• 1
  • 2

mezi-na-odskok

Výroční zpráva 2011

Výroční zpráva o činnosti

Holýšovského ornitologického klubu
v roce 2011
Holýšov, leden 2012

Třináctý rok existence Holýšovského ornitologického klubu (HOK) byl dobrým rokem. Počet členů naší organizace se sice snížil, podáním několika projektů jsme získali na naši činnost finanční prostředky, uspořádali jsme dvě velké akce pro veřejnost, publikovali jsme odborné i všeobecné příspěvky v regionálních i nadregionálních tiskovinách, vydali jsme sedmé číslo časopisu Sluka, naše spolková knihovna zaregistrována Ministerstvem kultury ČR funguje. Díky celoroční fyzické indispozici P. Růžka musely být některé projekty velmi omezeny.

V roce 2011 pracoval výbor HOK ve složení: Libor Schröpfer – předseda, Pavel Růžek – místopředseda, Jaroslava Schröpferová – pokladník. Holýšovský ornitologický klub měl k 31. prosinci 2011 celkem 25 řádných členů, což je o šest méně než před rokem.
Vlastní výroční zpráva je jako každým rokem rozdělena na několik částí.

1. Výzkumné programy

* Sledování hnízdní biologie lokální populace ťuhýka obecného (Lanius collurio) v okolí Holýšova
Byla kontrolována všechna příhodná stanoviště pro hnízdění tohoto druhu v okolí Holýšova a Dolní Kamenice. Bylo prokázáno celkem 22 hnízdících párů (o 3 méně než v roce 2010), kontrolováno bylo jen 5 hnízd. Okroužkováno bylo celkem 13 mláďat na hnízdech. Naše obavy z poklesu hnízdících párů na bývalém tankodromu v Holýšově se začínají naplňovat. Tankodrom zarostl a počet hnízdících párů se snižuje. V březnu zde byla opět provedena odlesňovací brigáda, která část tankodromu zbavila náletu borovic, vrb a bříz. U bývalé tankové cesty došlo opět k poklesu počtu hnízdících párů. Zde je na vině pravděpodobně zvýšený dopravní ruch.

* Zimní liniové sčítání dravců
Program, který zahrnuje sčítání dravých ptáků a některých dalších skupin (krkavcovití, kvíčaly, volavky, hrdličky zahradní a další) na trase dlouhé 58 km na rozhranní dřívějších okresů Plzeň-jih, Tachov a Domažlice pokračoval devátým rokem. Sčítáno je podle jednotné metodiky v polovině prosince, ledna a února. Blíží se jubilejní desátý rok a s ním také pravděpodobně sepsání odborného článku o početnosti dravců v jihozápadních Čechách v zimním období.

* Vizuální sledování tahu ptáků v okolí Holýšova
Letošní rok patřil z dlouhodobého hlediska k průměrným. Velká pozornost byla opět věnována sčítání táhnoucích ptáků na stálém pozorovacím bodu u Horní Kamenice. Jarní tah byl pozorován málo intenzivně. Bylo sčítáno pouze v pěti termínech a bylo zaznamenáno celkem 687 ptáků, nejvíce kormoránů velkých 124 ex. Mezi zajímavé druhy řadíme: vrána šedá, mlynařík dlouhoocasý. Na podzim pak bylo zaznamenáno nejvíce holubů hřivnáčům, kteří v posledních letech předehnali pěnkavy obecné. Celkem bylo na podzim stráveno sčítáním 149 hodin, což je po roce 2009 nejvyšší počet hodin. V říjnu a listopadu bylo velmi špatné počasí pro sledování tahu, nízká oblačnost znemožňovala prakticky sledování. Kdyby bylo lepší počasí, rekord z roku 2009 by byl zcela nepochybně překonán. Velká pozornost je věnována tahu dravců. Celkem bylo napočteno v podzimním období 27 183 ptáků téměř 70 druhů tj. o zhruba 16 000 více než v loňském roce. Ze zajímavých druhů byly zjištěny: volavka bílá, čáp černý, včelojed lesní, luňák červený, luňák hnědý, orel mořský, moták pilich, moták lužní, káně rousná, orlovec říční, ostříž lesní, sokol stěhovavý, dřemlík tundrový, vodouš kropenatý, bekasina otavní, skřivan lesní, konipas luční, linduška lesní, bramborníček hnědý, ťuhýk šedý, strnad rákosní. Jednoduchý počítačový program, do kterého jsou postupně převáděna všechna zjištěná data, se ukazuje jako nepoužitelný. V průběhu roku byl pořízen nový speciální program, do kterého jsem začal převádět všechna svá nasbíraná data.

* Kroužkování ptáků
Rok 2011 byl z hlediska počtu okroužkovaných ptáků slabým rokem. V jarním období byla pozornost upřena zejména na kroužkování mláďat na hnízdech (sýkory, brhlíci). V červnu a červenci byli pak kroužkováni mladí ťuhýci obecní (13 mláďat). Přesto byly kroužkovány zajímavé druhy: 5 sýců rousných (2 ad. a 3 pull.), 2 samice Homola severního, 3 kuřátka čejek chocholatých a 1 včelojed lesní (odchycený na vycpaného výra). Došlo zajímavé zpětné hlášení čápa černého kroužkovaného jako mládě na Karlovarsku na hnízdě, pták byl odečten opakovaně v Sasku.

* Sledování hnízdní biologie čápa černého (Ciconia nigra)
V letošním roce se nepodařilo okroužkovat jediného čápa černého. Hnízdo u Prachomet, na kterém byla v roce 2009 instalována podložka, a následně bylo obsazeno, bylo před příletem nalezeno zničené. Díky silnému větru, který přešel přes toto území v únoru, došlo k vytvoření polomu v blízkosti hnízdního stromu. Byl tak vyvrácen a toto několik let používané hnízdiště zaniklo. Již se nám nepodařilo z časových a zdravotních důvodů zajistit v blízkosti nové. Jediné hnízdiště v současnosti tak zůstává hnízdiště u obce Přimda, kde se podařilo okroužkovat 4 mláďata (Pojer in litt.). Na tomto smrku je od roku 2007 hnízdní podložka, kterou jsem instaloval po orkánu Kyrill. V loňském roce toto hnízdo nebylo obsazeno, pravděpodobně důsledkem nepříznivého (deštivého) počasí, které mělo nepříznivý vliv na celou hnízdní populaci v ČR.

* Populační hustota slavíka obecného v kulturní krajině
Projekt, který je pokračováním podobného projektu z let 2002 až 2004. V letošním roce bylo pokračováno v programu, který je programem monitorovacím. Nepodařilo se realizovat tento projekt pomocí otevřeného projektu ČSOP „Ochrana biodiverzity". V časovém rozmezí 10. května až 4. června 2011 bylo provedeno více exkurzí ve zvolené oblasti (67 km2). U slavíka obecnéhobylo prokázáno celkem 14 obhajovaných teritorií. To je roku 2010 snížení počtů teritorií o jediný pár.

Počty obhajovaných revírů slavíkem obecným v letech 2002-2011


Celkový počet 14 párů představuje celkovou velkoplošnou hustotu 0,2 páru/1 km2, což je stejný výsledek oproti roku 2010.

* Podpora hnízdění hohola severního (Bucephala clangula) vyvěšováním hnízdních budek
Díky indispozici P. Růžka jsme letos sledovali hnízdění hoholů ze začátku sezóny jen okrajově. Celkem bylo v hnízdní sezóně 2011 připraveno 11 budek na 10 rybnících severního Domažlicka a jižního Tachovska (přibyla budka na Tuněchodském rybníku). Na Sobolím rybníku, Jivjanském a Červeném rybníku byl odchyceny do ruky celkem 3 samic, což je zatím náš nejlepší výsledek. Hnízdění proběhlo prokazatelně pouze na Tuněchodském rybníku, ale neproběhlo v naší budce. Samice musela tedy snášet někam jinam. Hnízdění nebyla dále z časových důvodů dále sledována. V listopadu 2011 byla ještě nainstalována na hnízdní sezónu 2012 další budka na Borovanský (Škaredý) rybník mezi obcemi Tuněchody a Borovany. Na tuto budku bude ještě třeba nainstalovat zábrany proti kunám.

* Mezinárodní sčítání vodních ptáků
Známý monitorovací program sčítání vodního ptactva se začíná rozbíhat i s velkou podporou naší organizace. Celkem jsme sčítali v lednu 2011 čtyři úseky na řece Radbuze, tři úseky na Zubřině a větší počet rybníků. Předseda HOKu je regionálním koordinátorem tohoto sčítání pro oblast západních Čech. Při sčítání v lednu 2011 na řece Radbuze nám vydatně a již tradičně pomohli i členové tenisového oddílu TJ Holýšov. V letošním roce bylo počasí a okolnosti sčítání velmi nepříznivé. Na řece Radbuze panoval 2. stupeň povodňové aktivity, některé úseky Radbuzy nebylo možné vůbec navštívit. Zajímavostí bylo několik desítek morčáků velkých na našich úsecích, na Radbuze i na rybnících.

2. Ochrana ptáků

Programy a činnost uvedená v této části zprávy se již tradičně obtížně odlišují od výzkumných programů.

* Posilování a stabilizace hnízdní populace sýce rousného (Aegolius funereus) a sledování jeho hnízdní biologie v okolí Holýšova
V hnízdní sezóně 2011 bylo k dispozici na počátku celkem 60 hnízdních budek, které máme rozvěšeny v kvadrátech 6344 a 6444. Jedna z nich byla přes zimu vytěžena, dvě byly odvezeny k opravě. Celkem 3 z nich byly obsazeny rousným, některé byly obsazeny dalšími druhy ptáků nebo hmyzu. Mnoho budek je používáno sýcem nebo kulíšky jako nocoviště nebo jako zásobárna. Hnízdění sýkor, brhlíků a šoupálků nebylo detailně sledováno. U většiny sýkor a šoupálků nebylo ani přesně určováno o který druh se jedná. Byly kontrolovány 2 hnízdící samice. Bylo sneseno jedenkrát 5 vajec, dvakrát po jednom vejci. U prvého hnízdění došlo pravděpodobně k likvidaci člověkem, u druhého samice po dlouhém sezení jediné vejce opustila. V průběhu hnízdní sezóny 2011 bylo zjištěno v budkách 7 ks kořisti. V roce 2001 bylo nalezeno 55 ks, v roce 2002 69 ex., v roce 2003 poté 19 ks, v roce 2004 a 2005 pak 24 ks kořisti, v roce 2006 absolutní minimum 6 ks, v roce 2007 pak 23 ks, v roce 2008 pak 19 ks, 2009 pak 5 kusů, 2010 pak 0 kusů (!). Na podzim 28. 10. byl po dlouhé době opět odchycen samec sýce rousného.* Ochrana lesních porostů vyvěšováním hnízdních budek pro drobné pěvce (projekt pro LČR LS Horšovský Týn)

Ze 30 sledovaných budek bylo obsazeno ptáky 23 z nich, tj. 77 %. To je silné zvýšení oproti roku 2010. Dvě budky se v průběhu hnízdní sezóny porouchaly a musely být opraveny. Jedna budka zmizela, několik jich bylo zničeno strakapoudem velkým, ale následně většina z nich byla ještě v průběhu sezóny 2011 opravena. Obsazenost budek byla zcela jistě větší, protože v průběhu července byly kontrolovány budky teprve po úspěšném hnízdění. Z 23 prokázaných hnízdění ve 23 budkách bylo 9 sýkory koňadry, 7 sýkory modřinky (silný vzestup), 3 sýkory uhelníčka, 2 brhlíka lesního, 1 sýkory parukářky a 1 neznámého druhu šoupálka.

Sýkora modřinka: U 7 sledovaných hnízdění bylo odchováno 22 mláďat. Ve snůškách bylo celkem 53 vajec (10, 10, 10, 9, 7, 7; průměr 8,83 na hnízdo).
Sýkora uhelníček: U 3 podrobně sledovaných hnízdění bylo 17 (9 + 8) mláďat, jedno hnízdění bylo neúspěšné.
Sýkora koňadra: U 9 hnízdění bylo sneseno minimálně 24 vajec a odchováno 29 mláďat v 5 budkách (7, 7, 5, 5 a 5), průměr na úspěšné hnízdění 5,8 mláďat, což představuje mírné zvýšení oproti roku 2010. Tři hnízdění nebyla úspěšná. Počet odchovaných mláďat bude ovšem vyšší, protože min. jedno hnízdění nebylo v dalším průběhu sledováno.
Brhlík lesní: Sledována dvě hnízdění. Obě byla úspěšná. U jednoho úspěšného hnízdění se podařilo zjistit počet odchovaných mláďat, bylo jich celkem 6.
Sýkora parukářka: U jednoho hnízdění této sýkory bylo zjištěno celkem 5 mláďat.
Celkem: Bylo odchováno min. 79 mláďat. Domníváme se, že počet odchovaných mláďat se v roce 2010 pohyboval kolem 100 exemplářů. U některých budek nebyl zjištěn skutečný počet vyvedených mláďat. Celkem je třeba hodnotit sezónu jako relativně úspěšnou. V zimním období budou nyní muset být některé budky vyměněny a opraveny, tak jako každý rok. V průběhu léta 2011 bylo opět několik budek osazeno plechovými destičkami, které zabraňují strakapoudům v ničení našich budek.

3. Práce s veřejností

V průběhu kalendářního roku jsme se snažili o maximální publicitu pro všechny naše aktivity. Pořádali jsme dvě velké akce pro veřejnost.

* Vítání ptačího zpěvu 2011 Holýšov
V neděli 1. května 2011 se konalo v Holýšově tradiční Vítání ptačího zpěvu. Akce, kterou spolu s Českou společností ornitologickou, spolupořádá Holýšovský ornitologický klub. Počasí bylo podmračené, byla zima a místy foukal nepříjemný studený vítr. Trasa procházky byla tradiční a vedla podél řeky Radbuzy k silničnímu mostu. Dále pak pokračovala po staré tankové betonové cestě směrem k bývalé osadě Trubce. Celkem se nás nakonec sešlo 11, pozorovaných druhů bylo nakonec 44. Ze zajímavějších: moták pochop, krutihlav obecný, bramborníček hnědý, strakapoud malý, čejka chocholatá, slavík obecný, pěnice hnědokřídlá, rorýs obecný.

* Festival ptactva 2011 Jivjanské rybníky
Po roce se zájemci o pozorování ptactva opět sešli 2. října 2011 v 8 hodin ráno na hrázi Jivjanského rybníku. Sešlo se nás celkem 20. Počasí nám velmi přálo, ze začátku byla nad rybníkem jemná mlha, ale ta se během krátké doby rozplynula. Poté jasno, klidno a docela teplo. Teplota se vyšplhala ke 20°C. Na hladině jsme pozorovali několik lysek černých, kormoránů velkých a potápky roháče. Po přivítání všech účastníků a seznámení s programem se skupina 20 účastníků vypravila na obchůzku rybníků. Ještě na hrázi jsme měli možnost pozorovat ledňáčka říčního, který přeletěl nad vodní hladinou. Nad rybníkem jsme viděli hejnko labutí, které přiletělo z Červeného rybníku. Dalším zajímavým druhem byl datel černý, o něco později přilétl mladý orel mořský. Z Červeného rybníku jsme zvedli hejno kachen divokých, které jsou díky pořádaným lovům velmi plaché. Na poli mezi rybníky jsme zjistili strnada lučního, několik skřivanů polních a pozorovali jsme i 1 ex. holuba doupňáka. Na hladině Jivjanského jsme napočítali celkem 35 roháčů různého stáří, několik čírek obecných, samici poláka kaholky, která se zdržovala spolu s chocholačkami. Po návratu na výchozí stanoviště jsme si opekli vuřty, probrali jsme jednotlivá pozorování. Poté následovala krátká přednáška o fotografování ptáků s některými fotografiemi i technickým vybavením a různými pomůckami, které jsou při této práci třeba. Své zážitky z fotolovů nám popsal náš kolega Petr Lang. Jelikož nad rybníkem po celou dobu přeletovaly již zmíněné labutě, připadali jsme si jako na Labutím jezeře. Ještě jsme odpověděli několik dotazů, udělali společné foto a rozjeli se zpět k domovům.

4. Web a Facebook

* Webová stránka HOKu

Od 20. 1. 2006 byl v provozu web HOKu s adresou http://ornitologie.hok.wz.cz. Neustálé problémy s jeho obsluhou byly vyřešeny v roce 2010, kdy jsme díky pomoci pana Václava Presla mladšího uvedli do provozu nový web: www.ornitologie-hok.cz. V průběhu roku 2010 bylo uskutečněno celkem 3 481 návštěv těchto webových stránek, o 2 091 více než v roce 2009. V roce 2011 jsme byli ještě úspěšnější, celkem 7341 přístupů tj. více jak 2 více než v roce 2010! Celkovou statistiku za rok 2011 je možno shlédnout na obrázku. Nejvyšší počet přístupů byl zaznamenán dne 26. 10. 2011, kdy naše stránky, i díky Facebooku, navštívilo neuvěřitelných 173 (!) uživatelů. Ke dni 31. 12. 2011 vykazovaly naše stránky již celkem 17 825 přístupů.


Webové stránky nám dělají radost, kromě vlastního webu využíváme i služby serveru YouTube, kde máme uloženo několik videí k prohlédnutí. Od listopadu 2011 jsme pak mírně změnili profil a některá videa, která byla zneužita pro jiné účely, byla vyřazena. Dále jsme na náš web dali i možnost propojit se s webem birds.cz a poskytnout tak západočeským ornitologům možnost kontrolovat zajímavá pozorování ze západočeského regionu.

* Facebook
Po celý rok 2011 jsme se snažili aktualizovat i náš Facebookový profil na adrese http://www.facebook.com/profile.php?id=100001505047557. Umísťujeme sem fotka i kraťounké zprávy z našich akcí. Téměř vždy je zde odkaz i na naše webové stránky, které tak mohli dosáhnout v roce 2011 tolik přístupů. Díky Facebooku jsme také získali několik nových tváří na naše exkurze. Ke dni 28. 1. 2012 máme 108 přátel, většinou ornitologů a biologů.

5. Knihovna

Od 25. 6. 2007 máme oficiálně pronajatou jednu místnost v MKIS Holýšov. Dne 8. 9. 2007 na mimořádné valné hromadě bylo odsouhlaseno přihlášení naší knihovny do registru MK ČR. Dne 16. 10. 2007 byla knihovna zaregistrována pod číslem 6335/2007. Po dalších drobných úpravách byla knihovna dne 25. 1. 2008 slavnostně otevřena. V červnu 2011 jsme byli nuceni celou knihovnu dočasně přestěhovat z důvodu generální opravy celého Kulturního domu. Tento stav trval až do počátku října 2011. kdy jsme s vypětím všech sil nastěhovali seriály opět do naší původní místnosti. V noci ze 3. na 4. srpna 2011 byla naše knihovna vytopena. Došlo k nevratnému poškození několika desítek knih a časopisů. Sice jsme byli stavební firmou odškodněni, přesto nás celá záležitost velmi mrzí. Do dnešního dne není knihovna v provozu, stále jsou zde nezařazené knihy a časopisy. V roce 2010 jsme měnili s několika desítkami domácích a mezinárodních institucí a knihoven. Do května 2011 pokračovala registrace všech našich materiálů a Speciální ornitologická knihovna Holýšov měla ve svém fondu k 31. 12. 2009 celkem 877 knih, 600 sborníků a 265 ornitologických a 175 přírodovědných časopisů (předloňská čísla, za rok 2011 nejsou k dispozici). V podrobné registraci našich časopisů a magazínů budeme pokračovat i v roce 2012.

6. Hospodaření

Celkové výsledky hospodaření jsou v tomto roce příznivé. Příjmy za rok 2011 byly v částce 81 629,92 Kč. Projekty jsme si vydělali 19 294,- Kč (Krajský úřad Plzeňského kraje, Ametyst, LČR). Dotace od Města Holýšov činila v rámci grantového řízení 13 432,- Kč. Dále to byly tyto sponzorské dary v celkové výši 23 500,- Kč: 5 000,- Kč od Západočeské stavební, 3 000,- od ZKS Plzeň, 5 500,- od mgr. ing. J. Lercha, 7 000,- od I. Maškové, 1 000,- Kč od Ing. R. Zezulky, 1 000,- Kč od Ing. M. Deržáka a 1 000,- od dr. K. Steidla. Brigádou na hřbitově v Telicích jsme si vydělali 7 500,- Kč. Členské příspěvky ve výši 2 400,- Kč představují pouze 3 % všech příjmů. Na úrocích jsme získali 3,92 Kč.

Výdaje v roce 2011 byly v částce 66 137,- Kč. Největším vydáním byl tisk sedmého čísla časopisu Sluka, který nás stál 18 900,- Kč. Nájemné za knihovnu v MKS Holýšov a doplatek za topení nás stál 13 812 Kč, internet stál 1 788,- Kč. Z příjmů bylo dále hrazeno poštovné, knihy, mapy, časopisy, fotografie, vázání zpráv, kopírování, občerstvení při našich akcích a kancelářské potřeby (celkem 7 223 Kč). Dataprojektor stál 9 901,- Kč, program na sledování ptačí migrace 8 610,- Kč. Cestovné nás stálo 5 330,- Kč. Za pohyb na našem účtu jsme zaplatili 573,- Kč.
Celkem skončilo hospodaření v roce 2011 se ziskem 15 492,92 Kč.

7. Ostatní činnost

Dne 22. 1. se L. Schröpfer zúčastnil každoročního setkání pracovní skupiny ČSO Skupiny pro ochranu a výzkum dravců a sov. Zde na tomto setkání přednesl zprávu o výzkumu luňáka červeného v ČR za rok 2010.

Dne 21. 2. proběhla další brigáda na tankodromu, kdy jsme se pokusili část zarostlého tankodromu odlesnit. Účast byla relativně dobrá, pracovali jsme na novém úseku pod lesem.
Dne 11. 3. proběhl v lesích v okolí Holýšova monitoring sov za účasti 5 osob (Schröpfer, Růžek, Hořák, Sedláček, Brotánek). Zjistili jsme 5 samců sýce, 2 samce kalouse ušatého, 2 samce puštíka obecné a 1 sluku lesní.
Ve dnech 25. až 27. 3. byla v Holýšově na návštěvě německá ornitoložka Miriam Hansbauer. Pokoušeli jsme se vyhledat v západočeském pohraničí jeřáby popelavé, což je druh, o který se Miriam velmi zajímá v sousedním Bavorsku. V sobotu se k nám přidal i W. Nerb, státní úředník z vlády Horního Falcka a ornitolog. Přijel také Petr Lumpe s Markétou Ticháčkovou. Přidali se také tachovští ornitologové Z. Mára a Machačovi. Na Dianě nás doprovázel O. Valeš. V sobotu večer jsme byli s Miriam na slukách, v neděli pak na rybnících jihozápadně od Plzně (Jivjany, Mezholezy, Líně) Jeřáby jsme nakonec pozorovali a k tomu ještě další zajímavé druhy. Z pozorovaných druhů vyjímáme: orel mořský, vodouš kropenatý, jeřáb popelavý, luňák červený, moták pochop, moták pilich, morčák velký, hohol severní, potápka černokrká, kopřivka obecná, bramborníček černohlavý.
Dne 2. 4. nás navštívil pražský ornitolog Dušan Rak, byli jsme spolu na odchytu drobných pěvců a také na kontrole budek pro sýce rousné. Zajímavostí bylo pozorování 3 táhnoucích čápů černých, kteří táhli ve velké výšce jednotlivě nad polesím Vytůň.
Dne 7. 4. 2011 se L. Schröpfer zúčastnil jednání pracovní skupiny vlády Horního Falcka a Plzeňského kraje. Na setkání přednesl krátký referát o projektu na usídlení orlovce říčního v jihozápadních Čechách. V odpoledních hodinách jsme měli poté možnost prohlédnout si jedno takové hnízdiště v blízkosti Schwandorfu.
Ve dnech 9. – 10. 4. jsme se zúčastnili (Růžek, Schröpfer) každoročního setkání Spolku saských ornitologů (Verein Sächsischer Ornithologen) v Lipsku. Přednesli jsme zde také krátký příspěvek o migraci dravců v jihozápadních Čechách.
L. Schröpfer stále pokračuje ve sběru dat do Jednotného programu sčítání ptáků v České republice. Opět letos 2 sčítání v nivě řeky Radbuzy.
Prakticky celý rok 2011 jsme věnovali monitoringu PR Nový rybník u Líní. Dle smlouvy s Krajským úřadem Plzeňského kraje jsme kromě pozorování podali také návrhy na management této lokality.
V průběhu roku jsme také s P. Růžkem natočili několik zívajících samců strnada obecného, Ptáka roku 2011.
Ve dnech 4. - 6. 7. nás na pozvání navštívil americký ornitolog dr. Jeff Lincer Ph. D. V prvních dvou dnech ho doprovázel také německý ornitolog Markus Jais. Navštívili jsme lokality na Tachovsku, Klatovsku i Domažlicku. Kvůli našemu hostu jsme uspořádali i oslavu Indepence Day v hospodě v Dolní Kamenici. Pozorované druhy: orel mořský, luňák červený i hnědý, moták pochop, čáp bílý, ťuhýk šedý, sluka lesní, bramborníček hnědý.
V sobotu 30. 7. jsme na pozvání navštívili spolu s organizací BUND Naturschutz Amberg-Kümmersbruck největší kolonii vrápence velkého v Hohenburgu, nedaleko Ambergu. Exkurze byla nesmírně zajímavá, zpráva o ní se dostala i do německých regionálních novin.
V sobotu 6. 8. jsme (Schröpfer, Růžek, Růžková) navštívili jižní Čechy, rybníky Volešek, u Zlivi a Velký Tisý. Viděli jsme spoustu zajímavých ptačích druhů včetně kolih a rybáků obecných.
Dne 16. 8. jsme objevili malé nocoviště luňáků červených a hnědých mezi obcemi Jivjany a Velký Malahov.
Ve dnech 21. - 22. 8. jsme byli (D. Rak, L. Schröpfer) v Korutanech na 5th Carinthian Raptor Migration Camp. Akce zaměřená na sledování tahu dravců na pomezí Rakousko, Itálie a Slovinsko byla pro nás velmi přínosná. Pozorovali jsme neskutečné počty táhnoucích včelojedů a dalších dravců.
Ve dnech 7. - 9. 10. se L. Schröpfer zúčastnil ornitologické konference České společnosti ornitologické v Mikulově „Srdcem a rozumem". Měl zde také příspěvek na téma: Podzimní průtah včelojeda lesního (Pernis apivorus) územím západních Čech. Je vskutku včelojed tak vzácný migrant?
Dne 20. 10. jsme se (Růžek, Schröpfer, Lang) zúčastnili Setkání přátel a příznivců Českého lesa v Muzeu Českého lesa v Tachově. Přednesli jsme zde příspěvek „Hnízdění hohola severního v podhůří Českého lesa".
Ve dnech 4. a 5. 11. se Libor Schröpfer s dalšími členy HOKu (Švejda, Růžek) zúčastnil již 30. aktivu spolupracovníků Kroužkovací stanice Národního muzea v Praze. Přednesl zde také krátký referát o holandské webové stránce a databázi trektellen.nl.
Dne 6. 11. byl nad územím jihozápadních Čech pozorován doposud nikdy nezaznamenaný tah jeřába popelavého. Největší senzací bylo hejno 206 jeřábů, které se podařilo sledovat dokonce na několika lokalitách v průběhu odpoledne najednou.
Dne 15. 11. se malá skupinka ornitologů (Růžek, Růžková, Lang) zúčastnila krátké přednášky dr. P. Řepy o cestě za kolihou tenkozobou do Srbska. Přednáška proběhla v Muzeu Českého lesa v Tachově.
V listopadu 2011 jsme jako tradičně podali celkem 2 žádosti o grant Města Holýšova. Doufáme, že budou přijaty.
V pátek 25. 11. se P. Růžek a L. Schröpfer zúčastnili semináře Monitoring vodních ptáků v ČR v Zooparku Chomutově. Přednesli jsme zde 2 krátké příspěvky: Rozšíření a hnízdění husice nilské v ČR do roku 2009 a Hnízdění hohola severního v podhůří Českého lesa.
Dne 26. 11. jsme byli spolupořadateli ornitologické exkurze na přehradu České údolí do Plzně, kde byla v průběhu listopadu pozorována potáplice malá, dokonce 4 jedinci najednou.

8. Sluka 7

V roce 2011 vyšlo sedmé číslo tohoto časopisu. Obsahuje celkem 6 původních článků, dále také krátké spolkové zprávy. Náklad 200 kusů. Cena jednoho výtisku (faktura z tiskárny dělená počtem výtisků) 95 Kč. Znovu pěkná grafika i celkový vzhled našeho časopisu, díky grafikovi Martinu Buškovi.

9. Poděkování

V roce 2011 nás podpořili (finančně i jiným způsobem) následující organizace i jednotlivci:

Město Holýšov, LČR LS Přeštice a LS Horšovský Týn, ČSO Praha (Z. Vermouzek, Z. Pangrácová), Západočeská pobočka ČSO Plzeň při Zpč. muzeu v Plzni, Myslivecké sdružení Lověna Holýšov, Ing. M. Deržák, MUDr. K. Steidl, mgr. E. Chvojková, RNDr. F. Pojer, Mgr. L. Viktora, RNDr. O. Bušek, Mgr. M. Bušek, Dr. J. Lincer, Ing. J. Brabec, Ing. M. Prokopová, Mgr. D. Hořák, Mgr. O. Volf, R. Probst, I. Mašková, J. Růžková, A. Růžková, RNDr. R. Vacík, O. Sedláček, P. Olbert, M. Klepal, B. Murin, M. Mandák, J. Šuhaj, D. Rak, M. Boušová, V. Presl, J. Valeš, O. Valeš, B. Nováková, P. Lang, H. Schröpferová, P. Podávka, J. Koryťák, dr. Svobodová, V. Hanš, M. Khas, p. V. Šlejmarová, K. Machač, M. Boroš, J. Černý, Ing. R. Zezulka, F. Macháček, K. Daníček, D. Rak, J. Prokop, M. Javůrek, Mgr. Ing. J. Lerch, S. Dvorská, manželé Rauchovi, O. Tiefenbach.
Zvláštní poděkování zaslouží opět pracovníci muzeí v České republice, Slovenska a dalších zemí za velmi vstřícné jednání při doplňování naší spolkové knihovny sborníky, knihami a časopisy.

Zpracoval L. Schröpfer

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

        ČSO  Zpča  ČSOPa 

     Rorýsi  Sycekobecny  Monitoring-vodních-ptáků-v-ČR  Birdwatcher

      Honza-Haber  Honza-Veber  Klub-300  Tachov 

             Trektellen  Vogelwarte-Sempach  vso-web  Včpa        

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist