• 1
  • 2

mezi-na-odskok

Výroční zpráva 2006

Výroční zpráva o činnosti
Holýšovského ornitologického klubu
v roce 2006
Holýšov, leden 2007

Osmý rok existence Holýšovského ornitologického klubu (HOK) byl opět rokem bohatým na činnost. Počet členů naší organizace mírně vzrostl, podáním několika projektů jsme získali na naši činnost větší finanční obnos, uspořádali jsme úspěšnou mezinárodní konferenci ve spolupráci s BUND Naturschutz Amberg-Kümmersbruck (SRN), uzavřeli jsme opět smlouvu na služby, uspořádali jsme tři velké akce pro veřejnost, publikovali jsme odborné i všeobecné příspěvky v regionálních i nadregionálních tiskovinách, zúčastnili jsme se zahraniční ornitologické konference, uspořádali jsme pošesté vlastní odchytovou akci.

V roce 2006 pracoval výbor HOK po doplňujících volbách ve staronovém složení: Libor Schröpfer – předseda, Pavel Růžek – místopředseda, Jaroslava Schröpferová – pokladník. Holýšovský ornitologický klub měl k 31. prosinci 2006 celkem 40 řádných členů, což je vyšší počet než před rokem.
Vlastní výroční zpráva je jako každým rokem rozdělena na několik částí.

1. Výzkumné programy

* Hnízdní rozšíření, hnízdní biologie a populační hustota lokální populace krkavce velkého (Corvus corax) v severní části bývalého okresu Domažlice
Na jaře bylo kontrolováno hnízdiště u Holýšova. Loňské nové hnízdo na borovici nedaleko původního hnízdiště bylo obsazeno. Hnízdo bylo v době kontroly díky silnému větru nedostupné a proto nebyla mláďata kroužkována. V těsné blízkosti Holýšova na tzv. Výhledech se celé jaro, jako v roce 2004 i 2005, zdržoval další pár. Hnízdiště v Kolovči bylo neobsazené. Hnízdiště u Semošic je opuštěno, pár se přesunul k nedalekým Puclicím. Zde bylo v dubnu kontrolováno díky informacím O. Haise hnízdo s 5 velkými mláďaty. Celkem byla hnízdní sezóna pro HOK neúspěšná.

* Sledování hnízdní biologie lokální populace kvíčaly obecné (Turdus pilaris) v okolí Holýšova
Z nedostatku času byla tentokrát tradiční lokalita kontrolována nepříliš intenzivně. V úseku Ohučov-Holýšov při řece Radbuze bylo zjištěno 20 hnízdících párů kvíčal.

* Sledování hnízdní biologie lokální populace ťuhýka obecného (Lanius collurio) v okolí Holýšova
Byla kontrolována všechna příhodná stanoviště pro hnízdění tohoto druhu v okolí Holýšova a Dolní Kamenice. Bylo prokázáno celkem 36 hnízdících párů (o 3 méně než v roce 2005), kontrolováno bylo 20 hnízd. Okroužkováno bylo celkem pouze 20 mláďat (všechna L. Schröpfer). Sezona byla málo úspěšná. Naše obavy z poklesu hnízdících párů na bývalém tankodromu v Holýšově se zatím nenaplnily. Již třetí rok se zde staví fotbalový stadión a tlak na využití tohoto prostoru je enormní. Dále se vynořilo reálné nebezpečí zániku populace podél betonové cesty směrem k bývalému statku v Trubcích.

* Zimní liniové sčítání dravců
Program, který zahrnuje sčítání dravých ptáků a některých dalších skupin (krkavcovití, kvíčaly, volavky a další) na trase dlouhé 58 km na rozhranní dřívějších okresů Plzeň-jih, Tachov a Domažlice pokračoval čtvrtým rokem. Sčítáno je podle jednotné metodiky v polovině prosince, ledna a února. V prvním sčítacím termínu zimy 2005/2006 v prosinci 2005 byl napočten abnormální počet kání - 130 ex.

* Vizuální sledování tahu ptáků v okolí Holýšova
Letošní rok patřil z dlouhodobého hlediska k průměrným. Z hlediska času, který byl tomuto programu věnován, patřil rok 2006 také k průměrným. Velká pozornost byla věnována sčítání táhnoucích ptáků na stálém pozorovacím bodu u Horní Kamenice. Pozorování na vyvýšeném náspu železniční tratě v Holýšově probíhalo zejména při jarním tahu. Jarní tah byl mírně nadprůměrný. Na jaře bylo zaznamenáno celkem 2925 ptáků, nejvíce špačků obecných 921 ex., na podzim pak bylo zaznamenáno tradičně také nejvíce pěnkav obecných. Podzimní tah a jeho výsledky byly ovlivněny do značné míry počasím. V druhé polovině října bylo nepříznivé počasí pro tah ptáků. Celkem bylo napočteno v podzimním období pouze 15 191 tj. o zhruba 3000 více než v loňském roce. Ze zajímavých druhů byly zjištěny: morčák velký, včelojed lesní, luňák červený, luňák hnědý, moták pilich, orlovec říční, káně rousná, bekasina otavní, racek bělohlavý, skřivan lesní, konipas luční, linduška lesní, bělořit šedý, strnad rákosní.

* Odchyty dravců a sov
Letošní rok jsme se této aktivitě věnovali průměrně, výsledky tomu také odpovídaly. Byly odchyceni 2 kalousové ušatí. Zejména ke konci roku, kdy P. Růžek věnoval této aktivitě značné množství času, byly výsledky katastrofální. Na několika odchytových akcích jsme nejen žádné sovy neodchytili, ale dokonce ani neviděli.

* Kroužkování ptáků
Rok 2006 byl z hlediska množství okroužkovaných ptáků nejhorším rokem. V jarním období byla pozornost upřena zejména na kroužkování mláďat na hnízdech (sýkory a ťuhýk obecný). Ve dnech 28. – 30.7. proběhl 6. kroužkovací víkend v Mantově za účasti 3 členů a 1 nečlena HOKu (Schröpfer, Bureš, Chvojková, Kinská). Bylo odchyceno pouze 25 ptáků. Toto je nejnižší počet od začátku organizování odchytového víkendu. V období odchytu panovalo tropické vedro a pohyb rákosinových ptáků byl minimální. Byl také natažen menší počet sítí (celkem jen 50 metrů). Nebyl chycen jediný budníček menší a bylo také málo mladých rákosníků všech druhů.
Celkem bylo dvojicí Schröpfer, Růžek v roce 2004 označeno jen 129 ptáků. Nejvíce bylo kroužkováno sýkor úhelníčků (43), ťuhýků obecných (20), rákosníků obecných (12), sýců rousných (7), čápů černých (7), čápů bílých (5), motáků pochopů (5), krkavců velkých (5), krahujců obecných (4), jestřábů lesních (3), kalousů ušatých (2), datlů černých (2). Ostatní kroužkovatelé, členové HOKu, označili další stovky ptáků.

Bez názvu9


Shrnující tabulka odchytů na Metálce v letech 2000 až 2006:

Bez názvu10
Bez názvu11


* Sledování hnízdní biologie čápa bílého (Ciconia ciconia) a čápa černého (Ciconia nigra)
V tomto roce bylo kroužkováno 7 mláďat čápa černého. Vlivem dlouhé a tuhé zimy některá dříve obsazená hnízda spadla. Naopak byla kroužkována mláďata na novém hnízdě, Horní Kramolín (KV, 3 mláďata). Loňské hnízdo v Branišově (KV) zůstalo neobsazené. Na hnízdě Fleky (KT) bylo dne 9.6.2006 nalezeno jedno zastydlé vejce o rozměrech 67,5 x 47,6 mm. Pod hnízdem a v jeho okolí byl přesto zjištěn trus od ptáků. Vejce bylo 3.12.2006 předáno do Zpč. muzea v Plzni. Na lokalitě Stan byla při kontrole 8.5.2006 pozorována sedící samice na snůšce. Při další kontrole dne 23.6.2006 bylo bohužel nalezeno toto hnízdo spadlé, zřejmě pod tíhou nasáklé vody. Nepodařilo se zjistit, jestli spadlo ještě s násadou, nebo již s mladými. Na vedlejší strom byla dne 7.10.2006 umístěna náhradní hnízdní podložka. Trvale obsazena tak zůstala pouze dvě hnízda Prachomety (1 mládě) a Přimda (3 mláďata). Celkem bylo kroužkováno 5 mláďat čápa bílého. Byla kontrolována tradiční hnízdiště v Horšovské Týně (DO, 6443, 2 mláďata) a v Chotěšově(PJ, 6345, 3 mláďata). Hnízdo v Dolním Metelsku (DO, 6443) nebylo letos obsazené. Navázali jsme spolupráci s pracovní skupinou Brodiví České společnosti ornitologické pod vedením Mgr. Chvapila.

* Slavík obecný v zemědělské krajině
Projekt, který je pokračováním podobného projektu z let 2002 až 2004. Byl realizován v rámci otevřeného projektu ČSOP „Ochrana biodiverzity" a získali jsme na něj pro rok 2006 celkem 6 000,- Kč. Na ploše asi 67 km2 v okolí Holýšova a Staňkova bylo při několika nočních exkurzích zjištěno celkem 18 teritoriálních samců slavíka obecného. Z nich bylo pravděpodobně pět nespárovaných, tj. 28 %. 72 % všech teritorií leží v nivě řeky Radbuzy a také v nadmořských výškách do 380 metrů.

Rozložení všech teritorií slavíka obecného dle nadmořských výšek na studijní ploše v roce 2006 (n = 18)


*Podpora hnízdění hohola severního (Bucephala clangula) vyvěšováním hnízdních budek
Na jaře jsme připravili a pověsili 3 budky pro hoholy. Celkem tak bylo k dispozici 4 budky. V jedné z nich proběhlo na Jivjanském rybníku úspěšné hnízdění. Tato budka byla vandaly v průběhu léta 2006 shozena a nalezena až na podzim. V programu budeme pokračovat i v roce 2007.

* Průtah slučky malé západními Čechami
Program, který běží od roku 2005. Byli jsem 2x na odchytu v Krušných horách na Ryžovně. Na jaře jsme díky extrémně nepříznivému počasí nechytili žádnou slučku, dne 9.12.200ž spolu s M. Paiskerem pak byla odchycena pravděpodobně první slučka malá v prosinci v Krušných horách v tak vysoké nadmořské výšce. V okolí Holýšova nebyla v průběhu roku 2006 pozorována žádná slučka malá.

* Mezinárodní sčítání vodních ptáků
Známý monitorovací program sčítání vodního ptactva se začíná rozbíhat i s velkou podporou naší organizace. Celkem jsme sčítali v lednu 2006 čtyři úseky na řece Radbuze, tři úseky na Zubřině a 7 rybníků. Předseda HOKu je regionálním koordinátorem tohoto sčítání pro oblast západních Čech. Při sčítání v lednu 2006 na řece Radbuze nám vydatně pomohli i členové tenisového oddílu TJ Holýšov.

* Sčítání sýců rousných a kulíšků nejmenších (monitoring pro ČSO)
V noci ze 4. na 5.3.2006 proběhla za extrémně nepříznivého počasí v polesí Hořina mezi obcemi Holýšov, Lisov, Hradišťany a Všekary a také v polesí Vytůň mezi Holýšovem a Merklínem sčítací akce zaměřená na zjištění početnosti sýce rousného a kulíška nejmenšího v této části jihozápadních Čech. Celkem bylo prokázáno v polesí Vytůň 13 teritorií kulíška (0,04 teritoria/10 ha) a 4 teritoria v polesí Hořina (0,03 teritoria/10 ha). V polesí Vytůň byla prokázáno 7 teritorií sýce rousného (0,02 teritoria/10 ha) a v polesí Hořina pak 20 teritorií sýce (0,13 teritoria/10 ha). Celkem bylo v obou polesích prokázáno 17 teritorií kulíška a 27 teritorií sýce rousného. Je zřejmé, že se jedná o minimální hodnoty, zejména u kulíška nejmenšího. Celkovou populaci kulíška na sledované ploše lze odhadnout na 25-35 párů, populaci sýce rousného pak na 30 - 40 párů.
Poděkování za zapůjčení chaty na přespání patří Junáku Holýšov.

2. Ochrana ptáků

Programy a činnost uvedená v této části zprávy jsou obtížně odlišitelné od výzkumných programů.

* Posilování a stabilizace hnízdní populace sýce rousného (Aegolius funereus) a sledování jeho hnízdní biologie v okolí Holýšova
V hnízdní sezóně 2005 bylo k dispozici celkem 60 hnízdních budek, které máme rozvěšeny v kvadrátech 6344 a 6444. K hnízdění byl připraven dostatečný počet samců (viz předchozí bod této zprávy). Byly však obsazena pouze jediná budka, což je nejslabší výsledek od roku 1998, kdy jsme s výzkumem této sovy začali. V jedné budce byla snesena 3 vejce, vylíhla se dvě mláďata, která však těsně před vylétnutím uhynula. Pravděpodobně je v důsledku nepříznivého počasí koncem května a také v důsledku malého množství drobných hlodavců přestali rodiče krmit. Byl přijat náš projekt „Stabilizace a podpora populace sýce rousného v okolí Holýšova" v rámci otevřeného programu ČSOP „Ochrana biodiverzity". V rámci přijetí tohoto programu jsme získali 8 000,- Kč na sledování a ochranu této sovy. Bude také samozřejmě odebrán materiál po vyhnízdění na rozbor potravy. Několik budek obsadil brhlík lesní a lesní sýkory. V několika budkách byly zjištěny dokonce divoké včely. Hnízdění sýce rousného v přirozené dutině v buku, v těsné blízkosti dutin v roce 2002 a 2003, bylo neúspěšné. V průběhu hnízdní sezóny se do práce na tomto projektu zapojila v rámci své diplomové práce Jana Švantnerová, která bude zkoumá potravu sýce na naší studijní ploše. V průběhu roku 2006 byly provedeny odchyty drobných lesních savců do liniově rozmístěných pastí. Jedna budka byla v průběhu hnízdní sezóny zcizena. Existuje reálná možnost, že byla v době zcizení obsazena.

* Ochrana lesních porostů vyvěšováním hnízdních budek pro drobné pěvce
V lesních porostech LČR ve správě LS Horšovský Týn bylo v roce 2006 připraveno celkem 30 hnízdních budek pro drobné pěvce. Celkem 16 (53 %) z nich bylo prokazatelně obsazeno drobnými pěvci. To je velmi špatný výsledek, pravděpodobně díky nepříznivému počasí v květnu 2006. Bylo zjištěno celkem: 6 párů sýkory uhelníčka, 8 párů sýkory koňadry, 1 pár sýkory parukářky, 1 pár se nepodařilo přesně určit. Celkem bylo sneseno více jak 100 vajec a vylétlo prokazatelně min. 76 mláďat. Budky jsou většinou zabezpečené proti strakapoudům kovovou destičkou okolo vletového otvoru. Celkem byly instalovány 2 nové budky výměnou za staré nebo poškozené budky. Jedna budka byla obsazena vosami a dvě byly zcizeny.

3. Práce s veřejností

V průběhu kalendářního roku jsme se snažili o maximální publicitu pro všechny naše aktivity. Pořádali jsme tři velké akce pro veřejnost. V neděli 7. května proběhlo v Holýšově tradiční Vítání ptačího zpěvu (Dawn Chorus Day). Akce zaměřená na pozorování a určování ptáků zejména podle hlasů proběhla tentokrát za mimořádně příznivého počasí. Od rána bylo jasno, teplo a prakticky bez větru. Krátká trasa vycházky vedla podél řeky Radbuzy a dále pak po betonové cestě k bývalé osadě Trubce. Bylo pozorováno celkem 45 druhů mj. slavík obecný, jestřáb lesní, čejka chocholatá, cvrčilka zelená, cvrčilka říční, žluna zelená, žluva hajní, volavka popelavá, pěnice hnědokřídlá. Velkou pozornost si získaly zejména oba druhy cvrčilek, které se po chvilce naučili rozeznávat všichni účastníci ranní vycházky. Účast byla tentokrát velmi dobrá, zúčastnilo se celkem 17 lidí včetně několika dětí. Součástí akce bylo také malé občerstvení v MKIS Holýšov hrazené z prostředků našeho klubu. Na úplný závěr jsme si rozdali propagační materiály České společnosti ornitologické a také Holýšovského ornitologického klubu.
V neděli 8. října 2007 byl pořádán již tradiční Ptačí festival, který byl opět věnován pozorování a určování táhnoucího ptactva. Celkem 25 zájemců se sešlo ráno u holýšovské radnice nebo na hrázi Jivjanských rybníků. Počasí bylo letos velmi příznivé, téměř jasno, prakticky bez větru. I díky počasí bylo na rybnících co pozorovat a určovat. Na hladině největšího rybníka plulo asi 365 březňaček, dále 70 lysek a 35 potápek roháčů různých věkových kategorií. Jako velká vzácnost zde byla jedna samice morčáka velkého, severské kachny živicí se drobnými rybkami. Uprostřed Jivjanského rybníka plavalo také malé hejno 6 potápek černokrkých. Mezi kachnami jsme objevili také 5 poláků chocholačky, jednoho poláka velkého, dvě čírky obecné a rodinku labutí velkých s třemi šedivými mláďaty. Pozorována byla také potápka malá. Na břehu stálo také pět volavek popelavých, přelétlo několik kání lesních. Hned ráno po příjezdu přelétlo několik tažných hejn pěnkavy obecné, které se tak staly nejpočetnějším ptačím druhem nedělního dopoledne. Mezi nimi jsme prokázali i jednoho jikavce severního. Relativně početným druhem, který jsme pozorovali, byly sojky obecné. Sojky létaly z jehličnatých porostů do malých doubrav, které byly v době naší návštěvy plné jejich oblíbené potravy - žaludů. Červený rybník byl vypuštěný a na jeho bahnitém dně se pohyboval jeden kulík říční, několik konipasů bílých a konipasů horských. Po chvilce se zde objevilo také několik lindušek lučních. V blízkosti Červeného rybníka se ozval jeden skřivan lesní. Velmi zajímavé bylo pozorování jedné vlaštovky obecné, která táhla rychle na jih. Již u ohně nám nad hlavou přetáhlo hejno 7 kormoránů velkých, kteří táhli na jihozápad. Všechny nástrahy nedělního dopoledne s námi překonávalo i dva hosté z Německa, z naší spřátelené organizace Landesbund für Vogelschutz, Kreisgruppe Cham. Na závěr jsme již tradičně opékali vuřty a klobásy, rozebírali všechny dojmy z vydařeného dopoledne a již plánovali další akce HOK. Akci hodnotíme po stránce účasti jako velmi zdařilou a příští rok se první říjnovou neděli sejdeme u Jivjanských rybníků znovu.
Hlavní akcí HOK v roce 2006 byl projekt porpořený Nadací Roberta Bosche s názvem Dobrovolná ochrana přírody a praktická opatření k ochraně krajiny na příkladu dvou partnerských měst. V sobotu a v neděli 13. a 14. května 2006 jsme se zúčastnili první části, kterou pořádal náš německý partner v Kümmersbrucku. Dvoudenní jednání plné přednášek a exkurzí bylo velmi zajímavé a pro všechny účastníky ze strany HOK velmi přínosné. V sobotu a v neděli 15. a 16. července 2006 proběhl v MKIS v Holýšově druhý díl tohoto projektu. Pořadatelem byl HOK, který na toto setkání pozval také zástupce německé ochranářské organizace Bund Naturschutz Amberg-Kümmersbruck. Seminář v Holýšově pak představil práci holýšovských ochranářů a ornitologů. Celá akce byla uspořádána za přispění Nadace Roberta Bosche v rámci programu Partnerství měst a občanů. Setkání u nás slavnostně zahájil místostarosta města Holýšova R. Köppl, který přivítal všechny účastníky a popřál všem mnoho zdaru při jednání. Prvním řečníkem byl plzeňský urbanista Pavel Valtr. Účastníky seznámil se základními rysy krajinného plánování a hlavně využití biologických dat v územně plánovací dokumentaci venkova v Plzeňském kraji. Ve velmi pečlivě připraveném příspěvku se dotkl i některých problémů ze současné doby např. zásahů do přírody v Národním parku Šumava. Pracovník Krajského úřadu Plzeňského kraje v Plzni Jiří Vlček přednesl příspěvek s názvem Způsoby získávání a využití dat v praktické ochraně ptáků v Plzeňském kraji. Seznámil nás s praktickými příklady ochranářské práce a programy pomocí kterých Krajský úřad podporuje ochranu některých ptačích druhů. Jako příklady uvedl čápa bílého a černého, motáka pochopa, výra velkého a rorýse obecného. Po přestávce na oběd pak Ondřej Sedláček z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze přednesl velmi odborně pojatý referát o tom jak městské prostředí ovlivňuje početnost a různorodost ptačích společenstev. Na mnoha konkrétních příkladech ukázal jak i drobné úpravy v městech mohou významným způsobem pomoci ptákům a ostatním živočichům. Prezentace byla na velmi vysoké úrovni a značné množství otázek na přednášejícího svědčilo o tom, že jeho vystoupení bylo opravdu velmi zajímavé. Posledním vystoupením byl referát předsedy HOK L. Schröpfera. Ten ve svém příspěvku zhodnotil práci a výsledky ochrany ptáků v Holýšově v posledních letech. Velké množství fotografií přesvědčilo přítomné o velkém objemu vykonané práce holýšovskými ornitology. Druhý den byl věnován exkurzím do okolí Holýšova i na další místa Plzeňského kraje, která jsou důležitá z hlediska hnízdění nebo tahu ptáků. Nádherné počasí pak vytvořilo neopakovatelnou kulisu pro všechny účastníky. Byla navštívena místa, kde ornitologové z Holýšova provádějí praktickou ochranu ptačích druhů. Např. bylo zhlédnuto několik budek pro sýce rousné v polesí Vytůň. Mezi přítomnými bylo i několik botaniků pro které byl nález několika lilií zlatohlavých velmi pěkným zážitkem. Prohlédli jsme si také terénní úpravy pod rybníčkem mezi Dolní a Horní Kamenicí. Na tomto velmi jednoduchém příkladu byly demonstrovány snahy o vrácení původní tváře naší krajině, tak jak nám ji zanechali naši předkové.
V průběhu roku vyšlo v okresním tisku (Domažlický deník) několik článků o činnosti naší organizace.

4. Webová stránka HOKu

Dne 20.1.2006 byl spuštěn díky iniciativě L. Vogeltanze a J. Bureše nový web HOKu s adresou ornitologie.hok.wz.cz. V průběhu roku 2006 bylo uskutečněno celkem 777 návštěv těchto webových stránek. toto číslo považujeme za relativně vysoké, protože odkazy na náš web nejsou příliš rozšířené. Celkovou statistiku za loňský rok je možno shlédnout na obrázku. Nejvyšší počet přístupů byl zaznamenán dne 15.3.2006, kdy naše stránky navštívilo 31 uživatelů. To bylo zřejmě v souvislosti s upozorněném na internetové e-mailové konferenci ČSO, kdy jsem tuto skutečnost zveřejnil. Webové stránky chceme více využívat i v budoucnu a velký dík patří webmasterovi L. Vogeltanzovi za jejich aktualizaci.

5. Knihovna

Od roku 2005 máme pronajatu jednu místnost v Holýšově na Tř. 1. máje 152 na knihovnu. V roce 2006 byla knihovna zprovozněna. Díky J. Burešovi, P. Růžkovi, J. Riegertovi a E. Chvojkové zde byly instalovány regály, které vyrobil J. Bureš. Bylo také zapotřebí místnost upravit a literaturu uspořádat. V červenci byla provedena oprava oken, které byly znovu natřeny a zakytovány. Přesto zůstává vlhkost zásadním problémem pro provoz knihovny a pokus se nepodaří u Města Holýšova dosáhnout opravy izolací, budeme muset knihovnu opustit. V pátek 14.7.2006 pak místostarosta města p. R. Köppl naší malou knihovnu slavnostně otevřel. Knihovna je přístupná všem zájemcům o ornitologii a v současné době je hotov podrobný soupis všech materiálů. V roce 2006 došlo k celé řadě výměn s domácími i cizími knihovnami. Knihovna má v současné době zhruba 3000 svazků. Knihovna je pro všechny členy HOKu neomezeně přístupná.

Zpracoval L. Schröpfer

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

        ČSO  Zpča  ČSOPa 

     Rorýsi  Sycekobecny  Monitoring-vodních-ptáků-v-ČR  Birdwatcher

      Honza-Haber  Honza-Veber  Klub-300  Tachov 

             Trektellen  Vogelwarte-Sempach  vso-web  Včpa        

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist