• 1
  • 2

mezi-na-odskok

Výroční zpráva 2001

Výroční zpráva o činnosti

Holýšovského ornitologického klubu
v roce 2001
Holýšov, leden 2002

Třetí rok existence Holýšovského ornitologického klubu (HOK) byl rokem opět bohatým na činnost. Opět se nám podařilo zvýšit počet členů naší organizace, poprvé jsme podáním projektu získali na naši činnost větší finanční obnos, uzavřeli jsme první smlouvu na služby, uspořádali jsme dvě velké akce pro veřejnost, publikovali jsme odborné i všeobecné příspěvky v regionálních i nadregionálních tiskovinách, poprvé jsem uspořádali exkurzi do zahraničí, uspořádali jsme vlastní odchytovou akci, zúčastnili jsme se dvou ornitologických konferencí.

V roce 2001 pracoval výbor HOK ve složení: Libor Schröpfer – předseda, Pavel Růžek – místopředseda, Albert Schröpfer – pokladník. Je to poslední rok této trojice ve volebním období 1999-2002, na 3. valné hromadě (VH) bude třeba zvolit výbor nový. Holýšovský ornitologický klub měl k 31. prosinci 2001 celkem 31 řádných členů tj. o 10 více než v loňském roce. Vlastní výroční zpráva je jako každým rokem rozdělena na několik částí.

1.Výzkumné programy

* Hnízdní rozšíření, hnízdní biologie a populační hustota lokální populace krkavce velkého (Corvus corax) v severní části okresu Domažlice
Na jaře bylo kontrolováno hnízdiště u Holýšova. Pár si vystavěl hnízdo na stejném místě jako bylo hnízdo spadlé v roce 2000. Byla úspěšně vyvedena 4 mláďata, která byla kroužkována P. Růžkem. Hnízdiště u Semošic nebylo obsazeno, hnízdiště u Kolovče nebylo kontrolováno. V časopise Západočeského muzea v Plzni Erica vyšel článek autorů L. Schröpfer, P. Růžek: „Rozšíření a hnízdní hustota krkavce velkého (Corvus corax) v severovýchodní části okresu Domažlice a poznámky k hnízdní biologii tohoto druhu v západní části Čech".
* Sledování hnízdní biologie lokální populace kvíčaly obecné (Turdus pilaris) v okolí Holýšova
Byla kontrolována známá hnízdiště mezi obcemi Holýšov a Ohučov podél řeky Radbuzy. Bylo prokázáno celkem 63 párů, přímo bylo kontrolováno 32 hnízd, okroužkováno bylo 47 mláďat (hnízdní úspěšnost byla nízká, mnoho vybraných hnízd predátory). Hnízdění bylo v tomto roce velmi časné. Již 25. dubna byla zjištěna vylétlá mláďata. Dalším zajímavým faktem je přesun hnízdících párů do blízkosti obcí a úplné opuštění dřívějších hnízdišť zejména v okolí ústí Kamenického potoka do Radbuzy. Bylo sebráno několik hnízd po opuštění mláďat a tato byla poskytnuta do Západočeského muzea na parazitologický rozbor a také k doplnění sbírek.
* Sledování hnízdní biologie lokální populace ťuhýka obecného (Lanius collurio) v okolí Holýšova
Byla kontrolována všechna příhodná stanoviště pro hnízdění tohoto druhu v okolí Holýšova. Bylo prokázáno celkem 34 hnízdících párů, kontrolováno bylo 25 hnízd. Okroužkováno bylo pouze 35 mláďat a 9 létajících ptáků. V červnu 2001 byl předseda HOK L. Schröpfer týden mimo republiku a z toho důvodu nebylo možno několik hnízd s již velkými mláďaty kroužkovat. Nepříznivé červnové počasí způsobilo také velmi nízkou hnízdní úspěšnost. Sezóna 2001 byla nejhorší od roku 1994. Všichni chycení ptáci byli měřeni a váženi.
* Vizuální sledování tahu ptáků v okolí Holýšova
Letošní rok patřil z dlouhodobého hlediska ke slabším. Velká pozornost byla věnována sčítání táhnoucích dravců na stálém pozorovacím bodu u Horní Kamenice. Na jarním tahu bylo napočteno 27 dravců 4 druhů, na podzimním tahu pak 264 dravců 8 druhů. Celkem bylo v jarním období napočteno 1538 ptáků, v podzimním období pak 7245 ptáků. Ze zajímavých druhů byly zjištěny: čáp černý, luňák červený, moták pilich, orlovec říční, skřivan lesní, konipas luční, břehule říční.
* Kroužkování ptáků
Rok 2001 patřil opět ke slabším rokům. V jarním období byla pozornost upřena zejména na kroužkování mláďat na hnízdech (sýc rousný, kvíčala obecná, ťuhýk obecný). Celkem bylo dvojicí Schröpfer, Růžek označeno 426 ptáků (208 mláďat v hnízdech a 218 ostatních). Nejvíce bylo kroužkováno rákosníků obecných (62), sýců rousných (48), kvíčal obecných (47), ťuhýků obecných (44) a sýkor uhelníčků (33). Mezi největší zajímavosti patří opětovný odchyt hnízdící samice sýce rousného s kroužkem Helgoland, která se narodila v pohoří Spessart v Německu v roce 1999 ve vzdálenosti 270 km. Ve dnech 20. – 22.7. proběhl 1. kroužkovací víkend v Mantově za účasti 4 členů HOKu (Schröpfer, Růžek, Bureš, Procházka). Bylo odchyceno celkem 85 ptáků 17 druhů (viz tabulka).

 

 Ostatní kroužkovatelé, členové HOKu, označili další stovky ptáků.

* Sledování hnízdní biologie čápa bílého (Ciconia ciconia)
V červnu byla opět kontrolována hnízdiště čápa bílého. V Chotěšově byla okroužkována 4 velká mláďata, v Horšovském Týně byla okroužkována 2 menší mláďata (mimo ně bylo v hnízdě ještě jedno hluché vejce), hnízdo v Dolním Metelsku nebylo v roce 2001 obsazeno.
* Odchyty dravců a sov
Letošní rok byl mírně úspěšnější než rok 2000. Dvojicí Schröpfer a Růžek bylo odchyceno a okroužkováno celkem 13 kalousů ušatých a 9 sýců rousných. Kalousové byly odchyceni na tzv. myškování, 7 samic sýce rousného bylo odchyceno v budkách a 2 samci byly odchyceni na podzim v toku. Dále byla náhodně odchycena 1 samice poštolky obecné do ruky.
* Moonwatching
Opět jsme se zapojili do programu švýcarské ornitologické centrály a sledovali jsme na jarním i podzimním tahu ptáky přetahující v noci v období okolo úplňku přes kotouč Měsíce. Na jarním tahu jsem strávili sčítáním pouze 2 hodiny a zaregistrovali 5 ptáků. Na podzim to poté bylo při 4 akcích za celkem 9 hodin a 45 minut 113 ptáků. Akce se aktivně zúčastnili pouze 2 členové HOK.

2. Ochrana ptáků

Programy a činnost uvedená v této části zprávy jsou obtížně odlišitelné od výzkumných programů.
* Posilování a stabilizace hnízdní populace sýce rousného (Aegolius funereus) a sledování jeho hnízdní biologie v okolí Holýšova
V hnízdní sezóně 2001 bylo k dispozici celkem 54 hnízdních budek, které máme rozvěšeny v kvadrátech 6344 a 6444. Bylo obsazeno celkem 14 budek, v úplných snůškách bylo sneseno 51 vajec (v 9 hnízdech) a odchováno bylo celkem 39 mláďat. Všechny hnízdící samice byly odchyceny, změřeny a zváženy (některé i dvakrát). Opět se podařilo prokázat hnízdění samice s kroužkem Helgoland, která pochází z německého pohoří Spessart ze vzdálenosti asi 270 km. Dvě hnízdění byla zničena pravděpodobně kunou. Byl přijat náš projekt „Podpora a stabilizace hnízdní populace sýce rousného v okolí Holýšova" v rámci otevřeného programu ČSOP „Ochrana biodiverzity". V rámci přijetí tohoto programu jsme získali 10 000,- Kč na sledování a ochranu této sovy. Díky velmi bohatému programu na podzim 2001 se nepodařilo prozatím budky vyčistit, chystáme se k tomu v nejbližších týdnech. Jedna budka byla po upozornění revírníkem převěšena, jedna budka (bohužel i s mláďaty) praskla a spadla na zem. Přesto bylo i v této budce odchováno celkem 5 mláďat. Na podzim byli odchyceni také 2 samci sýců v době toku. Bude také samozřejmě odebrán materiál po vyhnízdění na rozbor potravy.
* Ochrana lesních porostů vyvěšováním hnízdních budek pro drobné pěvce
V lesních porostech LČR ve správě LS Horšovský Týn bylo v roce 2001 připraveno celkem 31 hnízdních budek pro drobné pěvce. Celkem 19 z nich bylo prokazatelně obsazeno drobnými pěvci, v jedné budce proběhla dokonce dvě hnízdění. Bylo zjištěno celkem 6 párů sýkory modřinky (odchováno 45 mláďat), 5 párů sýkory uhelníčka (odchováno min. 32 mláďat), 4 páry sýkory koňadry (odchováno celkem 16 mláďat) a 4 neznámé druhy sýkory. Celkem bylo sneseno min. 124 vajec, z nich vylétlo prokazatelně 93 mláďat, ale pravděpodobně více jak 100 (některé budky byly kontrolovány až po vylétnutí mláďat). Dále byly zjištěny 3x vosy a jednou dokonce včely. Jedna budka se ztratila.
* Pomoc handicapovaným živočichům
V roce 2001 jsme se starali o celkem 8 pacientů. Hned na začátku je třeba zdůraznit, že tato činnost není naším hlavním cílem. Většinou jsme pouze zprostředkovatelé pro přesun těchto živočichů do Záchranné stanice ptactva v Plzni. Zde patří náš velký dík našemu členovi p. Kamilu Forstovi, který se této činnosti věnuje.

Zajímavým pacientem byla káně lesní. Tu jsme objevili po upozornění obyvateli Holýšova koncem dubna u řeky Radbuzy v zuboženém stavu. Byla velmi zesláblá, promočená a hlavně silně pokálená kvíčalami. Toto se jí stalo osudným, neschopná letu vyhladověla, podchladila se a ještě v den nálezu uhynula. V roce 2001 jsem v lednu dovezli z porážky v Nýřanech asi 20 kg hovězího loje, s nímž jsme zásobili asi 20 občanů. V prosinci 2001 jsem díky zpočátku mírným teplotám nepřikrmovali. Po zhoršení počasí koncem roku jsme bohužel neměli k dispozici dostatečné množství krmiva.

3. Práce s veřejností

V průběhu kalendářního roku jsme se snažili o maximální publicitu pro všechny naše aktivity. Pořádali jsme tři velké akce pro veřejnost. 6. května jsme pořádali Vítání ptačího zpěvu (Dawn Chorus Day). Absolvovali jsme jako každý rok procházku podél řeky Radbuzy v blízkosti fotbalového hřiště v Holýšově spojenou s poznáváním ptáků podle zpěvu. Akce se zúčastnilo celkem 10 účastníků. Bylo pozorováno celkem 43 ptačích druhů mj. kukačka obecná, žluna zelená, žluva hajní, strakapoud malý, sedmihlásek hajní, cvrčilka zelená, pěnice hnědokřídlá, rákosník zpěvný a lejsek šedý. Byla provedena i ukázku odchytu do nárazové sítě, odchycen byl pouze pár pěnic černohlavých. Druhou velkou akcí byla opět výstava dětských výtvarných prací s tematikou ptactva uspořádaná ve Staňkově ve spolupráci s místními školami. Vernisáž 14. května proběhla v místě výstavy, v kulturním centru staňkovské fary. Předseda HOKu zde výstavu slavnostně otevřel a ve spolupráci s některými sponzory zajistil i drobné upomínkové předměty pro děti. O akci bylo informováno v okresním tisku a navštívilo ji přibližně 250 návštěvníků. Třetí velkou akcí byl podzimní Ptačí festival na Jivjanských rybnících u Jivjan (okr. Domažlice). Akce byla tradičně kvalitně propagována i připravena, přesto se tento ročník příliš nepovedl. Od rána byla velmi hustá mlha, která zpočátku úplně znemožnila pozorování ptáků. Díky tomuto nepříznivému počasí přišlo jen 15 účastníků. Od 10.30 hod se mlha mírně rozplynula a tak bylo možné i pozorování. Bylo pozorováno celkem 1031 ptáků 42 druhů. K zajímavým druhům patřili potápka roháč, ledňáček říční (poprvé na této akci), pěnkava jikavec, racek chechtavý, polák chocholačka, kormorán velký, polák velký, strnad rákosní, labuť velká. Tradiční opékání buřtů a kuřat se tentokráte muselo konat již na začátku akce. Vývěska HOKu v dolní části Holýšova byla letos měněna méně často. Hlavní náplní byla upozornění na klubové akce. V Holýšovském zpravodaji vyšlo opět 5 dílů seriálu Ptactvo okolí Holýšova, čímž se počet dílů zvýšil na 27. Ve spolupráci s Pedagogickým centrem Plzeň byly uspořádány dvě akce pro učitele přírodopisu a biologie. Dne 26. dubna to byla vycházka do Borského parku a k Litické přehradě v Plzni. Pozorováno bylo celkem 49 ptačích druhů, mezi nimi opravdu zajímavé druhy. Byly pozorovány 4 volavky bílé, 30 brkoslavů severních a 50 rorýsů obecných, vše v okolí Litické přehrady. 10. prosince byla uspořádána tradiční zimní exkurze k Jesenické přehradě u Chebu. Zde byly opět pozorovány vzácné druhy zejména vodního ptactva. Z pozorovaných druhů: racek bělohlavý a bouřní, hohol severní, ledňáček říční, morčák bílý a velký, orel mořský, moták pilich, volavka bílá, husa polní a běločelá, káně rousná. V průběhu roku vyšlo v okresním tisku (Domažlický deník) několik článků o činnosti naší organizace.

4. Hospodaření

Příjmy za rok 2001 opět překročily příjmy za rok 2000. Celkem byly dosaženy příjmy v celkové výši 25 967,98 Kč. Sponzorské příspěvky byly nejvyšší položkou ve výši 10 400,- Kč. Sem patří příspěvky od Mgr. Ing. J. Lercha 4000,- Kč, firma Professional Plzeň 2000,- Kč, Ing. M. Deržák 1 000,- Kč, p. M. Toman 400,- Kč. Je sem zahrnuto také 3 000,- Kč od LČR LS Horšovský Týn za projekt ochrany lesních kultur vyvěšováním budek. Dalším velmi významným příjmem bylo 10 000,- Kč, které jsme získali od ČSOP přijmutím našeho programu na sledování sýce rousného v okolí Holýšova. Členské příspěvky ve výši 2 700,- Kč byly dalším významným zdrojem příjmů. 2 000,- Kč jsme dostali z rozpočtu Města Holýšov jako příspěvek na naše akce pro veřejnost. Od Pedagogického centra Plzeň jsme obdrželi 765,- Kč za exkurzi v prosinci 2000. Úroky za vedení účtu jsou pouze 102,98 Kč. U výdajů s celkovou výší 18 239,20 Kč je nejvyšší položkou 7 845,- Kč za režijní materiál (2 sítě na odchyt ptáků, váha na vážení ptáků,). Další položkou jsou výdaje za cestovné (sledování sýce rousného, exkurze do SRN) ve výši 5 822,60 Kč. Poplatky, poštovné a kancelářské potřeby nás stály 3 168,60 Kč. Z projektu na sledování sýce rousného jsme odvedli podle smlouvy ČSOP 1 000,- Kč. Za vedení účtu to bylo 403,- Kč. Celkem skončilo hospodaření HOKu za rok 2001 přebytkem 7 728,78 Kč.

5. Ostatní činnost

Hned 17. ledna uspořádal HOK přednášku pro veřejnost „Ptactvo okolí Holýšova" s barevnými diapozitivy, přednášejícím byl P. Růžek. Akce se zúčastnilo celkem 23 návštěvníků. Kdyby ten samý večer nehrál místní hokejový oddíl jediný zápas v domácím prostředí za celou zimu, mohla být návštěva podstatně vyšší (podle předem zjišťovaného zájmu). Další akcí, na kterou byli pozváni všichni členové HOKu, byla 22. dubna kontrola budek pro sýce rousné. I přes avizovanou větší účast se nás sešlo velmi málo. Ti kdo nepřišli, se připravili o velmi zajímavou akci. Zúčastnili jsme se také Jihočeské ornitologické konference v Českých Budějovicích (L. Schröpfer, P. Růžek, 24.-25.2.2001), kde jsme měli krátký příspěvek „Biotopy sýčka obecného na Plzeňsku" (video). Dále kroužkovacího aktivu v Kostelci nad Černými lesy (L. Schröpfer, P. Růžek, 17.11.2001), ale hlavně jsme se zúčastnili zahraničních akcí. Dne 14.9.2001 přednesl L. Schröpfer přednášku „Die Vogelwelt des Ldkr. Domažlice" v ekologickém centru „Mensch und Natur" v obci Nösswartling poblíž Furth im Wald pro zhruba 40 posluchačů, členů a sympatizantů spolku Landesbund für Vogelschutz, Kreisgruppe Cham. Přednáška byla doplněna krátkým videofilmem o ptactvu našeho okresu. Hned následující dny tj. 15.-16.9.2001 jsme se (L. Schröpfer, P. Růžek, J. Bureš) zúčastnili 17. celospolkového setkání pracovní skupiny „Ochrana ohrožených sov" (17. bundesweite Tagung der AG Eulen) ve městě Ludwigsburg, spolková země Bádensko-Württembersko. Všechny konference a pracovní setkání byly pro nás velmi důležité a mohli jsme na nich prezentovat práci našeho klubu. Jsme dále v databázi ICN Praha a pravidelně od nich dostáváme nabídky na akce resp. na různá školení. 20. května podnikl HOK exkurzi do družebního města Kümmersbruck na pozvání tamní organizace BUND. Tím jsme jim oplatili jejich návštěvu u nás v Holýšově vloni v červnu. Prohlédli jsme si zajímavé biotopy v okolí této obce, dále historické pamětihodnosti a mohli jsme také nahlédnout pod pokličku práce jim spřízněných organizací při ekologickém dnu. Opět je třeba zmínit poměrně nízkou účast členů klubu, i když někteří se včas přihlásili, na poslední chvíli nejeli. Na podzim jsme museli opustit stodolu na Tř. 1. máje, takže nyní nemáme prostory pro uložení našeho materiálu a hledáme prostory nové.

6. Zhodnocení plnění plánu činnosti za rok 2001

V oddíle Práce s veřejností jsme splnili všechny navržené body (3 velké akce pro veřejnost) a prezentace naší práce ve sdělovacích prostředcích. V oddíle Ochrana ptáků byly splněny všechny body s výjimkou distribuce velkého krmítka pro ptáky. Tento úkol nadále trvá. V oddíle Výzkumné programy byly splněny všechny body. U některých druhů se nám dařilo (sýc rousný), u některých pak méně (krkavec velký, ťuhýk obecný). Odchyty a kroužkování sov se dařilo rozhodně lépe než v roce 2000. V Ostatní činnosti byla uskutečněna exkurze do SRN. Jediným kazem byla nízká účast členů naší organizace. VH v únoru 2002 projedná nový návrh plánu práce Holýšovského ornitologického klubu na rok 2002.

7. Poděkování

V roce 2001 nás podpořili (finančně i jiným způsobem) následující organizace i jednotlivci:Město Holýšov, mgr. Ing. J. Lerch, LČR LS Přeštice a LS Horšovský Týn, Pedagogické centrum Plzeň, ČSO Praha, Zpč. pobočka ČSO, V. Smazal, J. Schröpferová, J. Burešová, Ing. M. Deržák, porážka Nýřany (p. Poslední), Korelusová-Kůrka (hostinská činnost), p. Vrbová, p. Hudec, p. Podávka, Ing. J. Hanzlík, ICN Praha, o.p.s., ČSOP, Professional Plzeň s.r.o.,
Zpracoval L. Schröpfer 

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

        ČSO  Zpča  ČSOPa 

     Rorýsi  Sycekobecny  Monitoring-vodních-ptáků-v-ČR  Birdwatcher

      Honza-Haber  Honza-Veber  Klub-300  Tachov 

             Trektellen  Vogelwarte-Sempach  vso-web  Včpa        

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist