• 1
  • 2

mezi-na-odskok

Výroční zpráva 2003

Výroční zpráva o činnosti

Holýšovského ornitologického klubu
v roce 2003
Holýšov, leden 2004

Pátý rok existence Holýšovského ornitologického klubu (HOK) byl opět rokem bohatým na činnost. Počet členů naší organizace zůstal sice nezměněn, podáním několika projektů jsme získali na naši činnost větší finanční obnos, bylo možné si zakoupit technické vybavení na naši činnost, uzavřeli jsme opět smlouvu na služby, uspořádali jsme dvě velké akce pro veřejnost, publikovali jsme odborné i všeobecné příspěvky v regionálních i nadregionálních tiskovinách, znovu jsme uspořádali zajímavou a úspěšnou exkurzi na Jesenickou přehradu u Chebu, uspořádali jsme potřetí vlastní odchytovou akci, spolupořádali jsme jednu tuzemskou ornitologickou konferenci.

V roce 2003 pracoval výbor HOK druhý rok po volbách ve složení: Libor Schröpfer – předseda, Pavel Růžek – místopředseda, Albert Schröpfer – pokladník. Holýšovský ornitologický klub měl k 31. prosinci 2003 celkem 31 řádných členů, což je stejný počet jako před rokem. Vlastní výroční zpráva je jako každým rokem rozdělena na několik částí.

1. Výzkumné programy

* Hnízdní rozšíření, hnízdní biologie a populační hustota lokální populace krkavce velkého (Corvus corax) v severní části bývalého okresu Domažlice
Na jaře bylo kontrolováno hnízdiště u Holýšova. Bylo nalezeno nové hnízdo na borovici nedaleko původního hnízdiště. Mláďata byla koncem dubna kroužkována. V těsné blízkosti Holýšova na tzv. Výhledech se celé jaro zdržoval další pár. Hnízdiště v Kolovči bylo neobsazené. Na hnízdišti u Semošic hnízdo na vysoké borovici nebylo nalezeno a nové hnízdo se bohužel nepodařilo nalézt. Celkem byla hnízdní sezona pro HOK relativně úspěšná.
* Sledování hnízdní biologie lokální populace kvíčaly obecné (Turdus pilaris) v okolí Holýšova
Byla kontrolována známá hnízdiště mezi obcemi Holýšov a Ohučov podél řeky Radbuzy. Bylo prokázáno celkem 22 párů, což je další silný pokles oproti roku 2002 i letům předchozím. Přímo bylo kontrolováno pouhých 6 hnízd, okroužkováno bylo pouze 15 mláďat (hnízdní úspěšnost byla nízká, mnoho vybraných hnízd predátory). Tento počet je druhým nejnižším od roku 1984. Opět byl potvrzen přesun hnízdících párů do blízkosti obcí a úplné opuštění dřívějších hnízdišť zejména v okolí ústí Kamenického potoka do Radbuzy. Přibývá hnízdících párů v intravilánu města Holýšova.
* Sledování hnízdní biologie lokální populace ťuhýka obecného (Lanius collurio) v okolí Holýšova
Byla kontrolována všechna příhodná stanoviště pro hnízdění tohoto druhu v okolí Holýšova a Dolní Kamenice. Bylo prokázáno celkem 35 hnízdících párů (velmi mírný pokles), kontrolováno bylo 16 hnízd. Okroužkováno bylo pouze 49 mláďat (44 L. Schröpfer a 5 P. Růžek). Nebyl odchycen žádný létající ťuhýk. Sezona byla neúspěšná. V důsledku nedostatku času nebyl prováděn žádný odchyt. To bychom v letošním roce rádi změnili. Naše obavy z poklesu hnízdících párů na bývalém tankodromu v Holýšově se zatím nenaplnily. Přesto stále existuje reálné nebezpečí komerčního využití tohoto prostoru, což by znamenalo samozřejmě pokles počtů.
* Zimní liniové sčítání dravců
Program, který zahrnuje sčítání dravých ptáků a některých dalších skupin (krkavcovití, kvíčaly, volavky a další) na trase dlouhé 58 km na rozhranní dřívějších okresů Plzeň-jih, Tachov a Domažlice pokračuje druhým rokem. Sčítáno je podle jednotné metodiky v půlce prosince, ledna a února.
* Vizuální sledování tahu ptáků v okolí Holýšova
Letošní rok patřil z dlouhodobého hlediska k průměrným. Z hlediska času, který byl tomuto programu věnován, patřil rok 2003 také k průměrným. Velká pozornost byla věnována sčítání táhnoucích ptáků na stálém pozorovacím bodu u Horní Kamenice. Pozorování na vyvýšeném náspu železniční tratě v Holýšově probíhalo zejména při jarním tahu. Jarní tah byl spíše průměrný, u pěnkavy obecné podprůměrný. Na jaře bylo zaznamenáno nejvíce hřivnáčů 820 ex., na podzim pak bylo zaznamenáno tradičně nejvíce pěnkav obecných. Celkem bylo v jarním období napočteno 2574 ptáků, v podzimním období pak 20 849 ptáků. Ze zajímavých druhů byly zjištěny: volavka bílá, čáp černý, morčák velký, luňák červený, moták pilich, moták lužní, orlovec říční, skřivan lesní, konipas luční, linduška lesní, strnad rákosní.
* Kroužkování ptáků
Rok 2003 byl opět z hlediska množství okroužkovaných ptáků ještě slabší než rok 2002. V jarním období byla pozornost upřena zejména na kroužkování mláďat na hnízdech (sýc rousný, kvíčala obecná, ťuhýk obecný). Ve dnech 25. – 27.7. proběhl 3. kroužkovací víkend v Mantově za účasti 5 členů HOKu (Schröpfer, Růžek, Bureš, Procházka, Fainová). Bylo odchyceno pouze 98 ptáků 15 druhů (viz tabulka).

Bez názvu2

Celkem bylo dvojicí Schröpfer, Růžek označeno 320 ptáků (195 mláďat v hnízdech a 125 ostatních). Nejvíce bylo kroužkováno ťuhýků obecných (49), sýkor uhelníčků (30), racků chechtavých (28), rákosníků obecných (25), motáků pochopů (23), pěnic černohlavých (18) a budníčků menších (18). Ostatní kroužkovatelé, členové HOKu, označili další stovky ptáků.Došla dvě zahraniční zpětná hlášení: ledňáček kroužkovaný 11.7.2003 v Holýšově byl kontrolován 2.11.2003 ve Furth im Waldu v Bavorsku. O nálezu čápa bílého viz dále.

* Sledování hnízdní biologie čápa bílého (Ciconia ciconia)
V Dolním Metelsku bylo hnízdiště obsazeno, kroužkováno bylo ovšem pouze jedno mládě ze dvou. Nakonec úspěšně vylétla 2 mláďata. V Chotěšově vyrostla a byla kroužkována 3 mláďata. V Horšovském Týně byla kroužkována 2 mláďata. Jedno z nich bylo již 17.9. nalezeno mrtvé v jižním Španělsku, cca 1880 km od hnízda.
* Odchyty dravců a sov
Letošní rok jsme se této aktivitě věnovali jen průměrně. Byly odchyceny pouze 2 samice sýce rousného v budkách. Dále byli na podzim kroužkováni 3 kalousové ušatí. S umělohmotnou atrapou výra velkého a jedním vycpaným výrem byla odchycena jedna samice krahujce a samec včelojeda lesního. Koncem listopadu jsme se neúspěšně pokoušeli o odchyt orla mořského na Jivjanských rybnících.
* Moonwatching
V letošním roce jsme pozorovali pouze jedinkrát. V noci 12.10. jsme v rozmezí 21.10 až 22.35 hod. pozorovali 56 ptáků, pravděpodobně většinu zpěvných ptáků. Pozorování jsme prováděli pomocí vlastního monokulárního dalekohledu.
* Velkoplošná hustota slavíka obecného a dvou druhů cvrčilek v intenzivně obhospodařované krajině
Projekt, který je pokračováním stejného projektu z roku 2002. Byl realizován v rámci otevřeného projektu ČSOP „Ochrana biodiverzity" a získali jsme na něj 4 000,- Kč. Na ploše asi 67 km2 v okolí Holýšova a Staňkova bylo při několika nočních exkurzích zjištěno celkem 16 teritoriálních samců slavíka obecného, 12 samců cvrčilky říční a 12 samců cvrčilky zelené. U cvrčilky zelené došlo k velmi výraznému poklesu stavů ve srovnání s rokem 2002. V projektu chceme pokračovat i v roce 2004, kdy bude tento projekt ukončen.
* Výskyt a početnost kormorána velkého a dalších vodních ptáků chráněných zákonem č.114/92 Sb. na rybnících na území Plzeňského kraje v roce 2003
Zúčastnili jsme se také tohoto projektu Západočeské pobočky ČSO při Západočeském muzeu v Plzni. Celkem jsme najezdili cca 2 500 km po rybnících na území Domažlicka, Plzeňska a Tachovska. Zpracování výsledků, které provedl předseda HOK, bude výrazným zdrojem příjmů pro náš klub v roce 2004.

2. Ochrana ptáků

Programy a činnost uvedená v této části zprávy jsou obtížně odlišitelné od výzkumných programů.
* Posilování a stabilizace hnízdní populace sýce rousného (Aegolius funereus) a sledování jeho hnízdní biologie v okolí Holýšova
V hnízdní sezóně 2003 bylo k dispozici celkem 56 hnízdních budek, které máme rozvěšeny v kvadrátech 6344 a 6444. Bylo obsazeno celkem 6 budek, v úplných snůškách bylo sneseno 18 vajec (ve 4 hnízdech) a odchováno bylo pouze pravděpodobně jen 5 mláďat. Všechny hnízdící samice byly odchyceny, změřeny a zváženy. Čtyři hnízdění byla zničena pravděpodobně kunou. Tento vysoký podíl zničených snůšek nás nutí k úvahám o zabezpečení budek proti kunám. Byl přijat náš projekt „Vývoj a stabilizace populace sýce rousného v okolí Holýšova" v rámci otevřeného programu ČSOP „Ochrana biodiverzity". V rámci přijetí tohoto programu jsme získali 10 000,- Kč na sledování a ochranu této sovy. Bude také samozřejmě odebrán materiál po vyhnízdění na rozbor potravy. Několik budek obsadil brhlík lesní a lesní sýkory. V jedné budce byli zjištěni čmeláci a v jedné dokonce divoké včely. Opět se podařilo prokázat hnízdění sýce rousného v přirozené dutině v buku, stejné jako v roce 2002. Byly odchyceny 2 samice bez kroužků a 3 samice sýců s našimi kroužky. Jedna z našich samic přesídlila na vzdálenost asi 5,5 km.
* Ochrana lesních porostů vyvěšováním hnízdních budek pro drobné pěvce
V lesních porostech LČR ve správě LS Horšovský Týn bylo v roce 2003 připraveno celkem 29 hnízdních budek pro drobné pěvce. Celkem 25 (86%) z nich bylo prokazatelně obsazeno drobnými pěvci, v několika budkách proběhla dokonce dvě hnízdění, celkem proběhlo 29 hnízdění. Bylo zjištěno celkem: 2 páry sýkory modřinky, 6 párů sýkory uhelníčka, 16 párů sýkory koňadry, 2 páry sýkory parukářky a 2 páry brhlíka lesního. Celkem bylo prokazatelně sneseno min. 184 vajec (reálný odhad přes 200) a vylétlo min. 71 mláďat, ale pravděpodobně ještě více (odhad více jak 100). Čtyři budky zničené strakapoudem v loňském roce byly opraveny a vyvěšeny. Jedna budka byla obsazena sršni.
* Pomoc handicapovaným živočichům
V roce 2003 nám bylo doneseno několik pacientů, převážně „opuštěných" mláďat. Je třeba zdůraznit, že tato činnost není naším hlavním cílem. Většinou jsme pouze zprostředkovatelé pro přesun těchto živočichů do Záchranné stanice ptactva v Plzni. Zde patří náš velký dík našemu členovi p. Kamilu Forstovi, který se této činnosti věnuje.
* Zimní přikrmování ptáků
V roce 2003 jsem v lednu dovezli z porážky v Nýřanech asi 20 kg hovězího loje, s nímž jsme zásobili asi 20 občanů. Dále byla distribuována také slunečnice, přibližně 50 kg. V prosinci 2003 jsme díky mírným teplotám zpočátku nepřikrmovali.

3. Práce s veřejností

V průběhu kalendářního roku jsme se snažili o maximální publicitu pro všechny naše aktivity. Pořádali jsme dvě velké akce pro veřejnost. 4. května jsme pořádali Vítání ptačího zpěvu (Dawn Chorus Day). Absolvovali jsme jako každý rok procházku podél řeky Radbuzy v blízkosti fotbalového hřiště v Holýšově spojenou s poznáváním ptáků podle zpěvu. Akce se zúčastnilo celkem 12 účastníků, což je průměrný počet návštěvníků. Bylo pozorováno celkem 35 ptačích druhů mj. hrdlička divoká, rehek zahradní, sedmihlásek hajní, budníček lesní, lejsek černohlavý a kachna divoká. Byla provedena i neúspěšná ukázka odchytu do nárazové sítě. Po této akci bylo z prostředků našeho klubu hrazeno skromné občerstvení v areálu chovatelů v Holýšově. Druhou velkou akcí byl podzimní Ptačí festival na Jivjanských rybnících u Jivjan dne 5. října (okr. Domažlice). Akce byla tradičně kvalitně propagována i připravena. Zúčastnilo se jí celkem 13 účastníků, což je podprůměrná návštěva. Počasí bylo velmi nepříznivé, zatím nejhorší co jsme měli. Hustě pršelo a foukal čerstvý jihozápadní vítr. Bylo pozorováno celkem cca 1000 ptáků 41 druhů. K zajímavým druhům patřili potápka roháč, jiřička obecná, vlaštovka obecná, polák chocholačka, polák velký, strnad rákosní, čírka obecná, krkavec velký, ledňáček říční, bekasina otavní a vodouš kropenatý. Velmi příjemnou skutečností byla přítomnost 3 členů LBV-Kreisgruppe Cham, kteří s námi tento náročný dopolední program absolvovali. Hned na místě byla domluvena další spolupráce. Vývěska HOKu v dolní části Holýšova byla měněna dle potřeby. Hlavní náplní byla upozornění na klubové akce. V Holýšovském zpravodaji vyšel jeden díl seriálu Ptactvo okolí Holýšova, čímž se počet dílů zvýšil na 31. V letošním roce bude seriál zakončen, celkem je plánováno 34 dílů. Ve spolupráci s Pedagogickým centrem Plzeň byla uspořádána jedna akce pro učitele přírodopisu a biologie. Dne 29. dubna to byla vycházka do Borského parku a k Litické přehradě v Plzni spojená s určováním ptačích druhů. Pozorovány byly běžné ptačí druhy, přesto hodnotíme akci jako velmi vydařenou. V průběhu roku vyšlo v okresním tisku (Domažlický deník) několik článků o činnosti naší organizace.

4. Hospodaření

Celkové výsledky hospodaření jsou v tomto roce poprvé záporné. Příjmy za rok 2003 tentokráte nepřevýšily výdaje za rok 2003. Na různých dotacích, na projekty i sponzorsky jsme získali celkem 50 986,41 Kč. Nejvýznamnějším příjmem bylo 13 998,80 Kč na dva projekty od ČSOP. Celkem 10 000,- Kč jsme obdrželi od Západočeské pobočky ČSO za projekt Výskyt a početnost kormorána velkého v Plzeňském kraji v roce 2003. Částku 5 000,- Kč jsme obdrželi od LČR LS Horšovský Týn za biologickou ochranu lesa, 3 000,- Kč za odborný posudek pro Městský úřad v Holýšově. Dále to byly tyto sponzorské dary: 3 500 Kč od firmy Kabex Holýšov, 2 000,- od firmy Professional s.r.o. Plzeň, 5 000,- od Mgr. Ing. J. Lercha, 2 000,- Kč od Města Holýšov a 1 000,- Kč od Ing. M. Deržáka. Všechny tyto prostředky představují 94,6% všech našich příjmů. Členské příspěvky ve výši 2 650,- Kč představují pouze 5,2% všech příjmů. Výdaje v roce 2003 byly v částce 51 403,30 Kč. Byl zakoupen fotoaparát (15 687,- Kč), mobilní telefon (3 149,10 Kč), další váha na vážení ptáků (1 760,- Kč), knihy a literatura (1 850,- Kč). Z příjmů bylo dále hrazeno poštovné, náklady na kroužky, občerstvení při našich akcích a cestovné. Novinkou byl dar klubu ve výši 1 000,- pro ČSO na opravu povodněmi poškozených ornitologických stanic.Velkou bolestí zůstává vedení BÚ u ČSOB, divize Poštovní spořitelna. Na úrocích jsme dostali 40,61 Kč a za vedení účtu jsme zaplatili 727 Kč, což je 18x více. Celkem skončilo hospodaření v roce 2003 se ztrátou 416,89 Kč.

5. Ostatní činnost

První společnou akcí roku byla kontrola budek pro sýce rousné. Opět se nás sešlo více a tak jsme se 20. dubna v pěti lidech vydali na kontrolu. Akce byla velmi zajímavá, i když obsazení budek bylo tentokráte slabší. Kontrolovali jsem hlavně budky v okolí Hradišťan. Několik obsazených budek vzbudilo velkou pozornost všech zúčastněných. Dne 28.3. jsme se zúčastnili spolu s dalšími ornitology zjišťování a sčítání sýců rousných v Brdech. Při noční akci jsme spolu s dalšími středočeskými ornitology zkoumali okolí vrchu Třemšín a zjistili jsme poměrně silnou populaci této sovy v uvedené oblasti. Ve dnech 24.-26.10. jsme byli spolupořadateli 1. Západočeské ornitologické konference v rekreačním středisku Zelený Háj u Krchleb. Konference byla i díky našemu přispění velmi úspěšná. Zúčastnilo se jí 62 ornitologů z Čech, Polska, Rakouska a Japonska. Za náš klub se jí zúčastnili Schröpfer, Růžek P., Růžek R., Chloupek, Bureš, Švejda, Šálek, Marhoul, Lang K. Mezi přednášejícími byli: L. Schröpfer, J. Bureš a M. Šálek. HOK hradil ze svých prostředků drobné dárky pro přednášející na této konferenci. Dne 8.3. jsme spolu s organizací BUND Amberg-Kümmersbruck uspořádali velmi úspěšnou exkurzi na Jesenickou přehradu u Chebu. Přehrada byla sice ještě zčásti zamrzlá, ale pozorované druhy předčily očekávání všech. Byly pozorovány tyto druhy: ťuhýk šedý, morčák velký, morčák malý, hohol severní, potápka roháč, čejka chocholatá, kulík zlatý, moták pilich, linduška luční, orel mořský, racek bouřní, kavka obecná. Na hnízdišti v blízkosti rezervace Soos jsme pozorovali dokonce 2 jeřáby popelavé. Jako třešnička na dortu poté působilo pozorování samce kachničky mandarinské na okraji Stříbra v hejnu březňaček při zpáteční cestě. Na jaře jsme prezentovali výsledky naší práce na výstavce k ochraně životního prostředí, kterou organizoval Městský úřad Horšovský Týn. Na tuto výstavku jsme zapůjčili naše závěrečné zprávy a několik drobných upomínkových předmětů. Jsme dále v databázi ICN Praha a pravidelně od nich dostáváme nabídky na akce resp. na různá školení.

6. Poděkování

V roce 2003 nás podpořili (finančně i jiným způsobem) následující organizace i jednotlivci:Město Holýšov, mgr. Ing. J. Lerch, LČR LS Přeštice a LS Horšovský Týn, Pedagogické centrum Plzeň, Krajský úřad Plzeňského kraje, ČSO Praha, Zpč. pobočka ČSO, Ing. M. Deržák, porážka Nýřany (p. Poslední), Korelusová-Kůrka (hostinská činnost), ICN Praha, o.p.s., ČSOP, Professional CZ Plzeň s.r.o., Kabex Holýšov, manželé Vildovi, J. Schröpferová, J. Burešová, J. Růžková, p. Vrbová, p. Hudec, p. Podávka, p. Koryťák, p. Zahoř, p.Schuster, p. Hirschl P., p. Manowetz, p. Čáp, p. Mužík, p. Karban, p. Toman.
Zpracoval L. Schröpfer

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

        ČSO  Zpča  ČSOPa 

     Rorýsi  Sycekobecny  Monitoring-vodních-ptáků-v-ČR  Birdwatcher

      Honza-Haber  Honza-Veber  Klub-300  Tachov 

             Trektellen  Vogelwarte-Sempach  vso-web  Včpa        

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist