• 1
  • 2

mezi-na-odskok

Výroční zpráva 2002

Výroční zpráva o činnosti

Holýšovského ornitologického klubu
v roce 2002
Holýšov, leden 2003

Čtvrtý rok existence Holýšovského ornitologického klubu (HOK) byl rokem bohatým na činnost. Počet členů naší organizace zůstal sice nezměněn, podáním několika projektů jsme získali na naši činnost větší finanční obnos, bylo možné si zakoupit technické vybavení na naši činnost, uzavřeli jsme opět smlouvu na služby, uspořádali jsme tři velké akce pro veřejnost, publikovali jsme odborné i všeobecné příspěvky v regionálních i nadregionálních tiskovinách, znovu jsme uspořádali velmi zajímavou a úspěšnou exkurzi do zahraničí, uspořádali jsme podruhé vlastní odchytovou akci, zúčastnili jsme se dvou ornitologických konferencí (jedné domácí a jedné zahraniční).

V roce 2002 pracoval výbor HOK po prvních volbách ve složení: Libor Schröpfer – předseda, Pavel Růžek – místopředseda, Albert Schröpfer – pokladník. Výsledky voleb na valné hromadě v roce 2002 byly jednoznačné a „nový" výbor pracuje ve stejném složení jako v předchozím období. Holýšovský ornitologický klub měl k 31. prosinci 2002 celkem 31 řádných členů, což je stejný počet jako před rokem. Vlastní výroční zpráva je jako každým rokem rozdělena na několik částí.

1. Výzkumné programy

* Hnízdní rozšíření, hnízdní biologie a populační hustota lokální populace krkavce velkého (Corvus corax) v severní části bývalého okresu Domažlice
Na jaře bylo kontrolováno hnízdiště u Holýšova. Hnízdo na vysokém smrku spadlo, krkavci přesto v okolí zahnízdili. Bohužel se nepodařilo najít nové hnízdo. Hnízdiště v Kolovči bylo neobsazené. Na hnízdišti u Semošic hnízdo na vysoké borovici nebylo nalezeno a nové hnízdo se bohužel nepodařilo nalézt. Přesto pár v okolí někde zahnízdil. Celkem byla hnízdní sezona pro HOK velmi neúspěšná.
* Sledování hnízdní biologie lokální populace kvíčaly obecné (Turdus pilaris) v okolí Holýšova
Byla kontrolována známá hnízdiště mezi obcemi Holýšov a Ohučov podél řeky Radbuzy. Bylo prokázáno celkem 44 párů, což je silný pokles oproti roku 2001. Přímo bylo kontrolováno 13 hnízd, okroužkováno bylo pouze 27 mláďat (hnízdní úspěšnost byla nízká, mnoho vybraných hnízd predátory). Opět byl potvrzen přesun hnízdících párů do blízkosti obcí a úplné opuštění dřívějších hnízdišť zejména v okolí ústí Kamenického potoka do Radbuzy. Bylo sebráno několik hnízd, která podlehla predaci a také několik po opuštění mláďat a tato byla poskytnuta do Západočeského muzea na parazitologický rozbor a také k doplnění sbírek. Jedné akce se zúčastnil také dr. F. Němec ze Západočeského muzea v Plzni, specialista na ptačí blechy. Jako zajímavost uvádíme hnízdění jednoho páru na zahradě našeho člena p. Glückseliga ještě v průběhu července.
* Sledování hnízdní biologie lokální populace ťuhýka obecného (Lanius collurio) v okolí Holýšova
Byla kontrolována všechna příhodná stanoviště pro hnízdění tohoto druhu v okolí Holýšova a Dolní Kamenice. Bylo prokázáno celkem 37 hnízdících párů (mírný nárůst), kontrolováno bylo 27 hnízd. Okroužkováno bylo 78 mláďat a 10 létajících ptáků. Sezona byla relativně úspěšná. Několik hnízd bylo opět sebráno a poskytnuto na parazitologický rozbor do Západočeského muzea v Plzni. Všechna hnízda ovšem s negativním výsledkem. V příští sezoně bude zapotřebí odchytit více starých ptáků a snažit se také o kontrolní odchyty našich kroužkovanců. Všichni chycení ptáci byli měřeni a váženi. V dalších letech dojde pravděpodobně k úbytku počtu hnízdících párů, protože město Holýšov dostalo do svého vlastnictví bývalý tankodrom. Zde se plánuje rekreační využití tohoto prostoru a obáváme se, že to negativně ovlivní populaci ťuhýka obecného.
* Zimní liniové sčítání dravců
Nový program, který zahrnuje sčítání dravých ptáků a některých dalších skupin (krkavcovití, kvíčaly, volavky a další) na trase dlouhé 58 km na rozhranní dřívějších okresů Plzeň-jih, Tachov a Domažlice. Sčítáno je v půlce prosince, ledna a února.
* Vizuální sledování tahu ptáků v okolí Holýšova
Letošní rok patřil z dlouhodobého hlediska k výjimečným. Jak na jarním, tak i na podzimním tahu bylo zaregistrováno rekordní množství táhnoucích ptáků. Pravdou je ovšem také to, že tomuto fenoménu bylo věnováno velké množství času.Velká pozornost byla věnována sčítání táhnoucích ptáků na stálém pozorovacím bodu u Horní Kamenice. Pozorování na vyvýšeném náspu železniční tratě v Holýšově probíhalo zejména při jarním tahu. Na jaře bylo zaregistrováno např. celkem 1777 táhnoucích pěnkav, na podzim pak 14 033 pěnkav, 12 659 havranů, 5 667 skřivanů poních, 4114 holubů hřivnáčů atd. Celkem bylo v jarním období napočteno 3 011 ptáků, v podzimním období pak dokonce 46 280 ptáků. Ze zajímavých druhů byly zjištěny: luňák červený, luňák hnědý, moták pilich, moták lužní, káně rousná, orlovec říční, bekasina otavní, skřivan lesní, konipas luční, linduška lesní, strnad rákosní.
* Kroužkování ptáků
Rok 2002 byl z hlediska množství okroužkovaných ptáků ještě slabší než rok 2001. V jarním období byla pozornost upřena zejména na kroužkování mláďat na hnízdech (sýc rousný, kvíčala obecná, ťuhýk obecný). Ve dnech 26. – 28.7. proběhl 2. kroužkovací víkend v Mantově za účasti 4 členů HOKu (Schröpfer, Růžek, Bureš, Procházka). Bylo odchyceno celkem 213 ptáků 16 druhů, z toho 205 ptáků bylo kroužkováno

Bez názvu 1

Celkem bylo dvojicí Schröpfer, Růžek označeno 364 ptáků (193 mláďat v hnízdech a 172 ostatních). Nejvíce bylo kroužkováno ťuhýků obecných (88), rákosníků obecných (32), sýců rousných (28), budníčků menších (28) a kvíčal obecných (27). Ostatní kroužkovatelé, členové HOKu, označili další stovky ptáků.

* Sledování hnízdní biologie čápa bílého (Ciconia ciconia)
V letošním roce byla hnízda kontrolována pouze vizuelně. V Dolním Metelsku nebylo hnízdiště obsazeno, v Chotěšově vyrostla 2 mláďata. O situaci v Horšovském Týně nevíme bohužel nic
* Odchyty dravců a sov
Letošní rok jsme se této aktivitě vůbec nevěnovali. Bylo odchyceno pouze 6 samic sýce rousného v budkách. Byla pořízena umělohmotná atrapa výra velkého, kterou chceme v budoucnu pro odchyty více využít.
* Moonwatching
V letošním roce jsme pozorovali pouze jedinkrát. V noci 28.3. jsme v rozmezí 20.10 až 22.10 hod. pozorovali pouze 3 ptáky, z toho ovšem jednu sluku lesní. Příslibem do budoucnosti je zakoupení vlastního monokulárního dalekohledu.
* Velkoplošná hustota slavíka obecného a dvou druhů cvrčilek v intenzivně obhospodařované krajině
Nový projekt, který jsme realizovali poprvé v roce 2002. Byl realizován v rámci otevřeného projektu ČSOP „Ochrana biodiverzity" a získali jsme na něj 3000,- Kč. Na ploše asi 67 km2 v okolí Holýšova a Staňkova bylo při několika nočních exkurzích zjištěno celkem 17 teritoriálních samců slavíka obecného, 15 samců cvrčilky říční a 36 samců cvrčilky zelené. U slavíka a cvrčilky říční byla zjištěna silná závislost na přítomnosti vodotečí. V projektu chceme pokračovat i v roce 2003.

2. Ochrana ptáků

Programy a činnost uvedená v této části zprávy jsou obtížně odlišitelné od výzkumných programů.
* Posilování a stabilizace hnízdní populace sýce rousného (Aegolius funereus) a sledování jeho hnízdní biologie v okolí Holýšova
V hnízdní sezóně 2002 bylo k dispozici celkem 55 hnízdních budek, které máme rozvěšeny v kvadrátech 6344 a 6444. Bylo obsazeno celkem 9 budek, v úplných snůškách bylo sneseno 35 vajec (v 8 hnízdech) a odchováno bylo celkem 21 mláďat. Všechny hnízdící samice byly odchyceny, změřeny a zváženy. Tři hnízdění byla zničena pravděpodobně kunou. Byl přijat náš projekt „Stabilizace hnízdní populace sýce rousného v okolí Holýšova" v rámci otevřeného programu ČSOP „Ochrana biodiverzity". V rámci přijetí tohoto programu jsme získali 10 000,- Kč na sledování a ochranu této sovy. Díky velké nepřízni počasí v závěru roku se zatím nepodařilo budky vyčistit. V průběhu větrné smrště koncem října jsme přišli o minimálně 3 budky. Škody po další smršti na začátku ledna jsme ještě vůbec nezjišťovali. Bude také samozřejmě odebrán materiál po vyhnízdění na rozbor potravy. Několik budek obsadil brhlík lesní a lesní sýkory. V jedné budce byli zjištěni čmeláci a v jedné dokonce divoké včely. Po delší době se podařilo prokázat hnízdění sýce rousného v přirozené dutině v buku.
* Ochrana lesních porostů vyvěšováním hnízdních budek pro drobné pěvce
V lesních porostech LČR ve správě LS Horšovský Týn bylo v roce 2002 připraveno celkem 30 hnízdních budek pro drobné pěvce. Celkem 18 z nich bylo prokazatelně obsazeno drobnými pěvci, v jedné budce proběhla dokonce dvě hnízdění. Bylo zjištěno celkem 7 párů sýkory modřinky (odchováno 54 mláďat), 2 páry sýkory uhelníčka (odchováno 11 mláďat), 8 párů sýkory koňadry (odchováno celkem 32 mláďat) a 1 pár brhlíka lesního (odchována 4 mláďata). Celkem vylétlo prokazatelně 101 mláďat, ale pravděpodobně ještě více (některé budky byly kontrolovány až po vylétnutí mláďat). Dále byly zjištěny 1x vosy a jednou dokonce čmeláci. Jedna budka se přes zimu ztratila a 4 budky byly zničeny strakapoudem.
* Pomoc handicapovaným živočichům
V roce 2002 jsme se starali o několik pacientů. Je třeba zdůraznit, že tato činnost není naším hlavním cílem. Většinou jsme pouze zprostředkovatelé pro přesun těchto živočichů do Záchranné stanice ptactva v Plzni. Zde patří náš velký dík našemu členovi p. Kamilu Forstovi, který se této činnosti věnuje. Začátkem července jsme byli přivoláni ke zraněnému samci poštolky obecné mezi Čečovicemi a Bukovce. Samec měl prakticky amputované křídlo po nárazu do drátů elektrického vedení a byl utracen. 20.7. jsme převzali mladou káni lesní se zlomeným křídlem, která byla dána do opatrování do Záchranné stanice ptactva v Plzni.
* Zimní přikrmování ptáků
V roce 2002 jsem v lednu dovezli z porážky v Nýřanech asi 20 kg hovězího loje, s nímž jsme zásobili asi 20 občanů. Dále byla distribuována také slunečnice. V prosinci 2002 jsme díky mírným teplotám zpočátku nepřikrmovali.

3. Práce s veřejností

V průběhu kalendářního roku jsme se snažili o maximální publicitu pro všechny naše aktivity. Pořádali jsme tři velké akce pro veřejnost. Tyto akce byly zahrnuty do projektu „Pozorování ptactva v hnízdním a tahovém období", který finančně podpořil Krajský úřad Plzeňského kraje. 5. května jsme pořádali Vítání ptačího zpěvu (Dawn Chorus Day). Absolvovali jsme jako každý rok procházku podél řeky Radbuzy v blízkosti fotbalového hřiště v Holýšově spojenou s poznáváním ptáků podle zpěvu. Akce se zúčastnilo celkem 16 účastníků, což je zatím nejvíce od začátku pořádání této akce. Bylo pozorováno celkem 45 ptačích druhů mj. kukačka obecná, žluna zelená, žluva hajní, rorýs obecný, volavka popelavá, čečetka zimní, cvrčilka zelená, pěnice hnědokřídlá a kachna divoká. Byla provedena i ukázku odchytu do nárazové sítě, odchycena byla pouze jediná pěnice černohlavá. Druhou velkou akcí pro veřejnost byla výstava fotografií Ladislava Vogeltanze „Ptáci a příroda", která se konala od 6. do 11.října v Kulturním domě v Holýšově. K vidění bylo 30 nádherných fotografií ptáků (mj. ledňáček, kormorán, červenka, čáp černý, vrabec domácí, rybák obecný a další), ale i jiných živočichů (vlci). Výstavu navštívilo celkem 519 návštěvníků, což považujeme na holýšovské poměry za vynikající výsledek. Úvodní vernisáže se ovšem jako tradičně zúčastnilo velmi málo členů HOKu. O akci bylo informováno v regionálním i nadregionálním tisku. Třetí velkou akcí byl podzimní Ptačí festival na Jivjanských rybnících u Jivjan dne 6. října (okr. Domažlice). Akce byla tradičně kvalitně propagována i připravena. Zúčastnilo se jí celkem 23 účastníků, což je spíše průměrná návštěva. Počasí bylo opět nevlídné, ale ne tak špatné jako v roce 2001. Bylo pozorováno celkem 1031 ptáků 44 druhů. K zajímavým druhům patřili potápka roháč, volavka bílá, luňák červený, ťuhýk šedý, vlaštovka obecná, polák chocholačka, polák velký, strnad rákosní, čírka obecná, krkavec velký. Výsledky jsme jako každý rok hlásili do centrály ČSO do Prahy. Vývěska HOKu v dolní části Holýšova byla letos měněna dle potřeby. Hlavní náplní byla upozornění na klubové akce. V Holýšovském zpravodaji vyšly opět 3 díly seriálu Ptactvo okolí Holýšova, čímž se počet dílů zvýšil na 30. V letošním roce chceme seriál zakončit. Ve spolupráci s Pedagogickým centrem Plzeň byla uspořádána jedna akce pro učitele přírodopisu a biologie. Dne 30. dubna to byla vycházka do Borského parku a k Litické přehradě v Plzni spojená s určováním ptačích druhů. Pozorovány byly běžné ptačí druhy, přesto hodnotíme akci jako velmi vydařenou. V průběhu roku vyšlo v okresním tisku (Domažlický deník) několik článků o činnosti naší organizace.

4. Hospodaření

Celkové výsledky hospodaření jsou v tomto roce velmi zajímavé. Příjmy za rok 2002 opět výrazným způsobem převýšily příjmy za rok 2001. Na různých dotacích, na projekty i sponzorsky jsme získali celkem 66 232,41 Kč. Největším příjmem byla dotace Krajského úřadu Plzeňského kraje ve výši 30 000,- Kč na projekt Pozorování ptactva v hnízdním a tahovém období. Mezi další významné příjmy patřilo 13 000,- Kč na dva projekty od ČSOP. Částku 5 000,- Kč jsme obdrželi od LČR LS Horšovský Týn za biologickou ochranu lesa. Dále to byly tyto sponzorské dary: 6 000,- od firmy Professional s.r.o. Plzeň, 5 000,- od Mgr. Ing. J. Lercha, 2 000,- Kč od Města Holýšov a 1 000,- Kč od Ing. M. Deržáka. Všechny tyto prostředky představují 94% všech našich příjmů. Členské příspěvky ve výši 2 800,- Kč představují pouze 4% všech příjmů. Výdaje v roce 2002 byly v částce 60 137,40 Kč. Byl zakoupen monokulární dalekohled se dvěma okuláry (13 550,- Kč) a stativem (3 630,- Kč), pět budek pro sovy (1 750,- Kč), velká baterka (3574,60 Kč), váha na vážení ptáků (1 760,- Kč), logo (1 500,- Kč), samolepky (2 700,- Kč), maketa výra (910,- Kč), plastový kufr na nářadí (329,- Kč). Z příjmů bylo dále hrazeno poštovné, občerstvení při našich akcích a cestovné. Velkou bolestí zůstává vedení BÚ u ČSOB, divize Poštovní spořitelna. Na úrocích jsme dostali 29,41 Kč a za vedení účtu jsme zaplatili 590 Kč, což je 20x více. Celkem skončilo hospodaření v roce 2002 s přebytkem 6 095,01 Kč.

5. Ostatní činnost

První společnou akcí roku byla kontrola budek pro sýce rousné. Poprvé se nás sešlo více a tak 21. dubna jsme se v pěti lidech vydali na kontrolu. Akce byla velmi zajímavá. Vznikl dokonce i videozáznam celého dopoledne, který točil Ota Hais. Kontrolovali jsem hlavně budky v okolí Hradišťan. Několik obsazených budek vzbudilo velkou pozornost všech zúčastněných. Dne 8.3. jsme se zúčastnili spolu s dalšími ornitology zjišťování a sčítání sýců rousných v Brdech. Při noční akci jsme spolu s dalšími ornitology zkoumali okolí vrchu Třemšín a zjistili jsme poměrně silnou populaci této sovy v uvedené oblasti. Druhý den jsme si prohlédli hnízdiště orla mořského, které leží poblíž jednoho z rybníků v centrální části Brd. Ve dnech 19.-21.9. jsme se zúčastnili ornitologické konference „Dravci a sovy 2002" v Mikulově (L. Schröpfer, P. Růžek, J. Bureš), kde jsme přednesli společný referát „Změny hmotnosti samic sýce rousného v průběhu hnízdění". Předseda HOKu byl v organizačním výboru této konference. Dále jsem zde promítli noční videozáznam tokajícího páru sýců rousných u budky. Ve dnech 24.-27.10. jsem se zúčastnili mezinárodní konference Populationsökologie von Greifvögeln und Eulen 5 v městečku Meisdorf na okraji pohoří Harz ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko v Německu. Přednesli jsem zde referát „Die Reproduktionsdaten der Greifvögel und Eulen 1993-2000 in der Tschechischen Republik". Této konference se zúčastnilo opět trio L. Schröpfer, P. Růžek a J. Bureš. Jsme dále v databázi ICN Praha a pravidelně od nich dostáváme nabídky na akce resp. na různá školení. 7. září podnikl HOK zatím nejúspěšnější zahraniční exkurzi. Na pozvání naší spřátelené organizace BUND Amberg jsme navštívili soustavu rybníků u obce Ismaning nedaleko Mnichova. Tato soustava patří k největším středoevropským pelichaništím kachen a jiného vodního ptactva. Není volně přístupná veřejnosti, a proto jsme byli velmi rádi, že se nám podařilo tuto exkurzi uskutečnit. Viděli jsme desetitisíce kachen (nejvíce kopřivky, kachny divoké, chocholačky, poláky velké, zrzohlávky rudozobé, husy velké a labutě velké), dále kormorány, racky chechtavé, motáky pochopy, vodouše kropenatého, lysky černé, volavky bílé, potápky černokrké, chřástala vodního, ostříže lesního. Na závěr půldenní exkurze jsme díky pozvání našich hostitelů poobědvali pod širým nebem v malém hostinci nedaleko nádrží. Celý den bylo nádherné počasí a o akci bylo referováno v regionálním tisku.

6. Poděkování

V roce 2002 nás podpořili (finančně i jiným způsobem) následující organizace i jednotlivci:Město Holýšov, mgr. Ing. J. Lerch, LČR LS Přeštice a LS Horšovský Týn, Pedagogické centrum Plzeň, Krajský úřad Plzeňského kraje, ČSO Praha, Zpč. pobočka ČSO, V. Smazal, J. Schröpferová, J. Burešová, Ing. M. Deržák, porážka Nýřany (p. Poslední), Korelusová-Kůrka (hostinská činnost), V. Roučka, J. Růžková, p. Vrbová, p. Hudec, p. Podávka, ICN Praha, o.p.s., ČSOP, Professional Plzeň s.r.o., manželé Vildovi, p. Koryťák.
Zpracoval L. Schröpfer

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

        ČSO  Zpča  ČSOPa 

     Rorýsi  Sycekobecny  Monitoring-vodních-ptáků-v-ČR  Birdwatcher

      Honza-Haber  Honza-Veber  Klub-300  Tachov 

             Trektellen  Vogelwarte-Sempach  vso-web  Včpa        

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist