• 1
  • 2

mezi-na-odskok

Výroční zpráva 2012

Výroční zpráva o činnosti

Holýšovského ornitologického klubu v roce 2012

Holýšov, únor 2013

   Čtrnáctý rok existence Holýšovského ornitologického klubu (HOK) byl opět dobrým rokem. Počet členů naší organizace se ustálil, podáním několika projektů jsme získali na naši činnost finanční prostředky, uspořádali jsme dvě velké akce pro veřejnost, publikovali jsme odborné i všeobecné příspěvky v regionálních i nadregionálních tiskovinách, osmé číslo časopisu Sluka je těsně před vydáním, naše spolková knihovna zaregistrována Ministerstvem kultury ČR funguje. Díky celoroční fyzické indispozici P. Růžka musely být některé projekty velmi omezeny.

   V roce 2012 pracoval výbor HOK ve složení: Libor Schröpfer – předseda, Pavel Růžek – místopředseda, Jaroslava Schröpferová – pokladník. Holýšovský ornitologický klub měl k 31. prosinci 2012 celkem 26 řádných členů, což je o jednoho více než před rokem.

   Vlastní výroční zpráva je jako každým rokem rozdělena na několik částí.

1.Výzkumné programy

* Sledování hnízdní biologie lokální populace ťuhýka obecného (Lanius collurio) v okolí Holýšova

   Byla kontrolována všechna příhodná stanoviště pro hnízdění tohoto druhu v okolí Holýšova a Dolní Kamenice. Bylo prokázáno celkem 24 hnízdících párů (o 2 více než v roce 2011), nebylo kontrolováno žádné hnízdo. Naše obavy z poklesu hnízdících párů na bývalém tankodromu v Holýšově se začínají naplňovat. Tankodrom zarostl a počet hnízdících párů se snižuje. V březnu zde byla opakovaně provedena odlesňovací brigáda, která část tankodromu zbavila náletu borovic, vrb a bříz. U bývalé tankové cesty došlo opět k poklesu počtu hnízdících párů. Zde je na vině pravděpodobně zvýšený dopravní ruch.

* Zimní liniové sčítání dravců

   Program, který zahrnuje sčítání dravých ptáků a některých dalších skupin (krkavcovití, kvíčaly, volavky, hrdličky zahradní a další) na trase dlouhé 58 km na rozhranní dřívějších okresů Plzeň-jih, Tachov a Domažlice pokračoval devátým rokem. Sčítáno je podle jednotné metodiky v polovině prosince, ledna a února. Načali jsme druhou desítku let tohoto zajímavého projektu, odborný článek na toto téma máme ale pořád jen v hlavě.

 * Vizuální sledování tahu ptáků v okolí Holýšova

   Letošní rok patřil z dlouhodobého hlediska k průměrným. Velká pozornost byla opět věnována sčítání táhnoucích ptáků na stálém pozorovacím bodu u Horní Kamenice. Jarní tah byl pozorován málo intenzivně. Bylo sčítáno ve více termínech a bylo zaznamenáno celkem 1 204 ptáků 36 druhů, nejvíce hřivnáčů 611, skřivanů polních 189 a čejek chocholatých 56. Mezi zajímavé druhy řadíme: čáp černý, luňák hnědý a morčák velký. Na podzim pak bylo zaznamenáno nejvíce pěnkav obecných, které opět předehnaly holuby hřivnáče. Nejvíce bylo tedy pěnkav 8635, holubů hřivnáčů 6653, jiřiček obecných 4571, vlaštovek obecných 2046, špačků obecných 1177 a kormoránů velkých 1071. Celkem bylo na podzim stráveno sčítáním 154 hodin, což je nový absolutní rekord. V  listopadu bylo velmi špatné počasí pro sledování tahu, nízká oblačnost ve více dnech znemožňovala sledování. Velká pozornost byla opět věnována tahu dravců. Celkem bylo napočteno v podzimním období 28 761 ptáků 73 druhů tj. o zhruba 1 000 více než v loňském roce. Ze zajímavých druhů byly zjištěny: husa velká, morčák velký, čáp černý, včelojed lesní, luňák červený, luňák hnědý, orel mořský, moták pilich, moták lužní, orlovec říční, ostříž lesní, sokol stěhovavý, dřemlík tundrový, bekasina otavní, skřivan lesní, konipas luční, linduška lesní, linduška rudokrká, rehek zahradní. V průběhu loňského roku 2011 byl pořízen nový speciální program, do kterého jsou stále převáděna všechna nasbíraná data. Velkým pomocníkem se ukazuje použití speciálního internetového projektu trektellen.nl, který využíváme. Naše data si tam do konce roku 2012 prohlédlo zhruba 20,5 tisíce uživatelů.

* Kroužkování ptáků

   Rok 2012 byl z hlediska počtu okroužkovaných ptáků velmi slabým rokem. V jarním období jsem kroužkoval mláďata na hnízdech (sýkory, jen brhlíci). Zlepšila se situace se sýcem, bylo kroužkováno 6 mláďat a 3 staří ptáci. Dále to bylo jedno hnízdo černých čápů - 4 mláďata. Také tři hnízda pochopů, celkem 7 mláďat. Přesto to byla kvantitativně zřejmě naše nejhorší sezóna.

* Sledování hnízdní biologie čápa černého (Ciconia nigra)

V letošním roce se podařilo okroužkovat jediné hnízdo čápa černého u Úterý na Plzni-severu. Ve hnízdě byla 4 mláďata, hnízdo bylo na vrcholu uraženého smrku a podařilo se ho okroužkovat díky našemu kamarádovi a členovi Pavlu Olbertovi. Jinak jsme se tomuto druhu letos příliš nevěnovali. P. Růžek napsal ale shrnující článek do nového čísla Sluky, kde vyhodnotil 20letá pozorování toho vznešeného druhu.

* Populační hustota slavíka obecného v kulturní krajině

   Projekt, který je pokračováním podobného projektu z let 2002 až 2004. V letošním roce bylo pokračováno v programu, který je programem monitorovacím. Podařilo se opět po roce realizovat tento projekt pomocí otevřeného projektu ČSOP „Ochrana biodiverzity“. V časovém rozmezí 8. května až 4. června 2012 bylo provedeno více exkurzí ve zvolené oblasti (67 km2). U slavíka obecného bylo prokázáno celkem 23 obhajovaných teritorií. To je oproti roku 2011 zvýšení počtů teritorií o osm párů a celkem druhý nejlepší výsledek od roku 2002.

Počty obhajovaných revírů slavíkem obecným v letech 2002-2012

Celkový počet 23 párů představuje celkovou velkoplošnou hustotu 0,34 páru/1 km2, což je opět druhý nejlepší výsledek po 2009. Celková populace podléhá dlouhodobým výkyvům, jejichž důvody jsou pro nás ale obtížně zjistitelné.

* Podpora hnízdění hohola severního (Bucephala clangula) vyvěšováním hnízdních budek

   Díky indispozici P. Růžka jsme letos sledovali hnízdění hoholů ze začátku sezóny jen okrajově. Celkem bylo v hnízdní sezóně 2012 připraveno 12 budek na 11 rybnících severního Domažlicka a jižního Tachovska (přibyla budka na Borovanském rybníku). Nepodařil se odchyt žádné samice. Hnízdění proběhlo prokazatelně na Jivjanském rybníku, kde byla nalezena 4 vejce ve vysokém stádiu nasezenosti. Samice hnízdo opustila pravděpodobně kvůli rušení (pod budkou ohniště, zbytky rybářských pomůcek a nepořádek). Na Červeném rybníku v budce celkem 9 vajec, později predováno. na Sobolím rybníku bylo v budce jen peří. V Tuněchodech tradičně budka neobsazena, ale v létě zde pozorováni 2 ptáci, u nichž nebylo možno vyloučit, že se jedná o samici s mládětem.

 

* Mezinárodní sčítání vodních ptáků

   Známý monitorovací program sčítání vodního ptactva se začíná rozbíhat i s velkou podporou naší organizace. Celkem jsme sčítali v lednu 2012 čtyři úseky na řece Radbuze, tři úseky na Zubřině a větší počet rybníků. Předseda HOKu je regionálním koordinátorem tohoto sčítání pro oblast západních Čech. Při sčítání v lednu 2012 na řece Radbuze nám vydatně a již tradičně pomohli i členové tenisového oddílu TJ Holýšov. V letošním roce bylo počasí a okolnosti sčítání relativně příznivé.

2. Ochrana ptáků

Programy a činnost uvedená v této části zprávy se již tradičně obtížně odlišují od výzkumných programů.

* Posilování a stabilizace hnízdní populace sýce rousného (Aegolius funereus) a sledování jeho hnízdní biologie v okolí Holýšova

V hnízdní sezóně 2012 bylo k dispozici na počátku celkem 60 hnízdních budek, které máme rozvěšeny v kvadrátech 6344 a 6444.   Dvě z nich byly přes zimu vytěženy, jedna byla odvezena k opravě. Nechali jsme zhotovit 5 nových budek, jsou ale těžké, je s nimi špatná manipulace. Celkem 3 z nich byly obsazeny rousným, některé byly obsazeny dalšími druhy ptáků nebo hmyzu. Mnoho budek je používáno sýcem nebo kulíšky jako nocoviště nebo jako zásobárna. Hnízdění sýkor, brhlíků a šoupálků nebylo detailně sledováno. Obsazení tří budek je průměrným výsledkem, jedna z nich byla obsazena nezvykle brzy, poslední z nich naopak nezvykle pozdě. V budce číslo 1 bylo již 11. 4. celkem 6 vajec a samice na těchto vejcích seděla. Hnízdění bylo nakonec úspěšné, vylétlo všech 6 mláďat. Naopak v budce č. 50 bylo ještě 4. 8. nalezeno 5 pull. ve stáří 2-6 dnů. Toto hnízdění bylo naopak neúspěšné, o týden později byla budka prázdná, pravděpodobně vybrána kunou. Třetí hnízdění v budce č. 45 bylo zaregistrováno až v pozdním létě, kdy už na hnízdním koláči měla své hnízdo sýkora. Předpokládáme, že se jednalo o úspěšné hnízdění.

   V sezóně 2012 bylo okroužkováno 6 mláďat, dále byly odchyceny 2 staré samice. Na podzim (tj. mimo hnízdní sezónu) se podařilo poté odchytit ještě jednu starou samici sýce rousného (L. Schröpfer, P. Růžek). Všichni staří ptáci byli měřeni a váženi.

 

* Ochrana lesních porostů vyvěšováním hnízdních budek pro drobné pěvce (projekt pro LČR LS Horšovský Týn)

   Ze 30 sledovaných budek bylo obsazeno ptáky 20 z nich, tj. 67 %. To je mírné snížení oproti roku 2011. Dvě budky se v průběhu hnízdní sezóny porouchaly a musely být opraveny. Celkem 6 budek bylo vyměněno, několik jich bylo poškozeno strakapoudem velkým, ale následně většina z nich byla ještě v průběhu sezóny 2012 opravena. Obsazenost budek byla zcela jistě větší, protože v průběhu léta byly kontrolovány budky až po konci hnízdní sezóny. Z 20 prokázaných hnízdění ve 20 budkách bylo 4 sýkory koňadry, 4 sýkory modřinky, 3 sýkory uhelníčka, 4 brhlíka lesního (vzestup), 1 sýkory lužní (poprvé) a 4 neznámého druhu sýkory. Dvě budky byly obsazeny čmeláky.

Sýkora modřinka: U 4 sledovaných hnízdění bylo odchováno 19 mláďat. Ve jedné snůšce bylo celkem 8-9 predovaných vajec.

Sýkora uhelníček: U 3 podrobně sledovaných hnízdění bylo min. 14 (7 + min. 7) mláďat, sneseno bylo 17 vajec ve 2 snůškách.

Sýkora koňadra: U 4 hnízdění bylo sneseno minimálně 23 vajec a odchováno min. 21 mláďat ve 3 budkách (8, 7 a min. 6). Jedno hnízdění bylo neúspěšné. Počet odchovaných mláďat bude ovšem vyšší, protože min. jedno hnízdění nebylo v dalším průběhu sledováno.

Brhlík lesní: Sledována čtyři hnízdění. Všechna byla úspěšná. U třech úspěšných hnízdění se podařilo zjistit počet odchovaných mláďat (8, 5 a 3), průměr 5,33 mláděte.

Sýkora lužní: U jednoho hnízdění této sýkory bylo zjištěno celkem 7 mláďat. Tento druh se podařilo prokázat jako hnízdící poprvé

Celkem: Bylo odchováno min. 77 mláďat. Domníváme se, že počet odchovaných mláďat se v roce 2012 pohyboval kolem 100 exemplářů. U některých budek nebyl zjištěn skutečný počet vyvedených mláďat. Celkem je třeba hodnotit sezónu jako relativně úspěšnou. V zimním období budou nyní muset být některé budky vyměněny a opraveny, tak jako každý rok. V průběhu léta 2012 bylo opět několik budek osazeno plechovými destičkami, které zabraňují strakapoudům v ničení našich budek.

3. Práce s veřejností

V průběhu kalendářního roku jsme se snažili o maximální publicitu pro všechny naše aktivity. Pořádali jsme dvě velké akce pro veřejnost.

* Vítání ptačího zpěvu 2012 Holýšov

V neděli 6. května 2011 se konalo v Holýšově tradiční Vítání ptačího zpěvu. Akce, kterou spolu s Českou společností ornitologickou, spolupořádá Holýšovský ornitologický klub. Počasí bylo příznivé, bylo jasno, ale zima a místy foukal nepříjemný studený vítr. Trasa procházky byla tradiční a vedla podél řeky Radbuzy k silničnímu mostu. Dále pak pokračovala po staré tankové betonové cestě směrem k bývalé osadě Trubce. Celkem se nás nakonec sešlo jen 8, pozorovaných druhů bylo nakonec 51. Ze zajímavějších: ostříž lesní, datel černý, rehek zahradní, ťuhýk obecný, sedmihlásek hajní, čejka chocholatá, slavík obecný, pěnice hnědokřídlá, cvrčilka zelená, žluva hajní, rorýs obecný.

* Festival ptactva 2012 Jivjanské rybníky

V neděli 7. října se konal na Jivjanských rybnících u Jivjan, okr. Domažlice, již tradiční Ptačí festival, tentokrát Evropský. Akce byla od počátku pronásledována extrémní nepřízní počasí, hustě pršelo a citelně se proti sobotě také ochladilo. Nakonec se nás, i přes nepřízeň počasí, sešlo celkem 10. Pozorovat ptáky se nám příliš nedařilo, hlavně jsme se snažili citlivou optiku (dalekohledy a fotoaparáty) chránit před vlhkem. Nakonec jsme pozorovali zhruba 600 ptáků celkem 19 druhů, převážně vodního ptactva. Na rybnících jsme pozorovali hlavně kachny divoké, kterých zde bylo cca 130 ex. Dále pak čírky obecné, poláky chocholačky, labutě velké a potápky roháče. Nejhojněji pozorovaným druhem byla pěnkava obecná, kdy jsme u Červeného rybníka viděli na slunečnicích cca 300 exemplářů pěnkavy. Pravděpodobně největší zajímavostí bylo 10 vlaštovek obecných, které nízkým letem lovily nad hladinou Jivjanského rybníka hmyz před dalekou cestou do Afriky. Po zhruba hodinové procházce jsme se ještě sešli u hráze, kde jsme si opekli několik špekáčků (rozdělání ohně nebylo za nedělních podmínek jednoduchou záležitostí) a pak se rozjeli do svých domovů.

 

4. Web a Facebook

* Webová stránka HOKu

Od 20. 1. 2006 byl v provozu web HOKu s adresou http://ornitologie.hok.wz.cz. V roce 2010 jsme díky pomoci pana Václava Presla mladšího uvedli do provozu nový web: www.ornitologie-hok.cz. V roce 2011 jsme byli úspěšní, měli jsme celkem 7341 přístupů tj. více jak 2 více než v roce 2010. Rok 2012 znamenal další zvýšení počtu přístupů až na 10 579 přístupů. Celkovou statistiku za rok 2012 je možno shlédnout na obrázku. Nejvyšší počet přístupů byl zaznamenán dne 31. 5. 2012, kdy naše stránky, i díky Facebooku, navštívilo celkem 140 uživatelů. Ke dni 31. 12. 2012 vykazovaly naše stránky již celkem 28 405 přístupů.

   

Webové stránky nám dělají radost, kromě vlastního webu využíváme i služby serveru YouTube, kde máme uloženo několik videí k prohlédnutí. Od listopadu 2011 jsme pak mírně změnili profil a náš kánal You Tube HOK 1999 začali hojně navštěvovat uživatelé. Koncem roku 2012 to bylo 9,5 tisíce shlédnutí, přičemž absolutní jedničkou je video sluky s více jak 4,5 tisíci návštěvami. Dále jsme na náš web dali i možnost propojit se s webem birds.cz a poskytnout tak západočeským ornitologům možnost kontrolovat zajímavá pozorování ze západočeského regionu.

 * Facebook

Po celý rok 2012 jsme se snažili aktualizovat i náš Facebookový profil na adrese http://www.facebook.com/hok.holysov. Umísťujeme sem fotka i krátké zprávy z našich akcí. Téměř vždy je zde odkaz i na naše webové stránky, které tak mohli dosáhnout v roce 2012 tolik přístupů. Díky Facebooku jsme také získali několik nových tváří na naše exkurze. Ke dni 20. 1. 2013 máme 143 přátel, většinou ornitologů a biologů.

 

5. Knihovna

   Od 25. 6. 2007 máme oficiálně pronajatou jednu místnost v MKIS Holýšov. Dne 8. 9. 2007 na mimořádné valné hromadě bylo odsouhlaseno přihlášení naší knihovny do registru MK ČR. Dne 16. 10. 2007 byla knihovna zaregistrována pod číslem MK 6335/2007. Byla nám také přidělena sigla DOE502. Po dalších drobných úpravách byla knihovna dne 25. 1. 2008 slavnostně otevřena. V červnu 2011 jsme byli nuceni celou knihovnu dočasně přestěhovat z důvodu generální opravy celého Kulturního domu. V noci ze 3. na 4. srpna 2011 byla naše knihovna vytopena. Došlo k nevratnému poškození několika desítek knih a časopisů. Na podzim 2011 byla knihovna nastěhována zpět. V podrobné registraci našich časopisů a magazínů jsme pokračovali i v roce 2012. Speciální ornitologická knihovna Holýšov měla ve svém fondu k 31. 12. 2012 celkem 985 knih, 650 sborníků a 270 ornitologických a 185 přírodovědných časopisů.

 

 6. Hospodaření

   Celkové výsledky hospodaření jsou v  roce 2012 mírně nepříznivé. Příjmy za rok 2012 byly ve výši 200 186,75 Kč. Projekty činily 163 000,- Kč (Ametyst, LČR, ČSOP). V rámci grantové řízení jsme obdrželi od Města Holýšov celkem 23 432,- Kč. Dále to byly tyto sponzorské dary v celkové výši 9 500,- Kč: 6 000,- Kč od Mgr. J. Lercha, 2 500,- od Libora Schröpfera a 1 000,- od dr. K. Steidla. Členské příspěvky ve výši 4 250,- Kč představují pouze 2 % všech příjmů. Na úrocích jsme získali 4,75 Kč.

   Výdaje v roce 2012 byly v částce 204 898,- Kč. Největším vydáním byly vydání v rámci projektu s Ametystem Plzeň, celkem 100 000,- Kč. Koupili jsme si po dlouhé době kvalitní fotoaparát Canon za 23 890,- Kč. Tisk osmého čísla časopisu Sluka, který nás stál zatím 20 000,- Kč. Nájemné za knihovnu v MKS Holýšov a doplatek za topení nás stál 11 914 Kč, internet a počítačové aktualizace nás stály 3 948,- Kč. Účast na nejrůznějších ornitologických konferencích nás přišla na 6 312,- Kč. Do knihovny bylo přikoupeno zařízení za 5 382,- Kč. Z příjmů bylo dále hrazeno poštovné, knihy, mapy, časopisy, budky, občerstvení při našich akcích a kancelářské potřeby (celkem 9 027 Kč). Cestovné nás stálo 23 870,- Kč. Za pohyb na našem účtu jsme zaplatili 555,- Kč.

   Celkem skončilo hospodaření v roce 2011 se ziskem 15 492,92 Kč.

 

7. Ostatní činnost

Dne 28. 1. proběhla naší základně v hospodě v Dolní Kamenici valná hromada, kdy hlavním řečníkem byli manželé Musilovi, kteří nás seznámili s monitoringem vodních ptáků v ČR.

   Dne 2. 3. proběhl v lesích v okolí Holýšova monitoring sov za účasti 7 osob (Schröpfer, Růžek, Černý, Filípek, Brotánek, Prokop, Javůrek). Zjistili jsme 2 samce sýce, 1 samce kalouse ušatého.

   Dne 18. 3. proběhla další brigáda na tankodromu, kdy jsme se pokusili část zarostlého tankodromu odlesnit. Účast byla relativně dobrá, pracovali jsme opět na úseku pod lesem.  

   Ve dnech 31. 3. a 1. 4. jsme se tradičně zúčastnili sjezdu saských ornitologů (Verein Sächsischer Ornithologen), tentokrát v Zittau (Žitavě). L. Schröpfer zde fungoval jako překladatele shrnujícího příspěvku předsedy ČSO dr. J. Flouska, který přítomné seznámil s činností ČSO.

   Dne 5. 4. nás navštívil skotský ornitolog Den Mather, pokoušeli jsme se v jižní části Brd v okolí Chynína prokázat přítomnost puštíka bělavého, bez úspěchu. Přesto jsme napískali několik sýců rousných a také jednoho kulíška nejmenšího. S Denem jsme se potom potkali ještě 17. 4., kdy jsme ho navštívili ve Frymburku, 22. 4., jsme byli na návštěvě zámeckého parku v Horšovském Týně. Zde jsme pozorovali strakapouda prostředního, pro Dena velmi zajímavého druhu. Na zpáteční cestě jsme mu ukázali ještě obsazenou budku sýcem rousným u Černovic.

      Počátkem dubna proběhl také monitoring skřivana lesního v okolí Holýšova pro ČSO, kdy byl zjištěn celkem významný propad počtu zpívajících samců oproti monitoringu tři roky nazpět.    

   L. Schröpfer stále pokračuje ve sběru dat do Jednotného programu sčítání ptáků v České republice. Opět letos 2 sčítání v nivě řeky Radbuzy.

   Prakticky celý rok 2012 jsme věnovali ornitologickému průzkumu bezlesí Českého lesa ve spolupráci s Ametystem Plzeň. Jednalo se o lokality Niva Nemanického potoka, Veský mlýn a Švarcava. Kromě zajímavých ornitologických zážitků byla tato akce také významným přínosem pro naši spolkovou pokladnu.

   V průběhu roku P. Růžek natočil také několik videí zpívajících samců strnada obecného, Ptáka roku 2011.

   Dne 7. 5. nás navštívili manželé Musilovi. Projeli jsme všechna nám známá hnízdiště hohola severního, přesto pokus se o odchyt samice nezdařil. Tak snad příští rok.      

   V průběhu května a června 2012 se L. Schröpfer zúčastnil spolu s dalšími ornitology mapování ptáků v nivě řeky Radbuzy.

   Ornitologickým vyvrcholením roku byl nález houkajícího samce výrečka malého 30. 5. v obci Dolní Bělá na okr. Plzeň-sever. Toho se s pomocí O. Haise podařilo dokonce odchytit a okroužkovat. Velký díky patří manželům Křiklánovým, kteří nás na tento druh upozornili.    

   Ve dnech 1. a 2. 6. nás navštívil T. Hallfahrt s rodinou. Prohlédli jsme si některé lokality v Českém les (Niva Nemanického potoka, Pleš) a viděli velmi zajímavé druhy - hýl rudý, hnízdo bekasiny otavní, lejsek malý.

   V sobotu 28. 7. jsme navštívili spolu s organizací BUND Naturschutz Amberg-Kümmersbruck klášter v Kladrubech a jeho okolí. Byli jsme také na židovském hřbitově v Telicích, prohlédli jsme si některé rybníky v jeho okolí a pozorovali také luňáka červeného u Velkého Malahova.

   Hned druhý den tj. v neděli 29. 7. jsme se spolu se spolkem Abrahám účastnili brigády na poběžovickém židovském hřbitově. Sešlo se nás celkem 14 (10 mužů a 4 ženy), osm holýšovských a šest poběžovických. Práce probíhaly v horní části hřbitova, snažili jsme se vyzvednout a usadit zejména největší a nejtěžší náhrobky. U toho nejtěžšího mělo šest statných mužů co dělat, aby byl náhrobek postaven a správně usazen v zemi. Ale ani nepřízeň počasí nám nezkazila dobru náladu, práce šla všem dobře od ruky. Kolem poledne jsme práci přerušili, postaveno bylo celkem 15 náhrobků.

Dne 31. 7. jsme spolu s Jirkou Švejdou, Denem Matherem a dvojicí amatérských biologů z Norska chytali dravce v okolí Chodské Lhoty. Odchytli jsme 5 poštolek a jednu káni lesní.

V neděli 9. 9. jsme byli spolu s manželi Veberovými na exkurzi na Nechranické přehradě a nádrži Skalka u Chebu. Viděli jsme velmi zajímavé ptačí druhy - luňák červený, racek bělohlavý, jespák obecný. Ale hlavně jsme požili hezký slunečný den spolu s lidmi, kteří mají stejnou zálibu jako my.

Ve čtvrtek 25. října se v prostorách Chodského hradu v Domažlicích uskutečnilo již 2. setkání přátel Českého lesa. Program byl nabitý zajímavými přednáškami, zahájil ho P. Růžek z Holýšovského ornitologického klubu, který hovořil o čápu černém v Českém lese. Dalším přednášejícím byla K. Šimůnková z České zemědělské univerzity v Praze se svým příspěvkem o bobrech na vybraných lokalitách Českého lesa. Botanik Jirka Sladký měl zajímavý příspěvek "Jak jsem poznával jižní část Českého lesa", který byl doplněn mnoha unikátními dobovými fotografiemi. Vystoupil i Z. Kejval z Muzea Chodska, který nás seznámil s faunou brouků v Přírodní rezervaci Diana na Tachovsku. Nejmladším přednášejícím byl Martin Liška z České společnosti ornitologické, který hovořil o ptactvu Anenských rybníků u Plané. Václav Fišr z Domažlických městských lesů vystoupil s příspěvkem Tetřev hlušec a jeřábek lesní v Čerchovském masivu. Velmi kvalitní prezentace byla doplněna velkým počtem unikátních fotografií těchto dvou lesních kurů. Celkově se setkání velmi vydařilo, přednášková místnost byla zaplněná do posledního místa.

   V listopadu 2011 jsme jako tradičně podali celkem 2 žádosti o grant Města Holýšova. Doufáme, že budou přijaty.

   V dnech 23. až 25. 11. jsme byli spolupořadateli 3. Západočeské ornitologické konference s mezinárodní účastí v Klatovech, která se velmi vydařila. P. Růžek zde přednesl referát o čápu černém v Českém lese a jeho podhůří.

   Dne 9. 12. jsme podnikli další, tentokrát zimní exkurzi na Nechranickou přehradu. Spolu s Jirkou Filípkem a Pavlem Behenským jsme mimo jiné viděli racky bouřní, jespáka obecného a kulíka zlatého, které se podařilo natočit na video. Viděli jsme zde ale také dva nové druhy pro nás - potáplici severní a potápku žlutorohou. Po cestě jsme pozorovali několik hejn brkoslavů severních.

 

 8. Sluka 8

   V roce 2012 vyšlo osmé číslo tohoto časopisu. Obsahuje celkem 10 původních článků, dále také krátké spolkové zprávy. Náklad 200 kusů. Celé číslo je věnováno 8é. narozeninám nejznámějšího středoevropského ornitologa dr. Urs N. Glutz von Blotzheima. Pěkná obálka a grafika byla opět dílem našeho dvorního grafika Martina Buška.

 

 9. Poděkování

   V roce 2012 nás podpořili (finančně i jiným způsobem) následující organizace i jednotlivci:

Město Holýšov, ČSOP, LČR LS Přeštice a LS Horšovský Týn, ČSO Praha (Z. Vermouzek, A. Trublová), Západočeská pobočka ČSO Plzeň při Zpč. muzeu v Plzni, Myslivecké sdružení Lověna Holýšov, MUDr. K. Steidl, mgr. E. Chvojková, Mgr. O. Volf, M. Kopečková, RNDr. F. Pojer, Mgr. L. Viktora, RNDr. O. Bušek, Mgr. M. Bušek, Ing. J. Brabec, Ing. M. Prokopová, Mgr. D. Hořák, R. Probst, J. Růžková, A. Růžková, RNDr. R. Vacík, O. Sedláček, P. Olbert, M. Klepal, B. Murin, M. Mandák, J. Šuhaj, D. Rak, M. Boušová, V. Presl, J. Valeš, O. Valeš, B. Nováková, P. Lang, H. Schröpferová, P. Podávka, J. Koryťák, dr. Svobodová, p. V. Šlejmarová, V. Skočdopole, R. Slobodník, K. Machač, M. Boroš, J. Černý, Ing. R. Zezulka, F. Macháček, K. Daníček, D. Rak, J. Prokop, M. Javůrek, Mgr. Ing. J. Lerch, S. Dvorská, manželé Rauchovi, M. Gütter, O. Tiefenbach, manželé Křiklánovi, J. Filípek, B. Andrle, M. Liška, P. Řepa.

   Zvláštní poděkování zaslouží opět pracovníci muzeí v České republice, Slovenska a dalších zemí za velmi vstřícné jednání při doplňování naší spolkové knihovny sborníky, knihami a časopisy.

   Zpracoval L. Schröpfer

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

        ČSO  Zpča  ČSOPa 

     Rorýsi  Sycekobecny  Monitoring-vodních-ptáků-v-ČR  Birdwatcher

      Honza-Haber  Honza-Veber  Klub-300  Tachov 

             Trektellen  Vogelwarte-Sempach  vso-web  Včpa        

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist