• 1
  • 2

mezi-na-odskok

Výroční zpráva 2010

Výroční zpráva o činnosti

Holýšovského ornitologického klubu
v roce 2010
Holýšov, únor 2011

Dvanáctý rok existence Holýšovského ornitologického klubu (HOK) byl dobrým rokem. Počet členů naší organizace se stabilizoval, podáním několika projektů jsme získali na naši činnost finanční prostředky, uspořádali jsme dvě velké akce pro veřejnost, publikovali jsme odborné i všeobecné příspěvky v regionálních i nadregionálních tiskovinách, vydali jsme šesté číslo časopisu Sluka, naše spolková knihovna zaregistrována Ministerstvem kultury ČR funguje. Díky celoroční fyzické indispozici P. Růžka musely být některé projekty velmi omezeny.

V roce 2010 pracoval výbor HOK ve složení: Libor Schröpfer – předseda, Pavel Růžek – místopředseda, Jaroslava Schröpferová – pokladník. Holýšovský ornitologický klub měl k 31. prosinci 2010 celkem 31 řádných členů, což je o stejně jako před rokem.
Vlastní výroční zpráva je jako každým rokem rozdělena na několik částí.

1. Výzkumné programy

* Sledování hnízdní biologie lokální populace ťuhýka obecného (Lanius collurio) v okolí Holýšova
Byla kontrolována všechna příhodná stanoviště pro hnízdění tohoto druhu v okolí Holýšova a Dolní Kamenice. Bylo prokázáno celkem 25 hnízdících párů (o 3 méně než v roce 2009), kontrolováno bylo jen 6 hnízd. Okroužkováno bylo celkem 5 mláďat na hnízdech. Naše obavy z poklesu hnízdících párů na bývalém tankodromu v Holýšově se začínají naplňovat. Tankodrom zarostl a počet hnízdících párů se snižuje. V zimě zde byla provedena odlesňovací brigáda, která část tankodromu zbavila náletu borovic, vrb a bříz. U bývalé tankové cesty došlo také k poklesu počtu hnízdících párů. Zde je na vině pravděpodobně zvýšený dopravní ruch, zejména kamionová doprava

* Zimní liniové sčítání dravců
Program, který zahrnuje sčítání dravých ptáků a některých dalších skupin (krkavcovití, kvíčaly, volavky, hrdličky zahradní a další) na trase dlouhé 58 km na rozhranní dřívějších okresů Plzeň-jih, Tachov a Domažlice pokračoval osmým rokem. Sčítáno je podle jednotné metodiky v polovině prosince, ledna a února.

* Vizuální sledování tahu ptáků v okolí Holýšova
Letošní rok patřil z dlouhodobého hlediska k průměrným. Velká pozornost byla opět věnována sčítání táhnoucích ptáků na stálém pozorovacím bodu u Horní Kamenice. Jarní tah byl pozorován méně intenzivně než v roce 2009. Bylo sčítáno pouze ve dvou termínech a bylo zaznamenáno celkem pouhých 455 ptáků, nejvíce čejek 165 ex. Mezi zajímavé druhy řadíme: káně rousná, holub doupňák, luňák červený a husa sp. Na podzim pak bylo zaznamenáno tradičně nejvíce pěnkav obecných. Celkem bylo na podzim stráveno sčítáním 115 hodin. Velká pozornost je věnována tahu dravců. Celkem bylo napočteno v podzimním období 10 023 ptáků 59 druhů tj. o zhruba 26 000 méně než v loňském roce. Ze zajímavých druhů byly zjištěny: volavka bílá, čáp černý, včelojed lesní, luňák červený, luňák hnědý, moták pilich, moták lužní, orlovec říční, ostříž lesní, sokol stěhovavý, dřemlík tundrový, racek bělohlavý, skřivan lesní, konipas luční, linduška lesní, strnad rákosní. Jednoduchý počítačový program, do kterého jsou postupně převáděna všechna zjištěná data, začíná být problémem a bude třeba sehnat verzi kompatibilní s Microsoft Office.

* Kroužkování ptáků
Rok 2010 byl z hlediska množství okroužkovaných ptáků velmi slabým rokem. V jarním období byla pozornost upřena zejména na kroužkování mláďat na hnízdech (sýkory, brhlíci). V červnu byli pak kroužkováni mladí ťuhýci obecní (5 mláďat). Konal se oblíbený kroužkovací víkend na Metálce v Mantově, tentokráte jen jednodenní. Chytlo se ale velmi málo ptáků. Došlo zajímavé zpětné hlášení – kontrola čápa černého kroužkovaného jako mládě na Karlovarsku v roce 2009 na hnízdě v Prachometech na Karlovarsku (odečet v Izraeli, vzdálenost přes 2000 km).

* Sledování hnízdní biologie čápa černého (Ciconia nigra)
Jediné hnízdění, kde se v letošním roce podařilo okroužkovat mladé čápy černé, proběhlo u obce Prachomety (KV 5943) na loňském, opraveném hnízdě. Zde se označila 4 mláďata čápa černého. Staří ptáci na této lokalitě opětovně byli pozorováni bez kroužků. Dále byla v listopadu 2009 umístěna náhradní podložka v blízkosti spadlého hnízda u obce Úterý (PS 6043), kde čápi hnízdili na modřínu. Tato nebyla obsazena, ptáci si postavili hnízdo nedaleko na uraženém smrku. Bylo ale nepřístupné a tak průběh hnízdění nebyl zjištěn. Dále bylo kontrolováno hnízdiště u obce Fleky (KT 6744). Hnízdní strom (jedle) byl nalezen vyvrácen a odříznutý a v okolí byla vytvořena paseka. Patrně se jednalo o následek vichřice v zimě 2009/2010. Na místě byl proveden videozáznam. Další kontrola byla provedena na starém hnízdě na Bystřici (DO 6642). Toto již několik let opuštěné hnízdo zůstává stále neobsazené. V okolí probíhala těžba, která v blízkosti hnízdiště probíhala již v roce 2006 a je příčinou toho, že ptáci hnízdiště opustili. Byl rovněž pořízen krátký videozáznam. V letošním roce zůstalo rovněž neobsazeno pravidelné hnízdiště u obce Přimda (TC 6341), pravděpodobně důsledkem nepříznivého (deštivého) počasí, Na tomto místě je třeba poděkovat P. Olbertovi a M. Klepalovi při instalaci hnízdní podložky a sledování čápů při hnízdění. Za pomoc při kroužkování patří díky P. Olbertovi, M. Klepalovi, R. Růžkovi st. a Alž. Růžkové.

* Populační hustota slavíka obecného v kulturní krajině
Projekt, který je pokračováním podobného projektu z let 2002 až 2004. V letošním roce bylo pokračováno v programu, který je programem monitorovacím. Byl realizován v rámci otevřeného projektu ČSOP „Ochrana biodiverzity" a získali jsme na něj pro rok 2010 celkem 9 000,- Kč. V časovém rozmezí 7. května až 8. června 2010 bylo provedeno více exkurzí ve zvolené oblasti (67 km2). U slavíka obecnéhobylo prokázáno celkem 15 obhajovaných teritorií. To je oproti vynikajícímu roku 2009 snížení počtů teritorií o 45 %!

Počty obhajovaných revírů slavíkem obecným v letech 2002-2010Celkový počet 15 párů představuje celkovou velkoplošnou hustotu 0,2 páru/1 km2, což je silným snížením oproti roku 2009.

* Podpora hnízdění hohola severního (Bucephala clangula) vyvěšováním hnízdních budek
Díky indispozici P. Růžka jsme letos sledovali hnízdění hoholů jen okrajově. Celkem bylo tedy v hnízdní sezóně 2010 připraveno 10 budek na 9 rybnících severního Domažlicka a jižního Tachovska. Hnízdění proběhlo pouze na Jivjanském rybníku, ale bylo neúspěšné. Bylo nalezeno celkem 8 zastuzených vajec v budce. Na Červeném rybníce byly v budce zbytky skořápek, průběh hnízdění zde není jasný. Na Sobolím rybníku byla budka navštěvovaná, ale neobsazená.

* Sčítání datlů černých (monitoring pro ČSO a AOPK ČR)
První kontroly byly provedeny již koncem března spolu s P. Růžkem. Jednalo se o místa, která ležela odlehle od stanovených tras, a nebylo možné je na společné akci zahrnout do rozvozových tras. O víkendu 10. a 11. dubna 2010 pak bylo zkontrolováno celkem 9 velkých tras. Kontroly se zúčastnili: J. Bureš, E. Chvojková + O. Volf, K. Žáček, V. Podpěra, J. Švantnerová, L. Schröpfer, P. Růžek, P. Lang, J. Reif. V průběhu května to pak bylo několik kontrol, které měly sloužit k potvrzení stávajících teritorií resp. k nalezení nových lokalit s výskytem sledovaného druhu. Těchto kontrol se zúčastnili již jen L. Schröpfer a P. Růžek. Všechna teritoria zjištěná dne 10. a 11. dubna byla znovu zkontrolována a potvrzena. Monitoring byl vždy prováděn za příznivého počasí (bez silného větru, beze srážek).Velikost sledované plochy v polesí Vytůň (jihovýchodně od Holýšova) byla zhruba 3000 ha, velikost plochy v polesí Hořina (severozápadně od Holýšova) byla 2000 ha. Celková sledovaná plocha měla rozlohu 5000 hektarů. V rámci sledování bylo třeba předem stanovené trasy mírně upravit, což se ale nijak neprojevilo na počtu tras a ani na pokrytí obou lesních komplexů. Trasy projeté a zkontrolované v rámci monitoringu jsou přílohou této zprávy. Celkem bylo prokázáno 23 obsazených a obhajovaných teritorií datla černého, tj. přesně stejný počet jako při monitoringu v roce 2007. Zjištěné výsledky dokazují, že datel černý je na Domažlicku a na území jihozápadně od Plzně obecně se vyskytujícím druhem. V některých lesních úsecích s dostatečným počtem listnatých stromů (zejména buk lesní) je relativně četný. Hlavními biotopy jsou bukové porosty uvnitř smrkových a borových monokultur. Tyto porosty (tzv. „oka") nemusí být vůbec velká, stačí opravdu jen několik desítek metrů čtverečních a cca 20 dostatečně velkých stromů. Bylo nalezeno také několik desítek dutin datlů, všechny v bucích. V polesí Vytůň to bylo celkem 10 potvrzených teritorií, což představuje populační hustotu 0,33 teritoria/10 km2. V polesí Hořina je hustota ještě vyšší, bylo nalezeno celkem 13 teritorií a dosahuje hodnoty 0,65 teritoria/10 km2. Je nutno také přiznat, že se jedná o hodnoty minimální a velmi pravděpodobně nebyla nalezena všechna obsazená teritoria. U polesí Vytůň je nápadné neobsazení jižních částí polesí. U polesí Hořina nebyla také v jižní části nalezena obsazená teritoria. Celkem předpokládáme, že v polesí Vytůň by mohlo hnízdit 12 až 14 párů datla černého. U polesí Hořina pak dokonce 16 až 18 párů. Celkem tedy v těchto dvou polesích hnízdí pravděpodobně 28-32 párů datla černého. Výsledky z roku 2010 jsou téměř identické s rokem 2007. Drobné změny v počtech obsazených teritorií nejsou velké a je možné říci, že sledovaná populace za poslední 3 roky nedoznala žádných výrazných změn.

* Mezinárodní sčítání vodních ptáků
Známý monitorovací program sčítání vodního ptactva se začíná rozbíhat i s velkou podporou naší organizace. Celkem jsme sčítali v lednu 2010 čtyři úseky na řece Radbuze, tři úseky na Zubřině a větší počet rybníků. Předseda HOKu je regionálním koordinátorem tohoto sčítání pro oblast západních Čech. Při sčítání v lednu 2010 na řece Radbuze nám vydatně a již tradičně pomohli i členové tenisového oddílu TJ Holýšov. Velkým překvapením byl výskyt hus polních a běločelých v blízkosti řeky Radbuzy na okraji Staňkova na zasněženém řepkovém poli.

* Monitoring hnízdišť luňáka červeného, luňáka hnědého a včelojeda lesního
5. června 2010 jsme spolu s plzeňským ornitologem M. Paiskerem provedli kontrolu hnízdišť luňáka červeného a hnědého, kde členové HOKu mohou kroužkovat tohoto ohroženého dravce (platná výjimka od Správy CHKO Český les). V Bělé nad Radbuzou byla v hnízdě 3 mláďata luňáka červeného. U Křakova byla na hnízdě luňáků hnědých kroužkována 3 mláďata. Na zpáteční cestě nás bohužel dostihla smutná zpráva o smrti pana dr. S. Benedy, dlouholetého předsedy Zpč. pobočky ČSO při ZČM v Plzni. Hnízdo včelojeda lesního u Holýšova nebylo díky indispozici L. Schröpfera a P. Růžka vůbec hledáno.

2. Ochrana ptáků

Programy a činnost uvedená v této části zprávy se již tradičně obtížně odlišují od výzkumných programů.

* Posilování a stabilizace hnízdní populace sýce rousného (Aegolius funereus) a sledování jeho hnízdní biologie v okolí Holýšova
V hnízdní sezóně 2010 bylo k dispozici na počátku celkem 63 hnízdních budek, které máme rozvěšeny v kvadrátech 6344 a 6444. Jedna z nich byla přes zimu vytěžena, jedna byla opět ukradena. Připraveno bylo tedy celkem 61 budek. Celkem pouze 1 (!) z nich byla obsazena rousným, některé byly obsazeny dalšími druhy ptáků nebo hmyzu. Mnoho budek je používáno sýcem nebo kulíšky jako nocoviště nebo jako zásobárna. Hnízdění sýkor, brhlíků a šoupálků nebylo detailně sledováno. U většiny sýkor a šoupálků nebylo ani přesně určováno o který druh se jedná. Dále nebyla kontrolována žádná hnízdící samice (L. Schröpfer, P. Růžek). To je nejhorší sezóna od roku 1999, kdy jsem s tímto druhem a jeho zkoumáním začali. Mláďata a staří ptáci byli okroužkováni a kontrolováni na Tepelsku. Byla snesena pouze jedenkrát 3 vejce, která byla ještě v průběhu snůšky opuštěna. V průběhu hnízdní sezóny 2010 nebyla zjištěna v budkách žádná kořist. V roce 2001 bylo nalezeno 55 ks, v roce 2002 69 ex., v roce 2003 poté 19 ks, v roce 2004 a 2005 pak 24 ks kořisti, v roce 2006 absolutní minimum 6 ks, v roce 2007 pak 23 ks, v roce 2008 pak 19 ks, 2009 pak 5 kusů.

* Ochrana lesních porostů vyvěšováním hnízdních budek pro drobné pěvce (projekt pro LČR LS Horšovský Týn)
Ze 30 sledovaných budek bylo obsazeno ptáky 15 z nich tj. 50 %. To je mírné snížení oproti roku 2009. Tři budky se v průběhu hnízdní sezóny porouchaly a musely být opraveny. Jedna budka zmizela, několik jich bylo zničeno strakapoudem velkým, ale následně většina z nich ještě v průběhu sezóny 2010 byla opravena. Obsazenost budek byla zcela jistě větší, protože v průběhu července byly kontrolovány budky teprve po úspěšném hnízdění. Z 15 prokázaných hnízdění v 15 budkách bylo 8 sýkory koňadry, 3 sýkory modřinky, 2 sýkory uhelníčka, 2 brhlíka lesního a 1 neznámého druhu šoupálka.
Sýkora modřinka: U dvou sledovaných hnízdění byl odchován neznámý počet mláďat. Jednou bylo sneseno 10 vajec.
Sýkora uhelníček: U 2 podrobně sledovaných hnízdění bylo sneseno celkem 19 vajec (9,5 na hnízdo) a odchováno 15 (8 + 7) mláďat.
Sýkora koňadra: U 8 hnízdění bylo sneseno minimálně 32 vajec ve 4 budkách (8 na hnízdění) a odchováno 16 mláďat ve třech budkách (8, 4 a 4), průměr na hnízdění 5,3 mláďat, což představuje výrazné snížení oproti roku 2009. Počet odchovaných mláďat bude ovšem vyšší, protože mnoho hnízdění nebylo v dalším průběhu sledováno.
Brhlík lesní: Sledována dvě hnízdění. Obě byla úspěšná. U jednoho úspěšného hnízdění se podařilo zjistit počet odchovaných mláďat, byla celkem jen dvě.
Celkem: Bylo odchováno min. 33 mláďat. Domníváme se, že počet odchovaných mláďat se v roce 2010 pohyboval kolem 50-60 exemplářů. U některých budek nebyl zjištěn skutečný počet vyvedených mláďat. Celkem je třeba hodnotit sezónu jako průměrně úspěšnou. V zimním období budou nyní muset být některé budky vyměněny a opraveny, tak jako každý rok. V průběhu léta 2010 bylo již několik budek osazeno plechovými destičkami, které zabraňují strakapoudům v ničení našich budek.
Mimo těchto 30 budek se staráme ještě o dalších 20 budek - sýkorníků v okolí Hradišťan.

3. Práce s veřejností

V průběhu kalendářního roku jsme se snažili o maximální publicitu pro všechny naše aktivity. Pořádali jsme dvě velké akce pro veřejnost.

* Vítání ptačího zpěvu 2010 Holýšov
V neděli 9. května 2010 se sešlo celkem 16 (z toho 1 dítě) účastníků na tradičním Vítání ptačího zpěvu v Holýšově. Krátká tradiční trasa vedla podél řeky Radbuzy a dále po staré tankové betonové cestě. Počasí bylo nádherné, obloha bez téměř mráčku a prakticky bezvětří. V průběhu procházky jsme zaznamenali celkem 45 ptačích druhů. Z těch zajímavějších to byl přelet jednoho exempláře volavky popelavé. Viděli jsme také jeden exemplář káně lesní. V nivě řeky Radbuzy zpívalo mnoho druhů pěvců, mezi nimi např. slavík obecný, cvrčilka zelená, sedmihlásek hajní, pěnice hnědokřídlá. Slyšeli jsme i Ptáka roku 2010 kukačku obecnou. Zajímavé bylo i pozorování již vylétlých drozdů kvíčal, které intenzivně krmili jejich rodiče.

* Festival ptactva 2010
V neděli 3. října 2010 se na Jivjanských rybnících u Jivjany (okres Domažlice, kvadrát 6343) konal tradiční Festival ptactva. Akci pořádal Holýšovský ornitologický klub ve spolupráci s Českou společností ornitologickou. Počasí bylo docela příjemné, až na silný a studený vítr. Viditelnost byla velmi dobrá, nálada samozřejmě také. Akce měla tradiční průběh, procházka kolem celé soustavy Jivjanských rybníků a následné opékání vuřtů a závěrečné diskuse o pozorováních. Na akci se sešlo celkem jen 9 zájemců o ornitologii. Pozorováno bylo celkem 39 druhů, převážně vodního a mokřadního ptactva. Celkem jsme napočítali tedy 1156 ptáků, což je ve srovnání s některými předchozími ročníky relativně nízký počet. Ze zajímavých druhů vybíráme: potápka roháč, kormorán velký, volavka bílá, čírka obecná, polák chocholačka, polák kaholka, ledňáček říční, krkavec velký.

4. Webová stránka HOKu

Od 20. 1. 2006 byl v provozu web HOKu s adresou http://ornitologie.hok.wz.cz. Neustálé problémy s jeho obsluhou byly snad vyřešeny v roce 2010, kdy jsme díky pomoci pana Václava Presla mladšího uvedli do provozu nový web: www.ornitologie-hok.cz .

V průběhu roku 2010 bylo uskutečněno celkem 3 481 návštěv těchto webových stránek, o 2 091 více než v roce 2009. Celkovou statistiku za rok 2010 je možno shlédnout na obrázku. Nejvyšší počet přístupů byl zaznamenán dne 22. 4. 2010, kdy naše stránky navštívilo neuvěřitelných 122 uživatelů. Ke dni 31. 12. 2010 vykazovaly naše stránky již celkem 10 487 přístupů.


Webové stránky nám dělají radost, kromě vlastního webu využíváme i služby serveru YouTube, kde máme uloženo několik videí k prohlédnutí. Dále jsme na náš web dali i možnost propojit se s webem birds.cz a poskytnout tak západočeským ornitologům možnost kontrolovat zajímavá pozorování ze západočeského regionu.

5. Knihovna

Od 25. 6. 2007 máme oficiálně pronajatou jednu místnost v MKIS Holýšov. Dne 8. 9. 2007 na mimořádné valné hromadě bylo odsouhlaseno přihlášení naší knihovny do registru MK ČR. Dne 16. 10. 2007 byla knihovna zaregistrována pod číslem 6335/2007. Po dalších drobných úpravách byla knihovna dne 25. 1. 2008 slavnostně otevřena. V průběhu roku 2010 jsme řešili celkem 22 žádostí o literaturu (většinou objednávky pomocí mailu), kdy jsme poštou zaslali 60 ofocených stránek A 4 (oproti roku 2009 úbytek), dále bylo mailem posláno 40 scanů. Prezenčně bylo vypůjčeno 15 knih (- 4). Součástí knihovny je také výměna našeho časopisu Sluka za materiály z domova a zahraničí. V roce 2010 jsme měnili s několika desítkami domácích a mezinárodních institucí a knihoven. Ze zahraničí je to: SRN, Rakousko, Slovensko, Slovinsko, Švýcarsko, Lucembursko, Velká Británie, USA a Kazachstán. Pokračovala registrace všech našich materiálů a Speciální ornitologická knihovna Holýšov má ve svém fondu k 31. 12. 2009 celkem 877 knih (+ 83), 600 sborníků (+ 20) a 265 ornitologických a 175 přírodovědných časopisů. V podrobné registraci našich časopisů a magazínů budeme pokračovat i v roce 2011.

6. Hospodaření

Celkové výsledky hospodaření jsou v tomto roce příznivé. Příjmy za rok 2010 byly v částce 87 551,69 Kč. Hospodářskou činností jsme si vydělali 5 229,- Kč. Celkem 16 400,- Kč jsme získali na projekty od ČSOP. Dotace od Města Holýšov činila v rámci grantového řízení 22 432,- Kč. Částku 5 000,- Kč jsme obdrželi od LČR LS Horšovský Týn za biologickou ochranu lesa. Dále to byly tyto sponzorské dary v celkové výši 18 828,- Kč: 3 000,- od ZKS Plzeň, 5 000,- od Libora Schröpfera, 5 000,- od I. Maškové, 628,- od Ing. R. Zezulky, 1 000,- Kč od Ing. M. Deržáka a 1 000,- od dr. Steidla. Členské příspěvky ve výši 3 700,- Kč představují pouze 4,2 % všech příjmů. Na úrocích jsme získali 34,96 Kč.

Výdaje v roce 2010 byly v částce 78 368,40 - Kč. Největším vydáním byl tisk pátého čísla časopisu Sluka, který nás stál 25 476,- Kč. Nájemné za knihovnu v MKIS Holýšov a doplatek za topení nás stál 12 216 Kč, internet stál 2 232,- Kč. Byl zakoupen nový fotoaparát Canon za 3 340,- Kč. Spolková trička nás stála 9 994,40 Kč. Z příjmů bylo dále hrazeno poštovné, knihy, mapy, časopisy, fotografie, vázání zpráv, kopírování, občerstvení při našich akcích a kancelářské potřeby (celkem 5 188 Kč). Cestovné nás stálo 18 113,- Kč. Za pohyb na našem účtu jsme zaplatili 578,- Kč. Celkem skončilo hospodaření v roce 2010 se ziskem 9 183,56 Kč.

7. Ostatní činnost

Již 6. 1. jsme na základě žádosti dávali doporučení MÚ Stod pro eliminaci vlivu volavek popelavých na populaci chovných ryb v působnosti ČSRS Staňkov.

Dne 27. 2. se L. Schröpfer zúčastnil každoročního setkání pracovní skupiny ČSO Skupiny pro ochranu a výzkum dravců a sov. Zde na tomto setkání se stal celostátním koordinátorem výzkumu luňáka červeného.
Dne 7. 3. proběhla druhá brigáda na tankodromu, kdy jsme se pokusili část zarostlého tankodromu odlesnit. Účast byla dobrá, ale nadřeli jsme se jako koně.
Ve dnech 20. až 21. 3. byli v Holýšově na návštěvě německý ornitolog M. Jais a spolupracovnice Bavorské televize A. Vogel. Pokoušeli jsme se vyhledat v západočeském pohraničí hnízdo mořských orlů vhodných k natáčení dokumentu o tomto ptačím druhu. Navštívili jsme 2 hnízda na Tachovsku, ale ani jedno z nich nebylo vhodné. Z pozorovaných druhů vyjímáme: orel mořský, čáp černý, jeřáb popelavý, luňák červený, moták pochop, husa velká, husice rezavá, morčák velký, hohol severní, bramborníček černohlavý, slavík modráček.
Ve dnech 17. a 18. dubna 2010 nás navštívila skupina 20 bavorských ornitologů z organizace Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Ost Bayern z Regensburgu. Po dlouhém plánování se nakonec zvolený termín ukázal jako ideální, co se týče počasí, ale i pozorovaných druhů. V sobotu 17. 4. 2010 jsme navštívili Jivjanské rybníky a PR Nový rybník u Líní. Výčet zajímavých druhů stojí jistě za připomenutí: orel mořský, sýc rousný, lžičák pestrý, skřivan lesní, luňák červený, čírka modrá a obecná, polák malý, čáp bílý. Zbytek večera jsme strávili v hotelu Jitřenka v Konstantinových Lázních. Zde byl na pořadu také večer přednášek, kde L. Schröpfer přednesl 2 referáty: Změny v avifauně západních Čech za posledních 30 let a Vizuální ledování migrace dravců v jihozápadních Čechách v letech 1996-2008. V neděli ráno 18. 4. se nás ujal K. Machač s manželkou Růženkou a provedl nás po zámeckém parku v Boru a v jeho okolí. Výčet druhů byl sice o něco kratší, ale také zajímavý: luňák červený a hnědý, vodouš bahenní, volavka bílá, moták pochop, husice nilská. Po chutném obědě v restauraci Ve skále v Chodové Plané jsme se rozloučili. Slíbili jsme si také, že se HOK a OAG Ost Bayern budou dále navštěvovat a vyměňovat si zkušenosti.
Dne 21. 4. 2010 jsme v lese u Holýšova konečně odchytli jeden exemplář sluky lesní. Po několika desítkách marných pokusů se to přeci jen podařilo.
Ve dnech 30. 4. až 1. 5. se Libor Schröpfer zúčastnil spolu s dr. Peterem Adamíkem slavnostního otevření nové budovy Vogelwarte Sempach ve Švýcarsku.
Ve dnech 14. – 15. 5. jsme se zúčastnili (Růžek, Schröpfer) každoročního setkání Spolku saských ornitologů (Verein Sächsischer Ornithologen) v Bad Düben. Přednesli jsme zde také krátký příspěvek o ptačích změnách ve složení západočeské avifauny v posledních 30 letech (Bušek, Schröpfer). Největším zážitkem bylo ale seznámení se s dr. Ursem Glutz von Blotzheimem a hlavně ruskou ornitoložkou Elvirou Nikolenko.
Dne 22. 5. proběhla krátká exkurze na holýšovský tankodrom s domažlickým entomologem Z. Kejvalem. Sešlo se celkem 10 lidí, kteří se zájmem poslouchali výklad o významu a ohrožení této významné lokality.
Někteří členové HOKu se zúčastnili také mapování hnízdního rozšíření ptáků v Branžovském hvozdu (4 termíny v květnu a červnu).
Dne 2. 7. jsme spolu s J. Švejdou doprovázeli německou ornitoložku G. Ludacka a prohlédli jsme si s ní hnízdiště motáků lužních na Klatovsku a Domažlicku.
Dne 17. 8. nás navštívili pracovnice Národní knihovny ČR a ukázali nám možnosti převést náš knihovní fond do tzv. Souborného katalogu ČR. Od té doby jsme do tohoto katalogu začali přispívat.
Ve dnech 20. - 21. 8. jsme byli (P. Růžek, L. Schröpfer) v Korutanech na 4th Carinthian Raptor Migration Camp. Akce zaměřená na sledování tahu dravců na pomezí Rakousko, Itálie a Slovinsko byla pro nás velmi přínosná. Seznámili jsme se s dalšími významnými ornitology, přivezli jsme také rakouským kolegům velké množství literatury.
Dne 9. 10. jsme se v chebském muzeu zúčastnili Knihobraní, přehlídky přírodovědných společností s editační činností. Seznámili jsme se hlavně s dr. J. Brabcem, botanikem a duší celé této dobře připravené akce.
Ve dnech 13. a 14. 11. se L. Schröpfer zúčastnil každoročního zasedání skupiny Raptor Protection Slovakia ve Varíne v NP Malá Fatra. Zde přednesl plenární přednášku Sledování podzimní migrace dravců v jihozápadních Čechách, která sklidila velký úspěch.
V listopadu 2010 jsme opět podali celkem 2 žádosti o grant Města Holýšova. Doufáme, že budou přijaty.
10. 12. jsme na pozvání navštívili neziskovou organizaci Mezi lesy v Prostiboři, která se věnuje ekologické výchově a úzce spolupracuje s SCHKO Český les Slavkovský les.

8. Sluka 6

V roce 2010 vyšlo šesté číslo tohoto časopisu. Obsahuje celkem 7 článků, dále spolkové zprávy a krátké zprávy z literatury. Náklad 200 kusů. Cena jednoho výtisku (faktura z tiskárny dělená počtem výtisků) 127 Kč. Opět nová grafika i celkový vzhled našeho časopisu.

9. Poděkování

V roce 2010 nás podpořili (finančně i jiným způsobem) následující organizace i jednotlivci:

Město Holýšov, LČR LS Přeštice a LS Horšovský Týn, ČSO Praha (p. Vermouzek, Z. Pangrácová), Západočeská pobočka ČSO Plzeň při Zpč. muzeu v Plzni, ČSOP Praha, Myslivecké sdružení Lověna Holýšov, Ing. M. Deržák, MUDr. K. Steidl, mgr. E. Chvojková, RNDr. F. Pojer, mgr. L. Viktora, RNDr. O. Bušek, Mgr. M. Bušek, R. Probst, I. Mašková, J. Růžková, A. Růžková, RNDr. R. Vacík, O. Sedláček, P. Olbert, M. Klepal, B. Murin, M. Mandák, J. Šuhaj, D. Rak, M. Boušová, V. Presl, J. Valeš, O. Valeš, p. P. Lang, pí H. Schröpferová, p. Podávka, p. Koryťák, pí dr. Svobodová, p. V. Hanš, p. M. Khas, p. V. Šlejmarová, p. K. Machač, p. Schuster, p. Vitásek, p. Bocan, p. Zezulka, p. Macháček, p. Daníček, p. Šťastný, p. Mgr. Ing. J. Lerch, pí Lerchová, pí Dvorská, manželé Rauchovi, p. O. Tiefenbach.
Zvláštní poděkování zaslouží opět pracovníci muzeí v České republice, Slovenska a dalších zemí za velmi vstřícné jednání při doplňování naší spolkové knihovny sborníky, knihami a časopisy.

Zpracoval L. Schröpfer

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

        ČSO  Zpča  ČSOPa 

     Rorýsi  Sycekobecny  Monitoring-vodních-ptáků-v-ČR  Birdwatcher

      Honza-Haber  Honza-Veber  Klub-300  Tachov 

             Trektellen  Vogelwarte-Sempach  vso-web  Včpa        

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist