nebylo možné je blíže kontrolovat a kroužkovat. Všichni chycení ptáci byli měřeni a váženi.
* Vizuální sledování tahu ptáků v okolí Holýšova
Kromě pravidelného sčítání v jarním období (21. února až 10. dubna) a v podzimním období (24. srpna až 16. listopadu) byla letos a bude také pravděpodobně v budoucnu zaměřena pozornost na sčítání táhnoucích dravců. Celkem bylo v jarním období nasčítáno 2984 ptáků, v podzimním období pak 8805 ptáků. Ze zajímavějších pozorovaných druhů byly zjištěny tyto: morčák velký, sokol stěhovavý, ostříž lesní, dřemlík tundrový, moták pilich, káně rousná, luňák červený, bekasina otavní, ťuhýk šedý, krkavec velký.
* Kroužkování ptáků
V průběhu celého roku, tentokrát ovšem s mnohem menší intenzitou než v minulých letech, bylo prováděno také kroužkování ptáků. Většinou byl prováděn odchyt do nárazových sítí se zaměřením na drobné pěvce. Dvojice Schröpfer, Růžek označila celkem 354 ptáků, z toho 129 mláďat na hnízdech. Mezi největší zajímavosti patří odchyt moudivláčka lužního v Mantově s italským kroužkem v dubnu 2000. Dále sem patří odchyty dvou hnízdících samic sýce rousného s německým kroužky (1x Hiddensee, 1x Helgoland).
* Sledování hnízdní biologie čápa bílého (Ciconia ciconia)
V červnu byla kontrolována 3 hnízda čápa bílého. V Chotěšově (okr. Plzeň – jih) byla na hnízdě kroužkována 3 mláďata, v Horšovském Týně (okr. Domažlice) nebylo v roce 2000 hnízdo obsazeno, v Dolním Metelsku (okr. Domažlice) byla ze 4 vajec odchována pouze 2 mláďata.
* Odchyty dravců a sov
Rok 2000 patřil mezi slabé roky. Podařilo se nám odchytit pouze 4 kalouse ušaté, 2 z nich byli odchyceni na tzv. myškování, 2 z nich byli odchyceni na maketu velké sovy.
* Moonwatching
Pod tímto zvláštním označením se skrývá program švýcarské ornitologické centrály na výzkum nočního tahu přes měsíční kotouč za úplňku. V určené období kolem úplňku (v roce 2000 to bylo 11. až 17. září resp. 10. až 16. října) je pozorován v noci měsíc pomocí stativového dalekohledu se zvětšením 30x. V 10 minutových intervalech jsou registrováni přeletující ptáci, je zachycena jejich velikost i směr tahu podle hodinových ručiček. Celkem se tohoto programu zúčastnili 4 členové HOKu. Sčítáním bylo stráveno při 4 akcích celkem 9 hodin a bylo napočteno 106 ptáků, většinou drobných pěvců.

2. Ochrana ptáků

Obdobně jako v loňské zprávě je třeba hned na začátku říci, že programy tohoto typu se někdy velmi obtížně oddělují od programů výzkumných.
* Posilování hnízdní populace sýce rousného (Aegolius funereus) a sledování jeho hnízdní biologie v okolí Holýšova
V hnízdní sezoně 2000 bylo k dispozici 25 hnízdních budek, které jsou rozvěšeny v okolí Holýšova v kvadrátech 6344 a 6444. Část budek je vyvěšena na území okresu Plzeň-jih, část na území okresu Domažlice. Bylo obsazeno celkem 7 budek, bylo sneseno min. 29 vajec, odchováno bylo však pouze 11 mláďat. Všechny hnízdící samice byly odchyceny a 2 samice byly již kroužkované německými kroužky. Jedna z nich pocházela od Erfurtu ze vzdálenosti asi 170 km. Kroužkovací data o druhé z nich se nám dodnes nepodařilo zjistit. Nízký počet odchovaných mláďat byl zapříčiněn pravděpodobně slabou potravní nabídkou zejména drobných hlodavců. V budkách bylo zjištěno velké množství drobných pěvců. Zajímavostí bylo značné množství plšíků lískových (Muscardinus avellanarius). Tento druh savce jsme zjistili právě díky sýcům v okolí Holýšova vůbec poprvé. Při čištění budek v listopadu jsme zjistili obsazení ještě jedné z budek, takže celkem zahnízdilo v našich budkách 8 párů. Do budoucna to znamená, že po první kontrole budek v průběhu dubna budeme muset kontrolovat ještě koncem května i budky při prvních kontrolách neobsazené. Dále bylo v listopadu zjištěno, že jedna budka byla vytěžena i se stromem, na kterém visela. Jedna budka byla ukradena. Byl odebrán hnízdní materiál na rozbor potravy. Koncem loňského roku se nám podařilo obstarat dalších 30 budek, z nichž část už byla rozvěšena.
* Ochrana lesních porostů vyvěšováním hnízdních budek pro drobné pěvce
V lesních porostech LČR spravovaných LS Horšovský Týn bylo vyvěšeno v roce 2000 zkušebně 5 budek (3 prkenné a 2 přírodní). Byly obsazeny 4 z nich, 2x sýkorou koňadrou a 2x sýkorou modřinkou. Bylo sneseno min. 41 vajec, odchováno bylo celkem 39 mláďat. V průběhu jara bylo poté jednáno s vedením LS Horšovský Týn a byl dohodnut cílový stav 30 budek. Tento počin by nám měl přinést určitý finanční obnos. Samozřejmě v případě, že se nám podaří uzavřít smlouvu. Momentálně máme připraveno k vyvěšení dalších 15 budek z dílny p. Smazala. Dalších 10 budek je objednáno. Myslíme si, že jsme schopni těchto 30 budek vyvěsit do konce března 2001. Krátká závěrečná zpráva o zkušebním provozu rozvěšených budek je součástí této výroční zprávy. V polovině srpna jsme se podíleli významnou měrou na záchraně jednoho mladého čápa bílého na hnízdišti v Chotěšově. Při žňových pracích byl poblíž hnízda nalezen letu neschopný čáp, P. Růžkovi se podařilo ho odchytit a byl předán do Záchranné stanice ptactva v Plzni. Zde byl později úspěšně vypuštěn. V průběhu hnízdního období bylo L. Schröpferovi doneseno několik mláďat pěvců (mj. jiřička obecná, konipas bílý). Většinou se však u těchto mláďat jednalo o závažná poranění letového aparátu, takže byla většinou utracena. Dostalo se k nám také mládě rorýse obecného, které jsem doma krmil téměř 14 dní. Přesto bohužel nepřežil. V průběhu prosince jsme poté začali s distribucí slunečnice a prosa pro občany města pro zimní přikrmování ptactva. V lednu 2001 bylo dovezeno i 20 kg hovězího loje. Zásobili jsme asi přibližně 20 občanů.

3. Práce s veřejností

V průběhu roku jsme se snažili o maximální publicitu pro všechny naše aktivity. Pořádali jsme tři velké akce pro veřejnost. 7. května jsme uspořádali tradiční Vítání ptačího zpěvu (Dawn Chorus Day). Opět jsme absolvovali krátkou procházku podél řeky Radbuzy spojenou s poznáváním ptáků podle zpěvu. Byla provedena také odchytová akce při níž bylo odchyceno celkem 5 ptáků těchto druhů: červenka obecná, pěnice slavíková a černohlavá, pěvuška modrá a šoupálek dlouhoprstý. Akce se zúčastnilo 16 účastníků, což je v krátké historii této akce zatím nejvíce. Bylo pozorováno celkem 41 druhů ptáků mj. volavka popelavá, žluva hajní, žluna zelená, koroptev polní, cvrčilka zelená, ťuhýk obecný, pěnice hnědokřídlá, ledňáček říční. Další významnou akcí byla výstavka dětských výtvarných prací „Ptáci očima dětí", která se konala od 1. do 6. října 2000. Vystaveno bylo přes 200 prací od zhruba 150 dětí všech věkových kategorií. Výstava byla uspořádána ve spolupráci s ZUŠ, ZŠ a oběma MŠ Holýšov. Slavnostní vernisáže dne 29. září se zúčastnil mj. dr. J. Hora z ČSO a ing. J. Komora, hlavní sponzor výstavy. Byl připraven krátký hudební program, vernisáže se zúčastnili také zástupci regionálního tisku. Výstavu navštívilo celkem 689 návštěvníků, zejména holýšovských dětí ze všech typů škol. I mezi dospělými výstava našla své příznivce např. ji zhlédl starosta města. Všechny děti, které vystavovaly, byly odměněny drobným dárkem. O výstavě bylo referováno v Domažlickém deníku a také v Holýšovském zpravodaji. Nejlepší práce byly zpracovány počítačově a zimní číslo časopisu Ptačí svět věnovalo této výstavce dokonce celou dvoustránku. Je jen škoda, že úvodní vernisáže se nezúčastnilo více členů HOKu, i když byli všichni řádně pozváni. Poslední akcí pro veřejnost byl tradiční podzimní Ptačí festival na Jivjanských rybnících. Akce spojená s pozorováním protahujícího ptactva byla opět dobře zorganizována a propagována. Tentokrát byla účast slabší než v minulých letech. 21 milovníků ptactva pozorovalo celkem 1252 ptáků 42 druhů. Mezi nejzajímavější patřily tyto druhy: potápka roháč a potápka malá, kormorán velký, polák chocholačka, ledňáček říční, čírka obecná, bekasina otavní, pěnkava jikavec, ťuhýk šedý, skřivan lesní. O akci bylo opět referováno v Domažlickém deníku. Na závěr se konalo tradiční opékání špekáčků a kuřat. Výsledky pozorování byl slabší než v minulém roce. Domníváme se, že hlavním důvodem bylo až příliš pěkné počasí. Vývěska ve spodní části Holýšova byla pravidelně měněna. Největší úspěch mají vždy fotografie z našich akcí. V Holýšovském zpravodaji vyšlo dalších 5 dílů seriálu Ptáci okolí Holýšova a celkový počet tak dosáhl úctyhodného čísla 22. Úspěšně se rozvíjí spolupráce s Pedagogickým centrem Plzeň. V dubnu 2000 připravil L. Schröpfer spolu s dr. Vacíkem ze Západočeského muzea v Plzni přednášku Ptáci západních Čech, koncem dubna proběhla navazující vycházka do přírody spojená s určováním ptáků. Prohlédli jsme si Borský park a Litickou přehradu v Plzni. Začátkem prosince proběhla úspěšná exkurze na Jesenickou přehradu u Chebu, kde byly pozorovány tato zajímavé druhy: morčák velký, kopřivka obecná, husa polní a běločelá, kormorán velký, racek stříbřitý, bělohlavý a bouřní. Mimo ornitologických zážitků přinesly tyto akce také přínos do klubové pokladny. V prosinci jsme instalovali velké krmítko pro ptáky v Mateřské školce ve Školní ulici v Holýšově. Dodali jsme jim také množství krmiva pro zimní období. V průběhu roku vyšlo celkem 6 článků o našem klubu. Podobný rozsah plánujeme i na letošní rok.

4. Hospodaření

Příjmy za rok 2000 významným způsobem překročily výši za rok 1999. Celkem byly dosaženy příjmy ve výši 18 356,56 Kč. Z nich největší podíl připadá na sponzorské příspěvky ve výši 13 000 Kč. Sem patří 5000 Kč od Ing. J. Komory, 4000 Kč od Ing. J. Lercha, 2000 Kč od Městského úřadu v Holýšově, 1500 Kč od Ing. M. Deržáka a 500 Kč od Mysliveckého sdružení Lověna Holýšov. Příspěvek od Ing. Komory byl ovšem adresný a byl v podstatě celý použit na finanční zabezpečení výstavy dětských výtvarných prací. Druhým největším zdrojem příjmů byla přednášková činnost pro Pedagogické centrum Plzeň. Členské příspěvky ve výši 1800 Kč tvoří necelých 10% veškerých příjmů. Příjmy z úroků jsou neustále velmi nízké. Nedaří se nashromáždit tolik prostředků na BÚ, aby úroky z této částky vyrovnaly poplatky za vedení účtu. Ty byly v loňském roce 3,8x vyšší než příjmy z úroků. U vydání byla největší částkou částka 8352 Kč za vyrobené budky pro sýce rousné. O finančním zabezpečení výstavy jsem již mluvil. Zde bylo vyčerpáno celkem 4 972,60 Kč, především na dárky pro zúčastněné děti. Další vydání jsou oproti těmto dvěma položkám nízká. Stručný přehled příjmů i výdajů je součástí této zprávy.

5. Ostatní činnost

V březnu 2000 absolvoval předseda HOKu L. Schröpfer v Plzni školení na téma „Psaní projektů a žádostí o grant" v rámci akcí pořádaných ICN Praha. V červenci jsme opět navštívili LBV Kreisgruppe Cham, kde jsme se v jejich ekologickém centru zúčastnili zahradní slavnosti. Členové HOKu se zúčastnili také obou schůzí ČSO v Praze. V listopadu 2000 se L. Schröpfer a P. Růžek zúčastnili mezinárodní konference Little Owl and Landscape ve francouzském městečku Champs-sur-Marne. 13. května nás navštívila malá skupina německých ochránců přírody z partnerského městečka Kümmersbruck. Prohlédli jsme si s nimi některé zajímavé biotopy v okolí Holýšova – opuštěné vojenské cvičiště, polesí Vytůň a zbytky lužního lesa u řeky Radbuzy. Počátkem června nás poté navštívila větší skupina, se kterou jsme absolvovali prakticky stejnou trasu. Největším zážitkem pro naše německé kolegy bylo obří mraveniště výšky dospělého člověka, u kterého se snad všichni vyfotili. V letošním roce jim máme návštěvu oplatit. V loňském roce byla rozhodnutím Zastupitelstva Města Holýšova prodána stodola na Třídě 1. Máje, kterou měl klub v pronájmu. Díky pochopení ze strany ing. Hanzlíka jsme zatím ve stodole i nadále. Na jaře ji však budeme muset vyklidit a vyvstává otázka, kam uskladněný materiál (zejména budky) složíme. Jsme dále pořád v databázi ICN, o.p.s. a dostáváme od nich pravidelně materiály o možnostech dalšího vzdělávání resp. o možnostech získání prostředků pro neziskové organizace.

6. Zhodnocení plnění plánu činnosti za rok 2000

V oddíle Práce s veřejností jsme splnili všechny body, kromě přednášky Ptáci okolí Holýšova. Díky nahromadění akcí v závěru roku byla přednáška (přednášejícím byl Pavel Růžek) uspořádána až v lednu 2001. V části Ochrana ptáků byly splněny všechny body. Výroba budek pro pěvce byla díky jednáním s LČR LS Horšovský Týn omezena na 30 budek. 5 budek bylo rozvěšeno ve zkušebním roce 2000, ostatní budou vyvěšeny v roce 2001. U budek pro sýce jsme naopak nechali vyrobit budek více a vyvěšování bude letos pokračovat v dosud neobsazených lesních celcích v okolí Holýšova. U výroby krmítek byla obstarána 2 velká krmítka, instalováno bylo pouze jediné do MŠ ve Školní ulici. Druhé krmítko je připraveno k instalaci na další zimní sezónu. V částech Výzkum ptáků i Ostatní činnost byl splněny všechny body, které byly minulou VH odsouhlaseny. VH v roce 2001 projedná další plán činnosti na rok 2001, kterým se bude HOK v letošním roce řídit.

7. Poděkování
V loňském roce nás podpořili, finančně i jiným způsobem, následující instituce i jednotlivci (pořadí není stanoveno podle důležitosti):

* město Holýšov                                                     -   Ing. J. Komora, CSc.
* mgr. Ing. J. Lerch                                                 -   Ing. M. Deržák
* Myslivecké sdružení Lověna Holýšov                  -   LČR LS Horšovský Týn
* LČR LS Přeštice                                                  -   porážka Nýřany, p. Poslední
* Pedagogické centrum Plzeň                                -   ZUŠ Holýšov
* ZŠ Holýšov                                                          -   Mateřské školy Holýšov
* ČSO Praha                                                          -   Korelusová-Kůrka,hostinská činnost
* Zpč. pobočka ČSO                                              -   pí. Vrbová, prodejna Oáza
* p. V. Smazal                                                        -   p. P. Podávka
* pí J. Schröpferová                                               -   Ing. J. Hanzlík
* p. V. Skočdopole                                                 -   ICN Praha, o.p.s.

Zpracoval: Libor Schröpfer

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

        ČSO  Zpča  ČSOPa 

     Rorýsi  Sycekobecny  Monitoring-vodních-ptáků-v-ČR  Birdwatcher

      Honza-Haber  Honza-Veber  Klub-300  Tachov 

             Trektellen  Vogelwarte-Sempach  vso-web  Včpa        

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist