• 1
  • 2

mezi-na-odskok

Výroční zpráva 2004

Výroční zpráva o činnosti
Holýšovského ornitologického klubu
v roce 2004
Holýšov, leden 2005

Šestý rok existence Holýšovského ornitologického klubu (HOK) byl opět rokem bohatým na činnost. Počet členů naší organizace mírně vzrostl, podáním několika projektů jsme získali na naši činnost větší finanční obnos, bylo možné si zakoupit technické vybavení na naši činnost, uzavřeli jsme opět smlouvu na služby, uspořádali jsme tři velké akce pro veřejnost, publikovali jsme odborné i všeobecné příspěvky v regionálních i nadregionálních tiskovinách, uspořádali jsme zajímavou a úspěšnou zahraniční exkurzi na nádrž Altmühltal poblíž Norimberka (SRN), uspořádali jsme počtvrté vlastní odchytovou akci, účastnili jsme se celookresní myslivecké výstavy v Domažlicích.

V roce 2004 pracoval výbor HOK třetí rok po volbách ve složení: Libor Schröpfer – předseda, Pavel Růžek – místopředseda, Albert Schröpfer – pokladník. Holýšovský ornitologický klub měl k 31. prosinci 2004 celkem 34 řádných členů, což je mírně vyšší počet než před rokem. Vlastní výroční zpráva je jako každým rokem rozdělena na několik částí.

1. Výzkumné programy

* Hnízdní rozšíření, hnízdní biologie a populační hustota lokální populace krkavce velkého (Corvus corax) v severní části bývalého okresu Domažlice
Na jaře bylo kontrolováno hnízdiště u Holýšova. Loňské nové hnízdo na borovici nedaleko původního hnízdiště bylo obsazeno. Jediné mládě bylo koncem dubna kroužkováno. V těsné blízkosti Holýšova na tzv. Výhledech se celé jaro zdržoval další pár. Hnízdiště v Kolovči bylo neobsazené. Hnízdiště u Semošic je opuštěno. Celkem byla hnízdní sezóna pro HOK neúspěšná.
* Sledování hnízdní biologie lokální populace kvíčaly obecné (Turdus pilaris) v okolí Holýšova
Byla kontrolována známá hnízdiště mezi obcemi Holýšov a Ohučov podél řeky Radbuzy. Bylo prokázáno celkem pouhých 16 párů, což je další pokles oproti roku 2003 i letům předchozím. Přímo nebylo kontrolováno jediné hnízdo. Tak slabá sezóna nebyla od roku 1984, kdy jsem s kontrolami začal. Také počet párů je druhým nejnižším od roku 1984. Opět byl potvrzen přesun hnízdících párů do blízkosti obcí a úplné opuštění dřívějších hnízdišť zejména v okolí ústí Kamenického potoka do Radbuzy. Přibývá hnízdících párů v intravilánu města Holýšova. Nebyla kroužkována jediná mladá kvíčala!
* Sledování hnízdní biologie lokální populace ťuhýka obecného (Lanius collurio) v okolí Holýšova
Byla kontrolována všechna příhodná stanoviště pro hnízdění tohoto druhu v okolí Holýšova a Dolní Kamenice. Bylo prokázáno celkem 35 hnízdících párů (stejně jako v roce 2003), kontrolováno bylo 21 hnízd. Okroužkováno bylo pouze 52 mláďat (45 L. Schröpfer a 7 P. Růžek). Bylo odchyceno 8 ťuhýků. Sezona byla průměrně úspěšná. Naše obavy z poklesu hnízdících párů na bývalém tankodromu v Holýšově se zatím nenaplnily. Začíná se zde stavět fotbalový stadión a tlak na využití tohoto prostoru je enormní. Dále se vynořilo reálné nebezpečí zániku populace podél betonové cesty směrem k bývalému statku v Trubcích. Velmi se obáváme zániku celé populace v okolí Holýšova.
* Zimní liniové sčítání dravců
Program, který zahrnuje sčítání dravých ptáků a některých dalších skupin (krkavcovití, kvíčaly, volavky a další) na trase dlouhé 58 km na rozhranní dřívějších okresů Plzeň-jih, Tachov a Domažlice pokračuje třetím rokem. Sčítáno je podle jednotné metodiky v polovině prosince, ledna a února. V roce 2004 byly zjištěny mj. tyto druhy: čejka chocholatá, moták pilich, kormorán velký a ťuhýk šedý.
* Vizuální sledování tahu ptáků v okolí Holýšova
Letošní rok patřil z dlouhodobého hlediska k nadprůměrným. Z hlediska času, který byl tomuto programu věnován, patřil rok 2004 k nejlepším. Velká pozornost byla věnována sčítání táhnoucích ptáků na stálém pozorovacím bodu u Horní Kamenice. Pozorování na vyvýšeném náspu železniční tratě v Holýšově probíhalo zejména při jarním tahu. Jarní tah byl podprůměrný. Na jaře bylo zaznamenáno nejvíce pěnkav obecných, pouhých 209 ex., na podzim pak bylo zaznamenáno tradičně nejvíce pěnkav obecných. Celkem bylo v jarním období napočteno 1019 ptáků, v podzimním období pak 37 954 ptáků. Ze zajímavých druhů byly zjištěny: volavka bílá, čáp černý, morčák velký, luňák červený, luňák hnědý, moták pilich, moták lužní, orel mořský, ostříž lesní, dřemlík tundrový, káně rousná, bekasina otavní, skřivan lesní, konipas luční, linduška lesní, břehule říční, ořešník kropenatý, strnad rákosní.
* Kroužkování ptáků
Rok 2004 byl opět z hlediska množství okroužkovaných ptáků ještě slabší než rok 2003. V jarním období byla pozornost upřena zejména na kroužkování mláďat na hnízdech (sýc rousný a ťuhýk obecný). Ve dnech 23. – 25.7. proběhl 4. kroužkovací víkend v Mantově za účasti 6 členů a 1 nečlena HOKu (Schröpfer, Růžek, Bureš, Procházka, Žáček, Chvojková a Štěříková). Bylo odchyceno opět pouze 97 ptáků 16 druhů (viz tabulka). Toto je druhý nejnižší počet od začátku organizování odchytového víkendu.

Bez názvu3


Shrnující tabulka odchytů z odchytových víkendů v Mantově v letech 2001-2004:

Bez názvu4

Celkem bylo dvojicí Schröpfer, Růžek v roce 2004 označeno jen 271 ptáků. Nejvíce bylo kroužkováno ťuhýků obecných (60), rákosníků obecných (31), sýců rousných (19), sýkor uhelníčků (18) a budníčků menších (18). Dále mj. 7 čápů černých, 6 jestřábů lesních a 6 sluček malých. Ostatní kroužkovatelé, členové HOKu, označili další stovky ptáků.
*Sledování hnízdní biologie čápa bílého (Ciconia ciconia)
V Dolním Metelsku bylo hnízdiště obsazeno, kroužkována byla 3 mláďata, která se vylíhla ze 4 snesených vajec. V Chotěšově vyrostla a byla ze 3 snesených vajec kroužkována 2 mláďata. V Horšovském Týně bylo kroužkováno pouze jediné mládě ze dvou v hnízdě. Předseda HOK se v květnu zúčastnil spolu s pracovníkem odboru životního prostředí J. Vlčkem v obci Muhr am See nedaleko Norimberku jednodenního semináře jako překladatel jeho referátu o čápovi bílém v Plzeňském kraji.
* Odchyty dravců a sov
Letošní rok jsme se této aktivitě věnovali podprůměrně. Byly odchyceny pouze 4 samice sýce rousného v budkách a 1 kalous ušatý. S umělohmotnou atrapou výra velkého a jedním vycpaným výrem byla odchycena jedna samice krahujce a samec káně lesní. Koncem listopadu a začátkem prosince jsme provedli několik neúspěšných pokusů o odchyty zimujících kání a poštolek.
* Velkoplošná hustota slavíka obecného a dvou druhů cvrčilek v intenzivně obhospodařované krajině
Projekt, který je pokračováním stejného projektu z let 2002 a 2003. Byl realizován v rámci otevřeného projektu ČSOP „Ochrana biodiverzity" a získali jsme na něj 4 000,- Kč. Na ploše asi 67 km2 v okolí Holýšova a Staňkova bylo při několika nočních exkurzích zjištěno celkem 21 teritoriálních samců slavíka obecného, 14 samců cvrčilky říční a 34 samců cvrčilky zelené. U cvrčilky zelené došlo k velmi výraznému nárůstu stavů ve srovnání s rokem 2003. Celkově lze říci, že u slavíka obecného došlo k velmi mírnému nárůstu stavů. U obou cvrčilek jsou stavy víceméně vyrovnané. Přičemž zejména u cvrčilky zelené docházelo k velmi výrazným změnám stavů.

2. Ochrana ptáků

Programy a činnost uvedená v této části zprávy jsou obtížně odlišitelné od výzkumných programů.
* Posilování a stabilizace hnízdní populace sýce rousného (Aegolius funereus) a sledování jeho hnízdní biologie v okolí Holýšova
V hnízdní sezóně 2004 bylo k dispozici celkem 60 hnízdních budek, které máme rozvěšeny v kvadrátech 6344 a 6444. Bylo obsazeno celkem 8 budek, v úplných snůškách bylo sneseno 18 vajec (ve 4 hnízdech) a odchováno bylo pravděpodobně 13 mláďat. Všechny hnízdící samice byly odchyceny, změřeny a zváženy. Tři hnízdění byla zničena pravděpodobně kunou. Tento vysoký podíl zničených snůšek nás nutí k úvahám o zabezpečení budek proti kunám. Byl přijat náš projekt „Stabilizace a vývoj populace sýce rousného v okolí Holýšova" v rámci otevřeného programu ČSOP „Ochrana biodiverzity". V rámci přijetí tohoto programu jsme získali 10 000,- Kč na sledování a ochranu této sovy. Bude také samozřejmě odebrán materiál po vyhnízdění na rozbor potravy. Několik budek obsadil brhlík lesní a lesní sýkory. V jedné budce byli zjištěni čmeláci a v jedné dokonce divoké včely. Velmi zajímavou skutečností je zjištění čtyř pozdních hnízdění, kdy byla mláďata kroužkována ještě během července. U hnízdění v budce č. 9 byla dne 9.7. zjištěna čerstvě snesená vejce. Byl předpoklad, že mláďata budou ke kroužkování až v průběhu srpna. Samice bohužel snůšku opustila. Hnízdění sýce rousného v přirozené dutině v buku, stejné jako v roce 2002 a 2003, nebylo možné díky hnízdění brhlíka, který dutinu zazdil. Byly odchyceny 4 samice bez kroužků a 2 samice sýců s našimi kroužky. Jedna z našich samic E 298419, byla kontrolována jako nejméně sedmiletá a měla v době kontroly rekordní hmotnost 184 g.
* Ochrana lesních porostů vyvěšováním hnízdních budek pro drobné pěvce
V lesních porostech LČR ve správě LS Horšovský Týn bylo v roce 2004 připraveno celkem 29 hnízdních budek pro drobné pěvce. Celkem 18 (62%) z nich bylo prokazatelně obsazeno drobnými pěvci, celkem proběhlo 18 hnízdění. Bylo zjištěno celkem: 4 páry sýkory modřinky, 3 páry sýkory uhelníčka, 8 párů sýkory koňadry a 2 páry brhlíka lesního. Celkem bylo prokazatelně sneseno min. 109 vajec (reálný odhad přes 150) a vylétlo min. 75 mláďat, ale pravděpodobně ještě více (odhad více jak 100). Tři budky byly opět zničené strakapoudem velkým, jedna budka se ztratila. V revíru na kopci Terný někdo v průběhu hnízdění shodil úmyslně 3 budky, pravděpodobně však díkybohu bez následků. Dvě hnízda sýkory koňadry byla zničena strakapoudem velkým. V zimě bude nutná oprava velké části budek.
* Zimní přikrmování ptáků
V roce 2004 jsem v lednu dovezli z porážky v Nýřanech asi 20 kg hovězího loje, s nímž jsme zásobili asi 20 občanů. Dále byla distribuována také slunečnice, přibližně 50 kg. V prosinci 2004 jsme díky mírným teplotám zpočátku nepřikrmovali.

3. Práce s veřejností

V průběhu kalendářního roku jsme se snažili o maximální publicitu pro všechny naše aktivity. Pořádali jsme tři velké akce pro veřejnost. 2. května jsme pořádali Vítání ptačího zpěvu (Dawn Chorus Day). Absolvovali jsme jako každý rok procházku podél řeky Radbuzy v blízkosti fotbalového hřiště v Holýšově spojenou s poznáváním ptáků podle zpěvu. Akce se zúčastnilo celkem 13 účastníků, což je průměrný počet návštěvníků. Bylo pozorováno celkem 40 ptačích druhů mj. čáp černý, cvrčilka zelená, pěnice hnědokřídlá, ledňáček říční, lejsek černohlavý, strakapoud malý, žluna zelená a kachna divoká. Po této akci bylo z prostředků našeho klubu hrazeno skromné občerstvení v areálu chovatelů v Holýšově. Druhou velkou akcí byl podzimní Ptačí festival na Jivjanských rybnících u Jivjan dne 3. října (okr. Domažlice). Akce byla tradičně kvalitně propagována i připravena. Zúčastnilo se jí celkem 30 účastníků, což je nadprůměrná návštěva. Počasí bylo tentokrát neobyčejně příznivé. Bylo pozorováno celkem 1346 ptáků 53 druhů, což je zatím nejúspěšnější výsledek v historii našich Festivalů. K zajímavým druhům patřili potápka roháč, kormorán velký, hvízdák eurasijský, morčák velký, luňák červený, vlaštovka obecná, potápka malá, strnad rákosní, čírka obecná, krkavec velký a skřivan lesní. Kromě redaktora Domažlického deníku se dostavil také redaktor Českého rozhlasu Plzeň, který v průběhu akce živě odmoderoval vstup předsedy HOKu do vysílání Českého rozhlasu Plzeň. Třetí významnou akcí pro veřejnost byla výstava fotografií J. Vebera „Jan Veber – Fotografie z přírody" v kulturním domě v Holýšově ve dnech 3.10. – 8.10. Byla velmi dobrou příležitostí seznámit nejširší veřejnost s prací HOKu a se životem ptáků v průběhu celého roku. Na slavnostní vernisáži, která se konala dne 1.10.2004, bylo po krátkém kulturním vystoupení představeno celkem 30 velkých zarámovaných fotografií (rozměry 40x30 cm), které představovaly známé zástupce české fauny, zejména samozřejmě ptactva. Fotograf J. Veber dodal fotografie, HOK zajistil prostory v Kulturním domě v Holýšově. Výstava byla velmi hojně navštívena zejména dětmi ze všech typů holýšovských škol (MŠ, ZŠ, ZUŠ). Dle návštěvní knihy navštívilo výstavu celkem 411 návštěvníků. Výstava si ovšem našla své příznivce i mezi dospělými, o čemž svědčí i několik zápisů v návštěvní knize. Akci považujeme z hlediska enviromentální výchovy za velmi zdařilou a úspěšnou. Vývěska HOKu v dolní části Holýšova byla měněna dle potřeby. Hlavní náplní byla upozornění na klubové akce. V Holýšovském zpravodaji vyšly poslední tři díly seriálu Ptactvo okolí Holýšova, čímž se počet dílů zvýšil na konečných 34. Ve spolupráci s Pedagogickým centrem Plzeň byla uspořádána jedna akce pro učitele přírodopisu a biologie. Dne 30. dubna to byla vycházka do okolí Boleveckých rybníků v Plzni spojená s určováním ptačích druhů. Pozorovány byly běžné ptačí druhy (např. moták pochop), přesto hodnotíme akci jako velmi vydařenou. Ve spolupráci se ZŠ Chotěšov proběhla dne 21. května krátká exkurze spojená s pozorováním ptáků na komplex důlních propadlin Metálka u Mantova. Akce se zúčastnilo celkem 28 dětí spolu s učitelkou přírodopisu. Byly pozorovány běžné druhy ptáků. V průběhu roku vyšlo v okresním tisku (Domažlický deník) několik článků o činnosti naší organizace.

4. Hospodaření

Celkové výsledky hospodaření jsou v tomto roce kladné. Příjmy za rok 2004 převýšily poprvé v historii HOKu sto tisíc Kč. Na různých dotacích, na projekty i sponzorsky jsme získali celkem 109 069,56 Kč. Nejvýznamnějším příjmem bylo 48 270,- Kč za projekt na sledování kormorána velkého v Plzeňském kraji v roce 2003. Celkem 14 000,- Kč jsme získali na dva projekty od ČSOP. Dále jsme získali dotaci od Plzeňského kraje na naše ornitologické vycházky ve výši 10 000,- Kč. Částku 5 000,- Kč jsme obdrželi od LČR LS Horšovský Týn za biologickou ochranu lesa, 8 400,- Kč za odborný posudek na výstavbu větrné elektrárny na Karlovarsku. Dále to byly tyto sponzorské dary v celkové výši 14 600,- Kč. 5 000,- od Mgr. Ing. J. Lercha, 2 000,- od firmy Professional s.r.o. Plzeň, 1 400,- od P. Mazancové, 1 000,- od MUDr. K. Steidla, 1 000,- Kč od firmy Coregonus Plzeň s.r.o. a 1 000,- Kč od Ing. M. Deržáka. Dotace od města Holýšov činila 2 000,- Kč. Na první číslo našeho časopisu jsme od Západočeské pobočky ČSO získali 3 000,- Kč. Členské příspěvky ve výši 2 650,- Kč představují pouze 2,4% všech příjmů. Výdaje v roce 2004 byly v částce 98 872,20 Kč. Byl zakoupen digitální fotoaparát (7 700,- Kč), počítač (22 000,- Kč), objektiv (9 990,- Kč), knihy a literatura (2 149,- Kč), režijní materiál (4 993,- Kč). Z příjmů bylo dále hrazeno poštovné, náklady na kroužky, občerstvení při našich akcích a cestovné (29 826,50 Kč). Dále to byl dar klubu ve výši 1 000,- pro Jihomoravskou pobočku ČSO na vydání jejich časopisu Crex. Mírně se zlepšil stav vedení účtu u Poštovní spořitelny. Od listopadu 2004 jsme vedeni v programu neziskový sektor, kde platíme pouze za pohyb na účtu. Na úrocích jsme získali 129,56 Kč, za vedení účtu jsem zaplatili 729,- Kč. To už je pouhých 5,6 x více (loni ještě 18 x více). Celkem skončilo hospodaření v roce 2004 se ziskem 10 197,36 Kč.

5. Ostatní činnost

První společnou akcí roku byla kontrola budek pro sýce rousné. V sobotu 17.4. jsme si spolu s 4 členy LBV Cham prohlédli několik budek, jedna z nich byla obsazená, jedn ajiž vybraná kunou. Naši kolegové provedli fotodokumentaci a náš projekt je velmi zaujal. V neděli už poté byla účast slabší. Spolu s J. Chloupkem jsem kontrolovali hlavně budky v okolí Hradišťan. Dne 26.3. jsme se zúčastnili spolu s dalšími ornitology zjišťování a sčítání sýců rousných v Brdech. Při noční akci jsme spolu s dalšími středočeskými ornitology zkoumali okolí vrchu Třemšín. Díky krajně nepříznivému počasí (vysoká sněhová pokrývka) jsme prakticky žádné sovy nezjistili. Na jaře 2. až 6. dubna jsme prezentovali výsledky naší práce na okresní myslivecké výstavě v Domažlicích, kterou organizoval OMS Domažlice. Na tuto výstavku jsme zapůjčili naše závěrečné zprávy a několik drobných upomínkových předmětů včetně budky pro sýce. Účast veřejnosti byla ve stovkách návštěvníků. Na odchytové akci 4.4. v Krušných horách jsme spolu s německým ornitologem J. Heringem odchytili několik sluček malých na pastvinách u obce Ryžovna (cca 1 000 m n.m.). Naše snaha pozorovat datlíka tříprstého nebyl úspěšná. Velkou akcí byla společná exkurze s BUND Amberg-Kümmersbruck dne 24. dubna na nádrž Altmühlsee u Norimberka. Celodenní exkurze se mimořádně vydařila. Od počátku nás doprovázelo kejhání divokých husí, které zde hnízdí v počtu asi 80 párů. Mezi nimi se pohybovalo několik bernešek velkých, které zde již hnízdí v počtu asi 10 párů. Na nádrži je jedna z největších bavorských hnízdních kolonií racka chechtavého, která má v současné době asi 7,5 až 8 tisíc párů. Hnízdí zde také několik desítek párů volavek popelavých na nízkých keřích a také asi 60 až 70 párů kormorána velkého. Zajímavé je, že zde hnízdí pouze jeden pár motáků pochopů. Přímo pod vyhlídkovou věží zpíval prakticky nepřetržitě samec slavíka modráčka středoevropského. Zajímavostí je relativně velká populace bobra velkého. Měli jsme možnost si prohlédnout jeden neobsazený bobří hrad a vyslechnout krátkou historii osidlování této nádrže tímto druhem. Jinak jsme měli možnost sledovat běžné druhy vodního ptactva, např. lysky, potápky roháče, strnady rákosní, moudivláčky lužní, různé druhy kachen, čejky chocholaté, nad nádrží již létalo několik rorýsů obecných. Dále byl pozorován také luňák červený. Zajímavou zkušeností byl odborný posudek na výstavbu větrné elektrárny v lokalitě Hvězda u obce Vahaneč na Karlovarsku. Při dvou exkurzích v dubnu 2004 jsme se seznámili se zajímavou lokalitou na úpatí Doupovských hor, pozorovali jsme zajímavé druhy ptáků (např. strnada lučního) a sepsáním závěrečné zprávy jsme získali i prostředky na naši činnost. V neděli 23. května jsme navštívili (Schröpfer, Hais, Chloupek) naši partnerskou organizaci LBV Cham v jejich středisku v Nößwartlingu. Následně jsme absolvovali exkurzi do oblasti Rötelseeweihergebiet u Chamu. Prohlédli jsme si plochy, které jsou majetkem LBV nebo na nich LBV hospodaří. V blízkosti malého letiště u Chamu jsme pozorovali 4 honící se břehouše černoocasé, na další louce pak 3 kolihy velké. Zajímavá byla také návštěva jednoho z rybníků, který byl v době naší návštěvy upuštěný. Po vodohospodářských zásazích do vodního režimu a úpravách dna se stal rybník významným hnízdištěm pro vodní a bahenní ptáky (mj. čejka chocholatá, kulík říční, různé druhy kachen). Koncem září jsme se zúčastnili (Schröpfer, Růžek, Bureš, Šálek) ornitologické konference „Dravci a sovy 2004" v Mikulově. Dvojice Schröpfer, Bureš zde přednesla referát „Biotopové preference dravců v zimním období". M. Šálek pak referát o sýčkovi obecném, který v kategorii přednášejících do 30 let získal 2. cenu. Jsme dále v databázi ICN Praha a pravidelně od nich dostáváme nabídky na akce resp. na různá školení. V závěru roku byla prakticky všechna iniciativa přesunuta na vydání prvního čísla časopisu Sluka, které je k dnešnímu dni (28. ledna 2005) předáno do tiskárny k tisku.

6. Poděkování

V roce 2004 nás podpořili (finančně i jiným způsobem) následující organizace i jednotlivci:Město Holýšov, mgr. Ing. J. Lerch, LČR LS Přeštice a LS Horšovský Týn, Pedagogické centrum Plzeň, Krajský úřad Plzeňského kraje, ČSO Praha, Západočeská pobočka ČSO Plzeň, Ing. M. Deržák, porážka Nýřany (p. Poslední), ICN Praha, o.p.s., ČSOP Praha, Profesional CZ Plzeň s.r.o., Coregonus Plzeň s.r.o., Pavlína Mazancová, MUDr. K. Steidl, E. Chvojková, manželé Vildovi, J. Schröpferová, ing. J. Burešová, J. Růžková, RNDr. R. Vacík, P. Olbert, M. Klepal, B. Němec, V. Lindmajer, pí. Vrbová, p. Hudec, p. Podávka, p. Koryťák, p. Kabourek a Zimola, p. Zahoř, p.Schuster, p. Hirschl P., p. Mužík, p. Karban.

Zpracoval L. Schröpfer

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

        ČSO  Zpča  ČSOPa 

     Rorýsi  Sycekobecny  Monitoring-vodních-ptáků-v-ČR  Birdwatcher

      Honza-Haber  Honza-Veber  Klub-300  Tachov 

             Trektellen  Vogelwarte-Sempach  vso-web  Včpa        

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist