• 1
  • 2

mezi-na-odskok

Výroční zpráva 2014

 Výroční zpráva o činnosti

Holýšovského ornitologického klubu v roce 2014 


Holýšov, únor 2015

   Šestnáctý rok existence Holýšovského ornitologického klubu (HOK) byl opět dobrým rokem. Počet členů naší organizace se ustálil, podáním několika projektů jsme získali na naši činnost finanční prostředky, uspořádali jsme dvě velké akce pro veřejnost, publikovali jsme odborné i všeobecné příspěvky v regionálních i nadregionálních tiskovinách, vyšlo desáté číslo časopisu Sluka, naše spolková knihovna zaregistrována Ministerstvem kultury ČR funguje a rozšiřuje svoji nabídku. Díky celoroční fyzické indispozici P. Růžka musely být některé projekty velmi omezeny. 
   V roce 2014 pracoval výbor HOK ve složení: Libor Schröpfer – předseda, Pavel Růžek – místopředseda, Jaroslava Schröpferová – pokladník. Tento výbor byl potvrzen na další tři roky až do roku 2017. Holýšovský ornitologický klub měl k 31. prosinci 2014 celkem 24 řádných členů, což je stejně jako před rokem.
    Vlastní výroční zpráva je jako každým rokem rozdělena na několik částí.

1.Výzkumné programy

* Zimní liniové sčítání dravců
   Program, který zahrnuje sčítání dravých ptáků a některých dalších skupin (krkavcovití, kvíčaly, volavky, hrdličky zahradní a další) na trase dlouhé 58 km na rozhranní dřívějších okresů Plzeň-jih, Tachov a Domažlice pokračoval jedenáctým rokem. Sčítáno je podle jednotné metodiky v polovině prosince, ledna a února. Načali jsme druhou desítku let tohoto zajímavého projektu, odborný článek na toto téma jsme však ještě nesepsali.

* Vizuální sledování tahu ptáků v okolí Holýšova
   Letošní rok patřil z dlouhodobého hlediska k průměrným až podprůměrným. Velká pozornost byla opět věnována sčítání táhnoucích ptáků na stálém pozorovacím bodu u Horní Kamenice. Jarní tah byl pozorován málo intenzivně. Bylo sčítáno pouze ve dvou termínech, celkem 6,5 hodiny a bylo zaznamenáno celkem 262 ptáků 23 druhů, nejvíce čejek chocholatých 79, pak třeba kání lesních a skřivanů polních 55, dále třeba 7 kulíků zlatých a po 1 káně rousná a skřivan lesní. Na podzim pak bylo zaznamenáno nejvíce holubů hřivnáčů, kteří opět po roce předehnali pěnkavy obecné. Nejvíce bylo tedy holubů hřivnáčů 10 034, dále pak pěnkav 1256, špačků obecných 1 108, havranů 671 a jiřiček 521. Celkem bylo na podzim stráveno sčítáním 78 hodin, což je o 50 % méně než v roce 2013. V  listopadu bylo velmi špatné počasí pro sledování tahu, nízká oblačnost ve více dnech znemožňovala sledování. Velká pozornost byla opět věnována tahu dravců, tentokrát však s menšími počty pozorovaných dravců. Celkem bylo napočteno v podzimním období jen 15 745 ptáků 70 druhů tj. o zhruba 6 000 méně než v loňském roce. Ze zajímavých druhů byly zjištěny: husa velká 2, čáp černý 7, včelojed lesní 46, luňák červený 32, luňák hnědý 3, orel mořský 3, orel rodu Aquila 1, moták pilich 4, orlovec říční 1, ostříž lesní 4, sokol stěhovavý 3, rorýs obecný 184, skřivan lesní, konipas luční 4, linduška lesní 3, linduška rudokrká 1, pěnkava jikavec 170. V průběhu roku 2011 byl pořízen nový speciální program, do kterého jsou stále převáděna všechna nasbíraná data. Tento převod je však pomalý. Velkým pomocníkem se ukazuje použití speciálního internetového holandského projektu www.trektellen.nl, který pravidelně využíváme k ukládání našich migračních dat.

* Kroužkování ptáků
   Rok 2014 byl z hlediska počtu okroužkovaných ptáků opět velmi slabým rokem. Situace se sýcem rousným se opět mírně zhoršila, bylo kroužkováno 5 mláďat. Velkou zajímavostí je odchyt hnízdící samice z tohoto hnízda, která měla kroužek Helgoland a byla po více jak pěti letech odchycena ve vzdálenosti 311 km od svého místa okroužkování v Německu. Dále jedno hnízdo pochopa, celkem 4 mláďata. V průběhu léta jsme se zapojili do nočních odchytů rákosníků zpěvných, odchytávaných s pomocí nahrávky hlasu mixu našich rákosníků. Na jaře jsme na hlasovou nahrávku odchytili celkem 3 samce králíčka ohnivého v lesích u Holýšova. Přesto to byla kvantitativně opět špatná sezóna.

* Populační hustota slavíka obecného v kulturní krajině
   Projekt, který je pokračováním podobného projektu z let 2002 až 2004. V letošním roce bylo pokračováno v programu, který je programem monitorovacím. Podařilo se opět po roce realizovat tento projekt pomocí otevřeného projektu ČSOP „Ochrana biodiverzity“. V časovém rozmezí 6. května až 31. května 2014 bylo provedeno více exkurzí ve zvolené oblasti (67 km2). U slavíka obecného bylo prokázáno celkem 33 obhajovaných teritorií. To je oproti roku 2012 zvýšení počtů teritorií o šest párů a celkem zdaleka nejlepší výsledek od začátku sledování v roce 2002.

                        Počty obhajovaných revírů slavíkem obecným v letech 2002-2014
 

Celkový počet 33 párů představuje celkovou velkoplošnou hustotu 0,5 páru/1 km2, což je opět nejlepší výsledek od začátku sledování. Celková populace podléhá dlouhodobým výkyvům, jejichž důvody jsou pro nás ale obtížně zjistitelné.

*Podpora hnízdění hohola severního (Bucephala clangula) vyvěšováním hnízdních budek
   Díky indispozici P. Růžka jsme letos sledovali hnízdění hoholů ze začátku sezóny jen okrajově. Celkem bylo v hnízdní sezóně 2014 připraveno 13 budek na 12 rybnících severního Domažlicka a jižního Tachovska. Nepodařil se odchyt žádné samice. První samec se na hnízdišti objevil již 9. února na Jivjanském rybníku. Hnízdění proběhlo prokazatelně na Jivjanském rybníku, kde byla v květnu nalezena opuštěná budka s násadou vajec. Na Červeném rybníku v budce hnízdění neproběhlo, protože celý břeh byl v roce 2013 vykácen a hoholi opět k hnízdění vůbec nepřistoupili. Na Sobolím rybníku byl pozorován intenzivní tok, v průběhu března zde byla vyvěšena nová budka, ale díky změně obhospodařování louky (výběh koní) se ukazuje jako velmi problematické dostat se k budce, tak jako předtím. V Tuněchodech na Tuněchodském rybníku tradičně budka neobsazena, ale na jaře opět intenzivně tokal pár na malém Dolním Tuněchodském rybníku u hlavní silnice přímo v obci. Na Borovanském rybníku byla budka počátkem dubna vyměněna, protože stará díky své hmotnosti spadla. Nově byla budka nainstalována na Brodský rybník u Brodu u Stříbra. Další kontroly neprobíhaly, takže o hnízdění hoholů toho v letošním roce moc nevíme.


* Mezinárodní sčítání vodních ptáků
   Známý monitorovací program sčítání vodního ptactva se začíná rozbíhat i s velkou podporou naší organizace. Celkem jsme sčítali v lednu 2014 čtyři úseky na řece Radbuze, tři úseky na Zubřině a větší počet rybníků. Předseda HOKu je regionálním koordinátorem tohoto sčítání pro oblast západních Čech. Při sčítání v lednu 2014 na řece Radbuze nám vydatně a již tradičně pomohli i členové tenisového oddílu TJ Holýšov. V letošním roce bylo počasí a okolnosti sčítání příznivé, bez sněhu a i teploty byly nad nulou.

1.Ochrana ptáků
Programy a činnost uvedená v této části zprávy se již tradičně obtížně odlišují od výzkumných programů.

* Posilování a stabilizace hnízdní populace sýce rousného (Aegolius funereus) a sledování jeho hnízdní biologie v okolí Holýšova
V hnízdní sezóně 2014 bylo k dispozici na počátku celkem 60 hnízdních budek, které máme rozvěšeny v kvadrátech 6344 a 6444. Dvě z nich byly přes zimu vytěženy, dvě byly odvezeny k opravě. Celkem pouze jedna z nich byla obsazena rousným, některé byly obsazeny dalšími druhy ptáků nebo hmyzu. Mnoho budek je používáno sýcem nebo kulíšky jako nocoviště nebo jako zásobárna. Hnízdění sýkor, brhlíků a šoupálků nebylo detailně sledováno. Obsazení jedné budky je velmi slabým výsledkem. V budce číslo 21 bylo 8. 5. celkem 5 mláďat a samice s kroužkem Helgoland. Mláďata byla 15. 5. spolu s ornitologem V. Johnem kroužkována. Samice byla v 7. roce života a byla kroužkována jako 2letá, pravděpodobně v budce, v Clausthal, Dolní Sasko ve vzdálenosti 311 km od místa kroužkování. Hnízdění bylo nakonec úspěšné, vylétlo všech 5 mláďat.
   V sezóně 2014 bylo okroužkováno jen těchto 5 mláďat a kontrolována stará samice.

 

* Ochrana lesních porostů vyvěšováním hnízdních budek pro drobné pěvce (projekt pro LČR LS Horšovský Týn)
   Ze 30 sledovaných budek bylo obsazeno ptáky 19 z nich, tj. 63 %! To je docela citelné snížení oproti roku 2013. Jedna budka se v průběhu hnízdní sezóny porouchala a musela být opravena. Celkem 5 (6?) budek bylo zničeno neznámými vandaly, proto je také letos relativně nízká úspěšnost hnízdění jednotlivých druhů sýkor a brhlíka lesního. Obsazenost budek byla zcela jistě větší, protože v průběhu léta byly kontrolovány budky až po konci hnízdní sezóny. Z 19 prokázaných hnízdění v 19 budkách bylo 7 sýkory koňadry, 1 sýkory modřinky, 2 sýkory uhelníčka, 4 brhlíka lesního (mírný pokles), 1 sýkory parukářky a 4 neznámého druhu sýkory. Jednu budku obsadili čmeláci.

Sýkora modřinka: U 1 sledovaného hnízdění byla snesena min. 3 vejce, hnízdění bylo nakonec neúspěšné.

Sýkora uhelníček: U 2 sledovaných hnízdění bylo zjištěno, že jedno hnízdění bylo neúspěšné, druhé úspěšné s neznámým počtem odchovaných mláďat.

Sýkora koňadra: U 7 hnízdění bylo v pěti snůškách sneseno min. 27 vajec (6,75 na hnízdění). Jedno hnízdění bylo neúspěšné, ostatní pravděpodobně úspěšná. Ve třech blíže sledovaných hnízděních bylo odchováno 23 mláďat (7,7 na hnízdění). Počet odchovaných mláďat bude zřejmě vyšší, protože některá hnízdění nebyla v dalším průběhu detailně sledována.

Brhlík lesní: Sledována 4 hnízdění. Tři z nich byla pravděpodobně úspěšná, jedno neúspěšné. V důsledku konstrukce některých budek nebyla hnízdění detailně kontrolována, protože hrozilo zničení snůšky. Z jedné detailně sledované budky úspěšně vylétlo 6 mláďat.

Sýkora parukářka: U jednoho hnízdění tohoto druhu bylo zjištěno celkem 5 velkých mláďat. Po loňském roce 2013, kdy se nepodařilo v našich budkách prokázat hnízdění tohoto druhu, je to opět velmi příjemné zjištění.

Celkem: Domníváme se, že počet odchovaných mláďat se v roce 2014 se tentokrát pohyboval kolem 60-70 exemplářů. U některých budek nebyl zjištěn skutečný počet vyvedených mláďat. Celkem je třeba hodnotit sezónu jako málo úspěšnou. I díky vandalismu jsme letos dosáhli slabších hnízdních výsledků. V zimním období budou nyní muset být některé budky vyměněny a opraveny, tak jako každý rok. V letošním roce byly min. 2 budky obsazeny čmeláky a sršni, což jen umocňuje praktickou ochranu všech živočichů žijících v lesích, které zároveň obsazují naše budky.

 

1.Práce s veřejností
V průběhu kalendářního roku jsme se snažili o maximální publicitu pro všechny naše aktivity. Pořádali jsme dvě velké akce pro veřejnost.

* Vítání ptačího zpěvu 2014 Holýšov
V neděli 4. května 2014 se nás celkem 8 sešlo na krátkou procházku úpodél řeky Radbuzy a také po staré tankové cestě. Počasí bylo nádherné, ráno bylo ale velmi chladno 0st C! Celkem jsme pozorovali a slyšeli 43 ptačích druhů (stejně jako vloni) mj. slavíka obecného, žluvu hajní, kukačku obecnou, lindušku lesní, luňáka červeného, lejska šedého. Konec byl jako každý rok v klubovně na fotbalovém stadiónu, kde jsme se trochu občerstvili a rozebrali všechny dnešní zážitky. Přikládám několik fotek z této vydařené akce.

 

* Festival ptactva 2014 Jivjanské rybníky
V neděli 5. října jsme se sešli na hrázi Jivjanského rybníka k dalšímu Ptačímu festivalu, tentokrát Evropskému. Nakonec nás bylo celkem 13. Počasí bylo klidné, mlhavé, ale umožňovalo bezproblémové pozorování ptáků. Na Jivjanském rybníku bylo celkem živo - kachny divoké, labutě velké, potápky roháči i potápky malé, čírky obecné, poláci chocholačky i poláci velcí. Na drátech jsme viděli celkem 5 hýlů obecných, později ještě tři. Na polích a v jejich okolí jsme pozorovali protahující skřivany polní, holuby hřivnáče, strnady obecné, kvíčaly, brávníky. Na drátech seděl ťuhýk šedý, pomocí fotografie byl objeven protahující samec rehka zahradního. Zajímavý byl poměrně vysoký počet protahujících vlaštovek obecných, mezi kterými byli i dvě jiřičky obecné. Vlaštovky létaly zejména za vláčejícím traktorem u Červeného rybníka. Ozvala se žluna zelená, dva datlové černí a také strakapoud velký. Na rybníku byl pozorován také ledňáček říční, v lesích v okolí rybníků králíčci obecní, úhelníčci, brhlíci, parukářky, koňadry, modřinky a také jedna babka. Po procházce jsme si opekli vuřty a klobásy, poklábosili, rozdali upomínkové předměty ČSO a rozjeli se domů. Nakonec jsme pozorovali 779 ptáků 51 ptačích druhů.

 

4. Web a Facebook
* Webová stránka HOKu
Od 20. 1. 2006 byl v provozu web HOKu s adresou http://ornitologie.hok.wz.cz. V roce 2010 jsme díky pomoci pana Václava Presla mladšího uvedli do provozu nový web: www.ornitologie-hok.cz. V roce 2014 jsme byli trochu méně úspěšní, měli jsme celkem 7439 přístupů tj. o 500 méně jak v roce 2013. V tomto roce jsme také přešli na jiný redakční systém, který se dle našeho názoru také odrazil v celkové návštěvnosti. Hlavním důvodem klesajícího počtu přístupů je také práce na Facebooku a zde uveřejňování novinek. Celkovou statistiku za rok 2014 je možno shlédnout na obrázku. Nejvyšší počet přístupů byl zaznamenán dne 26. 2. 2014, kdy naše stránky, i díky Facebooku, navštívilo celkem 100 uživatelů. Ke dni 31. 12. 2014 vykazovaly naše stránky již celkem cca 42 500 přístupů.
 

Webové stránky nám dělají radost, kromě vlastního webu využíváme i služby serveru YouTube, kde máme uloženo několik videí k prohlédnutí. Od listopadu 2011 jsme pak mírně změnili profil a náš kanál You Tube HOK 1999 začali hojně navštěvovat uživatelé, v lednu 2014 to bylo přes 17,5 tisíc návštěv. Absolutní jedničkou je video sluky lesní na hnízdě s více jak 9 tisíci návštěvami. Dále jsme na náš web dali i možnost propojit se s webem birds.cz a poskytnout tak západočeským ornitologům možnost kontrolovat zajímavá pozorování ze západočeského regionu.

* Facebook
V roce 2013 jsme založili veřejný facebookový profil na adrese https://www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub. Umísťujeme sem fotky, videa i krátké zprávy z našich akcí. Téměř vždy je zde odkaz i na naše webové stránky, které tak mohli dosáhnout v roce 2014 tolik přístupů. Díky Facebooku jsme také získali několik nových tváří na naše exkurze. Ke dni 31. 1. 2015 máme 221 přátel, většinou ornitologů a biologů.

5. Knihovna
   Od 25. 6. 2007 máme oficiálně pronajatou jednu místnost v MKIS Holýšov. Dne 8. 9. 2007 na mimořádné valné hromadě bylo odsouhlaseno přihlášení naší knihovny do registru MK ČR. Dne 16. 10. 2007 byla knihovna zaregistrována pod číslem MK 6335/2007. Byla nám také přidělena sigla DOE502. Po dalších drobných úpravách byla knihovna dne 25. 1. 2008 slavnostně otevřena. V červnu 2011 jsme byli nuceni celou knihovnu dočasně přestěhovat z důvodu generální opravy celého Kulturního domu. V podrobné registraci našich časopisů a magazínů jsme pokračovali i v roce 2014. Speciální ornitologická knihovna Holýšov měla ve svém fondu k 31. 12. 2014 celkem 1080 knih, 700 sborníků a 270 ornitologických a 185 přírodovědných časopisů.

6. Hospodaření
   Celkové výsledky hospodaření jsou v  roce 2014 opět mírně nepříznivé. Příjmy za rok 2014 byly ve výši 100 018,07Kč. Projekty činily 17 000,- Kč (LČR, ČSOP). V rámci grantové řízení jsme obdrželi od Města Holýšov celkem 34 321,- Kč. Dále to byly tyto sponzorské dary v celkové výši 42 120,- Kč, což je výrazné zvýšení oproti minulým letům. Členské příspěvky ve výši 1 804,- Kč představují pouze 1 % všech příjmů. Na úrocích jsme získali 2,90 Kč.

   Výdaje v roce 2013 byly v částce 109 088,50Kč. Největším vydáním byla první splátka zakoupení pozemku na Ptačí zahradu a geometrické zaměření ve výši 37 744,- Kč. Tisk a sazba desátého čísla časopisu Sluka nás stál 23 600,- Kč. Nájemné za knihovnu v MKS Holýšov a doplatek za topení a elektřinu nás stál 17 898 Kč, internet a počítačové aktualizace nás stály 2 357,50 Kč. Účast na nejrůznějších ornitologických konferencích nás přišla na 5 672,- Kč. Z příjmů bylo dále hrazeno poštovné, občerstvení při našich akcích a kancelářské potřeby (celkem 7 188 Kč). Cestovné nás stálo 12 230,- Kč. Za pohyb na našem účtu jsme zaplatili 399,- Kč.
Celkem skončilo hospodaření v roce 2014 se ztrátou 9 070,43 Kč.

7. Ostatní činnost
Dne 1. 2. proběhla naší základně v hospodě v Dolní Kamenici valná hromada, kdy hlavním řečníkem byla Markéta Nováková, která nás seznámila s Ptáky a jejich klíšťaty. Milými hosty této valné hromady byli M. Hanzlíková, M. Horák a P. Vít.
   Celý rok 2014 probíhal dále intenzivní sběr ornitologických dat do ambiciózního projektu Ptáci jihozápadně od Plzně. Byl pořízen speciální počítačový program pro archivaci našich pozorovacích dat a pilně do něj přepisujeme stará data.
   Dne 3. 3. jsme (J. Filípek, L. Schröpfer a P. Růžek) opět navštívili Nechranickou přehradu nedaleko Tušimic a Kadaně, kde jsme mj. pozorovali potáplici malou.
   Dne 1. 5. jsme navštívili skotského ornitologa Dena Mathera v Pošumaví, spolu jsme poté byli na celodenním výletu na jižním Klatovskua severním Strakonicku.
   L. Schröpfer stále pokračuje ve sběru dat do Jednotného programu sčítání ptáků v České republice. Opět letos 2 sčítání v nivě řeky Radbuzy.
   V průběhu roku P. Růžek a L. Schröpfer opět natočili také několik videí zpívajících samců strnada obecného, Ptáka roku 2011. Jsme tedy spolupracovníky ambiciózního projektu, který se zabývá dialekty zpěvu tohoto našeho pěvce.
   V průběhu května a června 2014 se L. Schröpfer zúčastnil spolu s dalšími ornitology mapování ptáků v nivě řeky Radbuzy. Hlavní základnou byl tentokrát samotný Holýšov a jednalo se o poslední rok tohoto tříletého projektu.
   Rokem 2014 také začalo mapování hnízdního rozšíření ptáků v ČR, které bude probíhat až do roku 2017. Zabrali jsme jako hlavní mapovatelé většinu kvadrátů jihozápadně od Plzně.
   Ve dnech 29. 6. až 5. 7. jsme již podruhé navštívili Dena Mathera a jeho ženu Helenu v Musselburghu ve Skotsku. 30. 6. jsme navštívili Bass Rock, největší hnízdiště terejů bílých na světě s více jak 100 tisíci hnízdících párů, neskutečné! Hned druhý dne jsme byli na Farne Islands v Anglii, kde jsme pozorovali mj. rybáky malé a severní. Dalším bonbonkem byla pak 3. 7. návštěva regionu Highlands s pozorováním potápky žlutorohé na hnízdišti s mláďaty a pozorování potáplice malé i severní ve svatebním šatu na hnízdišti.
   Dne 22. 7. jsme opět navštívili Dena, tentokrát v Pošumaví, kde jsme pro něj zorganizovali malou grilovací party s menším grilovaným čuníkem.
   Další významnou akcí byla přednáška L. Schröpfera pro Bavorskou ornitologickou společnost dne 18. 7. v Zoologische Staatssammlung v Mnichově. Přednáška o změnách v avifauně západních Čech měla velký úspěch. Druhý den jsme při tropických teplotách navštívili nádrže v Ismaningu, největší středoevropské pelichaniště kachen.
  V dnech 25. až 27. 7. jsme navštívili spolu s organizací BUND Naturschutz Amberg-Kümmersbruck Českobudějovicko. Navštívili jsme několik významných jihočeských rybníků a přespali dvě noci v malém penzionu na okraji Budějovic. Pozorovali jsme mj. volavky stříbřité, kvakoše, pisily čáponohé a také tenkozobce. Velkou pomocí bylo průvodcovství Martina Šálka. Na zpáteční cestě jsme poté navštívili také rybník Řežabinec, kde právě probíhala odchytoví akce Acrocephalus.
V průběhu července a srpna jsme se také zapojili do odchytové akce Palustris, kdy se chytají v noci rákosníci zpěvní na nahrávku zpěvu rákosníků.
V neděli 6. 9. jsme byli spolu s Honzou Habrem, Renatou Hasilovou, Honzou Veberem a Martinem Podhrázským, Vláďou Teplým, Pavlem Behenským na Nechranické přehradě, dále na odkališti v Údlicích a také v Droužkovicích. Viděli jsme velmi zajímavé ptačí druhy - luňák červený, racek bělohlavý, husa indická, zrzohlávka rudozobá, jespák bojovný. Prožili jsme hezký slunečný den spolu s lidmi, kteří mají stejnou zálibu jako my. Ke zdaru akce přispělo i velmi hezké teplé letní počasí.
   Ve dne 16. 10. nás navštívila rodina Willyho de Groota, se synem Rickem, manželkou Tineke a Bramem de Jong. Navštívili jsme postupně PR Nový rybník v Líních, Jivjany, pozorovali jsme mj. husu běločelou, u St. Sedla krásného mořského orla. Pak jsem zkoušeli napískat kulíšky a sýce rousné v lese u Hradišťan. Kulíšci nereagovali, sýc naštěstí ano.
Ve čtvrtek 6. 11. jsme v prostorách holýšovského kulturního domu pořádali již 4. setkání přátel Českého lesa. Program byl nabitý zajímavými přednáškami, my jsme referovali o populaci a hnízdění hohola severního na severním Domažlicku a jižním Tachovsku.
   V listopadu 2014 jsme jako tradičně podali celkem 2 žádosti o grant Města Holýšova. Doufáme, že budou přijaty. 

   Ve dnech 27. - 30. 12. jsme pak byli na pozvání rodiny de Groot v Nizozemsku. Trojice P. Růžek, O. Bušek a L. Schröpfer zažila krásné tři dny v Dokkumu (Friesland) a jeho okolí. Z pozorovaných druhů: sněhule severní, skřivan ouškatý, berneška tmavá a bělolící, morčák prostřední, labuť zpěvná a malá, kameňáček pestrý, kulík bledý, sýkořice vousatá, linduška skalní.

8. Sluka 10
   V roce 2014 vyšlo desáté číslo tohoto časopisu, distribuce probíhala v roce 2015. Obsahuje celkem 8 původních článků, dále také krátké spolkové zprávy. Nově zavedená rubrika Galerie českých malířů ptáků pokračovala představením další malířky ptáků. Náklad 200 kusů. Pěkná obálka a grafika byla opět dílem našeho dvorního grafika Martina Buška. V současné době pracujeme na 11. čísle, které bude pravděpodobně méně bohaté na příspěvky, díky nepříliš velké ochotě českých ornitologů publikovat.

9. Ptačí zahrada
Další významným krokem v činnosti našeho klubu bylo zakoupení vlastního pozemku na tzv. Ptačí zahradu. Po prvních konzultacích na Městském úřadu v Holýšově, kdy nám byli velmi nápomocni M. Hulín a ing. K. Boháček, jsme díky usnesení Městského zastupitelstva v Holýšově z 6. října 2014 zakoupili pozemek č. 399/38 v katastrálním území Neuměř za 100,- Kč/m2. Po zaměření má pozemek rozlohu 600 m2, což pro nás znamenalo zaplatit celkem 60 000,- Kč ve dvou splátkách. První splátka ve výši 30 000,- Kč byla uhrazena již v roce 2014. Součástí plateb bylo také geometrické zaměření, které nás vyšlo na 7 744,- a poplatek za vklad do katastru nemovitostí na Katastrálním úřadě v Domažlicích. Hned na podzim proběhlo několik brigád, zejména k vyčištění pozemku a také k prvním úpravám rostlinného krytu. Už byla instalována dvě velká krmítka pro ptáky.

10. Poděkování
   V roce 2014 nás podpořili (finančně i jiným způsobem) následující organizace i jednotlivci:
Město Holýšov, ČSOP, LČR LS Přeštice a LS Horšovský Týn, ČSO Praha (Z. Vermouzek, A. Trublová), Západočeská pobočka ČSO Plzeň při Zpč. muzeu v Plzni, Myslivecké sdružení Lověna Holýšov, MUDr. K. Steidl, mgr. E. Chvojková, RNDr. F. Pojer, Mgr. L. Viktora, RNDr. O. Bušek, Mgr. M. Bušek, Mgr. Ing. J. Lerch, Ing. M. Prokopová, Mgr. D. Hořák, Mgr. J. Jánský, J. Růžková, A. Růžková, RNDr. R. Vacík, O. Sedláček, V. Sedláček, P. Olbert, M. Klepal, B. Murin, M. Mandák, J. Šuhaj, D. Rak, D. Mather, H. Hart, M. Boušová, V. Presl, J. Valeš, O. Valeš, Z. Mára, B. Nováková, P. Lang, H. Schröpferová, P. Podávka, J. Haber, dr. Svobodová, p. V. Šlejmarová, V. Skočdopole, M. Dolejš, R. Slobodník, K. Machač, M. Boroš, J. Černý, Ing. R. Zezulka, F. Macháček, K. Daníček, D. Rak, B. Murin, M. Dvorská, manželé Rauchovi, O. Tiefenbach, J. Filípek, B. Andrle, P. Řepa, D. Nath.
   Zvláštní poděkování zaslouží opět pracovníci muzeí v České republice, Slovenska a dalších zemí za velmi vstřícné jednání při doplňování naší spolkové knihovny sborníky, knihami a časopisy.
                                                                                                      Zpracoval L. Schröpfer

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

        ČSO  Zpča  ČSOPa 

     Rorýsi  Sycekobecny  Monitoring-vodních-ptáků-v-ČR  Birdwatcher

      Honza-Haber  Honza-Veber  Klub-300  Tachov 

             Trektellen  Vogelwarte-Sempach  vso-web  Včpa        

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist