• 1
  • 2

mezi-na-odskok

Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva o činnosti

                        Holýšovského ornitologického klubu v roce 2013 

  Holýšov, únor 2014

   Patnáctý rok existence Holýšovského ornitologického klubu (HOK) byl opět dobrým rokem. Počet členů naší organizace se ustálil, podáním několika projektů jsme získali na naši činnost finanční prostředky, uspořádali jsme dvě velké akce pro veřejnost, publikovali jsme odborné i všeobecné příspěvky v regionálních i nadregionálních tiskovinách, vyšlo osmé číslo časopisu Sluka, naše spolková knihovna zaregistrována Ministerstvem kultury ČR funguje a rozšiřuje svoji nabídku. Díky celoroční fyzické indispozici P. Růžka musely být některé projekty velmi omezeny.

   V roce 2013 pracoval výbor HOK ve složení: Libor Schröpfer – předseda, Pavel Růžek – místopředseda, Jaroslava Schröpferová – pokladník. Holýšovský ornitologický klub měl k 31. prosinci 2013 celkem 24 řádných členů, což je o dva méně než před rokem.

   Vlastní výroční zpráva je jako každým rokem rozdělena na několik částí.

1.Výzkumné programy

* Sledování hnízdní biologie lokální populace ťuhýka obecného (Lanius collurio) v okolí Holýšova

   Byla kontrolována všechna příhodná stanoviště pro hnízdění tohoto druhu v okolí Holýšova a Dolní Kamenice. Bylo prokázáno celkem cca 20 hnízdících párů (vůbec nejméně v historii), přímo nebylo kontrolováno žádné hnízdo. Počasí v květnu a červnu 2013 bylo velmi chladné, většina párů zřejmě buď nehnízdila vůbec, nebo přišla o snůšku. Ani intenzita kontrol nebyla v roce 2013 nejvyšší.

* Zimní liniové sčítání dravců

   Program, který zahrnuje sčítání dravých ptáků a některých dalších skupin (krkavcovití, kvíčaly, volavky, hrdličky zahradní a další) na trase dlouhé 58 km na rozhranní dřívějších okresů Plzeň-jih, Tachov a Domažlice pokračoval desátým rokem. Sčítáno je podle jednotné metodiky v polovině prosince, ledna a února. Načali jsme druhou desítku let tohoto zajímavého projektu, odborný článek na toto téma jsme však ještě nesepsali.

* Vizuální sledování tahu ptáků v okolí Holýšova

   Letošní rok patřil z dlouhodobého hlediska k průměrným. Velká pozornost byla opět věnována sčítání táhnoucích ptáků na stálém pozorovacím bodu u Horní Kamenice. Jarní tah byl pozorován málo intenzivně. Bylo sčítáno ve více termínech, celkem 11 hodin a bylo zaznamenáno celkem 1 271 ptáků 29 druhů, nejvíce hřivnáčů 416, pal třeba kání lesních 92 a 6 morčáků velkých a 1 čáp černý. Na podzim pak bylo zaznamenáno nejvíce pěnkav obecných, které opět předehnaly holuby hřivnáče. Nejvíce bylo tedy pěnkav 2553, holubů havranů polních 2287 hřivnáčů 1269, kání lesních 466. Celkem bylo na podzim stráveno sčítáním 145,5 hodin, což je o zhruba 10 méně než vloni. V  listopadu bylo velmi špatné počasí pro sledování tahu, nízká oblačnost ve více dnech znemožňovala sledování. Velká pozornost byla opět věnována tahu dravců. Celkem bylo napočteno v podzimním období 23 864 ptáků 78 druhů tj. o zhruba 5 000 méně než v loňském roce. Ze zajímavých druhů byly zjištěny: husa velká, čáp černý, včelojed lesní, luňák červený, luňák hnědý, orel mořský, moták pilich, moták lužní, orlovec říční, ostříž lesní, bekasina otavní, vodouš tmavý, skřivan lesní, konipas luční, linduška lesní, linduška rudokrká, rehek zahradní, ořešník kropenatý. V průběhu roku 2011 byl pořízen nový speciální program, do kterého jsou stále převáděna všechna nasbíraná data. Velkým pomocníkem se ukazuje použití speciálního internetového holandského projektu www,trektellen.nl, který využíváme. Naše data si tam do konce roku 2012 prohlédlo přes 30 tisíce uživatelů.

* Kroužkování ptáků

   Rok 2013 byl z hlediska počtu okroužkovaných ptáků velmi slabým rokem. Zlepšila se situace se sýcem, bylo kroužkováno 10 mláďat a 2 staří ptáci. Také dvě hnízda pochopů, celkem 5 mláďat. V listopadu se podařilo odchytit 1 slučku malou. Přesto to byla kvantitativně zřejmě naše nejhorší sezóna.

* Populační hustota slavíka obecného v kulturní krajině

   Projekt, který je pokračováním podobného projektu z let 2002 až 2004. V letošním roce bylo pokračováno v programu, který je programem monitorovacím. Podařilo se opět po roce realizovat tento projekt pomocí otevřeného projektu ČSOP „Ochrana biodiverzity“. V časovém rozmezí 28. dubna až 30. června 2013 bylo provedeno více exkurzí ve zvolené oblasti (67 km2). U slavíka obecného bylo prokázáno celkem 27 obhajovaných teritorií. To je oproti roku 2012 zvýšení počtů teritorií o čtyři pár a celkem nejlepší výsledek od roku 2002.

Počty obhajovaných revírů slavíkem obecným v letech 2002-2013

Celkový počet 27 párů představuje celkovou velkoplošnou hustotu 0,4 páru/1 km2, což je opět nejlepší výsledek po 2009. Celková populace podléhá dlouhodobým výkyvům, jejichž důvody jsou pro nás ale obtížně zjistitelné.

* Podpora hnízdění hohola severního (Bucephala clangula) vyvěšováním hnízdních budek

   Díky indispozici P. Růžka jsme letos sledovali hnízdění hoholů ze začátku sezóny jen okrajově. Celkem bylo v hnízdní sezóně 2013 připraveno 12 budek na 11 rybnících severního Domažlicka a jižního Tachovska. Nepodařil se odchyt žádné samice. Hnízdění proběhlo prokazatelně na Jivjanském rybníku, kde byla nalezena opuštěná, ale navštěvovaná budka. Na Červeném rybníku v budce hnízdění neproběhlo, protože celý břeh byl vykácen a hoholi k hnízdění vůbec nepřistoupili. Na Sobolím rybníku budka v průběhu jara spadla. V Tuněchodech tradičně budka neobsazena, ale v létě zde pozorováni 3 mladí ptáci, u kterých předpokládáme, že se zde vylíhli.

 

 

* Mezinárodní sčítání vodních ptáků

   Známý monitorovací program sčítání vodního ptactva se začíná rozbíhat i s velkou podporou naší organizace. Celkem jsme sčítali v lednu 2013 čtyři úseky na řece Radbuze, tři úseky na Zubřině a větší počet rybníků. Předseda HOKu je regionálním koordinátorem tohoto sčítání pro oblast západních Čech. Při sčítání v lednu 2012 na řece Radbuze nám vydatně a již tradičně pomohli i členové tenisového oddílu TJ Holýšov. V letošním roce bylo počasí a okolnosti sčítání relativně příznivé.

2.Ochrana ptáků

Programy a činnost uvedená v této části zprávy se již tradičně obtížně odlišují od výzkumných programů.

* Posilování a stabilizace hnízdní populace sýce rousného (Aegolius funereus) a sledování jeho hnízdní biologie v okolí Holýšova

V hnízdní sezóně 2012 bylo k dispozici na počátku celkem 60 hnízdních budek, které máme rozvěšeny v kvadrátech 6344 a 6444.   Dvě z nich byly přes zimu vytěženy, jedna byla odvezena k opravě. Celkem 4 z nich byly obsazeny rousným, některé byly obsazeny dalšími druhy ptáků nebo hmyzu. Mnoho budek je používáno sýcem nebo kulíšky jako nocoviště nebo jako zásobárna. Hnízdění sýkor, brhlíků a šoupálků nebylo detailně sledováno. Obsazení tří budek je průměrným výsledkem, jedna z nich byla obsazena nezvykle brzy, poslední z nich naopak nezvykle pozdě. V budce číslo 18 bylo již 6. 4. celkem 4 vejce a samice na těchto vejcích seděla. Hnízdění bylo nakonec úspěšné, vylétla všechna 4 mláďata. V budce č. 19 bylo sneseno celkem 7 vajec, vylíhla se všechna mláďata a hnízdění bylo s velkou pravděpodobností úspěšné. Dvě budky byly vybrány kunou, byly zde nalezeny zničené násady.

   V sezóně 2012 bylo okroužkováno 10 mláďat, dále byly odchyceny 2 staré samice a 1 samec. Všichni staří ptáci byli měřeni a váženi.

 

 

* Ochrana lesních porostů vyvěšováním hnízdních budek pro drobné pěvce (projekt pro LČR LS Horšovský Týn)

   Ze 30 sledovaných budek bylo obsazeno ptáky 24 z nich, tj. 80 %! To je zajímavé zvýšení oproti roku 2012. Jedna budka se v průběhu hnízdní sezóny porouchala a musela být opravena. Celkem 4 budky byly vyměněny, škody způsobené strakapoudem velkým nebyly letos velké. Všechny byly nakonec připraveny tak, že v průběhu sezóny 2013 byly funkční. Obsazenost budek byla zcela jistě větší, protože v průběhu léta byly kontrolovány budky až po konci hnízdní sezóny. Z 26 prokázaných hnízdění ve 26 budkách bylo 6 sýkory koňadry, 4 sýkory modřinky, 1 sýkory uhelníčka, 6 brhlíka lesního (opět vzestup), 1 šoupálka (poprvé) a 6 neznámého druhu sýkory. Jednu budku obsadili netopýři.

Sýkora modřinka: U 4 sledovaných hnízdění bylo sneseno 39 vajec (9,75 na jedno hnízdění).

Sýkora uhelníček: U 1 podrobně sledovaného hnízdění bylo sneseno 11 vajec, odchován byl neznámý počet mláďat.

Sýkora koňadra: U 6 hnízdění bylo v pěti snůškách sneseno 37 vajec (7,4 na hnízdění). Všechna hnízdění byla pravděpodobně úspěšná. Počet odchovaných mláďat bude zřejmě značný, přestože většina hnízdění nebyla v dalším průběhu detailně sledována.

Brhlík lesní: Sledováno šest hnízdění. Všechna byla pravděpodobně úspěšná. V důsledku konstrukce některých budek nebyla hnízdění detailně kontrolována, protože hrozilo zničení snůšky. Z jedné detailně budky úspěšně vylétla 4 mláďata.

Šoupálek sp.: U jednoho hnízdění tohoto druhu bylo zjištěno celkem 7 vajec. Opět z ochranářských důvodů hnízdění dále nesledováno, nepodařilo se ani zjistit který druh šoupálka zde letos hnízdil.

Celkem: Domníváme se, že počet odchovaných mláďat se v roce 2013 opět pohyboval kolem 100 exemplářů. U některých budek nebyl zjištěn skutečný počet vyvedených mláďat. Celkem je třeba hodnotit sezónu jako úspěšnou. Jarní počasí bylo velmi chladné a některé páry sýkor hnízdily až v průběhu června. V zimním období budou nyní muset být některé budky vyměněny a opraveny, tak jako každý rok. V letošním roce byla poprvé jedna budka obsazena netopýry, což jen umocňuje praktickou ochranu všech živočichů žijících v lesích, které zároveň obsazují naše budky.

V zimním období budou nyní muset být některé budky vyměněny a opraveny, tak jako každý rok. V průběhu léta 2013 bylo opět několik budek osazeno plechovými destičkami, které zabraňují strakapoudům v ničení našich budek.

3.Práce s veřejností

V průběhu kalendářního roku jsme se snažili o maximální publicitu pro všechny naše aktivity. Pořádali jsme dvě velké akce pro veřejnost.

* Vítání ptačího zpěvu 2013 Holýšov

V neděli 5. května 2013 se nás celkem 10 sešlo na krátkou procházku podél řeky Radbuzy a také po staré tankové cestě. Počasí bylo nádherné, celkem jsme pozorovali a slyšeli 43 ptačích druhů mj. motáka pochopa, žluvu hajní, krutihlava obecného, ťuhýka obecného. Přikládám několik fotek z této vydařené akce.

* Festival ptactva 2013 Jivjanské rybníky

V neděli 6. 10. 2013 proběhl ve spolupráci s Českou společností ornitologickou tradiční Festival ptactva. Za příznivého počasí se nás nakonec sešlo 18, viděli jsme zajímavé druhy ptáků, u opékání buřtů jsme si pěkně popovídali, rozdali si ochranářskou i ornitologickou literaturu a slíbili si, že se za rok zase sejdeme.

Výsledky / Results:
Špaček obecný / Star                                        558 ex.

Holub hřivnáč / Wood Pigeon                           265 ex.
Kachna divoká / Mallard                                     70 ex.
Racek chechtavý / Black-headed Gull               46 ex.
Pěnkava obecná / Chaffinch                              21 ex.
Sojka obecná / Jay                                             12 ex.
Polák chocholačka / Tufted Duck                       11 ex.
Strnad obecný / Yellowhammer                         11 ex.
Drozd kvíčala / Fieldfare                                    11 ex.
Skřivan polní / Skylark                                       11 ex.
Králíček obecný / Goldcrest                               10 ex.
Potápka roháč / Crested Grebe                           8 ex.
Vlaštovka obecná / Swallow                                8 ex.
Červenka obecná / Robin                                    7 ex.
Mlynařík dlouhoocasý / Long-tailed Tit                7 ex.
Drozd brávník / Mistle Thrush                             7 ex.
Káně lesní / Common Buzzard                           4 ex.
Sýkora modřinka / Blue Tit                                  4 ex.
Čížek lesní / Siskin                                              4 ex.
Volavka bílá / Great White Egret                         3 ex.
Drozd zpěvný / Song Thrush                               3 ex.
Kos černý / Blackbird                                           3 ex.
Konipas bílý / White Wagtail                                3 ex.
Bekasina otavní / Common Snipe                       3 ex.
Vrabec polní / Tree Sparrow                                3 ex.
Volavka popelavá / Grey Heron                           2 ex.
Labuť velká / Mute Swan                                     2 ex.
Krkavec velký / Raven                                         2 ex.
Čejka chocholatá / Lapwing                                 2 ex.
Strnad rákosní / Reed Bunting                             2 ex.
Strakapoud velký / Great Spotted Woodpecker   2 ex.
Linduška luční / Meadow Pipit                             2 ex.
Budníček menší / Chiffchaff                                 2 ex.
Orel mořský / White-tailed Sea Eagle                 1 ex.
Šoupálek dlouhoprstý / Treecreeper                   1 ex.
Konipas horský / Grey Wagtail                            1 ex.
Žluna zelená / Green Woodpecker                      1 ex.
Sýkora uhelníček / Coal Tit                                  1 ex.
Brhlík lesní / Nuthatch                                          1 ex.
Sýkora koňadra / Great Tit                                   1 ex.
Sýkora babka / Marsh Tit                                     1 ex.
Střízlík obecný / Wren                                          1 ex.
Vrána černá / Crow                                              1 ex.

Celkem                                         42 species/1117 ex.

 

4. Web a Facebook

* Webová stránka HOKu

Od 20. 1. 2006 byl v provozu web HOKu s adresou http://ornitologie.hok.wz.cz. V roce 2010 jsme díky pomoci pana Václava Presla mladšího uvedli do provozu nový web: www.ornitologie-hok.cz. V roce 2013 jsme byli úspěšní, měli jsme celkem 8078 přístupů tj. o 2 tisíce méně jak v roce 2012. Celkovou statistiku za rok 2013 je možno shlédnout na obrázku. Nejvyšší počet přístupů byl zaznamenán dne 27. 3. 2013, kdy naše stránky, i díky Facebooku, navštívilo celkem 196 uživatelů. Ke dni 31. 12. 2013 vykazovaly naše stránky již celkem cca 35 000 přístupů.

       

Webové stránky nám dělají radost, kromě vlastního webu využíváme i služby serveru YouTube, kde máme uloženo několik videí k prohlédnutí. Od listopadu 2011 jsme pak mírně změnili profil a náš kanál You Tube HOK 1999 začali hojně navštěvovat uživatelé, v lednu 2014 to bylo přes 14,5 tisíce návštěv. Absolutní jedničkou je video sluky lesní na hnízdě s více jak 6,5 tisíci návštěvami. Dále jsme na náš web dali i možnost propojit se s webem birds.cz a poskytnout tak západočeským ornitologům možnost kontrolovat zajímavá pozorování ze západočeského regionu.

 * Facebook

V roce 2013 jsme založili veřejný facebookový profil na adrese https://www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub. Umísťujeme sem fotky, videa i krátké zprávy z našich akcí. Téměř vždy je zde odkaz i na naše webové stránky, které tak mohli dosáhnout v roce 2013 tolik přístupů. Díky Facebooku jsme také získali několik nových tváří na naše exkurze. Ke dni 31. 1. 2014 máme 121 přátel, většinou ornitologů a biologů.

 5. Knihovna

   Od 25. 6. 2007 máme oficiálně pronajatou jednu místnost v MKIS Holýšov. Dne 8. 9. 2007 na mimořádné valné hromadě bylo odsouhlaseno přihlášení naší knihovny do registru MK ČR. Dne 16. 10. 2007 byla knihovna zaregistrována pod číslem MK 6335/2007. Byla nám také přidělena sigla DOE502. Po dalších drobných úpravách byla knihovna dne 25. 1. 2008 slavnostně otevřena. V červnu 2011 jsme byli nuceni celou knihovnu dočasně přestěhovat z důvodu generální opravy celého Kulturního domu. V podrobné registraci našich časopisů a magazínů jsme pokračovali i v roce 2013. Speciální ornitologická knihovna Holýšov měla ve svém fondu k 31. 12. 2012 celkem 1050 knih, 670 sborníků a 270 ornitologických a 185 přírodovědných časopisů.

 6. Hospodaření

   Celkové výsledky hospodaření jsou v  roce 2013 mírně nepříznivé. Příjmy za rok 2013 byly ve výši 224 952,18 Kč. Projekty činily 157 000,- Kč (Ametyst, LČR, ČSOP). V rámci grantové řízení jsme obdrželi od Města Holýšov celkem 28 432,- Kč. Dále to byly tyto sponzorské dary v celkové výši 9 500,- Kč: 8 000,- od I. Maškové, 6 000,- Kč od Mgr. J. Lercha, 6 000,- od ZKS a. s., 5 000,- od J. Jánského, 3 000,- od Libora Schröpfera, 1 050,- od J. Filípka a 1 000,- od ing. M. Deržáka. Členské příspěvky ve výši 2 040,- Kč představují pouze 1 % všech příjmů. Na úrocích jsme získali 5,18 Kč.

   Výdaje v roce 2013 byly v částce 229 316,50 Kč. Největším vydáním byly vydání v rámci projektu s Ametystem Plzeň, celkem 100 000,- Kč. Koupili jsme si po dlouhé době kvalitní objektiv Canon za 35 214,- Kč. Tisk devátého čísla časopisu Sluka, který nás stál zatím 20 000,- Kč. Nájemné za knihovnu v MKS Holýšov a doplatek za topení a elektřinu nás stál 17 335 Kč, internet a počítačové aktualizace nás stály 15 275,50 Kč. Účast na nejrůznějších ornitologických konferencích nás přišla na 4 350,- Kč. Do knihovny byly přikoupeny knihy za 719,- Kč. Z příjmů bylo dále hrazeno poštovné, občerstvení při našich akcích a kancelářské potřeby (celkem 3 336 Kč). Cestovné nás stálo 18 816,- Kč. Za pohyb na našem účtu jsme zaplatili 470,- Kč.

   Celkem skončilo hospodaření v roce 2013 se ztrátou 4 364,32 Kč.

 7. Ostatní činnost

Dne 9. 2. proběhla naší základně v hospodě v Dolní Kamenici valná hromada, kdy hlavním řečníkem byli O. Sedláček a D. Hořák, kteří nás seznámili s Ptáky Tanzanie resp. ptáky Národních parků v Tanzanii.

   Celý rok 2013 probíhal intenzivní sběr ornitologických dat do ambiciózního projektu Ptáci jihozápadně od Plzně. Byl pořízen speciální počítačový program pro archivaci našich pozorovacích dat.

   Ve dne 24. 2. až 3. 3. jsme byli spolu s P. Růžkem na návštěvě ornitologa D. Mathera v Musselburghu ve Skotsku. Jednalo se o velmi emotivní a ptáky nabitý týden na západních i východním pobřeží Skotska. Největším zážitkem byl 3denní trip na ostrov Islay, kde jsme kromě 3 druhů potáplic pozorovali bernešku malou a další desetitisíce bernešek bělolících.    

Ve dnech 23. 3. a 24. 3. jsme se tradičně zúčastnili sjezdu saských ornitologů (Verein Sächsischer Ornithologen), tentokrát v Hohenstein-Ernstthal). Opět jsme byli hosty této spřátelené organizace.

   Dne 14. 4. jsme navštívili skotského ornitologa Dena Mathera v Pošumaví, spolu jsme poté byli na celodenním výletu na rybník Řežabinec.

   L. Schröpfer stále pokračuje ve sběru dat do Jednotného programu sčítání ptáků v České republice. Opět letos 2 sčítání v nivě řeky Radbuzy.

      V průběhu roku P. Růžek a L. Schröpfer natočili také několik videí zpívajících samců strnada obecného, Ptáka roku 2011. Jsme tedy spolupracovníky ambiciózního projektu, který se zabývá dialekty zpěvu tohoto našeho pěvce.

    V průběhu května a června 2013 se L. Schröpfer zúčastnil spolu s dalšími ornitology mapování ptáků v nivě řeky Radbuzy. Hlavní základnou byl tentokrát samotný Holýšov.

     V sobotu 13. 7. jsme navštívili spolu s organizací BUND Naturschutz Amberg-Kümmersbruck některé lokality v okolí Eschenbachu, kde jsme měli možnost pozorovat např. rodinu orlovce říčního.

V neděli 8. 9. jsme byli spolu s Jeremy Kingem, Mirkou Horákovou a Vláďou Teplým na exkurzi na Nechranické přehradě a nádrži Skalka u Chebu. Viděli jsme velmi zajímavé ptačí druhy - luňák červený, racek bělohlavý, potápka rudokrká. Prožili jsme hezký slunečný den spolu s lidmi, kteří mají stejnou zálibu jako my.

   Ve dnech 3. a 4. října jsem se spolu s O. Buškem zúčastnili jednání Německé ornitologické společnosti v Regensburgu. Měli jsme zde krátký referát o hnízdění orla křiklavého v západních Čechách.

Ve čtvrtek 24. října se v prostorách tachovského uskutečnilo již 3. setkání přátel Českého lesa. Program byl nabitý zajímavými přednáškami, my jsme referovali o populaci sýce rousného v okolí Holýšova.

   V listopadu 2013 jsme jako tradičně podali celkem 2 žádosti o grant Města Holýšova. Doufáme, že budou přijaty.

V sobotu 20. 12 jsme poté byli na birdwatchingovém výletě ve Stollbergu v Sasku, kde jsme pozorovali sovici krahujovou.

  8. Sluka 8

   V roce 2012 vyšlo osmé číslo tohoto časopisu, distribuce probíhala v roce 2013. Obsahuje celkem 10 původních článků, dále také krátké spolkové zprávy. Náklad 200 kusů. Celé číslo bylo věnováno 80. narozeninám nejznámějšího středoevropského ornitologa dr. Urs N. Glutz von Blotzheima. Pěkná obálka a grafika byla opět dílem našeho dvorního grafika Martina Buška. V současné době pracujeme na 9. čísle, které bude tentokrát pravděpodobně méně bohaté.

 9. Poděkování

   V roce 2013 nás podpořili (finančně i jiným způsobem) následující organizace i jednotlivci:

Město Holýšov, ČSOP, LČR LS Přeštice a LS Horšovský Týn, ČSO Praha (Z. Vermouzek, A. Trublová), Západočeská pobočka ČSO Plzeň při Zpč. muzeu v Plzni, Myslivecké sdružení Lověna Holýšov, MUDr. K. Steidl, mgr. E. Chvojková, RNDr. F. Pojer, Mgr. L. Viktora, RNDr. O. Bušek, Mgr. M. Bušek, Ing. J. Brabec, Ing. M. Prokopová, Mgr. D. Hořák, Mgr. J. Jánský, J. Růžková, A. Růžková, RNDr. R. Vacík, O. Sedláček, P. Olbert, M. Klepal, B. Murin, M. Mandák, J. Šuhaj, D. Rak, D. Mather, H. Hart, M. Boušová, V. Presl, J. Valeš, O. Valeš, Z. Mára, B. Nováková, P. Lang, H. Schröpferová, P. Podávka, J. Koryťák, dr. Svobodová, p. V. Šlejmarová, V. Skočdopole, M. Dolejš, R. Slobodník, K. Machač, M. Boroš, J. Černý, Ing. R. Zezulka, F. Macháček, K. Daníček, J. Prokop, M. Javůrek, Mgr. Ing. J. Lerch, S. Dvorská, manželé Rauchovi, O. Tiefenbach, J. Filípek, B. Andrle, P. Řepa.

   Zvláštní poděkování zaslouží opět pracovníci muzeí v České republice, Slovenska a dalších zemí za velmi vstřícné jednání při doplňování naší spolkové knihovny sborníky, knihami a časopisy.

           Zpracoval L. Schröpfer

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

        ČSO  Zpča  ČSOPa 

     Rorýsi  Sycekobecny  Monitoring-vodních-ptáků-v-ČR  Birdwatcher

      Honza-Haber  Honza-Veber  Klub-300  Tachov 

             Trektellen  Vogelwarte-Sempach  vso-web  Včpa        

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist