• 1
  • 2

mezi-na-odskok

Výroční zpráva 2008

Výroční zpráva o činnosti

Holýšovského ornitologického klubu
v roce 2008
Holýšov, únor 2009

Desátý rok existence Holýšovského ornitologického klubu (HOK) byl zvláštním rokem. Počet členů naší organizace mírně poklesl, podáním několika projektů jsme získali na naši činnost finanční prostředky, uspořádali jsme dvě velké akce pro veřejnost, publikovali jsme odborné i všeobecné příspěvky v regionálních i nadregionálních tiskovinách, vydali jsme čtvrté číslo časopisu Sluka, naše spolková knihovna zaregistrována Ministerstvem kultury ČR byla slavnostně otevřena.

Díky celoroční fyzické indispozici P. Růžka musely být některé projekty velmi omezeny. V průběhu června a července se k tomu přidala i drobná fyzická indispozice L. Schröpfera.
V roce 2008 pracoval výbor HOK ve složení: Libor Schröpfer – předseda, Pavel Růžek – místopředseda, Jaroslava Schröpferová – pokladník. Holýšovský ornitologický klub měl k 31. prosinci 2008 celkem 33 řádných členů, což je mírně vyšší počet než před rokem.
Vlastní výroční zpráva je jako každým rokem rozdělena na několik částí.

1. Výzkumné programy

* Sledování hnízdní biologie lokální populace kvíčaly obecné (Turdus pilaris) v okolí Holýšova
Z nedostatku času byla tentokrát tradiční lokalita kontrolována nepříliš intenzivně. V úseku Ohučov-Holýšov při řece Radbuze bylo zjištěno 25 hnízdících párů kvíčal, po letech byla získána i data z hnízdní biologie

* Sledování hnízdní biologie lokální populace ťuhýka obecného (Lanius collurio) v okolí Holýšova
Byla kontrolována všechna příhodná stanoviště pro hnízdění tohoto druhu v okolí Holýšova a Dolní Kamenice. Bylo prokázáno celkem 32 hnízdících párů (o 3 více než v roce 2007), kontrolováno bylo pouze jediné hnízdo. Zde se projevila zejména fyzická indispozice předsedy v červnu a červenci. Nebyl okroužkován jediný ťuhýk!! Sezona byla extrémně neúspěšná. Naše obavy z poklesu hnízdících párů na bývalém tankodromu v Holýšově se začínají naplňovat. Tankodrom začíná zarůstat a počet hnízdících párů se snižuje. U bývalé tankové cesty došlo také k poklesu počtu hnízdících párů. Zde je na vině pravděpodobně také zvýšený dopravní ruch.

* Zimní liniové sčítání dravců
Program, který zahrnuje sčítání dravých ptáků a některých dalších skupin (krkavcovití, kvíčaly, volavky, hrdličky zahradní a další) na trase dlouhé 58 km na rozhranní dřívějších okresů Plzeň-jih, Tachov a Domažlice pokračoval šestým rokem. Sčítáno je podle jednotné metodiky v polovině prosince, ledna a února.

* Vizuální sledování tahu ptáků v okolí Holýšova
Letošní rok patřil z dlouhodobého hlediska k průměrným. Velká pozornost byla opět věnována sčítání táhnoucích ptáků na stálém pozorovacím bodu u Horní Kamenice. Jarní tah byl pozorován jen ve dvou dnech v únoru 2008. Bylo sčítáno pouze ve 2 termínech a bylo zaznamenáno celkem pouhých 819 ptáků, nejvíce skřivanů polních 500 ex. Na podzim pak bylo zaznamenáno tradičně nejvíce pěnkav obecných. Celkem bylo na podzim stráveno sčítáním 107 a půl hodiny. Velká pozornost je věnována tahu dravců. Celkem bylo napočteno v podzimním období pouze 22 895 tj. o zhruba 6000 více než v loňském roce. Ze zajímavých druhů byly zjištěny: volavka bílá, čáp černý, morčák velký, včelojed lesní, luňák červený, luňák hnědý, moták pilich, moták lužní, orel mořský, orlovec říční, ostříž lesní, sokol stěhovavý, vodouš rudonohý, skřivan lesní, konipas luční, linduška lesní, rehek zahradní, strnad rákosní. Podařilo se získat jednoduchý počítačový program, do kterého jsou postupně převáděna všechna zjištěná data.

* Kroužkování ptáků
Rok 2008 byl z hlediska množství okroužkovaných ptáků podprůměrným rokem. V jarním období byla pozornost upřena zejména na kroužkování mláďat na hnízdech (sýkory). Konal se oblíbený kroužkovací víkend na Metálce v Mantově. Zde bylo označeno celkem 64 ptáků mj. cvrčilka slavíková. Byla kontrolována samice hohola severního v budce v Jivjanech, což je v historii KS NM první kontrolní odchyt tohoto druhu.

* Sledování hnízdní biologie čápa černého (Ciconia nigra)
V roce 2008 bylo kroužkováno 8 mláďat čápa černého. Tradiční hnízdiště na Šumavě - Fleky a u Přimdy nebyly kontrolovány. 4 mláďata byla kroužkována u obce Prachomety (KV, 5943), hnízdo je však nakloněné a v průběhu zimy 2008/09 spadlo. Hnízdo u obce Úterý (PS, 6043) obsahovalo 2 mláďata. U Kladrub (o. KV) byla na hnízdě kroužkována také 2 mláďata. Všechna mláďata byla kroužkována s pomocí našeho člena P. Olberta. Pokračujeme ve spolupráci s pracovní skupinou Brodiví České společnosti ornitologické pod vedením Mgr. S. Chvapila.

* Populační hustota slavíka obecného v kulturní krajině
Projekt, který je pokračováním podobného projektu z let 2002 až 2004. V letošním roce byl program definitivně ukončen. Byl realizován v rámci otevřeného projektu ČSOP „Ochrana biodiverzity" a získali jsme na něj pro rok 2008 celkem 8 000,- Kč. V časovém rozmezí 24. dubna až 5. června 2008 bylo provedeno více exkurzí ve zvolené oblasti (67 km2). U slavíka obecnéhobylo prokázáno celkem 19 obhajovaných teritorií (19 zpívajících a potvrzených samců). To je oproti roku 2007 zvýšení počtů o více jak o 300 % !! Tento výsledek se blíží nejlepším letů sledování od počátku sledování místní malé populace v nivě řeky Radbuzy a jejích přítoků. Celkový počet 19 párů představuje celkovou velkoplošnou hustotu 0,3 páru/1 km2, což je silné zvýšení oproti roku 2007. Celkem 16 obsazených teritorií bylo tento rok prokázáno jako hnízdní okrsek. Tzn. že pouze 3 samci byli pravděpodobně nespárovaní.

Rozložení obsazených teritorií slavíka obecného dle nadmořských výšek na studijní ploše v roce 2008 (n = 19)

Počty prokázaných a teritoriálních samců slavíka obecného na sledované ploše v roce 2008 (n = 19)


* Podpora hnízdění hohola severního (Bucephala clangula) vyvěšováním hnízdních budek
Díky indispozici P. Růžka jsme letos sledovali hnízdění hoholů jen okrajově. Dne 29. 3. jsme spolu s P. Langem vyvěsili celkem 4 budky v Horním Metelsku, Křakově a Miřkově. Celkem bylo tedy v hnízdní sezóně 2008 připraveno 10 budek na 9 rybnících severního Domažlicka a jižního Tachovska. Podařilo se odchytit loňskou samici hohola severního, která tentokráte hnízdila na Jivjanském rybníce. Výsledek hnízdění je nejistý, protože se poté podařilo pozorovat samici mimo budku, vždy však bez mláďat. Budka u Sobolího rybníka u Starého Sedla na Tachovsku byla kontrolována dne 22. 5., byla plná prachového peří, ale bez vajec nebo skořápek. Ostatní budky nebyly kontrolovány.

* Mezinárodní sčítání vodních ptáků
Známý monitorovací program sčítání vodního ptactva se začíná rozbíhat i s velkou podporou naší organizace. Celkem jsme sčítali v lednu 2008 čtyři úseky na řece Radbuze, tři úseky na Zubřině a větší počet rybníků. Předseda HOKu je regionálním koordinátorem tohoto sčítání pro oblast západních Čech. Při sčítání v lednu 2008 na řece Radbuze nám vydatně pomohli i členové tenisového oddílu TJ Holýšov.

* Sčítání hnízdících racků chechtavých v Plzeňském kraji (monitoring pro Krajský úřad Plzeňského kraje)
Projekt na který jsme získali finance od Krajského úřadu Plzeňského kraje byl realizován i s pomocí dalších západočeských ornitologů. V celém kraji byly zjištěny pouze 2 obsazené kolonie. Jedna z nich byla na rybníku Nový (přírodní rezervace) u obce Líně a v letošním roce zde hnízdilo cca 900 párů racků. Druhá kolonie byla zjištěna na Kozčínském rybníku u Pačejova, kde bylo zjištěno cca 2 000 párů racků. Akce byla realizována v rámci kampaně ČSO Pták roku 2008 - Racek chechtavý.

* Monitoring hnízdišť luňáka červeného a včelojeda lesního
29. května 2008 jsem spolu s plzeňskými ornitology K. Langem a M. Paiskerem provedl kontrolu hnízdišť luňáka červeného, kde členové HOKu mohou kroužkovat tohoto ohroženého dravce (platná výjimka od S CHKO Český les). V Bělé nad Radbuzou byla v hnízdě 3 mláďata, z nichž byla kroužkována pouze 2 z nich (poslední třetí mládě bylo příliš malé na kroužkování). U Kolovče nebylo hnízdo nalezeno. U Stoda byla v hnízdě kroužkována 2 velká mláďata. Hnízdo včelojeda lesního u Holýšova nebylo díky indispozici L. Schröpfera a P. Růžka vůbec hledáno.

2. Ochrana ptáků

Programy a činnost uvedená v této části zprávy se již tradičně obtížně odlišují od výzkumných programů.

* Posilování a stabilizace hnízdní populace sýce rousného (Aegolius funereus) a sledování jeho hnízdní biologie v okolí Holýšova
V hnízdní sezóně 2008 bylo k dispozici celkem 63 hnízdních budek, které máme rozvěšeny v kvadrátech 6344 a 6444. Jedna z nich byla přes zimu vytěžena, ale byla ještě před začátkem hnízdní sezóny nahrazena jinou. Celkem 6 z nich bylo obsazeno rousným, některé byly obsazeny dalšími druhy ptáků nebo hmyzu. Mnoho budek je používáno sýcem nebo kulíšky jako nocoviště nebo jako zásobárna. První kontrola v dubnu 2008 byla relativně úspěšná. Pravdou je také, že násady nebo mláďata ve 4 z nich byly zlikvidovány kunou lesní. Hnízdění sýkor, brhlíků a šoupálků nebylo detailně sledováno. U většiny sýkor a šoupálků nebylo ani přesně určováno o který druh se jedná. V žádné z budek nebyly zaznamenány ztráty na hnízdech v důsledku její konstrukce. V sezóně 2008 byla okroužkována pouhá 2 pull. Dále bylo kroužkováno také 5 samic, jedna z nich byla v průběhu hnízdění ještě kontrolována (L. Schröpfer, P. Růžek). To je výrazné zhoršení oproti roku 2007.
Průměr 3,83 vejce na započaté hnízdění je průměrný. U úspěšnosti hnízdění to bylo již mírně slabší. Čtyři budky byly vybrány pravděpodobně kunou, průměr 1,00 mláděte na sledované hnízdění je nízký. Mimoto bylo v přirozené dutině v buku prokázáno další hnízdění sýců. V průběhu hnízdní sezóny 2008 bylo náhodně zjištěno v budkách celkem 19 ks kořisti. V roce 2001 bylo nalezeno 55 ks, v roce 2002 69 ex., v roce 2003 poté 19 ks, v roce 2004 a 2005 pak 24 ks kořisti, v roce 2006 absolutní minimum 6 ks, v roce 2007 pak 23 ks. Dále byly sesbírány tzv. „hnízdní koláče" z jednotlivých budek po vyhnízdění. Tyto budou poskytnuty k detailnějšímu rozboru. V letošním roce se potravě a potravní nabídce věnovala studentka katedry ekologie lesnické fakulty České zemědělské univerzity Jana Švantnerová a úspěšně obhájila svoji diplomovou práci Potravní ekologie sýce rousného (Aegolius funereus) v hospodářských lesích na území Plzeňska. Chtěli bychom pokračovat dále ve zjišťování dat z hnízdní biologie, biometrických dat, dat o potravě a chceme sledovat přesuny starých i mladých ptáků a jejich přežívání. Budeme pokračovat v kroužkování všech mláďat a starých ptáků, které se podaří odchytit.

* Ochrana lesních porostů vyvěšováním hnízdních budek pro drobné pěvce (projekt pro LČR LS Horšovský Týn)
Z 30 sledovaných budek v okolí Holýšova a Hradišťan bylo obsazeno ptáky 21 z nich tj. 70 %. To je razantní zvýšení oproti roku 2007. Jedna budka se v průběhu hnízdní sezóny porouchala. Obsazenost budek tedy byla zcela jistě ještě větší. Z 16 prokázaných hnízdění v 21 budkách bylo 11 sýkory koňadry, 3 sýkory uhelníčka, 3 sýkory modřinky, 2 sýkory parukářky a 2 brhlíka lesního.
Sýkora parukářka: U dvou sledovaných hnízdění bylo odchováno jednou 3 a jednou 5 mláďat.
Sýkora uhelníček: U 3 podrobně sledovaných hnízdění bylo sneseno celkem 26 vajec (8,67 na hnízdo) a odchováno 15 mláďat (8, 7 a 0), průměr na úspěšné hnízdění 7,5 mláďat. Tento téměř shodný s hodnotou v roce 2007, je výrazně vyšší než v roce 2002 (5,5 mláděte) i v roce 2003 (7 mláďat) a nižší než v roce 2001, 2004 a 2005 (8 mláďat). U jednoho hnízdění byla opuštěna snůška 11 vajec.
Sýkora koňadra: U 11 hnízdění bylo sneseno celkem 78 vajec (8,67 na hnízdění) a odchováno 24 mláďat (9, 8 a 7), průměr na hnízdění 8 mláďat, což představuje zvýšení oproti roku 2007. Počet odchovaných mláďat bude ovšem vyšší, protože mnoho hnízdění nebylo v dalším průběhu z výše uvedených důvodů sledováno.
Sýkora modřinka: U 3 hnízdění sneseno celkem 26 vajec (8,67 na hnízdo) a odchováno celkem 17 mláďat (9 a 8).
Brhlík lesní: Sledována dvě hnízdění. U jednoho sneseno celkem 8 vajec, dále nesledováno. U druhého nalezena v hnízdě 2 vejce a min. 1 malé pull. V borové kůře dále nehledáno.
Celkem: Bylo odchováno min. 57 mláďat. Domníváme se, že počet odchovaných mláďat se v roce 2008 pohyboval kolem 90 - 100 exemplářů. U některých budek nebyl zjištěn skutečný počet vyvedených mláďat. Celkem je třeba hodnotit sezónu jako průměrně úspěšnou. V zimním období budou nyní vyčištěny i budky, které nebylo možné vyčistit v průběhu hnízdní sezóny. Bude třeba provést také důkladnou údržbu, protože některé budky již dosluhují.
Mimo těchto 30 budek se staráme ještě o dalších 20 budek - sýkorníků v okolí Hradišťan.

3. Práce s veřejností

V průběhu kalendářního roku jsme se snažili o maximální publicitu pro všechny naše aktivity. Pořádali jsme dvě velké akce pro veřejnost.

* Vítání ptačího zpěvu 2008 Holýšov
Brzy ráno 4. května 2008 se sešel rekordní počet 23 účastníků na Vítání ptačího zpěvu v Holýšově. Akce byla pořádána Holýšovským ornitologickým klubem v spolupráci s Českou společností ornitologickou. Při dopolední procházce bylo pozorováno nebo zaslechnuto celkem 42 ptačích druhů, mj. samec motáka lužního, 2 bramborníčci hnědí, přeletující konipas luční, žluva hajní, kukačka obecná a 2 intenzivně zpívající samci slavíka obecného. Našli jsme obsazené hnízdo kvíčaly obecné na vrbě a také hnízdo kachny divoké se 7 vejci na naplavenině řeky Radbuzy u silničního mostu. Začali jsme procházkou podél řeky Radbuzy, pokračovali jsme pak po staré betonové tankové cestě do bývalých kasáren. Ráno byla hustá mlha, která se kolem 8. hodiny ranní rozplynula. Pak bylo krásné jarní počasí, bez větru i srážek. Kolem 9. hodiny jsme akci zakončili v místním pohostinství Radbuza, kde jsme při skromném občerstvení hodnotili všechna pozorování a slíbili jsem si, že se příští rok zase sejdeme.

* Festival ptactva 2008
V neděli 5. října 2008 uspořádal Holýšovský ornitologický klub tradiční ptačí festival. Na hrázi Jivjanských rybníků, tradičního místa pořádání festivalu, se nás tentokráte sešlo 18, z toho 2 děti. Z hlediska účasti v porovnání s minulými ročníky se jedná o průměrnou návštěvu. Pozorovali jsme celkem 36 ptačích druhů. Největší zajímavosti? Úspěšně lovící jespák obecný na vypuštěném Červeném rybníce. Dále bylo pozorováno 8 volavek bílých a 25 volavek popelavých, 43 potápek roháčů, 1 mladý jestřáb lesní, 17 kormoránů velkých (táhnoucí hejno 16 ex.), 4 poláci chocholačky, 7 čírek obecných, 1 ledňáček říční, 2 krkavci velcí a přelétl také 1 skřivan lesní. Okolo neustále protahovaly pěnkavy obecné a špačci obecní, ve vzduchu bylo také mnoho táhnoucích holubů hřivnáčů (největší hejno cca 200 ex.). Počasí nám moc nepřálo, bylo sice slunečno, beze srážek, ale vál velmi studený východní vítr. Na závěr jsme si opekli několik vuřtů, sdělili dojmy z letošní hnízdní sezóny, rozdali propagační materiály České společnosti ornitologické a rozjeli se zpět k domovu.

4. Webová stránka HOKu

Dne 20. 1. 2006 byl spuštěn díky iniciativě L. Vogeltanze a J. Bureše nový web HOKu s adresou http://ornitologie.hok.wz.cz. V průběhu roku 2008 bylo uskutečněno celkem 2 490 návštěv těchto webových stránek, o 137 více než v roce 2007. Celkovou statistiku za rok 2008 je možno shlédnout na obrázku. Nejvyšší počet přístupů byl zaznamenán dne 6. 2. 2008, kdy naše stránky navštívilo 16 uživatelů. K 31. 12. 2007 vykazovaly naše stránky celkem 5 614 přístupů. Webové stránky chceme dále využívat i v budoucnu a velký dík patří webmasterovi L. Vogeltanzovi za jejich aktualizaci.5. Knihovna

Od 25. 6. 2007 máme oficiálně pronajatou jednu místnost v MKIS Holýšov. Po přestěhování a instalaci všech původních regálů bylo nutné ještě regály doplnit. Museli jsme také zakoupit regály další, kovové. Dne 8. 9. 2007 na mimořádné valné hromadě bylo odsouhlaseno přihlášení naší knihovny do registru MK ČR. Dne 16. 10. 2007 byla knihovna zaregistrována pod číslem 6335/2007. Po dalších drobných úpravách byla knihovna dne 25. 1. 2008 slavnostně otevřena za účasti starosty města p. Ing. A. Pazoura a knihovníka švýcarské ornitologické centrály p. Ch. Martiho. Dne 8. 5. proběhla v knihovně beseda se žáky ZŠ Holýšov o ptactvu a knihách o ptácích. Byly řešeny nejrůznější kvízy a doplňovačky. V průběhu června a července 2008 byla knihovna díky projektu VISK 3 MK ČR vybavena dvěma počítači, knihovnickým programem a kopírkou s tiskárnou a scannerem. V průběhu roku 2008 jsme řešili celkem 15 žádostí o literaturu (většinou objednávky pomocí mailu), kdy jsme poštou zaslali 220 ofocených stránek A 4. Prezenčně byly vypůjčeny pouze 4 knihy. Součástí knihovny je také výměna našeho časopisu Sluka za materiály z domova a zahraničí. V roce 2008 jsme měnili s domácími a mezinárodními institucemi a knihovnami. Ze zahraničí je to: SRN, Rakousko, Slovensko, Švýcarsko, Lucembursko, Velká Británie, USA a Kazachstán. Začala podrobná registrace všech našich materiálů a Speciální ornitologická knihovna Holýšov má ve svém fondu k 31. 12. 2008 celkem 670 knih, 320 sborníků a zhruba 310 ornitologických a přírodovědných časopisů. V podrobné registraci našich časopisů a magazínů budeme pokračovat i v roce 2009.

6. Hospodaření

Celkové výsledky hospodaření jsou v tomto roce příznivé. Příjmy za rok 2008 byly v částce 144 979,54 Kč. Hospodářskou činností jsme si vydělali 25 732,- Kč. Za projekt od firmy Eldaco jsme získali 15 900,- Kč, od MTBD Holýšov pak 9 050,- Kč. Celkem 18 000,- Kč jsme získali na dva projekty od ČSOP. Dotace od Města Holýšov činila v rámci grantového řízení 30 954,- Kč. Od Ministerstva kultury ČR jsme v rámci projektu VISK 3 obdrželi celkem 30 000,- Kč. Částku 5 000,- Kč jsme obdrželi od LČR LS Horšovský Týn za biologickou ochranu lesa. Dále to byly tyto sponzorské dary v celkové výši 17 325,- Kč: 4 000,- od Mgr. L. Schröpfera, 3 000,- od Západočeské pobočky ČSO při Zpč. muzeu v Plzni, 3 000,- od mgr. E. Chvojkové, 2 000,- od I. Maškové, 1 500,- od dr. O. Buška, 1 825,- od Ing. R. Zezulky, 1 000,- Kč od Ing. M. Deržáka a 1 000,- od dr. Steidla. Členské příspěvky ve výši 2 800,- Kč představují pouze 1,9 % všech příjmů. Na úrocích jsme získali 168,54 Kč.

Výdaje v roce 2008 byly v částce 137 266,- Kč. Největším vydáním byl nákup počítačů do knihovny a počítačového programu v částce 44 067,- Kč. Tisk čtvrtého čísla časopisu Sluka nás stál 26 520,- Kč. Nájemné za knihovnu v MKIS Holýšov stálo 10 685,50 Kč. Na vybavení knihovny jsme vydali dále za kopírku, tiskárnu a scanner 7 571,- Kč. Ptačí budky nás stály 1 999,50 Kč. Věnovali jsme také 2 000,- jako sponzorský dar na Atlas migrací ptáků ČR a SR (kapitola o sluce lesní). Z příjmů bylo dále hrazeno poštovné, knihy, mapy, časopisy, fotografie, vázání zpráv, kopírování, občerstvení při našich akcích a kancelářské potřeby (celkem 14 857 Kč). Cestovné nás stálo 26 534,- Kč. Za pohyb na našem účtu jsme zaplatili 532,- Kč. Celkem skončilo hospodaření v roce 2008 se ziskem 7 713,54 Kč.

7. Ostatní činnost

Hned na začátek roku (25. ledna) přijal naše pozvání k návštěvě p. dr. Christian Marti z Vogelwarte Sempach. Kromě otevření naší spolkové knihovny si prohlédl také některé lokality na Plzeňsku a Tachovsku. Největším zážitkem bylo pozorování tokajících orlů mořských na rozhranní okresů Domažlice a Tachov.

První společnou akcí roku byla kontrola budek pro sýce rousné. 26. 4. a 27. 4. jsme zkontrolovali všechny budky, některé byly již obsazené. V průběhu roku jsme poté v kontrolách pokračovali.
Velmi plodná a úspěšná je spolupráce s p. P. Langem z Horšovského Týna. Spolu jsme si prohlédli obsazené hnízdo sluky lesní, byla kroužkována také mláďata sovy pálené na zámku v Horšovském Týně. Společně jsme se zúčastnili několika exkurzí na Jivjanské rybníky.
Dne 12. 4. 2008 přijal naše pozvání k návštěvě p. prof. Günther Hauska z Regensburku, předseda východobavorské ornitologické společnosti. Prohlédli jsme si společně několik lokalit na Plzeňsku a Domažlicku a pozorovány byly např. tyto druhy: morčák velký, hohol severní, volavka bílá, výr velký, sýc rousný, lžičák pestrý, bekasina otavní.
Dne 20. 4. 2008 měl předseda p. L. Schröpfer vystoupení na Okresním mysliveckém sněmu OMS Domažlice v Poběžovicích, kde přednesl krátkou přednášku na téma Hohol severní v jihozápadních Čechách.
Někteří členové HOKu se zúčastnili také mapování hnízdního rozšíření ptáků ve Branžovském hvozdu (4 termíny v květnu a červnu).
Ve dnech 10. a 11. 7. jsem prováděl ukázku odchytu a besedu o ptactvu na letním táboře Turistického oddílu mládeže Holýšov v Manětíně. Bylo odchyceno celkem 9 ptáků běžných lesních druhů.
V listopadu 2008 jsme podali celkem 3 žádosti o grant Města Holýšova. Doufáme, že budou přijmuty.

8. Sluka 4

V roce 2008 vyšlo čtvrté číslo tohoto časopisu. Obsahuje celkem 8 původních článků, dále 5 kratších sdělení. Dále ještě spolkové zprávy a krátké zprávy z literatury. Náklad 200 kusů. Cena jednoho výtisku (faktura z tiskárny dělená počtem výtisků) 132,60 Kč.

9. Poděkování

V roce 2008 nás podpořili (finančně i jiným způsobem) následující organizace i jednotlivci:

Město Holýšov, Ministerstvo kultury ČR, LČR LS Přeštice a LS Horšovský Týn, ČSO Praha, Západočeská pobočka ČSO Plzeň při Zpč. muzeu v Plzni, BirdLife International, ICN Praha, o.p.s., ČSOP Praha, Myslivecké sdružení Lověna Holýšov, Ing. M. Deržák, MUDr. K. Steidl, mgr. E. Chvojková, RNDr. F. Pojer, mgr. L. Viktora, I. Mašková, J. Růžková, A. Růžková, RNDr. R. Vacík, P. Olbert, M. Klepal, V. Lindmajer, B. Murin, M. Mandák, J. Šuhaj, pí H. Schröpferová, p. Podávka, p. Koryťák, pí Hauserová, p. dr. Šedo, p. V. Hanš, p. Koschare, p. M. Khas, pí. Šlejmarová, p. K. Machač, p. Schuster, p. Vitásek, p. Boroš, p. Zezulka, p. Hirschl P., p. Karban, p. Šťastný, p. Mgr. Ing. J. Lerch, pí Lerchová, pí Dvorská, pí Rauchová, p. Tiefenbach.
Zvláštní poděkování zaslouží opět pracovníci muzeí v České republice, Slovenska a dalších zemí za velmi vstřícné jednání při doplňování naší spolkové knihovny sborníky, knihami a časopisy.

Zpracoval L. Schröpfer

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

        ČSO  Zpča  ČSOPa 

     Rorýsi  Sycekobecny  Monitoring-vodních-ptáků-v-ČR  Birdwatcher

      Honza-Haber  Honza-Veber  Klub-300  Tachov 

             Trektellen  Vogelwarte-Sempach  vso-web  Včpa        

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist