• 1
  • 2

mezi-na-odskok

Výroční zpráva 2005

Výroční zpráva o činnosti
Holýšovského ornitologického klubu
v roce 2005
Holýšov, leden 2006

Sedmý rok existence Holýšovského ornitologického klubu (HOK) byl opět rokem bohatým na činnost. Počet členů naší organizace mírně vzrostl, podáním několika projektů jsme získali na naši činnost větší finanční obnos, bylo možné si zakoupit technické vybavení na naši činnost, uzavřeli jsme opět smlouvu na služby, uspořádali jsme dvě velké akce pro veřejnost, publikovali jsme odborné i všeobecné příspěvky v regionálních i nadregionálních tiskovinách, uspořádali jsme společnou exkurzi s BUND Naturschutz Amberg-Kümmersbruck (SRN), uspořádali jsme popáté vlastní odchytovou akci, účastnili jsme se zahrádkářské výstavy v Holýšově.

Smutnou zprávou bylo úmrtí pokladníka HOK pana Alberta Schröpfera dne 8.11.2005, který v této funkci pracoval od vzniku HOK v roce 1999.
V roce 2005 pracoval výbor HOK po volbách ve staronovém složení: Libor Schröpfer – předseda, Pavel Růžek – místopředseda, Albert Schröpfer – pokladník. Po úmrtí A. Schröpfera bude nutné výbor doplnit. Holýšovský ornitologický klub měl k 31. prosinci 2005 celkem 39 řádných členů, což je vyšší počet než před rokem.
Vlastní výroční zpráva je jako každým rokem rozdělena na několik částí.

1. Výzkumné programy

* Hnízdní rozšíření, hnízdní biologie a populační hustota lokální populace krkavce velkého (Corvus corax) v severní části bývalého okresu Domažlice
Na jaře bylo kontrolováno hnízdiště u Holýšova. Loňské nové hnízdo na borovici nedaleko původního hnízdiště bylo obsazeno. Mláďata byla v době kontroly hnízda již značně vyspěká a proto nebyla kroužkována. V těsné blízkosti Holýšova na tzv. Výhledech se celé jaro, jako v roce 2004, zdržoval další pár. Hnízdiště v Kolovči bylo neobsazené. Hnízdiště u Semošic je opuštěno. Celkem byla hnízdní sezóna pro HOK neúspěšná.

* Sledování hnízdní biologie lokální populace kvíčaly obecné (Turdus pilaris) v okolí Holýšova
Z nedostatku času nebyla tentokrát tradiční lokalita kontrolována.

* Sledování hnízdní biologie lokální populace ťuhýka obecného (Lanius collurio) v okolí Holýšova
Byla kontrolována všechna příhodná stanoviště pro hnízdění tohoto druhu v okolí Holýšova a Dolní Kamenice. Bylo prokázáno celkem 39 hnízdících párů (o 4 více než v roce 2004), kontrolováno bylo 28 hnízd. Okroužkováno bylo celkem 64 mláďat (všechna L. Schröpfer). Sezona byla relativně úspěšná. Naše obavy z poklesu hnízdících párů na bývalém tankodromu v Holýšově se zatím nenaplnily. Již druhý rok se zde staví fotbalový stadión a tlak na využití tohoto prostoru je enormní. Dále se vynořilo reálné nebezpečí zániku populace podél betonové cesty směrem k bývalému statku v Trubcích. Velmi se obáváme zániku celé populace v okolí Holýšova.

* Zimní liniové sčítání dravců
Program, který zahrnuje sčítání dravých ptáků a některých dalších skupin (krkavcovití, kvíčaly, volavky a další) na trase dlouhé 58 km na rozhranní dřívějších okresů Plzeň-jih, Tachov a Domažlice pokračuje třetím rokem. Sčítáno je podle jednotné metodiky v polovině prosince, ledna a února. V roce 2005 byly zjištěny mj. tyto druhy: brkoslav severní, moták pilich, dřemlík tundrový a ťuhýk šedý.

* Vizuální sledování tahu ptáků v okolí Holýšova
Letošní rok patřil z dlouhodobého hlediska k podprůměrným. Z hlediska času, který byl tomuto programu věnován, patřil rok 2005 také k průměrným. Velká pozornost byla věnována sčítání táhnoucích ptáků na stálém pozorovacím bodu u Horní Kamenice. Pozorování na vyvýšeném náspu železniční tratě v Holýšově probíhalo zejména při jarním tahu. Jarní tah byl nadprůměrný a v historii pozorování jarního tahu zatím od roku 1996 nejlepší. Na jaře bylo zaznamenáno celkem 5144 ptáků, nejvíce pěnkav obecných 2687 ex., na podzim pak bylo zaznamenáno tradičně také nejvíce pěnkav obecných. Podzimní tah a jeho výsledky byly ovlivněny do značné míry počasím. Od druhé poloviny října vládlo v jihozápadních Čechách pro sledování tahu velmi nepříznivé počasí (jasno popř. husté mlhy). Celkem bylo napočteno v podzimním období pouze 12 626 tj. pouhých 33 % loňského výsledku. Ze zajímavých druhů byly zjištěny: morčák velký, včelojed lesní, luňák červený, luňák hnědý, moták pilich, orlovec říční, káně rousná, dudek chocholatý, datel černý, hrdlička divoká, skřivan lesní, konipas luční, linduška lesní, strnad rákosní.

* Kroužkování ptáků
Rok 2005 byl z hlediska množství okroužkovaných ptáků mírně lepší než rok 2004. V jarním období byla pozornost upřena zejména na kroužkování mláďat na hnízdech (sýc rousný a ťuhýk obecný). Ve dnech 29. – 31.7. proběhl 5. kroužkovací víkend v Mantově za účasti 7 členů a 3 nečlenů HOKu (Schröpfer, Růžek, Bureš, Procházka, Žáček K., Chvojková, Fainová a Riegert, Zeman, Žáček L. jun.). Bylo odchyceno pouze 73 ptáků. Toto je nejnižší počet od začátku organizování odchytového víkendu.

Bez názvu5


Shrnující tabulka odchytů na Metálce v letech 2000 až 2005:

Bez názvu6
Bez názvu7


Celkem bylo dvojicí Schröpfer, Růžek v roce 2004 označeno 364 ptáků. Nejvíce bylo kroužkováno ťuhýků obecných (64), sýkor úhelníčků (55), sýců rousných (27), kalousů ušatých (24), rákosníků obecných (20) a brhlíků lesních (19). Dále mj. 17 čápů černých, 12 krahujců obecných, 10 sluček malých, 9 jestřábů lesních. Ostatní kroužkovatelé, členové HOKu, označili další stovky ptáků.

* Sledování hnízdní biologie čápa bílého (Ciconia ciconia)
V Dolním Metelsku bylo hnízdiště obsazeno, kroužkována byla 3 mláďata. V Chotěšově byl přítomen pár na hnízdě, nebylo však odchováno žádné mládě. V Horšovském Týně byla kroužkována dvě mláďata v hnízdě. Díky pravděpodobnému úhynu jednoho z rodičů byla mláďata přemístěna na jiná hnízda v regionu.

* Odchyty dravců a sov
Letošní rok jsme se této aktivitě věnovali průměrně, výsledky jsou ovšem velmi slibné. Byly odchyceny 4 samice sýce rousného v budkách a 24 kalousů ušatých. Zejména ke konci roku byl P. Růžek v okolí Všekar a Neuměře velmi úspěšný.

* Slavík obecný v zemědělské krajině
Projekt, který je pokračováním podobného projektu z let 2002 až 2004. Byl realizován v rámci otevřeného projektu ČSOP „Ochrana biodiverzity" a získali jsme na něj 6 500,- Kč. Na ploše asi 67 km2 v okolí Holýšova a Staňkova bylo při několika nočních exkurzích zjištěno celkem 15 teritoriálních samců slavíka obecného. Z nich byli pravděpodobně dva nespárovaní. Dvě třetiny párů také obsadily teritoria do 360 m n.m. Celkově lze říci, že u slavíka obecného došlo k mírnému poklesu stavů ve srovnání s lety 2002-2004.V roce 2005 vyšel v časopisu Sylvia odborný článek L. Schröpfera „Velkoplošná hustota slavíka obecného, cvrčilky zelené a cvrčilky říční v jihozápadních Čechách v letech 2002-2004".

* Průtah slučky malé západními Čechami
Nový program, který jsem zařadili na základě přednášky německého ornitologa J. Heringa na minulé VH. V průběhu konce března a počátkem dubna byly kontrolovány příhodné lokality v okolí Holýšova, ale i mimo ně. Byli jsme například v Českém lese u Nemanic, u Březí a také 2x v Krušných horách na Ryžovně. Celkem bylo chyceno a označeno 10 sluček.

* Mezinárodní sčítání vodních ptáků
Známý monitorovací program sčítání vodního ptactva se začíná rozbíhat i velkou podporou naší organizace. Celkem jsme sčítali v lednu 2005 čtyři úseky na řece Radbuze a 3 rybníky. Předseda HOKu je regionálním koordinátorem tohoto sčítání.

* Sčítání sýců rousných
V noci ze 4. na 5.3.2005 proběhla v polesí Hořina mezi obcemi Holýšov, Lisov, Hradišťany a Všekary sčítací akce zaměřená na zjištění početnosti sýce rousného v této části jihozápadních Čech. Na celkem 22 km linií bylo zjištěno min. 15 volajících >> sýce. To představuje hustotu 9,6 volajícího >/10 km2. Celkem se této velmi vydařené akce zúčastnilo 8 členů i nečlenů HOK. Poděkování za zapůjčení chaty na přespání patří Mysliveckému sdružení Lověna Holýšov.

2. Ochrana ptáků

Programy a činnost uvedená v této části zprávy jsou obtížně odlišitelné od výzkumných programů.

* Posilování a stabilizace hnízdní populace sýce rousného (Aegolius funereus) a sledování jeho hnízdní biologie v okolí Holýšova
V hnízdní sezóně 2005 bylo k dispozici celkem 60 hnízdních budek, které máme rozvěšeny v kvadrátech 6344 a 6444. K hnízdění byl připraven dostatečný počet samců (viz předchozí bod této zprávy). Byly však obsazeny pouze 3 budky, což je nejslabší výsledek od roku 1998, kdy jsme s výzkumem této sovy začali. V jedné budce byla snesena 3 vejce a také 3 mláďata úspěšně vylétla. V druhé budce se z 5 vajec vylíhla 4 mláďata, která v průběhu hnízdění zmizela. V poslední budce byla již na počátku hnízdění nalezena zničená násada. Dvě hnízdící samice byly odchyceny, změřeny a zváženy. Vysoký podíl zničených snůšek nás nutí k úvahám o zabezpečení budek proti kunám. Byl přijat náš projekt „Populace sýce rousného v okolí Holýšova" v rámci otevřeného programu ČSOP „Ochrana biodiverzity". V rámci přijetí tohoto programu jsme získali 8 000,- Kč na sledování a ochranu této sovy. Bude také samozřejmě odebrán materiál po vyhnízdění na rozbor potravy. Několik budek obsadil brhlík lesní a lesní sýkory. V jedné budce byli zjištěni čmeláci a v jedné dokonce divoké včely. Hnízdění sýce rousného v přirozené dutině v buku, stejné jako v roce 2002 a 2003, bylo úspěšné a vylétla 4 mláďata. Byly odchyceny 2 samice bez kroužků. V průběhu hnízdní sezóny se do práce na tomto projektu zapojila v rámci své diplomové práce Jana Švantnerová, která bude zkoumat potravu sýce na naší studijní ploše. V průběhu října 2005 bylo provedeno několik odchytů drobných lesních savců do liniových. Hlavním rokem zjišťování potravy bude rok 2006.

* Ochrana lesních porostů vyvěšováním hnízdních budek pro drobné pěvce
V lesních porostech LČR ve správě LS Horšovský Týn bylo v roce 2005 připraveno celkem 30 hnízdních budek pro drobné pěvce. Celkem 22 (73 %) z nich bylo prokazatelně obsazeno drobnými pěvci, celkem proběhlo 24 hnízdění. To je lepší výsledek než v roce 2004. Bylo zjištěno celkem: 5 párů sýkory uhelníčka, 9 párů sýkory koňadry, 1 pár sýkory parukářky, 1 pár vrabce polního a 2 páry brhlíka lesního. U 6 hnízdění se nepodařilo přesně určit hnízdící druh sýkory. Celkem bylo sneseno cca 150 vajec a vylétlo prokazatelně min. 81 mláďat, ale pravděpodobně ještě více (odhad více jak 100). Budky jsou většinou zabezpečené proti strakapoudům kovovou destičkou okolo vletového otvoru. Celkem byly instalovány 4 nové budky výměnou za staré nebo poškozené budky.

* Zimní přikrmování
V průběhu ledna jsme dovezli z porážky v Nýřanech hovězí lůj. Ukázalo se, že ptáci ho příliš ochotně nepřijímají. Zkrmili jsme tedy poslední zásoby slunečnice v průběhu ledna a února 2005.

3. Práce s veřejností

V průběhu kalendářního roku jsme se snažili o maximální publicitu pro všechny naše aktivity. Pořádali jsme dvě velké akce pro veřejnost. 1. května jsme pořádali Vítání ptačího zpěvu (Dawn Chorus Day). Tento termín se ukázal jako velmi nevhodný a několik našich sympatizantů a členů dalo raději přednost divošské zábavě u předprvomájových ohňů. Sešli jsme se v neděli v půl šesté ráno před holýšovskou radnicí, tentokrát pouze v osmi účastnících. Přesto se vycházka mimořádně vyvedla. Bylo nádherné teplé počasí bez větru. Celkem jsme pozorovali 49 ptačích druhů. Mj. krkavce velkého, kavku obecnou, cvrčilku zelenou, pěnici hnědokřídlou, rorýse obecného, žlunu zelenou a labuť velkou. Pozorovali jsme také několik druhů na hnízdě. Sem patřil nález obsazeného hnízda hrdličky zahradní, straky obecné a také obsazená dutina špačka obecného v olši na břehu Radbuzy. Dvakrát také přelétl ledňáček říční, který se vždy ozval ostrým písknutím. Velmi zajímavé bylo pozorování páru pěnice hnědokřídlé při stavbě hnízda. Pozorovali jsme je zhruba desetkrát jak nosí na základ hnízda uschlá stébla trávy a budují z nich v trsu loňské vegetace hnízdo. Na okraji staré betonové cesty seděli na keřích hlohu celkem 3 bramborníčci hnědí. Z rokle od hřbitova intenzivně zpíval samec slavíka obecného. Velmi neobvyklé bylo pozorování táhnoucích sojek obecných. Pozorovali jsme celkem 5 hejn s 32 na sever táhnoucími sojkami. Po této akci bylo z prostředků našeho klubu hrazeno skromné občerstvení v areálu chovatelů v Holýšově. Seznam pozorovaných druhů: vrabec domácí, hrdlička zahradní, zvonek zelený, kos černý, drozd zpěvný, rehek domácí, konopka obecná, pěnice černohlavá, brhlík lesní, ledňáček říční, budníček lesním, budníček menší, budníček větší, šoupálek dlouhoprstý, sýkora babka, bažant obecný, cvrčilka zelená, konipas horský, sýkora koňadra, stehlík obecný, drozd kvíčala, pěnice pokřovní, žluna zelená, pěnice slavíková, straka obecná, skřivan polní, kachna divoká, pěvuška modrá, labuť velká, zvonohlík zahradní, kavka obecná, holub hřivnáč, holub věžák, krkavec velký, slavík obecný, poštolka obecná, strnad obecný, drozd brávník, káně lesní, rorýs obecný, střízlík obecný, sojka obecná, bramborníček hnědý, vlaštovka obecná, červenka obecná, sýkora modřinka, pěnice hnědokřídlá, konipas bílý.
Druhou velkou akcí byl podzimní Ptačí festival na Jivjanských rybnících u Jivjan dne 2. října (okr. Domažlice). Akce byla tradičně kvalitně propagována i připravena. Zúčastnilo se jí celkem 34 účastníků, což je nadprůměrná návštěva. Počasí bylo tentokrát neobyčejně nepříznivé. Hustý déšť v podstatě znemožnil pozorování. Bylo pozorováno pouze 557 ptáků 20 druhů, což je zatím nejhorší výsledek v historii našich Festivalů. K zajímavým druhům patřily potápka roháč, kormorán velký, vrána obecná černá, polák chocholačka, čírka obecná, krkavec velký. Akce se zúčastnilo také 9 členů spřátelené organizace BUND Naturschutz Amberg-Kümmersbruck. Přes nepřízeň počasí hodnotíme akci velmi kladně a v roce 2006 ji uspořádáme určitě znovu.
Vývěska HOKu v dolní části Holýšova byla měněna dle potřeby. Hlavní náplní byla upozornění na klubové akce.
Ve spolupráci s Pedagogickým centrem Plzeň byla uspořádána jedna akce pro učitele přírodopisu a biologie. Dne 6. května to byla vycházka do Borského parku v Plzni a k přehradě České údolí spojená s určováním ptačích druhů. Pozorovány byly běžné ptačí druhy, přesto hodnotíme akci jako velmi vydařenou.
V průběhu roku vyšlo v okresním tisku (Domažlický deník) několik článků o činnosti naší organizace.

4. Hospodaření

Celkové výsledky hospodaření jsou v tomto roce velmi dobré. Příjmy za rok 2005 převýšily výrazně sto tisíc Kč. Na různých dotacích, na projekty i sponzorsky jsme získali celkem 188 723,42 Kč. Nejvýznamnějším příjmem bylo 121 401,- Kč na projekt Nadace Roberta Bosche. Tento však bude realizován v roce 2006, takže v tomto roce budou zvýšená vydání. Celkem 14 500,- Kč jsme získali na dva projekty od ČSOP. Dále jsme dostali proplacen od Krajského úřadu Plzeňského kraje ornitologický průzkum rybníku U křížku ve výši 10 000,- Kč. Částku 5 000,- Kč jsme obdrželi od LČR LS Horšovský Týn za biologickou ochranu lesa. Dále to byly tyto sponzorské dary v celkové výši 25 400,- Kč: 7 000,- od I. Maškové, 5 000,- Kč od E. Chvojkové, 3 500,- Kč od L. Schröpfera, 3 400,- Kč od Ing. R. Zezulky, 2 000,- od firmy Professional s.r.o. Plzeň, 2 000,- Kč od Kovo Boroš, 1 000,- od MUDr. K. Steidla, a 1 000,- Kč od Ing. M. Deržáka. Dotace od Města Holýšov činila 7 000,- Kč. Na druhé číslo našeho časopisu jsme od Západočeské pobočky ČSO získali 2 000,- Kč. Členské příspěvky ve výši 3 100,- Kč představují pouze 1,6 % všech příjmů.
Výdaje v roce 2004 byly v částce 73 569,50 Kč. Bylo odkoupeno zařízení v knihovně od předchozího nájemníka (14 000,- Kč) a pořízen materiál na výrobu regálů (5 391,- Kč). Byl pořízen nový telefon (2 499,- Kč), za provoz telefonu jsme vydali 1 000,- Kč. Největší nákladovou položkou byl tisk prvního čísla časopisu Sluka (23 067,50 Kč). Z příjmů bylo dále hrazeno poštovné, knihy, mapy, časopisy, fotografie, vázání zpráv, kopírování, občerstvení při našich akcích a cestovné (24 263,- Kč). Ptačí budky nás stály 2 100,- Kč. Výrazně se zlepšil stav vedení účtu u Poštovní spořitelny. Od listopadu 2004 jsme vedeni v programu neziskový sektor, kde platíme pouze za pohyb na účtu. Na úrocích jsme získali 322,42 Kč, za vedení účtu jsem zaplatili 248,- Kč. Poprvé v historii jsme tak získali více na úrocích než jsme zaplatili za pohyby na našem BÚ.
Celkem skončilo hospodaření v roce 2005 se ziskem 115 153,92 Kč.

5. Ostatní činnost

První společnou akcí roku byla kontrola budek pro sýce rousné. V sobotu 23.4. jsme si prohlédli několik budek, jedna z nich byla obsazená, jedna již vybraná kunou. V neděli už poté byla účast slabší. Převěsili jsme několik budek a žádná z kontrolovaných budek nebyla obsazená.
Na odchytové akci 10.4. v Krušných horách jsme spolu s německým ornitologem J. Heringem odchytili několik sluček malých na pastvinách u obce Ryžovna (cca 1 000 m n.m.). Celkem jsme zde tento den pozorovali 14 ex.!

Koncem dubna jsme se zúčastnili (Schröpfer, Růžek, Bureš) ornitologické konference v Aschaffenburgu „Uhu-Vogel des Jahres 2005", kterou organizoval LBV. Přednesli jsme zde dva referáty. Trojice Schröpfer, Bureš, Růžek zde přednesla referát „Steht der Uhu in Westböhmen vor dem Aus?" a L. Schröpfer pak ještě s dr. K. Šťastným referát „Bestand und Populationsdynamik des Uhu in der Tschechischen Republik". Oba naše referáty se setkaly s velkým zájmem posluchačů a kromě nových kontaktů jsme také získali přírůstky do naší ornitologické knihovny. První z referátů by měl v nejbližší době vyjít v bavorském periodiku Ornithologischer Anzeiger.
V květnu jsem také podali projekt k Nadaci Roberta Bosche prostřednictvím ICN o.p.s. Praha ve spolupráci s naší spřátelenou organizací BUND Naturschutz Amberg- Kümmersbruck. Tento náš projekt byl přijat, získali jsme celkem 4 200,- € na jeho realizaci. Ve dnech 14.-16.10.2005 se L. Schröpfer zúčastnil úvodního školení k této akci ve Františkových Lázních. Hlavní nápor celé akce bude ale v roce 2006, kdy nás čekají dvě menší konference v Kümmersbrucku a v Holýšově.
Počátkem května jsme měli svůj panel na celookresní myslivecké výstavě v MKS v Domažlicích, který seznamoval s naší činností. První zářijový víkend jsme se zúčastnili v holýšovském kulturním domě výstavy holýšovských zahrádkářů. Měli jsem k dispozici vlastní panel na kterém jsme představili výsledky naší činností. Tuto naši prezentaci shlédly stovky účastníků této výstavy.
Od července 2005 máme v pronájmu klubovnu na Tř. 1. máje 152. Část podzimu jsme věnovali úpravě těchto prostor a také výrobě knihovních regálů, které vyrábí náš člen J. Bureš. Chceme tento prostor maximálně využívat zejména ke zpracování našich výsledků. Rýsuje se zde i možnost jednoduchého ubytování, v místnosti je k dispozici teplá voda. Díky vydání našeho časopisu jsme získali několik seriálů do naší knihovny na výměnu, zejména německých, rakouských a švýcarských. Díky Mgr. Ing. J. Lerchovi se nám podařilo první číslo rozeslat prakticky zdarma. Toto bohužel nebude v blízké budoucnosti možné. Je třeba počítat se zvýšenými náklady na poštovné.
8. října jsme dostali nabídku v německém Arnschwangu (sídlo LBV Kreisgruppe Cham) přednést referát o ptactvu západních Čech pro OAG Ost-Bayern. Ve čtyřech lidech jsme se této série přednášek zúčastnili, vyslechlo nás zhruba 30 posluchačů a navázali jsme nové kontakty na tuto velmi aktivní ornitologickou skupinu.
Koncem roku 2005 jsme dostali nabídku od firmy Eldaco s.r.o. Rousínov na zpracování ornitologických posudků vlivu výstavby a provozu dvou větrných elektráren na ptactvo. Jedná se o elektrárny Kurojedy na Tachovsku a Mokrá na Karlovarsku. Zpracovali jsme dvě závěrečné zprávy, příjem z této akce bude ale až v roce 2006.
Jsme dále v databázi ICN Praha a pravidelně od nich dostáváme nabídky na akce resp. na různá školení.
V závěru roku byla prakticky všechna iniciativa přesunuta na vydání druhého čísla časopisu Sluka, které je k dnešnímu dni (2. února 2006) těsně před uzavřením sazby.

6. Poděkování

V roce 2005 nás podpořili (finančně i jiným způsobem) následující organizace i jednotlivci:
Město Holýšov, LČR LS Přeštice a LS Horšovský Týn, Krajský úřad Plzeňského kraje, ČSO Praha, Západočeská pobočka ČSO Plzeň, I. Mašková, Ing. M. Deržák, ing. R. Zezulka, porážka Nýřany (p. Poslední), ICN Praha, o.p.s., ČSOP Praha, Profesional Plzeň CZ s.r.o., Kovo Boroš, Myslivecké sdružení Lověna Holýšov, MUDr. K. Steidl, mgr. E. Chvojková, mgr. Ing. J. Lerch, manželé Vildovi, J. Schröpferová, ing. J. Burešová, J. Růžková, A. Růžková, RNDr. R. Vacík, P. Olbert, M. Klepal, B. Němec, V. Lindmajer, pí. Vrbová, p. Podávka, p. Koryťák, p. Kabourek a Zimola, p. Zahoř, p. Schuster, p. Hirschl P., p. Mužík, p. Karban.

Zpracoval L. Schröpfer

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

        ČSO  Zpča  ČSOPa 

     Rorýsi  Sycekobecny  Monitoring-vodních-ptáků-v-ČR  Birdwatcher

      Honza-Haber  Honza-Veber  Klub-300  Tachov 

             Trektellen  Vogelwarte-Sempach  vso-web  Včpa        

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist