• 1
  • 2

mezi-na-odskok

Výroční zpráva 2007

Výroční zpráva o činnosti

Holýšovského ornitologického klubu
v roce 2007
Holýšov, leden 2008

Devátý rok existence Holýšovského ornitologického klubu (HOK) byl rokem bohatým na činnost. Počet členů naší organizace mírně poklesl, podáním několika projektů jsme získali na naši činnost finanční prostředky, uzavřeli jsme opět smlouvu na služby, uspořádali jsme tři velké akce pro veřejnost, publikovali jsme odborné i všeobecné příspěvky v regionálních i nadregionálních tiskovinách, vydali jsme třetí číslo časopisu Sluka, zúčastnili jsme se zahraniční ornitologické konference, naše spolková knihovna byla zaregistrována Ministerstvem kultury ČR.

V roce 2006 pracoval výbor HOK ve složení: Libor Schröpfer – předseda, Pavel Růžek – místopředseda, Jaroslava Schröpferová – pokladník. Holýšovský ornitologický klub měl k 31. prosinci 2007 celkem 31 řádných členů, což je nižší počet než před rokem. Byla provedena redukce členů, kteří neplatili dlouhodobě členské příspěvky.
Vlastní výroční zpráva je jako každým rokem rozdělena na několik částí.

1. Výzkumné programy

* Hnízdní rozšíření, hnízdní biologie a populační hustota lokální populace krkavce velkého (Corvus corax) v severní části bývalého okresu Domažlice

Na jaře bylo kontrolováno hnízdiště u Holýšova. Hnízdo na borovici nedaleko původního hnízdiště bylo opět obsazeno. Hnízdo bylo v době kontroly díky silnému větru nedostupné a mláďata nebyla kroužkována. V těsné blízkosti Holýšova na tzv. Výhledech se celé jaro, jako v letech 2004, 2005 a 2006 zdržoval další pár. Hnízdiště v Kolovči bylo neobsazené. Pár krkavců u Puclic hnízdil na vysoké borovici. Hnízdo, které bylo obsazené, tentokrát kontrolováno nebylo. U staňkovského letiště bylo DES OPem nalezeno další obsazené hnízdo. Celkem byla hnízdní sezóna pro HOK neúspěšná.

* Sledování hnízdní biologie lokální populace kvíčaly obecné (Turdus pilaris) v okolí Holýšova
Z nedostatku času byla tentokrát tradiční lokalita kontrolována nepříliš intenzivně. V úseku Ohučov-Holýšov při řece Radbuze bylo zjištěno 25 hnízdících párů kvíčal.

* Sledování hnízdní biologie lokální populace ťuhýka obecného (Lanius collurio) v okolí Holýšova
Byla kontrolována všechna příhodná stanoviště pro hnízdění tohoto druhu v okolí Holýšova a Dolní Kamenice. Bylo prokázáno celkem 29 hnízdících párů (o 7 méně než v roce 2006), kontrolováno bylo pouze 9 hnízd. Zde se projevila zejména fyzická indispozice předsedy. Okroužkováno bylo celkem pouze 21 mláďat na hnízdech, 2 mladí ptáci byli odchyceni sklopek (všechna L. Schröpfer). Sezona byla málo úspěšná. Naše obavy z poklesu hnízdících párů na bývalém tankodromu v Holýšově se začínají naplňovat. Tankodrom začíná zarůstat a počet hnízdících párů se snižuje. U bývalé tankové cesty došlo také k poklesu počtu hnízdících párů. Zde je na vině pravděpodobně také zvýšený dopravní ruch.

* Zimní liniové sčítání dravců
Program, který zahrnuje sčítání dravých ptáků a některých dalších skupin (krkavcovití, kvíčaly, volavky, hrdličky zahradní a další) na trase dlouhé 58 km na rozhranní dřívějších okresů Plzeň-jih, Tachov a Domažlice pokračoval pátým rokem. Sčítáno je podle jednotné metodiky v polovině prosince, ledna a února.

* Vizuální sledování tahu ptáků v okolí Holýšova
Letošní rok patřil z dlouhodobého hlediska k zvláštním. Velká pozornost byla opět věnována sčítání táhnoucích ptáků na stálém pozorovacím bodu u Horní Kamenice. Pozorování na vyvýšeném náspu železniční tratě v Holýšově probíhalo zejména při jarním tahu. Jarní tah nebyl téměř pozorován. Bylo sčítáno pouze v 6 termínech a bylo zaznamenáno celkem pouhých 875 ptáků, nejvíce čejek chocholatých 363 ex. Na podzim pak bylo zaznamenáno tradičně nejvíce pěnkav obecných. Celkem bylo na podzim stráveno sčítáním 112 a čtvrt hodiny. Počátkem listopadu bylo nepříznivé počasí pro tah ptáků. Celkem bylo napočteno v podzimním období pouze 16 095 tj. o zhruba 1000 více než v loňském roce. Ze zajímavých druhů byly zjištěny: čáp černý, morčák velký, včelojed lesní, luňák červený, luňák hnědý, moták pilich, moták lužní, orel mořský, orlovec říční, ostříž lesní, koliha velká, kukačka obecná, skřivan lesní, konipas luční, linduška lesní, rehek zahradní, strnad rákosní.

* Odchyty dravců a sov
Letošní rok jsme se této aktivitě věnovali v prvním pololetí průměrně, výsledky tomu také odpovídaly. Na podzim v důsledku gradace populací drobných hlodavců se výsledky zlepšily. Bylo odchyceno 11 kalousů ušatých. U sýců rousných byly výsledky po letech opět relativně dobré, celkem bylo okroužkováno 8 samic. Z dravců jsme tentokrát neokroužkovali žádný exemplář.

* Kroužkování ptáků
Rok 2007 byl z hlediska množství okroužkovaných ptáků průměrným rokem, byl však lepší než katastrofální rok 2006. V jarním období byla pozornost upřena zejména na kroužkování mláďat na hnízdech (sýkory a ťuhýk obecný). Oblíbený kroužkovací víkend na Metálce v Mantově se tentokrát nekonal.
Celkem bylo dvojicí Schröpfer, Růžek v roce 2007 označeno 258 ptáků. Nejvíce bylo kroužkováno sýkor úhelníčků (65), sýců rousných (31), vlaštovek obecných (30), ťuhýků obecných (23), poštolek obecných (12), kalousů ušatých (11), rorýsů obecných (11), jiřiček obecných (11). Dále pak mj. čápů černých (8), krahujců obecných (8), výrů velkých (4), jestřábů lesních (3), luňáků červených (3) a také 1 hohol severní a lejsek černohlavý. Ostatní kroužkovatelé, členové HOKu, označili další ptáky.

* Sledování hnízdní biologie čápa bílého (Ciconia ciconia) a čápa černého (Ciconia nigra)
V roce 2007 bylo kroužkováno 8 mláďat čápa černého. Tradiční hnízdo u obce Fleky (KT, 6744) zůstalo neobsazeno. Na Přimdě (TC, 6341) byla pozorována samice (bez kroužku) při obracení vajec a inkubaci. Byla zde kroužkována a vyvedena 3 mláďata. Další 3 mláďata byla kroužkována u obce Prachomety (KV, 5943). Naopak bylo zjištěno nové hnízdo u obce Úterý (PS, 6043), kde byla kroužkována 2 mláďata a v hnízdě bylo jedno zastydlé vejce rozměrů 60,26 x 45,66 mm. Toto vejce bylo předáno do Západočeského muzea v Plzni. Čáp bílý nebyl z důvodu nemoci kroužkován žádný. Pokračujeme ve spolupráci s pracovní skupinou Brodiví České společnosti ornitologické pod vedením Mgr. S. Chvapila.

*Slavík obecný v zemědělské krajině
Projekt, který je pokračováním podobného projektu z let 2002 až 2004. V letošním roce byl program ukončen. Byl realizován v rámci otevřeného projektu ČSOP „Ochrana biodiverzity" a získali jsme na něj pro rok 2006 celkem 8 000,- Kč. V časovém rozmezí 24. dubna až 4. června 2007 bylo provedeno více exkurzí ve zvolené oblasti. U slavíka obecného bylo prokázáno celkem pouhých 5 obhajovaných teritorií (5 zpívajících a potvrzených samců). To je oproti roku 2006 pokles na 28 % !! Tento výsledek je nejhorší od počátku sledování místní malé populace v nivě řeky Radbuzy a jejích přítoků. Je to o to mrzutější, že slavík obecný byl Českou společností ornitologickou vyhlášen ptákem roku 2007. Všech 6 obsazených teritorií bylo tento rok prokázáno jako hnízdní okrsek. Tzn. že všichni slavíci, kteří přilétli do zdejší oblasti zde hnízdili. Přesnost tohoto údaje poměrně vysoká, protože zpívající slavíci jsou v počátku hnízdního období velmi nápadní. Samec slavíka zpívající na okraji obce Ohučov byl i v tomto roce v noci jasně slyšet až na okraji obce Horní Kamenice ve vzdálenosti asi 1200 metrů.

Rozložení obsazených teritorií slavíka obecného dle nadmořských výšek na studijní ploše v roce 2007 (n = 6)Počty prokázaných a teritoriálních samců slavíka obecného na sledované ploše* Podpora hnízdění hohola severního (Bucephala clangula) vyvěšováním hnízdních budek
Již 10. 2. 2007 byla za účasti L. Schröpfera, ing. V. Podpěry, P. Langa a P. Růžka provedena úprava zavěšení a budka na Červeném rybníku u Jivjan byla napevno připevněna ke stromu. Již od 15. 3. 2007 byl na tomto rybníce pozorován intenzivní tok hoholů, 22. 3. byl pozorován pár v toku skupinou několika členů ČSO a zahraničních ornitologů: za ČSO Petr Voříšek a Alena Pazderová a tajemník Lukáš Viktora, Richard Gregory (RSPB), Ian Burfield (BirdLife International) a Arco van Strien (Holandský statistický úřad). 4. 4. jsem spolu s otcem pozoroval 3 páry v toku, jak se vzájemně samci pronásledují na lokalitě a v nabídnuté budce bylo zjištěno přinášení hnízdního materiálu. Již 21. 4. bylo sneseno 8 vajec. 21. 5. se podařilo spolu s J. a A. Růžkovou odchytit samici a v budce byl zjištěn celkový počet 9 vajec. Samice byla okroužkována a změřena. Byla provedena foto a video dokumentace a samice byla vrácena zpět do budky. Následnou kontrolou dne 24. 5. spolu s L. Schröpferem byla budka zjištěna prázdná a opuštěná. Pouze se v ní nacházeli čerstvé stopy po vylíhnutí, kdy skořápky ještě obsahovaly stopy ne zcela zaschlé krve. K líhnutí mladých a následnému opuštění budky došlo v období mezi 22. - 23. 5., což je o 4-7 dní dříve, než vloni. 26. 5. byla pozorována P. Langem samice, jak vodí 8 mláďat. Podařilo se ji vyfotografovat. 30. 5. ji P. Růžek pozoroval s 8 pull. a natočil na video. Poslední zjištěný výskyt na této lokalitě byl 7. 7. 2007, kdy byla pozorována samice se 3 mláďaty. Další lokalita, kde v roce 2007 proběhlo úspěšné vyhnízdění hoholů severních je rybník Sobolí u obce Staré Sedlo. Zde byla 24. 3. nainstalována hnízdní budka o průměru 30 cm, výšce 50 cm s vletovým otvorem o průměru 12 cm, ve které byl pod vletovým otvorem umístěn žebříček z pásu pletiva pro snadnější opuštění budky. Tato byla umístěna na osiku do výše asi 5,5 metru. Následné kontroly byly provedeny 4. a 21. dubna a nebyly zjištěny známky obsazení, ani nebyli hoholi na lokalitě pozorováni. Proto nás velice překvapilo, když jsme při kontrole dne 24. 11. 2007 zjistili obsazenost budky a našli zde zbytky vaječných skořápek a blan. Vše nasvědčovalo úspěšnému vyhnízdění tohoto druhu. Další lokality, kde byly nabídnuty možnosti k hnízdění, jsou u obce Mezholezy. Zde byla 24. 2. 2007 budka umístěna na břehu Mezholezského rybníka na břízu do výše 4 metrů (na této lokalitě však dosud nebyl hohol pozorován) a u obce Nové Hospoda na hrázi rybníka Pískový, na olši ve výši 5 metrů. Tuto budku jsme 24. 11. převěsili na malý rybníček nad rybníkem Sobolím u Racova na Tachovsku.Další budku jsme instalovali při Evropském festivalu ptactva 7. 10. na Jivjanský rybník do míst, kde proběhlo první zahnízdění hohola severního.

* Mezinárodní sčítání vodních ptáků
Známý monitorovací program sčítání vodního ptactva se začíná rozbíhat i s velkou podporou naší organizace. Celkem jsme sčítali v lednu 2007 čtyři úseky na řece Radbuze, tři úseky na Zubřině a 7 rybníků. Předseda HOKu je regionálním koordinátorem tohoto sčítání pro oblast západních Čech. Při sčítání v lednu 2007 na řece Radbuze nám vydatně pomohli i členové tenisového oddílu TJ Holýšov.

* Sčítání hnízdících datlů černých (monitoring pro ČSO)
Bylo sledováno celkem 9 linií na území okresů Domažlice a Plzeň-jih. Již v zimním období byly připraveny dle porostních map trasy, které dle našich poznatků obsahovaly zejména buková „oka". To jsou místa v lesních jehličnatých porostech o velikosti několik desítek metrů čtverečních s 15 - 30 exempláři buku lesního (Fagus sylvatica). Ukázalo se, že tato přípravná fáze se velmi osvědčila a tato „oka" byla centry rozšíření tohoto nesmírně zajímavého druhu. Do předem připravených map byli hned v terénu zaznamenáváni teritoriální (ozývající nebo bubnující) ptáci. Kromě vizuálních a akustických registrací byly hledány také pobytové stopy. Díky pobytovým stopám byla nalezena dvě teritoria, která byla později potvrzena akusticky. První kontroly byly provedeny již koncem března spolu s P. Růžkem. Jednalo se o místa, která ležela odlehle od stanovených tras, a nebylo možné je na společné akci zahrnout do rozvozových tras. O víkendu 14. a 15. dubna 2007 pak bylo zkontrolováno celkem 9 velkých tras. Kontroly se zúčastnili: B. Němec, O. Chvojka, J. Švejda, K. Žáček, J. Bureš, J. Švantnerová, L. Schröpfer, P. Růžek, J. Chloupek. V průběhu května to pak bylo několik kontrol, které měly sloužit k potvrzení stávajících teritorií resp. k nalezení nových lokalit s výskytem sledovaného druhu. Těchto kontrol se zúčastnili již jen L. Schröpfer a P. Růžek. Všechna teritoria zjištěná dne 14. a 15. dubna byla znovu zkontrolována a potvrzena. Celkem bylo prokázáno 23 obsazených a obhajovaných teritorií datla černého. Zjištěné výsledky dokazují, že datel černý je na Domažlicku a na území jihozápadně od Plzně obecně se vyskytujícím druhem. V některých lesních úsecích s dostatečným počtem listnatých stromů (zejména buk lesní) je relativně četný. Hlavními biotopy jsou bukové porosty uvnitř smrkových a borových monokultur. Bylo nalezeno také několik desítek přirozených dutin datlů, všechny v bucích. Celkem bylo v polesí Vytůň zjištěn 9 potvrzených teritorií, což představuje populační hustotu 0,3 teritoria/10 km2. V polesí Hořina je hustota ještě vyšší a dosahuje hodnoty 0,93 teritoria/10 km2. Je nutno také přiznat, že se jedná o hodnoty minimální a velmi pravděpodobně nebyla nalezena všechna obsazená teritoria. U polesí Vytůň je nápadné neobsazení jižních částí polesí. U polesí Hořina není obsazena také jižní část. Celkem předpokládáme, že v polesí Vytůň by mohlo hnízdit 12 až 13 párů datla černého. U polesí Hořina pak dokonce 16 až 18 párů. Celkem tedy v těchto dvou polesích hnízdí pravděpodobně cca 30 párů datla černého.

1. Ochrana ptáků

Programy a činnost uvedená v této části zprávy jsou obtížně odlišitelné od výzkumných programů.

* Posilování a stabilizace hnízdní populace sýce rousného (Aegolius funereus) a sledování jeho hnízdní biologie v okolí Holýšova
V hnízdní sezóně 2005 bylo k dispozici celkem 60 hnízdních budek, které máme rozvěšeny v kvadrátech 6344 a 6444. V hnízdní sezóně 2007 bylo vyvěšeno pro sýce rousné celkem 58 budek. Tři byly přes zimu vytěženy, jedna beze stopy zmizela (ukradena?). Z nich bylo pět prokazatelně obsazeno sýcem rousným, některé byly obsazeny dalšími druhy ptáků nebo hmyzu. Mnoho budek je používáno sýcem nebo kulíšky jako nocoviště nebo jako zásobárna. První kontrola v dubnu 2007 totiž neprokázala jedinou obsazenou budku! Teprve v druhé polovině května byla obsazena první budka. Následovaly poté další, v poslední budce byla mláďat vyváděna koncem srpna! Další kontrola proběhla ještě koncem června. Je jasné, že v průběhu zejména letní sezóny byly některé z nich dále ještě obsazeny vosami nebo sršni. Hnízdění sýkor, brhlíků a šoupálků nebylo detailně sledováno. U většiny sýkor a šoupálků nebylo ani přesně určováno o který druh se jedná. V žádné z budek nebyly zaznamenány ztráty na hnízdech v důsledku její konstrukce. V sezóně 2007 bylo okroužkováno 13 pull. (L. Schröpfer, P. Růžek). Dále byly kroužkovány také 4 samice, jedna z nich v průběhu srpna 2007 byla kroužkována jako pelichající. To je výrazné zlepšení oproti roku 2006, které bylo zapříčiněno zvýšenou nabídkou potravy v průběhu pozdního jara a počátku června 2007.
V průběhu května a června, po zlepšení potravní nabídky, byly snůšky velké. Průměr 5,33 vejce na započaté hnízdění je velmi vysoký. U úspěšnosti hnízdění to bylo již mírně slabší. Jedna budka byla i s mláďaty vykradena člověkem, jedna byla vybrána pravděpodobně kunou, přesto průměr 3,25 mláděte na sledované hnízdění je slušný. Následující tabulky v textu shrnují výsledky sledování hnízdní biologie tohoto druhu v sezóně 2007. Mimoto byla v přirozené dutině v buku prokázána další dvě hnízdění sýců. Jedno nebylo dále detailně sledováno, u druhého došlo pravděpodobně k úhynu jednoho nebo obou starých ptáků, protože v dutině byla nalezena mrtvá mláďata v rozkladu. V průběhu hnízdní sezóny 2007 bylo náhodně zjištěno v budkách celkem 23 ks kořisti. V roce 2001 bylo nalezeno 55 ks, v roce 2002 69 ex., v roce 2003 poté 19 ks, v roce 2004 a 2005 pak 24 ks kořisti, v roce 2006 absolutní minimum 6 ks. Dále byly sesbírány tzv. „hnízdní koláče" z jednotlivých budek po vyhnízdění. Tyto budou poskytnuty k detailnějšímu rozboru. V loňském i letošním roce se potravě a potravní nabídce věnovala studentka katedry ekologie lesnické fakulty České zemědělské univerzity Jana Švantnerová. V příštím roce 2008 bychom chtěli opět zvýšit stav na 60 funkčních budek. Problémem, který se už řeší, je že budky vyvěšené v roce 1999 začínají dosluhovat, proto bude zapotřebí některé vyměnit nebo provést generální opravu. Chtěli bychom pokračovat dále ve zjišťování dat z hnízdní biologie, biometrických dat, dat o potravě a chceme sledovat přesuny starých i mladých ptáků a jejich přežívání. Budeme pokračovat v kroužkování všech mláďat a starých ptáků, které se podaří odchytit. Dále plánujeme v zimě 2007/08 převěšení další části budek (cca 25 %), tak abychom dokázali nalákat více sýců k hnízdění.

* Ochrana lesních porostů vyvěšováním hnízdních budek pro drobné pěvce
Ze 30 sledovaných budek bylo obsazeno ptáky 16 z nich tj. 53 %. To je razantní snížení oproti roku 2005. Jedna budka byla obsazena vosami, dvě byly odcizeny, jedna se v průběhu hnízdní sezóny porouchala. Hlavním důvodem velmi nepříznivé sezóny je pravděpodobně nepříznivé počasí v konci května a na počátku června. Z 16 prokázaných hnízdění v 16 budkách bylo 8 sýkory koňadry, 6 sýkory uhelníčka, 1 sýkory parukářky a jedenkrát se nepodařilo druh určit. Zajímavostí je, že nebylo prokázáno jediné hnízdění sýkory modřinky.
Sýkora parukářka: U jednoho sledovaného hnízdění bylo odchováno z 9 snesených vajec 7 mláďat.
Sýkora uhelníček: U 5 podrobně sledovaných hnízdění bylo odchováno 36 mláďat (10, 9, 9, 5 a 3), průměr na úspěšné hnízdění 7,2 mláďat. Tento je výrazně vyšší než v roce 2002 (5,5 mláděte) i v roce 2003 (7 mláďat) a nižší než v roce 2001, 2004 a 2005 (8 mláďat). U jednoho hnízdění se nepodařilo zjistit počet odchovaných mláďat.
Sýkora koňadra: U 5 hnízdění bylo odchováno 33 mláďat (10, 9, 7, 7 a 0), průměr na hnízdění 6,6 mláďat, což představuje snížení proti roku 2004. Počet odchovaných mláďat bude ovšem vyšší, protože předpokládáme, že u jednoho hnízdění, kde se nepodařilo určit druh, bude patřit právě sýkoře koňadře.
Celkem bylo odchováno min. 76 mláďat. Domníváme se, že počet odchovaných mláďat se v roce 2006 pohyboval kolem 100 exemplářů. U některých budek nebyl zjištěn skutečný počet vyvedených mláďat. Celkem je třeba hodnotit sezónu jako velmi neúspěšnou. V zimním období budou nyní vyčištěny i budky, které nebylo možné vyčistit v průběhu hnízdní sezóny. Bude třeba provést také důkladnou údržbu, protože některé budky již dosluhují.

2. Práce s veřejností

V průběhu kalendářního roku jsme se snažili o maximální publicitu pro všechny naše aktivity. Pořádali jsme tři velké akce pro veřejnost.

* Vítání ptačího zpěvu v Holýšově
V neděli 6. května proběhlo v Holýšově tradiční Vítání ptačího zpěvu (Dawn Chorus Day). Akce byla zaměřená na pozorování a určování ptáků zejména podle hlasů proběhla za relativně příznivého počasí. Od rána bylo zataženo, s mírným větrem. Krátká trasa vycházky vedla podél řeky Radbuzy a dále pak po betonové cestě k bývalé osadě Trubce. Bylo pozorováno celkem 42 druhů mj. cvrčilka zelená, žluna zelená, žluva hajní, volavka popelavá, pěnice pokřovní, šoupálek dlouhoprstý, sedmihlásek hajní, rorýs obecný. Velmi zajímavé bylo zejména pozorování páru žluv hajních. Oba ptáci se honili ve vysokých korunách stromů u Radbuzy a samec se neustále ozýval flétnovým hlasem. Účast byla velmi dobrá, zúčastnilo se celkem 14 lidí. Součástí akce bylo také malé občerstvení hrazené z prostředků našeho klubu v kulturním domě v Holýšově. Na úplný závěr jsme si rozdali propagační materiály ČSO a Holýšovského ornitologického klubu.

* Evropský festival ptactva 2007
V neděli 7. října 2007 uspořádal Holýšovský ornitologický klub tradiční ptačí festival, který byl tentokráte evropský. Na hrázi Jivjanských rybníků, tradičního místa pořádání festivalu, se nás tentokráte sešlo pouze 10. To je jedna z nejnižších návštěv na této oblíbené akci. Ti co nepřišli, však mohou jen litovat. Celkem 54 ptačích druhů jsme ještě nepozorovali. Neúspěšně lovící adultní orel mořský na Červeném a později také na Jivjanském rybníce. Dále byla pozorována 1 volavka bílá, 23 potápek roháčů, 5 luňáků červených, 1 moták pilich, 1 jestřáb lesní, 4 husy velké, 1 kormorán velký, 9 poláků chocholaček, 2 poláci velcí, 2 čejky chocholaté, 4 krkavci velcí, 2 pisíci obecní, 1 vrána obecná šedá + 1 kříženec šedé a černé vrány, zaslechli jsme také datla velkého z lesa u Jivjanského rybníka. Okolo neustále protahovaly pěnkavy obecné, ve vzduchu bylo také mnoho táhnoucích kání lesních. Počasí nám velmi přálo, bylo slunečno, teplo, beze srážek. Součástí vycházky bylo také pověšení jedné velké budky pro hoholy na Jivjanském rybníce na osiku, kde hoholi neúspěšně hnízdili v roce 2006. Na závěr jsme si opekli několik vuřtů, sdělili dojmy z letošní hnízdní sezóny a rozjeli se zpět k domovu.

* Noci slavíků
V rámci kampaně Pták roku 2007 Slavík obecný uspořádal Holýšovský ornitologický klub dvě akce, které nesly název Noc slavíků. První, avizovaná na našich stránkách, proběhla za účasti 7 lidí v úterý 15. května v nivě řeky Radbuzy. Počasí bylo prachmizerné, silně pršelo a vál velmi silný nárazový vítr. Po necelé hodině jsme to vzdali.
Druhá akce, v neděli 20. května, byla připravena pro naše přátele z Německa, ze spolku LBV Cham. Navštívili jsme území důlních propadlin Metálka u Mantova na Plzeňsku. Bylo nás celkem 19, což je velmi vysoký počet. Lokalitu jsem schválně navštívil ve čtvrtek 17. května okolo půlnoci a zjistil jsem minimálně 4 zpívající samce. Při naší exkurzi jsme měli možnost slyšet a také dokonce vidět vylétaná mláďata kalouse ušatého v porostech bříz v malé továrně zprostřed celého území. Zaslechli jsme také několik cvrčilek zelených a po téměř dvouhodinovém čekání se jeden samec ozýval z břehových porostů řeky Radbuzy. Šli jsme až téměř k němu a jeho velmi silný zpěv byl odměnou za to dlouhé čekání. Na zpáteční cestě jsme se zastavili ještě u největší rákosiny, a tady na nás čekala nejsladší odměna v podobě intenzivně zpívajícího samce cvrčilky slavíkové.

4. Webová stránka HOKu

Dne 20. 1. 2006 byl spuštěn díky iniciativě L. Vogeltanze a J. Bureše nový web HOKu s adresou http://ornitologie.hok.wz.cz. V průběhu roku 2007 bylo uskutečněno celkem 2 353 návštěv těchto webových stránek. Celkovou statistiku za rok 2007 je možno shlédnout na obrázku. Nejvyšší počet přístupů byl zaznamenán dne 8. 6. 2007, kdy naše stránky navštívilo 48 uživatelů. To bylo zřejmě v souvislosti s upozorněním na internetové e-mailové konferenci ČSO, kdy jsme zveřejnili seznam našich materiálů ve spolkové knihovně. Webové stránky chceme více využívat i v budoucnu a velký dík patří webmasterovi L. Vogeltanzovi za jejich aktualizaci.5. Knihovna

V průběhu zimy a jara 2006 jsme v knihovně v Holýšově na Tř. 1. máje 152 zjistili zvýšenou vlhkost a naše knihy a časopisy tímto velmi trpěly. Protože se tento problém nedařilo vyřešit, museli jsme tyto prostory knihovny opustit. Od 25. 6. máme oficiálně pronajatou jednu místnost v MKIS Holýšov. Po celé prázdniny jsme knihovnu stěhovali a znovu instalovali všechny regály. Jednalo se o neskutečnou dřinu. Museli jsme také zakoupit regály další, kovové. Dne 8. 9. na mimořádné valné hromadě bylo odsouhlaseno přihlášení naší knihovny do registru MK ČR. V průběhu září jsme podali oficiální žádost na Ministerstvo kultury ČR o registraci naší knihovny. Dne 16. 10. byla knihovna zaregistrována pod číslem 6335/2007. Znovu byla provedena podrobná registrace všech materiálů a knihovna má ve svém fondu k 31. 12. 2007 celkem 440 knih, 320 sborníků a zhruba 310 ornitologických a přírodovědných časopisů.

6. Hospodaření

Celkové výsledky hospodaření jsou v tomto roce mírně nepříznivé. Příjmy za rok 2007 byly v částce 62 846,27 Kč. Hospodářskou činností jsme si vydělali 17 040,- Kč. Sem patří 16 500,- od Západočeské pobočky ČSO při Zpč. muzeu v Plzni za projekt „Hnízdního rozšíření potápky roháče a volavky popelavé v Plzeňském kraji". Celkem 15 000,- Kč jsme získali na dva projekty od ČSOP. Dotace od Města Holýšov činila 10 000,- Kč. Částku 5 000,- Kč jsme obdrželi od LČR LS Horšovský Týn za biologickou ochranu lesa. Dále to byly tyto sponzorské dary v celkové výši 13 000,- Kč: 5 000,- od Mgr. Ing. J. Lercha, 2 500,- od Ing. R. Zezulky, 2 000,- od firmy Professional s.r.o. Plzeň, 2 000,- Kč od Západočeské pobočky ČSO při Zpč. muzeu v Plzni, 1 000,- Kč od Ing. M. Deržáka a 500,- Kč od CK Carabus. Členské příspěvky ve výši 2 750,- Kč představují pouze 4,4 % všech příjmů. Na úrocích jsme získali pouze 56,27 Kč.

Výdaje v roce 2007 byly v částce 64 815,15 Kč. Největším vydáním byl tisk třetího čísla časopisu Sluka (19 950,- Kč). Na vybavení knihovny jsme vydali 14 827,- Kč. Z příjmů bylo dále hrazeno poštovné, knihy, mapy, časopisy, fotografie, vázání zpráv, kopírování, občerstvení při našich akcích a kancelářské potřeby (14 121,15 Kč). Cestovné nás stálo 11 807,- Kč. Konferenční poplatky na konferenci v Spáleném Poříčí v listopadu 2007 nás stály 1 970,- Kč. Celkem skončilo hospodaření v roce 2007 s mírnou ztrátou 1 968,88 Kč.

7. Ostatní činnost

V termínu 30. 3. až 1. 4. 2007 jsme se zúčastnili (Schröpfer, Růžek, Bureš) ornitologické konference v Altenburgu, kterou organizovali Verein Sächsischer Ornithologen a Verein Thüringer Ornithologen. Trojice Schröpfer, Bureš, Růžek zde přednesla referát „Kurze Geschichte der Westböhmischen Ornithologie". Náš referát se setkal s velkým zájmem posluchačů a kromě nových kontaktů jsme také získali přírůstky do naší ornitologické knihovny.

Další společnou akcí roku byla kontrola budek pro sýce rousné. 29. 4. a 1. 5. jsme zkontrolovali všechny budky, všechny byly neobsazené. V průběhu roku jsme poté převěsili několik budek a obsazenost budek se zlepšila.
V průběhu hnízdní sezóny jsme se hodně věnovali hnízdnímu rozšíření potápky roháče a volavky popelavé v Plzeňském kraji. L. Schröpfer jako jednatel Zpč. pobočky ČSO při Zpč. muzeu v Plzni předkládal závěrečnou zprávu na Krajský úřad v Plzni. Někteří členové HOKu se zúčastnili také mapování hnízdního rozšíření ptáků ve Slavkovském lese (4 víkendy v květnu a červnu).
Dne 1. 11. 2007 jsme se na pozvání zúčastnili slavnostního otevření nové budovy Správy CHKO Český les na Přimdě. P. Růžek opět uveřejnil v dalším čísle časopisu Český les článek o kroužkování ptáků v Českém lese.
Ve dnech 3. - 4. 11. jsme byli spolupořadateli 2. Západočeské ornitologické konference ve Spáleném Poříčí. Zúčastnili se: Schröpfer, Růžek P. Růžek R., Bureš, Chloupek, Chvojková, Bušek. Přednesli jsme celkem 3 referáty, které se setkaly s velkým zájmem posluchačů.
Počátkem roku 2007 jsme dostali nabídku od firmy Eldaco s. r .o. Brno na zpracování ornitologickýho posudku vlivu výstavby a provozu větrné elektrárny na ptactvo. Jedná se o dvě větrné elektrárny Kurojedy na Tachovsku. Zpracovali jsme závěrečnou zprávu, příjem z této akce bude ale až v roce 2008.
V listopadu jsme podali celkem 2 žádosti o grant u Města Holýšova. Doufáme, že budou přijmuty. Jsme dále v databázi ICN Praha a pravidelně od nich dostáváme nabídky na akce resp. na různá školení.

8. Sluka 3

V roce 2007 vyšlo třetí číslo tohoto časopisu. Obsahuje celkem 7 původních článků, dále 5 kratších sdělení. Dále ještě spolkové zprávy a krátké zprávy z literatury. Náklad 200 kusů. Cena jednoho výtisku (faktura z tiskárny dělená počtem výtisků) 99,75 Kč.

9. Poděkování

V roce 2007 nás podpořili (finančně i jiným způsobem) následující organizace i jednotlivci:

Město Holýšov, LČR LS Přeštice a LS Horšovský Týn, ČSO Praha, Západočeská pobočka ČSO Plzeň při Zpč. muzeu v Plzni, BirdLife International, ICN Praha, o.p.s., ČSOP Praha, Profesional Plzeň CZ s. r. o., Myslivecké sdružení Lověna Holýšov, Ing. M. Deržák, MUDr. K. Steidl, mgr. E. Chvojková, J. Růžková, A. Růžková, RNDr. R. Vacík, P. Olbert, M. Klepal, V. Lindmajer, pí. Vrbová, p. Podávka, p. Koryťák, pí Hauserová, p. dr. Šedo, pí Firstová, p. Zahoř, p. Schuster, p. Vitásek, p. Boroš, p. Zezulka, p. Hirschl P., p. Karban, p. Šťastný, p. Lerch, pí Dvorská, pí Rauchová, p. Tiefenbach, p. Bogner.
Zvláštní poděkování zaslouží pracovníci muzeí v České republice za velmi vstřícné jednání při doplňování naší spolkové knihovny českými sborníky a časopisy.

Zpracoval L. Schröpfer

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

        ČSO  Zpča  ČSOPa 

     Rorýsi  Sycekobecny  Monitoring-vodních-ptáků-v-ČR  Birdwatcher

      Honza-Haber  Honza-Veber  Klub-300  Tachov 

             Trektellen  Vogelwarte-Sempach  vso-web  Včpa        

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist