• 1
  • 2

mezi-na-odskok

Výroční zpráva 2009

Výroční zpráva o činnosti
Holýšovského ornitologického klubu
v roce 2009
Holýšov, únor 2010

Jedenáctý rok existence Holýšovského ornitologického klubu (HOK) byl dobrým rokem. Počet členů naší organizace se stabilizoval, podáním několika projektů jsme získali na naši činnost finanční prostředky, uspořádali jsme dvě velké akce pro veřejnost, publikovali jsme odborné i všeobecné příspěvky v regionálních i nadregionálních tiskovinách, vydali jsme páté číslo časopisu Sluka, naše spolková knihovna zaregistrována Ministerstvem kultury ČR funguje.

Díky celoroční fyzické indispozici P. Růžka musely být některé projekty velmi omezeny. Nejdůležitějším bodem naší činnosti byla ornitologická konference k 10. výročí založení naší organizace v listopadu 2009 v Holýšově.
V roce 2009 pracoval výbor HOK ve složení: Libor Schröpfer – předseda, Pavel Růžek – místopředseda, Jaroslava Schröpferová – pokladník. Holýšovský ornitologický klub měl k 31. prosinci 2009 celkem 31 řádných členů, což je o dva méně než před rokem.
Vlastní výroční zpráva je jako každým rokem rozdělena na několik částí.

1. Výzkumné programy

* Sledování hnízdní biologie lokální populace ťuhýka obecného (Lanius collurio) v okolí Holýšova
Byla kontrolována všechna příhodná stanoviště pro hnízdění tohoto druhu v okolí Holýšova a Dolní Kamenice. Bylo prokázáno celkem 28 hnízdících párů (o 4 méně než v roce 2008), kontrolováno bylo 12 hnízd. Okroužkováno bylo celkem 32 mláďat na hnízdech a jeden vzletný ťuhýk. Naše obavy z poklesu hnízdících párů na bývalém tankodromu v Holýšově se začínají naplňovat. Tankodrom začíná zarůstat a počet hnízdících párů se snižuje. U bývalé tankové cesty došlo také k poklesu počtu hnízdících párů. Zde je na vině pravděpodobně také zvýšený dopravní ruch.

* Zimní liniové sčítání dravců
Program, který zahrnuje sčítání dravých ptáků a některých dalších skupin (krkavcovití, kvíčaly, volavky, hrdličky zahradní a další) na trase dlouhé 58 km na rozhranní dřívějších okresů Plzeň-jih, Tachov a Domažlice pokračoval sedmým rokem. Sčítáno je podle jednotné metodiky v polovině prosince, ledna a února.

* Vizuální sledování tahu ptáků v okolí Holýšova
Letošní rok patřil z dlouhodobého hlediska k nadprůměrným. Velká pozornost byla opět věnována sčítání táhnoucích ptáků na stálém pozorovacím bodu u Horní Kamenice. Jarní tah byl pozorován intenzivněji než v roce 2008. Bylo sčítáno pouze ve více termínech a bylo zaznamenáno celkem pouhých 2 414 ptáků, nejvíce hřivnáčů 1 141 ex. Mezi zajímavé druhy řadíme: jeřáb popelavý, kulík zlatý, holub doupňák, brkoslav severní, moták pilich, luňák červený a čáp černý. Na podzim pak bylo zaznamenáno tradičně nejvíce pěnkav obecných. Celkem bylo na podzim stráveno sčítáním rekordních 154 hodin. Velká pozornost je věnována tahu dravců. Celkem bylo napočteno v podzimním období 36 383 ptáků tj. o zhruba 13 500 více než v loňském roce. Ze zajímavých druhů byly zjištěny: volavka bílá, čáp černý, morčák velký, včelojed lesní, luňák červený, luňák hnědý, moták pilich, moták lužní, orlovec říční, ostříž lesní, sokol stěhovavý, dřemlík tundrový, skřivan lesní, konipas luční, linduška lesní, rehek zahradní, žluva hajní, strnad rákosní. Podařilo se získat jednoduchý počítačový program, do kterého jsou postupně převáděna všechna zjištěná data.

* Kroužkování ptáků
Rok 2009 byl z hlediska množství okroužkovaných ptáků podprůměrným rokem. Již 3. 1. jsme kroužkovali potápku malou, která byla nalezena na chodníku v Horšovském Týně. V jarním období byla pozornost upřena zejména na kroužkování mláďat na hnízdech (sýkory). V červnu byli pak kroužkováni mladí ťuhýci obecní (32 mláďat). Konal se oblíbený kroužkovací víkend na Metálce v Mantově. Chytlo se ale málo ptáků. Došlo několik zajímavých zpětných hlášení – např. kontrola čápa černého kroužkovaného jako mládě na Karlovarsku v roce 2005 na hnízdě v Dolním Sasku v SRN na jaře 2009 (odečet, vzdálenost 415 km). Po 15 letech byl odečten na Náchodsku také čáp bílý kroužkovaný na hnízdišti v Dolním Metelsku. Zajímavý je také opakovaný odečet racka chechtavého kroužkovaného v Líních jako mládě v květnu 2003 na hnízdišti v Sasku ve vzdálenosti 210 km. Ještě bych chtěl zmínit poštolku obecnou kroužkovanou jako mládě v červnu 2008 v Holýšově, která byla nalezena mrtvá po nárazu na dráty u Holoubkova v květnu 2009.

* Sledování hnízdní biologie čápa černého (Ciconia nigra)
V roce 2009 byla kroužkována pouze 3 mláďata čápa černého na tradičním hnízdišti v Prachometech (KV, 5943), hnízdo je rekonstruované. Všechna mláďata byla kroužkována s pomocí našeho člena P. Olberta. Pokračujeme ve spolupráci s pracovní skupinou Brodiví České společnosti ornitologické pod vedením Mgr. S. Chvapila.

* Populační hustota slavíka obecného v kulturní krajině
Projekt, který je pokračováním podobného projektu z let 2002 až 2004. V letošním roce byl zahájen nový program, který je programem monitorovacím. Byl realizován v rámci otevřeného projektu ČSOP „Ochrana biodiverzity" a získali jsme na něj pro rok 2009 celkem 7 000,- Kč. V časovém rozmezí 7. května až 24. května 2009 bylo provedeno více exkurzí ve zvolené oblasti (67 km2). U slavíka obecného bylo prokázáno celkem 27 obhajovaných teritorií. To je oproti dobrému roku 2008 zvýšení počtů o více jak o 42 %! Tento výsledek je nejlepším od roku 2002, kdy jsme s tímto projektem sledování místní malé populace v nivě řeky Radbuzy a jejích přítoků začali. Celkový počet 19 párů představuje celkovou velkoplošnou hustotu 0,4 páru/1 km2, což je zvýšení oproti roku 2008.

Počty obhajovaných revírů slavíkem obecným v letech 2002-2009 na studijní ploše v okolí Holýšova* Podpora hnízdění hohola severního (Bucephala clangula) vyvěšováním hnízdních budek
Díky indispozici P. Růžka jsme letos sledovali hnízdění hoholů jen okrajově. Celkem bylo tedy v hnízdní sezóně 2009 připraveno 10 budek na 9 rybnících severního Domažlicka a jižního Tachovska. Hnízdění proběhlo pouze na Jivjanském rybníku, ale bylo neúspěšné. Červený rybník byl po celou sezonu vypuštěný, na Sobolím rybníku byla budka navštěvovaná, ale neobsazená.

* Sčítání sýců rousných a kulíšků nejmenších (monitoring pro ČSO a AOPK ČR)
Byly kontrolovány známé hnízdní lokality tohoto druhu, které leží uvnitř obou velkých polesí v blízkosti Holýšova. Do předem připravených map byly zakresleny všechny trasy, které byly kontrolovány dne 21. 3. 2009. Této velké zjišťovací akce se zúčastnilo celkem 10 sčitatelů. V dalších dnech v průběhu března bylo poté vykonáno množství kratších návštěv pro upřesnění jednotlivých teritorií. Poslední kontroly byly prováděny v druhé dubnové dekádě týdnu. Dále byly do výsledků zahrnuty všechny obsazené budky pro sýce (celkem 2 budky), které máme v obou polesích vyvěšené. Velikost sledované plochy v polesí Vytůň (jihovýchodně od Holýšova) byla zhruba 3000 ha, velikost plochy v polesí Hořina (severozápadně od Holýšova) byla zhruba 2000 ha. Celková sledovaná plocha měla rozlohu 5000 hektarů. Celkem bylo prokázáno v polesí Vytůň 7 teritorií kulíška (0,02 teritoria/10 ha, v roce 2006 to bylo 13 teritorií)) a 4 teritoria v polesí Hořina (0,02 teritoria/10 ha, stejně jako v roce 2006). V polesí Vytůň byla prokázáno 3 teritoria sýce rousného (0,01 teritoria/10 ha, v roce 2006 jich bylo 7) a v polesí Hořina pak 4 teritoria sýce (0,02 teritoria/10 ha, v roce 2006 to bylo 20!). Celkem bylo v obou polesích prokázáno 17 teritorií kulíška (17 v roce 2006) a 11 teritorií sýce rousného (27 v roce 2006). Je zřejmé, že se jedná o minimální hodnoty, zejména u kulíška nejmenšího. Celkovou populaci kulíška na sledované ploše lze odhadnout na 25-35 párů, čili přesně stejně jako v roce 2006. U sýce došlo k velmi výraznému poklesu, který však může být způsoben nízkou hlasovou aktivitou, snad v důsledku pesima populací drobných hlodavců. Populaci sýce rousného, která vykazovala teritoriální chování, odhadujeme v roce 2009 na 12-17 párů.

* Sčítání skřivanů lesních (monitoring pro ČSO a AOPK ČR)
Byla zvolena liniová metoda, kdy byly sledovány celkem 4 linie na území okresů Tachov, Domažlice, Plzeň-jih a Plzeň-sever. Trasy a jejich délky jsou totožné s monitoringem v roce 2006. První kontrola proběhla počátkem dubna 2009, kdy byly v jeden den zkontrolovány všechny linie a všechna místa předpokládaného výskytu. V průběhu května to pak bylo několik kontrol, které měly sloužit k potvrzení stávajících teritorií resp. k nalezení nových lokalit s výskytem sledovaného druhu. V rámci sledování byly projety a prochozeny stejné trasy jako v roce 2006. Celkem bylo prokázáno 10 obsazených a obhajovaných teritorií skřivana lesního. To je mírný pokles oproti roku 2006 o 2 teritoria. Zjištěné výpadky dokazují, že skřivan lesní je na Domažlicku a na území jihozápadně od Plzně řídce a roztroušeně se vyskytujícím druhem. Hlavními biotopy jsou okraje těžby: kaolinové a černouhelné lomy a doly (Sulkov, Dnešice, oba 6345), dále okraje světlých lesů navazující na extenzivně obhospodařovaná pole (např. Tuněchody, 6343). Zde v Tuněchodech byla prokázaná dokonce tři obhajovaná teritoria. U Jivjan (6343) to byly velké lesní paseky vzniklé intenzivní těžbou v posledních letech. Na okraji Holýšova (6444) byla prokázána dvě teritoria na okraji zarůstajícího opuštěného tankodromu. V druhé polovině června zde byla dokonce pozorována vyvedená rodinka skřivanů lesních. U Černovic a Krchleb to byly okraje lesů navazující na otevřené plochy.

* Mezinárodní sčítání vodních ptáků
Známý monitorovací program sčítání vodního ptactva se začíná rozbíhat i s velkou podporou naší organizace. Celkem jsme sčítali v lednu 2009 čtyři úseky na řece Radbuze, tři úseky na Zubřině a větší počet rybníků. Předseda HOKu je regionálním koordinátorem tohoto sčítání pro oblast západních Čech. Při sčítání v lednu 2009 na řece Radbuze nám vydatně pomohli i členové tenisového oddílu TJ Holýšov.

* Monitoring hnízdišť luňáka červeného, luňáka hnědého a včelojeda lesního
31. května 2009 jsme spolu s plzeňským ornitologem M. Paiskerem provedli kontrolu hnízdišť luňáka červeného a hnědého, kde členové HOKu mohou kroužkovat tohoto ohroženého dravce (platná výjimka od Správy CHKO Český les). V Bělé nad Radbuzou bylo v hnízdě 1 mládě. U Kolovče nebylo hnízdo nalezeno. U Stoda byl hnízdní strom v zimě poražen. Hnízdo včelojeda lesního u Holýšova nebylo díky indispozici L. Schröpfera a P. Růžka vůbec hledáno. U Křakova byla na hnízdě luňáků hnědých kroužkována 3 mláďata.

2. Ochrana ptáků

Programy a činnost uvedená v této části zprávy se již tradičně obtížně odlišují od výzkumných programů.

* Posilování a stabilizace hnízdní populace sýce rousného (Aegolius funereus) a sledování jeho hnízdní biologie v okolí Holýšova
V hnízdní sezóně 2009 bylo k dispozici na počátku celkem 63 hnízdních budek, které máme rozvěšeny v kvadrátech 6344 a 6444. Jedna z nich byla přes zimu vytěžena, jedna byla opět ukradena. Připraveno bylo tedy celkem 61 budek. Celkem pouze 2 z nich byly obsazeny rousným, některé byly obsazeny dalšími druhy ptáků nebo hmyzu. Mnoho budek je používáno sýcem nebo kulíšky jako nocoviště nebo jako zásobárna. Hnízdění sýkor, brhlíků a šoupálků nebylo detailně sledováno. U většiny sýkor a šoupálků nebylo ani přesně určováno o který druh se jedná. Dále byly kontrolovány také obě hnízdící samice (L. Schröpfer, P. Růžek). To je výrazné zhoršení oproti roku 2008. Další mláďata i staří ptáci byli okroužkováni na Tepelsku. Dne 28. 5. nás navštívili ing. P. Slámová a J. Hanel, kteří odebrali krev odchyceným samicím i mláďatům pro svou vědeckou práci.
Byla snesena 2 x 4 vejce, ze kterých se vylíhla i vylétla 3 resp. 4 mláďata. V průběhu hnízdní sezóny 2009 bylo náhodně zjištěno v budkách pouze 5 ks kořisti. V roce 2001 bylo nalezeno 55 ks, v roce 2002 69 ex., v roce 2003 poté 19 ks, v roce 2004 a 2005 pak 24 ks kořisti, v roce 2006 absolutní minimum 6 ks, v roce 2007 pak 23 ks, v roce 2008 pak 19 ks. Dále byly sesbírány tzv. „hnízdní koláče" z jednotlivých budek po vyhnízdění. Tyto budou poskytnuty k detailnějšímu rozboru. Chtěli bychom pokračovat dále ve zjišťování dat z hnízdní biologie, biometrických dat, dat o potravě a chceme sledovat přesuny starých i mladých ptáků a jejich přežívání. Budeme pokračovat v kroužkování všech mláďat a starých ptáků, které se podaří odchytit.

* Ochrana lesních porostů vyvěšováním hnízdních budek pro drobné pěvce (projekt pro LČR LS Horšovský Týn)
Ze 30 sledovaných budek bylo obsazeno ptáky 17 z nich tj. 57 %. To je snížení oproti roku 2008. Tři budky se v průběhu hnízdní sezóny porouchaly a musely být opraveny. Dvě budky zmizely, jedna byla pravděpodobně vytěžena a jedna ukradena. Obsazenost budek byla zcela jistě větší, protože v průběhu července byly kontrolovány budky po úspěšném hnízdění. Ve dvou budkách proběhla dvě hnízdění (č. 11 a 30). Z 19 prokázaných hnízdění v 17 budkách bylo 7 sýkory koňadry, 2 sýkory uhelníčka, 2 sýkory parukářky, 2 brhlíka lesního a 4 neznámého druhu sýkory.
Sýkora parukářka: U dvou sledovaných hnízdění bylo odchováno dvakrát 5 mláďat. Jednou bylo sneseno 6 vajec.
Sýkora uhelníček: U 2 podrobně sledovaných hnízdění bylo sneseno celkem 19 vajec (9,5 na hnízdo) a odchováno 0 mláďat. Pravděpodobně obě budky byly predovány. To je zatím n zhorší výsledek od začátku sledování této malé populace uhelníčka.
Sýkora koňadra: U 7 hnízdění bylo sneseno celkem 18 vajec ve dvou budkách (9 na hnízdění) a odchováno 17 mláďat ve dvou budkách (9 a 8), průměr na hnízdění 8,5 mláďat, což představuje zvýšení oproti roku 2008. Počet odchovaných mláďat bude ovšem vyšší, protože mnoho hnízdění nebylo v dalším průběhu z výše uvedených důvodů sledováno.
Brhlík lesní: Sledována dvě hnízdění. Jedno bylo úspěšné, jedno neúspěšné. U úspěšného hnízdění se nepodařilo zjistit počet odchovaných mláďat.
Celkem: Bylo odchováno min. 27 mláďat. Domníváme se, že počet odchovaných mláďat se v roce 2009 pohyboval kolem 50 exemplářů. U některých budek nebyl zjištěn skutečný počet vyvedených mláďat. Celkem je třeba hodnotit sezónu jako průměrně neúspěšnou. V zimním období budou nyní muset být některé budky vyměněny, protože již prakticky dosloužily.
Mimo těchto 30 budek se staráme ještě o dalších 20 budek - sýkorníků v okolí Hradišťan.

3. Práce s veřejností

V průběhu kalendářního roku jsme se snažili o maximální publicitu pro všechny naše aktivity. Pořádali jsme dvě velké akce pro veřejnost.

* Vítání ptačího zpěvu 2009 Holýšov
V neděli 3. května 2009 se sešlo celkem 11 účastníků na tradičním Vítání ptačího zpěvu v Holýšově. Krátká tradiční trasa vedla podél řeky Radbuzy a dále po staré tankové betonové cestě. Počasí bylo nádherné, obloha bez mráčku a prakticky bezvětří. V průběhu procházky jsme zaznamenali celkem 43 ptačích druhů. Z těch zajímavějších to byl neustálé přelety pravděpodobně stejného exempláře volavky popelavé. Viděli jsme také několik kusů káně lesní. Na mokřině u řeky Radbuzy byla také jedna čejka chocholatá, která nám jedenkrát předvedla své svatební lety.

* Festival ptactva 2009
V neděli 4. října 2009 se na Jivjanských rybnících u Jivjany (okres Domažlice, kvadrát 6343) konal tradiční Festival ptactva, tentokrát Evropský. Akci pořádal Holýšovský ornitologický klub ve spolupráci s Českou společností ornitologickou. Počasí bylo docela příjemné, až na velmi silný a také docela studený vítr. Viditelnost byla velmi dobrá, nálada samozřejmě také. Akce měla tradiční průběh, procházka kolem celé soustavy Jivjanských rybníků a následné opékání vuřtů a závěrečné diskuse o pozorováních. Na akci se sešlo celkem 26 zájemců o ornitologii, včetně 6 dětí. Pozorováno bylo celkem 36 druhů, převážně vodního a mokřadního ptactva. Celkem jsme napočítali tedy 496 ptáků, což je ve srovnání s některými předchozími ročníky relativně nízký počet. Ze zajímavých druhů vybíráme: potápka roháč, kormorán velký, polák chocholačka, ťuhýk šedý, jiřička obecná a vlaštovka obecná.

4. Webová stránka HOKu
Dne 20. 1. 2006 byl spuštěn díky iniciativě L. Vogeltanze a J. Bureše nový web HOKu s adresou http://ornitologie.hok.wz.cz. V průběhu roku 2009 bylo uskutečněno celkem 1 390 návštěv těchto webových stránek, o 1 100 méně než v roce 2008. Celkovou statistiku za rok 2009 je možno shlédnout na obrázku. Nejvyšší počet přístupů byl zaznamenán dne 1. 3. 2009, kdy naše stránky navštívilo 24 uživatelů. Ke dni 31. 12. 2009 vykazovaly naše stránky celkem 7 004 přístupů.Od dubna jsme se pokoušeli změnit umístění našich stránek na webové stránky města Holýšova. Naše žádost byla kladně vyřízena, ale ukázalo, že to není dobré řešení. Od ledna 2010 jsme pověřili firmu vpsystem přípravou nových webových stránek. Návrhy bychom měli dostat během března 2010.

5. Knihovna

Od 25. 6. 2007 máme oficiálně pronajatou jednu místnost v MKIS Holýšov. Dne 8. 9. 2007 na mimořádné valné hromadě bylo odsouhlaseno přihlášení naší knihovny do registru MK ČR. Dne 16. 10. 2007 byla knihovna zaregistrována pod číslem 6335/2007. Po dalších drobných úpravách byla knihovna dne 25. 1. 2008 slavnostně otevřena. V průběhu roku 2009 jsme řešili celkem 15 žádostí o literaturu (většinou objednávky pomocí mailu), kdy jsme poštou zaslali 260 ofocených stránek A 4 (oproti roku 2008 přírůstek + 40 stránek), dále bylo mailem posláno 16 scanů (+ 16). Prezenčně bylo vypůjčeno 19 knih (+ 15). Součástí knihovny je také výměna našeho časopisu Sluka za materiály z domova a zahraničí. V roce 2009 jsme měnili s několika desítkami domácích a mezinárodních institucí a knihoven. Ze zahraničí je to: SRN, Rakousko, Slovensko, Švýcarsko, Lucembursko, Velká Británie, USA a Kazachstán. Pokračovala registrace všech našich materiálů a Speciální ornitologická knihovna Holýšov má ve svém fondu k 31. 12. 2009 celkem 794 knih (+ 124), 580 sborníků (+ 260) a 260 ornitologických a 175 přírodovědných časopisů. V podrobné registraci našich časopisů a magazínů budeme pokračovat i v roce 2010.

6. Hospodaření

Celkové výsledky hospodaření jsou v tomto roce příznivé. Příjmy za rok 2009 byly v částce 67 902,49 Kč. Hospodářskou činností jsme si vydělali 11 688,- Kč. Celkem 7 000,- Kč jsme získali na projekt od ČSOP. Dotace od Města Holýšov činila v rámci grantového řízení 25 730,- Kč. Částku 5 000,- Kč jsme obdrželi od LČR LS Horšovský Týn za biologickou ochranu lesa. 3 900,- Kč jsme vybrali na konferenčních poplatcích na ornitologické konferenci v Holýšově. Dále to byly tyto sponzorské dary v celkové výši 12 236,- Kč: 3 000,- od ZKS Plzeň, 3 000,- od Západočeské pobočky ČSO při Západočeském muzeu v Plzni, 2 000,- od I. Maškové, 1 236,- od Ing. R. Zezulky, 1 000,- Kč od MS Holýšov, 1 000,- Kč od Ing. M. Deržáka a 1 000,- od dr. Steidla. Členské příspěvky ve výši 2 300,- Kč představují pouze 3,4 % všech příjmů. Na úrocích jsme získali 68,49 Kč.

Výdaje v roce 2009 byly v částce 65 857,- Kč. Největším vydáním byl tisk pátého čísla časopisu Sluka, který nás stál 27 795,- Kč. Nájemné za knihovnu v MKIS Holýšov a doplatek za topení nás stál 14 121 Kč, internet stál 2 742,- Kč. Z příjmů bylo dále hrazeno poštovné, knihy, mapy, časopisy, fotografie, vázání zpráv, kopírování, občerstvení při našich akcích a kancelářské potřeby (celkem 13 716 Kč). Cestovné nás stálo 7 043,- Kč. Za pohyb na našem účtu jsme zaplatili 440,- Kč. Celkem skončilo hospodaření v roce 2009 se ziskem 2 045,49 Kč.

7. Ornitologická konference Holýšov 7. 11. 2009

U příležitosti 10. výročí vzniku HOK jsme v listopadu uspořádali malou ornitologickou konferenci. Celkem se jí zúčastnilo 51 ornitologů, z toho 11 z Německa. Bylo předneseno 16 referátů, některé i v němčině. Byla to vynikající příležitost předvézt výsledky naší práce. Konference byla všemi účastníky kladně hodnocena. Některé příspěvky budou uveřejněny v dalším čísle Sluky.

Přehled referátů:
Schröpfer L. & Růžek P.: Historie a současnost Holýšovského ornitologického klubu
Řepa P.: Polák velký a polák chocholačka na Tachovsku v letech 1967-2001
Růžek P. & Schröpfer L.: Hnízdění hohola severního v jihozápadních Čechách
Flade M.: Operation Paludicola – die große Geschichte von der Rettung eines kleinen Vogels
Köhler P. & Köhler U.: „Ismaninger Speichersee mit Fischteichen" - Ein Mauserzentrum für Wasservögel in Mitteleuropa
Musil P. a kol.: Jak se žije potápivým kachnám na našich rybnících na počátku 21. století?
Podhrazský M.: Barevné značení husy velké v ČR
Bergmann P. & Janovcová J.: Zimování vodních ptáků na Labi u Kolína
Musilová Z. a kol.: Trendy početnosti a distribuce zimujících vodních ptáků v ČR
Vacíková Z.: Projekt přírodovědné bibliografie - novinky v projektu
Viktora L.: Ochrana hnízdišť rorýse obecného na stavbách
Vlček J.: Ochrana hnízdišť rorýse obecného v Plzeňském kraji
Procházka P.: Co víme o tahu rákosníka zpěvného?
Šebestián J.: Vznik a zánik specifické populace modráčků na tankodromu v Českých Budějovicích
Vacík R.: Studium diverzity v Českém lese
Salewski V.: Vogelzug über Sahara

8. Ostatní činnost

Hned na začátku roku (21. února) přijal naše pozvání k návštěvě p. dr. Volker Salewski z Vogelwarte Radolfzell. Kromě krátké přednášky na naší 10. valné hromadě jsme si spolu s ním prohlédli v neděli 22. února některé lokality v okolí Holýšova. Škoda, že byla většina rybníků zamrzlá a ležela poměrně vysoká sněhová pokrývka.

Na jaře 2009 byla uzavřena smlouva s L. Schröpferem a P. Růžkem o využití databáze NDOP AOPK ČR, do které P. Růžek v průběhu roku doplnil několik stovek údajů o ptactvu jihozápadních Čech.
Dne 7. 3. se někteří členové HOKu zúčastnili jednodenní exkurze Západočeské pobočky České společnosti ornitologické při Západočeském muzeu v Plzni. Exkurze nás zavedla na zimní Chebsko, přehrady Jesenice a Skalka a také NPR Soos u Františkových Lázní.
Ve dnech 27. až 29. 3. byl v Holýšově na návštěvě německý ornitolog S. Koschkar. Pokoušeli jsme se s ním odchytnout sluku lesní, navštívili jsme budky pro hoholy i všechny vodní plochy v okolí. Z pozorovaných druhů vyjímáme: orlovec říční, luňák hnědý a červený, morčák velký, hohol severní, bramborníček černohlavý, slavík modráček.
Dne 18. 4. 2009 jsme se zúčastnili exkurze na rybniční soustavu u Tirschenreuthu (BUND Naturschutz Amberg-Kümmersbruck), kterou pořádala východobavorská pobočka Bavorské ornitologické společnosti. Po prohlídce lokality přednesl předseda HOKu L. Schröpfer před východobavorskými ornitology dvě přednášky: Hohol severní v jihozápadních Čechách a Faunistické zajímavosti ze západních Čech. Druhý den v neděli se pak uskutečnila krátká exkurze spolu s BUND Naturschutz Amberg-Kümmersbruck na rybniční soustavu nedaleko Ambergu. Obou akcí se zúčastnili také členové HOKu.
Dne 20. 4. 2009 nás navštívil na pozvání pražský ornitolog Dr. J. Malina, s kterým jsme si prohlédli budky pro sýce rousné a večer v lese u Holýšova jsme pozorovali sluky lesní i sýce rousné.
Ve dnech 25. – 26. 4. jsme se zúčastnili (Bušek, Růžek, Schröpfer) každoročního setkání Spolku saských ornitologů (Verein Sächsischer Ornithologen) v Oberwiesenthalu. Přednesli jsme zde také krátký příspěvek o ptačích společenstvech Krušných hor (Bušek, Schröpfer) a vedli jsme pro VSO terénní exkurzi na českou stranu Kušných hor.
Někteří členové HOKu se zúčastnili také mapování hnízdního rozšíření ptáků v Branžovském hvozdu (4 termíny v květnu a červnu).
V listopadu 2009 jsme podali celkem 2 žádosti o grant Města Holýšova. Doufáme, že budou přijmuty.

9. Sluka 5

V roce 2009 vyšlo páté číslo tohoto časopisu. Obsahuje celkem 8 článků, dále spolkové zprávy a krátké zprávy z literatury. Náklad 200 kusů. Cena jednoho výtisku (faktura z tiskárny dělená počtem výtisků) 139 Kč. Novinkou je nová grafika i celkový vzhled našeho časopisu.

10. Poděkování

V roce 2009 nás podpořili (finančně i jiným způsobem) následující organizace i jednotlivci:

Město Holýšov, LČR LS Přeštice a LS Horšovský Týn, ČSO Praha, Západočeská pobočka ČSO Plzeň při Zpč. muzeu v Plzni, ČSOP Praha, Myslivecké sdružení Lověna Holýšov, Ing. M. Deržák, MUDr. K. Steidl, mgr. E. Chvojková, RNDr. F. Pojer, mgr. L. Viktora, RNDr. O. Bušek, Mgr. M. Bušek, I. Mašková, J. Růžková, A. Růžková, RNDr. R. Vacík, P. Olbert, M. Klepal, V. Lindmajer, B. Murin, M. Mandák, J. Šuhaj, p. P. Lang, pí H. Schröpferová, p. Podávka, p. Koryťák, pí Hauserová, p. V. Hanš, p. M. Khas, p. V. Šlejmarová, p. K. Machač, p. Schuster, p. Vitásek, p. Boroš, p. Zezulka, p. Hirschl P., p. Karban, p. Šťastný, p. Mgr. Ing. J. Lerch, pí Lerchová, pí Dvorská, manželé Rauchovi, p. O. Tiefenbach, sl. Schröpferová.
Zvláštní poděkování zaslouží opět pracovníci muzeí v České republice, Slovenska a dalších zemí za velmi vstřícné jednání při doplňování naší spolkové knihovny sborníky, knihami a časopisy.

Zpracoval L. Schröpfer

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

        ČSO  Zpča  ČSOPa 

     Rorýsi  Sycekobecny  Monitoring-vodních-ptáků-v-ČR  Birdwatcher

      Honza-Haber  Honza-Veber  Klub-300  Tachov 

             Trektellen  Vogelwarte-Sempach  vso-web  Včpa        

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist